GMN TV Capital AMD rekolla taxa estasionamentu USD 10.000 no publisitáriu USD 900.000 ba kofre Estadu

AMD rekolla taxa estasionamentu USD 10.000 no publisitáriu USD 900.000 ba kofre Estadu

0 views

[:pt]

Adjuntu Autoriedade Munisípiu Díli (AMD), Jeca Smith hatete, tinan 2019 ofisial sira Autoriedade Munisípiu Díli, rekolla taxa husi estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin,  no publisitáriu USD 900.000 ba kofre Estadu,  nu’udar kontribuisaun reseita ba Estadu Timor-Leste.

“Ita-nia zona estasionamentu komesa kedan iha tinan 2017, no fatin hira ne’ebé mak hahú iha tempu ne’eba, ida iha merkadu Taibesi,  ida iha Jardim 5 de Maiu no Kolmera, no foin dadauk ita halo tan alargamentu ba fatin balun hanesan avenida 20 de Maiu, no seluk taan, ne’ebé konsege no ita bele dehan iha mudansa ba rendimentu”, informa Jeca Smith ba Jornalista sira Kuarta (08/01/2019), iha  nia kna’ar fatin Munisipal Kaikoli Díli.

Jeca haktuir, husi tinan  2017 to’o tinan 2018, konsege rekolla ona taxa estasionamentu USD 6.457. 70 sentimus, no tinan 2019, AMD konsege rekolla taxa estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin.

Jeca Smith rekuñese, iha estasionamentu sira ne’ebé monta iha capital Díli, seidauk hetan kooperasaun didiak husi utilizador sira,  tanba balun dalaruma la selu ho razaun katak osan la iha.

Maibé Jeca Smith husu nafatin ba utilizador estasionamentu sira iha kapital Díli sira atu koopera ho pesoal estasiomentu sira hodi hatama reseitas ba Estadu.

“Taxa ne’e mai ohin, dader lori kedas ba iha kofre Estadu , dala barak ema hanoin katak, osan ne’e Munisípiu  Díli mak rai, no hanoin mós katak, ofisiais estasionamentu sira mak rai, ofisiais sira ne’e loron hala’o kobransa iha dader to’o lokraik mak estor ba Autoriedade Munisípiu Díli, depois  halo tiha kontazen de balansu entre orsamentu karsis ne’ebé mak iha, wainhira los ona, lori ba hatama iha kofre Estadu”, fundamenta Jeca.

Alende ne’e, Jeca Smith mós relata, taxa publisitáriu hahú husi tinan 2017 to’o tinan 2019, konsege rekolla ona rihun USD 353.498. 87 sentimus, no iha tinan 2019  hetan rihun USD 900.

“Ita espera katak, ho taxa ida ne’e bele kontribui mós ba ita-nia orsamentu Estadu, no bele haree fila-fali ba nezesidade Munisípiu nian, atu hadia saida?,  no planu saida mak Munisípiu  sei halo, pelumenus orsamentu ne’e bele korespode fali ba nesesidade Munisípiu  nian, ba prioriedade sira ne’ebé mak aban bain rua sei iha, no sei halo tuir mai”, tenik Jeca.oly

[:id]

Adjuntu Autoriedade Munisípiu Díli (AMD), Jeca Smith hatete, tinan 2019 ofisial sira Autoriedade Munisípiu Díli, rekolla taxa husi estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin,  no publisitáriu USD 900.000 ba kofre Estadu,  nu’udar kontribuisaun reseita ba Estadu Timor-Leste.

“Ita-nia zona estasionamentu komesa kedan iha tinan 2017, no fatin hira ne’ebé mak hahú iha tempu ne’eba, ida iha merkadu Taibesi,  ida iha Jardim 5 de Maiu no Kolmera, no foin dadauk ita halo tan alargamentu ba fatin balun hanesan avenida 20 de Maiu, no seluk taan, ne’ebé konsege no ita bele dehan iha mudansa ba rendimentu”, informa Jeca Smith ba Jornalista sira Kuarta (08/01/2019), iha  nia kna’ar fatin Munisipal Kaikoli Díli.

Jeca haktuir, husi tinan  2017 to’o tinan 2018, konsege rekolla ona taxa estasionamentu USD 6.457. 70 sentimus, no tinan 2019, AMD konsege rekolla taxa estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin.

Jeca Smith rekuñese, iha estasionamentu sira ne’ebé monta iha capital Díli, seidauk hetan kooperasaun didiak husi utilizador sira,  tanba balun dalaruma la selu ho razaun katak osan la iha.

Maibé Jeca Smith husu nafatin ba utilizador estasionamentu sira iha kapital Díli sira atu koopera ho pesoal estasiomentu sira hodi hatama reseitas ba Estadu.

“Taxa ne’e mai ohin, dader lori kedas ba iha kofre Estadu , dala barak ema hanoin katak, osan ne’e Munisípiu  Díli mak rai, no hanoin mós katak, ofisiais estasionamentu sira mak rai, ofisiais sira ne’e loron hala’o kobransa iha dader to’o lokraik mak estor ba Autoriedade Munisípiu Díli, depois  halo tiha kontazen de balansu entre orsamentu karsis ne’ebé mak iha, wainhira los ona, lori ba hatama iha kofre Estadu”, fundamenta Jeca.

Alende ne’e, Jeca Smith mós relata, taxa publisitáriu hahú husi tinan 2017 to’o tinan 2019, konsege rekolla ona rihun USD 353.498. 87 sentimus, no iha tinan 2019  hetan rihun USD 900.

“Ita espera katak, ho taxa ida ne’e bele kontribui mós ba ita-nia orsamentu Estadu, no bele haree fila-fali ba nezesidade Munisípiu nian, atu hadia saida?,  no planu saida mak Munisípiu  sei halo, pelumenus orsamentu ne’e bele korespode fali ba nesesidade Munisípiu  nian, ba prioriedade sira ne’ebé mak aban bain rua sei iha, no sei halo tuir mai”, tenik Jeca.oly

[:en]

Adjuntu Autoriedade Munisípiu Díli (AMD), Jeca Smith hatete, tinan 2019 ofisial sira Autoriedade Munisípiu Díli, rekolla taxa husi estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin,  no publisitáriu USD 900.000 ba kofre Estadu,  nu’udar kontribuisaun reseita ba Estadu Timor-Leste.

“Ita-nia zona estasionamentu komesa kedan iha tinan 2017, no fatin hira ne’ebé mak hahú iha tempu ne’eba, ida iha merkadu Taibesi,  ida iha Jardim 5 de Maiu no Kolmera, no foin dadauk ita halo tan alargamentu ba fatin balun hanesan avenida 20 de Maiu, no seluk taan, ne’ebé konsege no ita bele dehan iha mudansa ba rendimentu”, informa Jeca Smith ba Jornalista sira Kuarta (08/01/2019), iha  nia kna’ar fatin Munisipal Kaikoli Díli.

Jeca haktuir, husi tinan  2017 to’o tinan 2018, konsege rekolla ona taxa estasionamentu USD 6.457. 70 sentimus, no tinan 2019, AMD konsege rekolla taxa estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin.

Jeca Smith rekuñese, iha estasionamentu sira ne’ebé monta iha capital Díli, seidauk hetan kooperasaun didiak husi utilizador sira,  tanba balun dalaruma la selu ho razaun katak osan la iha.

Maibé Jeca Smith husu nafatin ba utilizador estasionamentu sira iha kapital Díli sira atu koopera ho pesoal estasiomentu sira hodi hatama reseitas ba Estadu.

“Taxa ne’e mai ohin, dader lori kedas ba iha kofre Estadu , dala barak ema hanoin katak, osan ne’e Munisípiu  Díli mak rai, no hanoin mós katak, ofisiais estasionamentu sira mak rai, ofisiais sira ne’e loron hala’o kobransa iha dader to’o lokraik mak estor ba Autoriedade Munisípiu Díli, depois  halo tiha kontazen de balansu entre orsamentu karsis ne’ebé mak iha, wainhira los ona, lori ba hatama iha kofre Estadu”, fundamenta Jeca.

Alende ne’e, Jeca Smith mós relata, taxa publisitáriu hahú husi tinan 2017 to’o tinan 2019, konsege rekolla ona rihun USD 353.498. 87 sentimus, no iha tinan 2019  hetan rihun USD 900.

“Ita espera katak, ho taxa ida ne’e bele kontribui mós ba ita-nia orsamentu Estadu, no bele haree fila-fali ba nezesidade Munisípiu nian, atu hadia saida?,  no planu saida mak Munisípiu  sei halo, pelumenus orsamentu ne’e bele korespode fali ba nesesidade Munisípiu  nian, ba prioriedade sira ne’ebé mak aban bain rua sei iha, no sei halo tuir mai”, tenik Jeca.oly

[:tl]

Adjuntu Autoriedade Munisípiu Díli (AMD), Jeca Smith hatete, tinan 2019 ofisial sira Autoriedade Munisípiu Díli, rekolla taxa husi estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin,  no publisitáriu USD 900.000 ba kofre Estadu,  nu’udar kontribuisaun reseita ba Estadu Timor-Leste.

“Ita-nia zona estasionamentu komesa kedan iha tinan 2017, no fatin hira ne’ebé mak hahú iha tempu ne’eba, ida iha merkadu Taibesi,  ida iha Jardim 5 de Maiu no Kolmera, no foin dadauk ita halo tan alargamentu ba fatin balun hanesan avenida 20 de Maiu, no seluk taan, ne’ebé konsege no ita bele dehan iha mudansa ba rendimentu”, informa Jeca Smith ba Jornalista sira Kuarta (08/01/2019), iha  nia kna’ar fatin Munisipal Kaikoli Díli.

Jeca haktuir, husi tinan  2017 to’o tinan 2018, konsege rekolla ona taxa estasionamentu USD 6.457. 70 sentimus, no tinan 2019, AMD konsege rekolla taxa estasionamentu hamutuk USD 10.000 resin.

Jeca Smith rekuñese, iha estasionamentu sira ne’ebé monta iha capital Díli, seidauk hetan kooperasaun didiak husi utilizador sira,  tanba balun dalaruma la selu ho razaun katak osan la iha.

Maibé Jeca Smith husu nafatin ba utilizador estasionamentu sira iha kapital Díli sira atu koopera ho pesoal estasiomentu sira hodi hatama reseitas ba Estadu.

“Taxa ne’e mai ohin, dader lori kedas ba iha kofre Estadu , dala barak ema hanoin katak, osan ne’e Munisípiu  Díli mak rai, no hanoin mós katak, ofisiais estasionamentu sira mak rai, ofisiais sira ne’e loron hala’o kobransa iha dader to’o lokraik mak estor ba Autoriedade Munisípiu Díli, depois  halo tiha kontazen de balansu entre orsamentu karsis ne’ebé mak iha, wainhira los ona, lori ba hatama iha kofre Estadu”, fundamenta Jeca.

Alende ne’e, Jeca Smith mós relata, taxa publisitáriu hahú husi tinan 2017 to’o tinan 2019, konsege rekolla ona rihun USD 353.498. 87 sentimus, no iha tinan 2019  hetan rihun USD 900.

“Ita espera katak, ho taxa ida ne’e bele kontribui mós ba ita-nia orsamentu Estadu, no bele haree fila-fali ba nezesidade Munisípiu nian, atu hadia saida?,  no planu saida mak Munisípiu  sei halo, pelumenus orsamentu ne’e bele korespode fali ba nesesidade Munisípiu  nian, ba prioriedade sira ne’ebé mak aban bain rua sei iha, no sei halo tuir mai”, tenik Jeca.oly

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu sei dezenvolve Sentru Agríkola Quinta Shalom Farm Hera

September 20, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hatete,...

PN haree Governu book-an “maten liu” antisipa dezastre naturais

September 20, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) haree Governu book-an ...

Vizita izolamentu Lahane, PM Taur rekomenda pontu importante tolu

September 20, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hala’...

Konta deit istória, sai dezafiu ba konstrusaun Estadu

September 19, 2021
Sekretáriu Jerál Partidu Uniaun Demokrata Timo...

CNRT seidauk iha kandidatu ba PR

September 19, 2021
Komisaun Polítika Nasionál (KPN) Partidu CNRT,...
1 2 3 641

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker