GMN TV Capital Ponte Comoro III loke ona ba públiku • TL agradese Governu Japaun

Ponte Comoro III loke ona ba públiku • TL agradese Governu Japaun

0 views

[:pt]

Governu Japaun liu husi Japan International Corporation Agency (JICA), Kinta (13/9/2018), entrega ofisialmente ona Ponte Comoro III ba Governu Timor Leste.

Serimonia hand over simples ne’e partisipa husi Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Pires, no akompaña mos husi konvidadus instituisaun Governu nian balun tan hodi inisia mos lansamentu livre asesu ba publiku.

Ministru Salvador S. Pires, lori Governu no povu Timor Leste nia naran hato’o agadese ba solidariendade husi Governu ho povu Japaun nebé oferese ona Ponte Comoro III mak gasta ho osan boot.

Atu bele asegura diak liu tan durasaun estrutura ponte nian, Ministru Salvador Pires, promete tua orsamentu para halo manutensaun rutina ho periodika.
Tuir avaliasaun teknika husi Governu Timor Leste hatudu katak, ponte ne’e iha kualidade bazeia ba padroens kontrusaun sivil nian.

Iha fatin hanesan, Embaxador Japaun iha TL, Hiroshi Minami, reafirma katak, Japaun prontu suporta Governu TL iha area infra-estrutura nian hodi atinji planu prioridade  TL nian iha dezenvolvimentu infra-estrutura.

“Governu TL iha ninia area prioridade sira. Ida husi area prioridade mak dezenvolvimentu infra-estrutura, tanba ne'e hau fiar katak infra-estrutura iha nasaun ida ne'e seidauk sufisiente, entaun ida ne'e razaun diak ida mai ami atu suporta konstrusaun infra-estrutura iha nasaun ida ne'e,” hateten Embaixador Hiroshi Minami.

Dau-daun ne’e Japaun mos implementa hela projetu infra-estrutura terminal ferry nian ida iha Porto Dili no komesa mos diskuti ona ho Governu atu Japaun mos konstrusaun uma terminal iha aeroporto nian.

Maske JICA entrega ona ponte Comoro III ne’e  ba Governu TL, maibe seremonia inagurasaun sei hala’o iha Outubru 2018.

Konstrusaun Ponte Comoro III ne’e finansia husi Governu Japaun liu husi fundu gratuita ho valor billiaun 2.606-yen (provolta US$23.7 millaun).

Obra ne’e ezekuta husi kompañia TOBISHIMA Corporation husi Japaun nudar kontrator no INGÉROSEC Corporation maka nudar konsultor.

Obra multi year ne’e mos absorve trabalhadores tekniku Timor-oan nain 15 no trabalhadores Timor-oan la’os kategoria tekniku nain 100-resin.

Ponte ne’e nia superestrutura naruk metro 250 no luan metro 11.55, ponte ne’e kompostu husi diresaun trafiku rua ho luan metro 3.5 kada diresaun no iha espasu ba ema la’o ain iha sorin karuk ho los.

Seksaun ida halo koneksaun husi ponte ba iha rua Hudi-laran no ida seluk halo koneksaun husi ponte ba to’o Estrada Nasional no 3. Projeto ne’e hahu husi Agostu 2016 no tuir planu, komponente original remata iha Agostu 2018.

Ponte Comoro III lokaliza iha Mota Ulun, metro 800 husi Ponte CPLP (Comunidade dos Pais da Lingua Portugues) nebé fasilita transporte publiku ho privadu sira liu husi Estrada Hudi Laran borus ba Malinamuk no kruza tuun mai Ro Tunda Prezidente Nicolau Lobato no husi Malinamuk mai borus Hudi Laran. Mia

 

[:id]

Governu Japaun liu husi Japan International Corporation Agency (JICA), Kinta (13/9/2018), entrega ofisialmente ona Ponte Comoro III ba Governu Timor Leste.

Serimonia hand over simples ne’e partisipa husi Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Pires, no akompaña mos husi konvidadus instituisaun Governu nian balun tan hodi inisia mos lansamentu livre asesu ba publiku.

Ministru Salvador S. Pires, lori Governu no povu Timor Leste nia naran hato’o agadese ba solidariendade husi Governu ho povu Japaun nebé oferese ona Ponte Comoro III mak gasta ho osan boot.

Atu bele asegura diak liu tan durasaun estrutura ponte nian, Ministru Salvador Pires, promete tua orsamentu para halo manutensaun rutina ho periodika.
Tuir avaliasaun teknika husi Governu Timor Leste hatudu katak, ponte ne’e iha kualidade bazeia ba padroens kontrusaun sivil nian.

Iha fatin hanesan, Embaxador Japaun iha TL, Hiroshi Minami, reafirma katak, Japaun prontu suporta Governu TL iha area infra-estrutura nian hodi atinji planu prioridade  TL nian iha dezenvolvimentu infra-estrutura.

“Governu TL iha ninia area prioridade sira. Ida husi area prioridade mak dezenvolvimentu infra-estrutura, tanba ne'e hau fiar katak infra-estrutura iha nasaun ida ne'e seidauk sufisiente, entaun ida ne'e razaun diak ida mai ami atu suporta konstrusaun infra-estrutura iha nasaun ida ne'e,” hateten Embaixador Hiroshi Minami.

Dau-daun ne’e Japaun mos implementa hela projetu infra-estrutura terminal ferry nian ida iha Porto Dili no komesa mos diskuti ona ho Governu atu Japaun mos konstrusaun uma terminal iha aeroporto nian.

Maske JICA entrega ona ponte Comoro III ne’e  ba Governu TL, maibe seremonia inagurasaun sei hala’o iha Outubru 2018.

Konstrusaun Ponte Comoro III ne’e finansia husi Governu Japaun liu husi fundu gratuita ho valor billiaun 2.606-yen (provolta US$23.7 millaun).

Obra ne’e ezekuta husi kompañia TOBISHIMA Corporation husi Japaun nudar kontrator no INGÉROSEC Corporation maka nudar konsultor.

Obra multi year ne’e mos absorve trabalhadores tekniku Timor-oan nain 15 no trabalhadores Timor-oan la’os kategoria tekniku nain 100-resin.

Ponte ne’e nia superestrutura naruk metro 250 no luan metro 11.55, ponte ne’e kompostu husi diresaun trafiku rua ho luan metro 3.5 kada diresaun no iha espasu ba ema la’o ain iha sorin karuk ho los.

Seksaun ida halo koneksaun husi ponte ba iha rua Hudi-laran no ida seluk halo koneksaun husi ponte ba to’o Estrada Nasional no 3. Projeto ne’e hahu husi Agostu 2016 no tuir planu, komponente original remata iha Agostu 2018.

Ponte Comoro III lokaliza iha Mota Ulun, metro 800 husi Ponte CPLP (Comunidade dos Pais da Lingua Portugues) nebé fasilita transporte publiku ho privadu sira liu husi Estrada Hudi Laran borus ba Malinamuk no kruza tuun mai Ro Tunda Prezidente Nicolau Lobato no husi Malinamuk mai borus Hudi Laran. Mia

 

[:en]

Governu Japaun liu husi Japan International Corporation Agency (JICA), Kinta (13/9/2018), entrega ofisialmente ona Ponte Comoro III ba Governu Timor Leste.

Serimonia hand over simples ne’e partisipa husi Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Pires, no akompaña mos husi konvidadus instituisaun Governu nian balun tan hodi inisia mos lansamentu livre asesu ba publiku.

Ministru Salvador S. Pires, lori Governu no povu Timor Leste nia naran hato’o agadese ba solidariendade husi Governu ho povu Japaun nebé oferese ona Ponte Comoro III mak gasta ho osan boot.

Atu bele asegura diak liu tan durasaun estrutura ponte nian, Ministru Salvador Pires, promete tua orsamentu para halo manutensaun rutina ho periodika.
Tuir avaliasaun teknika husi Governu Timor Leste hatudu katak, ponte ne’e iha kualidade bazeia ba padroens kontrusaun sivil nian.

Iha fatin hanesan, Embaxador Japaun iha TL, Hiroshi Minami, reafirma katak, Japaun prontu suporta Governu TL iha area infra-estrutura nian hodi atinji planu prioridade  TL nian iha dezenvolvimentu infra-estrutura.

“Governu TL iha ninia area prioridade sira. Ida husi area prioridade mak dezenvolvimentu infra-estrutura, tanba ne'e hau fiar katak infra-estrutura iha nasaun ida ne'e seidauk sufisiente, entaun ida ne'e razaun diak ida mai ami atu suporta konstrusaun infra-estrutura iha nasaun ida ne'e,” hateten Embaixador Hiroshi Minami.

Dau-daun ne’e Japaun mos implementa hela projetu infra-estrutura terminal ferry nian ida iha Porto Dili no komesa mos diskuti ona ho Governu atu Japaun mos konstrusaun uma terminal iha aeroporto nian.

Maske JICA entrega ona ponte Comoro III ne’e  ba Governu TL, maibe seremonia inagurasaun sei hala’o iha Outubru 2018.

Konstrusaun Ponte Comoro III ne’e finansia husi Governu Japaun liu husi fundu gratuita ho valor billiaun 2.606-yen (provolta US$23.7 millaun).

Obra ne’e ezekuta husi kompañia TOBISHIMA Corporation husi Japaun nudar kontrator no INGÉROSEC Corporation maka nudar konsultor.

Obra multi year ne’e mos absorve trabalhadores tekniku Timor-oan nain 15 no trabalhadores Timor-oan la’os kategoria tekniku nain 100-resin.

Ponte ne’e nia superestrutura naruk metro 250 no luan metro 11.55, ponte ne’e kompostu husi diresaun trafiku rua ho luan metro 3.5 kada diresaun no iha espasu ba ema la’o ain iha sorin karuk ho los.

Seksaun ida halo koneksaun husi ponte ba iha rua Hudi-laran no ida seluk halo koneksaun husi ponte ba to’o Estrada Nasional no 3. Projeto ne’e hahu husi Agostu 2016 no tuir planu, komponente original remata iha Agostu 2018.

Ponte Comoro III lokaliza iha Mota Ulun, metro 800 husi Ponte CPLP (Comunidade dos Pais da Lingua Portugues) nebé fasilita transporte publiku ho privadu sira liu husi Estrada Hudi Laran borus ba Malinamuk no kruza tuun mai Ro Tunda Prezidente Nicolau Lobato no husi Malinamuk mai borus Hudi Laran. Mia

 

[:tl]

Governu Japaun liu husi Japan International Corporation Agency (JICA), Kinta (13/9/2018), entrega ofisialmente ona Ponte Comoro III ba Governu Timor Leste.

Serimonia hand over simples ne’e partisipa husi Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Pires, no akompaña mos husi konvidadus instituisaun Governu nian balun tan hodi inisia mos lansamentu livre asesu ba publiku.

Ministru Salvador S. Pires, lori Governu no povu Timor Leste nia naran hato’o agadese ba solidariendade husi Governu ho povu Japaun nebé oferese ona Ponte Comoro III mak gasta ho osan boot.

Atu bele asegura diak liu tan durasaun estrutura ponte nian, Ministru Salvador Pires, promete tua orsamentu para halo manutensaun rutina ho periodika.
Tuir avaliasaun teknika husi Governu Timor Leste hatudu katak, ponte ne’e iha kualidade bazeia ba padroens kontrusaun sivil nian.

Iha fatin hanesan, Embaxador Japaun iha TL, Hiroshi Minami, reafirma katak, Japaun prontu suporta Governu TL iha area infra-estrutura nian hodi atinji planu prioridade  TL nian iha dezenvolvimentu infra-estrutura.

“Governu TL iha ninia area prioridade sira. Ida husi area prioridade mak dezenvolvimentu infra-estrutura, tanba ne'e hau fiar katak infra-estrutura iha nasaun ida ne'e seidauk sufisiente, entaun ida ne'e razaun diak ida mai ami atu suporta konstrusaun infra-estrutura iha nasaun ida ne'e,” hateten Embaixador Hiroshi Minami.

Dau-daun ne’e Japaun mos implementa hela projetu infra-estrutura terminal ferry nian ida iha Porto Dili no komesa mos diskuti ona ho Governu atu Japaun mos konstrusaun uma terminal iha aeroporto nian.

Maske JICA entrega ona ponte Comoro III ne’e  ba Governu TL, maibe seremonia inagurasaun sei hala’o iha Outubru 2018.

Konstrusaun Ponte Comoro III ne’e finansia husi Governu Japaun liu husi fundu gratuita ho valor billiaun 2.606-yen (provolta US$23.7 millaun).

Obra ne’e ezekuta husi kompañia TOBISHIMA Corporation husi Japaun nudar kontrator no INGÉROSEC Corporation maka nudar konsultor.

Obra multi year ne’e mos absorve trabalhadores tekniku Timor-oan nain 15 no trabalhadores Timor-oan la’os kategoria tekniku nain 100-resin.

Ponte ne’e nia superestrutura naruk metro 250 no luan metro 11.55, ponte ne’e kompostu husi diresaun trafiku rua ho luan metro 3.5 kada diresaun no iha espasu ba ema la’o ain iha sorin karuk ho los.

Seksaun ida halo koneksaun husi ponte ba iha rua Hudi-laran no ida seluk halo koneksaun husi ponte ba to’o Estrada Nasional no 3. Projeto ne’e hahu husi Agostu 2016 no tuir planu, komponente original remata iha Agostu 2018.

Ponte Comoro III lokaliza iha Mota Ulun, metro 800 husi Ponte CPLP (Comunidade dos Pais da Lingua Portugues) nebé fasilita transporte publiku ho privadu sira liu husi Estrada Hudi Laran borus ba Malinamuk no kruza tuun mai Ro Tunda Prezidente Nicolau Lobato no husi Malinamuk mai borus Hudi Laran. Mia

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker