Filomeno Paixão: Reativa GAM sei tetu

Governo seidauk iha hanoin atu reativa hikas Grupo Arte Marsiais (GAM) tolu, PSHT, Kera Sakti no Korka ne’ebé Governu hasai rezolusaun hodi taka.

Ministru Defeza no Interior Interinu, Filomeno Paixão hato’o lia hirak nee ba Jornalista sira hafoin audensia ho Komisaun B Parlamentu Nasional, Kinta (14/3), iha Parlamentu Nasional.

Hafoin audensia, Ministru Defesa no Interior Interinu, Filomeno Paixão hatete Governu seidauk iha hanoin atu reativa fila fali GAM, maibe iha hanoin balun dehan atu loke fali, maibe ida ne’e presiza haree ba lei no GAM sira nebe taka, no oinsa sira nia asaun durante ne’e iha mudansa ka lae.

“Ami hakarak hatete seidauk iha dezisaun ba ida ne’e, iha duni hanoin dehan katak atu loke fali, maibe ita tenki hateke ba lei numeru 5/2017 hatete saida, haree ba Grupo Arte Marsiais nebe haruka taka ne’e sira nia asaun durante ne’e sira muda ka lae, hadia ka lae, tanba ne’e sei tetu kleur”, dehan Filomeno Paixão.

Governante nee dehan kuandu temi Arte Marsiais lahalo buat ida, tanba hanesan instituisaun ida, maibe ema maka halo, tanba ne’e presiza identifika.

“Hau sente sei iha Task Force ida maka toma konta ida ne’e, talves sei nomea Task Force ida nebe hanoin kona ba ida ne’e, sei hasae rekomendasaun ba Governu depois maka Konsellu Ministru halo dezisaun final,” dehan Filomeno Paixão.

Iha fatin hanesan, Prezidente Komisaun B Parlamentu Nasional Deputadu, Aderito Hugo, hatete regras ou rejimi sira ne’e estabele ona desde tinan 2009, 2013 to’o 2017 fo espasu ba organizaun sira nebe iha karik seidauk rejista atu rejista atu prenxe rekezitus.

“Sim ita nia nasaun ne’e iha prinsipiu ida hanesan Estadu Direitu Demokratiku, soberanu, maibe mos garante direitu sidadaun nian ba organizasaun, direitu sidadaun nian ba asosiasaun sira, maibe Konstituisaun hatete katak reguladu por lei entaun organizasaun hotu nebe rezultadu husi direitu de asosiasaun, direitu de organizasaun ninian ne’e tenki hakruk ba regras”, dehan Hugo. Nes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *