MD garante semana oin estrada diresaun embaixada Xina bele utiliza

[:pt]

Kompañia Montana Di’ak (MD), reabilita estrada diresaun embaixada Xina nian, ne’ebé hetan estragu hosi inundasaun iha semana hirak liu ba, tanba hetan fiar husi  Governu nuneé bele fasilita hikas movimentu komunidade no transporte sira.

Estrada iha Embaixada Xina nia oin ne’ebé hetan estragus, tanba kauza hosi udan no anin bo’ot ne’ebé akontese iha loron 03 kalan to’o loron 04 Abril fulan ne’e hamosu inundasaun hodi hakotu estrada nasionál iha área Prai dos Coqueiros Díli. Ho situasaun ne’e Governu fó konfiansa bá empreza Montana Di’ak, no dadaun ne’e kompañia refere hadia hela, durasaun rehabilitasaun durante fulan ida.

Supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz esplika, empreza refere hatama dokumentu hamutuk ho kompañia sanulu, maibé ikus mai Montana Di’ak hetan konfiansa hosi Governu hodi hadia estrada refere.

“Ami ba foti dokumentu ne’e iha kompañia 10, sira selesaun dokumentu ne’e ami kompañia 3 mak liu selesaun dokumentu ne’e hotu tiha mak ami ba foti fali dezeñu iha CNA ami mai prienxe BOQ bá hatama kala Governu haree ami nia folin tun oituan mak Governu fó konfiansa mai ami halo serbisu ne’e, montante osan tempu ami hatama ne’e rihun 220 resin depois ami bá foti BOQ ne’e mai ho de’it raihenek rihun 300, to’o rihun 400”, informa supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz, ba GMN iha tasi ibun, Sesta (23/04/2021).

Kompañia refere hala’o ona rehabilitasaun bá estrada ne’e durante loron tolu ona, no garante iha semana oin mai loron Tersa ou Kuarta bele uja ona, no sira sei kontinua hadia nafatin to’o remata.

Nune’e mós Kordenador Laboratórium AND, Jony Rodrigues Verdial konfirma, sasan hirak ne’ebé kompañia refere uza hodi halo rehabilitasaun bá Estrada ne’e, garante kualidade bá futuru, tanba AND halo ona teste ba materiál molok implementa.

“Ita garante kualidade, tanba ita serbisu ne’ebé mak ita sei la’o tuir espesifikasaun no padraun ne’ebé mak adopta ona iha ita nia rai estabelese ona ita nia nasaun ida ne’e, nune’e kona-ba padraun ne’ebé atu uza ba konstrusaun estrada ninian, item ida ne’ebé halo teste mak liu-liu kona-ba embakman, sabis, skos, no mós bá aspal ita halo teste ba laboratórium, antes ita rekomenda ba iha terenu”.

Jony Rodrigues konfirma, ADN la’os serbisu mesak, maibé kordena mós ho laboratórium Ministériu Obras Públika ni’an no mós ekipa task for hosi MOP. Ina 

[:id]

Kompañia Montana Di’ak (MD), reabilita estrada diresaun embaixada Xina nian, ne’ebé hetan estragu hosi inundasaun iha semana hirak liu ba, tanba hetan fiar husi  Governu nuneé bele fasilita hikas movimentu komunidade no transporte sira.

Estrada iha Embaixada Xina nia oin ne’ebé hetan estragus, tanba kauza hosi udan no anin bo’ot ne’ebé akontese iha loron 03 kalan to’o loron 04 Abril fulan ne’e hamosu inundasaun hodi hakotu estrada nasionál iha área Prai dos Coqueiros Díli. Ho situasaun ne’e Governu fó konfiansa bá empreza Montana Di’ak, no dadaun ne’e kompañia refere hadia hela, durasaun rehabilitasaun durante fulan ida.

Supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz esplika, empreza refere hatama dokumentu hamutuk ho kompañia sanulu, maibé ikus mai Montana Di’ak hetan konfiansa hosi Governu hodi hadia estrada refere.

“Ami ba foti dokumentu ne’e iha kompañia 10, sira selesaun dokumentu ne’e ami kompañia 3 mak liu selesaun dokumentu ne’e hotu tiha mak ami ba foti fali dezeñu iha CNA ami mai prienxe BOQ bá hatama kala Governu haree ami nia folin tun oituan mak Governu fó konfiansa mai ami halo serbisu ne’e, montante osan tempu ami hatama ne’e rihun 220 resin depois ami bá foti BOQ ne’e mai ho de’it raihenek rihun 300, to’o rihun 400”, informa supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz, ba GMN iha tasi ibun, Sesta (23/04/2021).

Kompañia refere hala’o ona rehabilitasaun bá estrada ne’e durante loron tolu ona, no garante iha semana oin mai loron Tersa ou Kuarta bele uja ona, no sira sei kontinua hadia nafatin to’o remata.

Nune’e mós Kordenador Laboratórium AND, Jony Rodrigues Verdial konfirma, sasan hirak ne’ebé kompañia refere uza hodi halo rehabilitasaun bá Estrada ne’e, garante kualidade bá futuru, tanba AND halo ona teste ba materiál molok implementa.

“Ita garante kualidade, tanba ita serbisu ne’ebé mak ita sei la’o tuir espesifikasaun no padraun ne’ebé mak adopta ona iha ita nia rai estabelese ona ita nia nasaun ida ne’e, nune’e kona-ba padraun ne’ebé atu uza ba konstrusaun estrada ninian, item ida ne’ebé halo teste mak liu-liu kona-ba embakman, sabis, skos, no mós bá aspal ita halo teste ba laboratórium, antes ita rekomenda ba iha terenu”.

Jony Rodrigues konfirma, ADN la’os serbisu mesak, maibé kordena mós ho laboratórium Ministériu Obras Públika ni’an no mós ekipa task for hosi MOP. Ina 

[:en]

Kompañia Montana Di’ak (MD), reabilita estrada diresaun embaixada Xina nian, ne’ebé hetan estragu hosi inundasaun iha semana hirak liu ba, tanba hetan fiar husi  Governu nuneé bele fasilita hikas movimentu komunidade no transporte sira.

Estrada iha Embaixada Xina nia oin ne’ebé hetan estragus, tanba kauza hosi udan no anin bo’ot ne’ebé akontese iha loron 03 kalan to’o loron 04 Abril fulan ne’e hamosu inundasaun hodi hakotu estrada nasionál iha área Prai dos Coqueiros Díli. Ho situasaun ne’e Governu fó konfiansa bá empreza Montana Di’ak, no dadaun ne’e kompañia refere hadia hela, durasaun rehabilitasaun durante fulan ida.

Supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz esplika, empreza refere hatama dokumentu hamutuk ho kompañia sanulu, maibé ikus mai Montana Di’ak hetan konfiansa hosi Governu hodi hadia estrada refere.

“Ami ba foti dokumentu ne’e iha kompañia 10, sira selesaun dokumentu ne’e ami kompañia 3 mak liu selesaun dokumentu ne’e hotu tiha mak ami ba foti fali dezeñu iha CNA ami mai prienxe BOQ bá hatama kala Governu haree ami nia folin tun oituan mak Governu fó konfiansa mai ami halo serbisu ne’e, montante osan tempu ami hatama ne’e rihun 220 resin depois ami bá foti BOQ ne’e mai ho de’it raihenek rihun 300, to’o rihun 400”, informa supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz, ba GMN iha tasi ibun, Sesta (23/04/2021).

Kompañia refere hala’o ona rehabilitasaun bá estrada ne’e durante loron tolu ona, no garante iha semana oin mai loron Tersa ou Kuarta bele uja ona, no sira sei kontinua hadia nafatin to’o remata.

Nune’e mós Kordenador Laboratórium AND, Jony Rodrigues Verdial konfirma, sasan hirak ne’ebé kompañia refere uza hodi halo rehabilitasaun bá Estrada ne’e, garante kualidade bá futuru, tanba AND halo ona teste ba materiál molok implementa.

“Ita garante kualidade, tanba ita serbisu ne’ebé mak ita sei la’o tuir espesifikasaun no padraun ne’ebé mak adopta ona iha ita nia rai estabelese ona ita nia nasaun ida ne’e, nune’e kona-ba padraun ne’ebé atu uza ba konstrusaun estrada ninian, item ida ne’ebé halo teste mak liu-liu kona-ba embakman, sabis, skos, no mós bá aspal ita halo teste ba laboratórium, antes ita rekomenda ba iha terenu”.

Jony Rodrigues konfirma, ADN la’os serbisu mesak, maibé kordena mós ho laboratórium Ministériu Obras Públika ni’an no mós ekipa task for hosi MOP. Ina 

[:tl]

Kompañia Montana Di’ak (MD), reabilita estrada diresaun embaixada Xina nian, ne’ebé hetan estragu hosi inundasaun iha semana hirak liu ba, tanba hetan fiar husi  Governu nuneé bele fasilita hikas movimentu komunidade no transporte sira.

Estrada iha Embaixada Xina nia oin ne’ebé hetan estragus, tanba kauza hosi udan no anin bo’ot ne’ebé akontese iha loron 03 kalan to’o loron 04 Abril fulan ne’e hamosu inundasaun hodi hakotu estrada nasionál iha área Prai dos Coqueiros Díli. Ho situasaun ne’e Governu fó konfiansa bá empreza Montana Di’ak, no dadaun ne’e kompañia refere hadia hela, durasaun rehabilitasaun durante fulan ida.

Supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz esplika, empreza refere hatama dokumentu hamutuk ho kompañia sanulu, maibé ikus mai Montana Di’ak hetan konfiansa hosi Governu hodi hadia estrada refere.

“Ami ba foti dokumentu ne’e iha kompañia 10, sira selesaun dokumentu ne’e ami kompañia 3 mak liu selesaun dokumentu ne’e hotu tiha mak ami ba foti fali dezeñu iha CNA ami mai prienxe BOQ bá hatama kala Governu haree ami nia folin tun oituan mak Governu fó konfiansa mai ami halo serbisu ne’e, montante osan tempu ami hatama ne’e rihun 220 resin depois ami bá foti BOQ ne’e mai ho de’it raihenek rihun 300, to’o rihun 400”, informa supervaisor Kompañia Montana Di’ak, Leonito Moníz, ba GMN iha tasi ibun, Sesta (23/04/2021).

Kompañia refere hala’o ona rehabilitasaun bá estrada ne’e durante loron tolu ona, no garante iha semana oin mai loron Tersa ou Kuarta bele uja ona, no sira sei kontinua hadia nafatin to’o remata.

Nune’e mós Kordenador Laboratórium AND, Jony Rodrigues Verdial konfirma, sasan hirak ne’ebé kompañia refere uza hodi halo rehabilitasaun bá Estrada ne’e, garante kualidade bá futuru, tanba AND halo ona teste ba materiál molok implementa.

“Ita garante kualidade, tanba ita serbisu ne’ebé mak ita sei la’o tuir espesifikasaun no padraun ne’ebé mak adopta ona iha ita nia rai estabelese ona ita nia nasaun ida ne’e, nune’e kona-ba padraun ne’ebé atu uza ba konstrusaun estrada ninian, item ida ne’ebé halo teste mak liu-liu kona-ba embakman, sabis, skos, no mós bá aspal ita halo teste ba laboratórium, antes ita rekomenda ba iha terenu”.

Jony Rodrigues konfirma, ADN la’os serbisu mesak, maibé kordena mós ho laboratórium Ministériu Obras Públika ni’an no mós ekipa task for hosi MOP. Ina 

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *