GMN TV Desporto SPORTING DILI BENFICA TAMA ZONA DEGRADASAUN

SPORTING DILI BENFICA TAMA ZONA DEGRADASAUN

[:pt] 

Klubu Sporting Dili Benfica okupa dahuluk zona degradasaun,Iha Segundu Divizaun Liga Futebol Amadora Timor-Leste hafoin lakon 4 a 1 kontra Nagarjo FC. 

Sporting Dili Benfica tun ba terseira divizaun hafoin remata kontra ekipa Nagarjo FC iha jogu neebe halao iha Estadium Municipal-Dili, Kuarta feira horseik. Jogu neebe, lidera husi Arbritu Pedro de Carvalho, iha primeira parte, jogador sira hatudu sira nian tekniku kontra atake ho esp­ritu kompetitivo tebes. Nagarjo FC hatudu sira nian unidade iha kampu nunee jogador Romau Simons ho jersey 77 ofrese golu dahuluk iha minutu (30) tamba guarda rede lakonsege salva husi Baliza Sporting Dili Benfica, Joanico Guterres. Maski nunee Sporting Dili Benfica lalakon espiritu, no tenta fo responde suta ameasa ba rede adversariu maibe konsege salva husi guarda rede Ezaquel Moniz. To jogu primeira parte remata, Nagarjo FC lidera provizoriu ho skor um a zero ( 1 - 0).  Hafoin intervalu minutu 15, kontinua jogu parte daruak,  jogador Romau Simons fo tan golu ba daruak nian hafoin simu pasa bola husi kompatriota Abrao Cozino, iha minutu 59. La kleur deit, Romau Simons neebe hamriik iha parte avansadu aproveita oportunidade nee ho konfortavel wainhira simu bola neebe pasa husi nia kompatriota Apolinario de Jesus, iha menutu 79 hodi ense tan golu ida ba rede adeversariu. Ekipa Sporting Dili Benfica tenta esforu no atake ba area perigu Nagarjo hodi rezulta golu ida neebe oferese husi Marcal da Costa iha minutu 84. Liu minutu 2, avansadu Nagarjo FC, Jose de Jesus marka golu dahaat hafoin kore defeza Sporting Dili Benfica, jogu nee remata, Nagarjo FC hanesan vensedor ho skor kuatru a um ( 4 - 1 ). Treinador Sporting Dili Benfica, Jose Gama, hateten, derota neebe sira hetan tanba klubu la halo kontratu ba jogador. Ami fo parabens ba sira ninian vitoria, e klaru katak ami tun ba terseira divizaun iha epoka tuir mai. Derota nee tanba kauza klubu la halo kontratu ba jogador maibe sira mai joga tanba vontade e voluntariu, salienta Nia.  Treinador Nagarjo FC, Atanasio do Rosario Belo, konsidera vitoria nee hanesan motivasaun atu haree jogu tuir mai. Vitoria ida nee laos diak liu ona, maibe nee nudar motivasaun ida atu ami bele fihir fali jogu seluk tuir mai hasoru ekipa Kablaky FC. Ami iha esperansa boot atu tama ba jogu primeira divizaun, dehan Nia. Sporting Dili Benfica tur metin ona iha Zona degradasaun ho pontu ida (1) husi jogu sia (9), derota ualu (8) no empata ida (1). Nagarjo FC okupa pozisaun segundu iha grupu B ho pontu 19, husi jogu sia (9), manan 5 no empata 4. Ito

[:id] 

Klubu Sporting Dili Benfica okupa dahuluk zona degradasaun,Iha Segundu Divizaun Liga Futebol Amadora Timor-Leste hafoin lakon 4 a 1 kontra Nagarjo FC.  

Sporting Dili Benfica tun ba terseira divizaun hafoin remata kontra ekipa Nagarjo FC iha jogu neebe halao iha Estadium Municipal-Dili, Kuarta feira horseik. Jogu neebe, lidera husi Arbritu Pedro de Carvalho, iha primeira parte, jogador sira hatudu sira nian tekniku kontra atake ho esp­ritu kompetitivo tebes. Nagarjo FC hatudu sira nian unidade iha kampu nunee jogador Romau Simons ho jersey 77 ofrese golu dahuluk iha minutu (30) tamba guarda rede lakonsege salva husi Baliza Sporting Dili Benfica, Joanico Guterres. Maski nunee Sporting Dili Benfica lalakon espiritu, no tenta fo responde suta ameasa ba rede adversariu maibe konsege salva husi guarda rede Ezaquel Moniz. To jogu primeira parte remata, Nagarjo FC lidera provizoriu ho skor um a zero ( 1 - 0).  Hafoin intervalu minutu 15, kontinua jogu parte daruak,  jogador Romau Simons fo tan golu ba daruak nian hafoin simu pasa bola husi kompatriota Abrao Cozino, iha minutu 59. La kleur deit, Romau Simons neebe hamriik iha parte avansadu aproveita oportunidade nee ho konfortavel wainhira simu bola neebe pasa husi nia kompatriota Apolinario de Jesus, iha menutu 79 hodi ense tan golu ida ba rede adeversariu. Ekipa Sporting Dili Benfica tenta esforu no atake ba area perigu Nagarjo hodi rezulta golu ida neebe oferese husi Marcal da Costa iha minutu 84. Liu minutu 2, avansadu Nagarjo FC, Jose de Jesus marka golu dahaat hafoin kore defeza Sporting Dili Benfica, jogu nee remata, Nagarjo FC hanesan vensedor ho skor kuatru a um ( 4 - 1 ). Treinador Sporting Dili Benfica, Jose Gama, hateten, derota neebe sira hetan tanba klubu la halo kontratu ba jogador. Ami fo parabens ba sira ninian vitoria, e klaru katak ami tun ba terseira divizaun iha epoka tuir mai. Derota nee tanba kauza klubu la halo kontratu ba jogador maibe sira mai joga tanba vontade e voluntariu, salienta Nia.  Treinador Nagarjo FC, Atanasio do Rosario Belo, konsidera vitoria nee hanesan motivasaun atu haree jogu tuir mai. Vitoria ida nee laos diak liu ona, maibe nee nudar motivasaun ida atu ami bele fihir fali jogu seluk tuir mai hasoru ekipa Kablaky FC. Ami iha esperansa boot atu tama ba jogu primeira divizaun, dehan Nia. Sporting Dili Benfica tur metin ona iha Zona degradasaun ho pontu ida (1) husi jogu sia (9), derota ualu (8) no empata ida (1). Nagarjo FC okupa pozisaun segundu iha grupu B ho pontu 19, husi jogu sia (9), manan 5 no empata 4. Ito

[:en] 

Klubu Sporting Dili Benfica okupa dahuluk zona degradasaun,Iha Segundu Divizaun Liga Futebol Amadora Timor-Leste hafoin lakon 4 a 1 kontra Nagarjo FC.  

Sporting Dili Benfica tun ba terseira divizaun hafoin remata kontra ekipa Nagarjo FC iha jogu neebe halao iha Estadium Municipal-Dili, Kuarta feira horseik. Jogu neebe, lidera husi Arbritu Pedro de Carvalho, iha primeira parte, jogador sira hatudu sira nian tekniku kontra atake ho esp­ritu kompetitivo tebes. Nagarjo FC hatudu sira nian unidade iha kampu nunee jogador Romau Simons ho jersey 77 ofrese golu dahuluk iha minutu (30) tamba guarda rede lakonsege salva husi Baliza Sporting Dili Benfica, Joanico Guterres. Maski nunee Sporting Dili Benfica lalakon espiritu, no tenta fo responde suta ameasa ba rede adversariu maibe konsege salva husi guarda rede Ezaquel Moniz. To jogu primeira parte remata, Nagarjo FC lidera provizoriu ho skor um a zero ( 1 - 0).  Hafoin intervalu minutu 15, kontinua jogu parte daruak,  jogador Romau Simons fo tan golu ba daruak nian hafoin simu pasa bola husi kompatriota Abrao Cozino, iha minutu 59. La kleur deit, Romau Simons neebe hamriik iha parte avansadu aproveita oportunidade nee ho konfortavel wainhira simu bola neebe pasa husi nia kompatriota Apolinario de Jesus, iha menutu 79 hodi ense tan golu ida ba rede adeversariu. Ekipa Sporting Dili Benfica tenta esforu no atake ba area perigu Nagarjo hodi rezulta golu ida neebe oferese husi Marcal da Costa iha minutu 84. Liu minutu 2, avansadu Nagarjo FC, Jose de Jesus marka golu dahaat hafoin kore defeza Sporting Dili Benfica, jogu nee remata, Nagarjo FC hanesan vensedor ho skor kuatru a um ( 4 - 1 ). Treinador Sporting Dili Benfica, Jose Gama, hateten, derota neebe sira hetan tanba klubu la halo kontratu ba jogador. Ami fo parabens ba sira ninian vitoria, e klaru katak ami tun ba terseira divizaun iha epoka tuir mai. Derota nee tanba kauza klubu la halo kontratu ba jogador maibe sira mai joga tanba vontade e voluntariu, salienta Nia.  Treinador Nagarjo FC, Atanasio do Rosario Belo, konsidera vitoria nee hanesan motivasaun atu haree jogu tuir mai. Vitoria ida nee laos diak liu ona, maibe nee nudar motivasaun ida atu ami bele fihir fali jogu seluk tuir mai hasoru ekipa Kablaky FC. Ami iha esperansa boot atu tama ba jogu primeira divizaun, dehan Nia. Sporting Dili Benfica tur metin ona iha Zona degradasaun ho pontu ida (1) husi jogu sia (9), derota ualu (8) no empata ida (1). Nagarjo FC okupa pozisaun segundu iha grupu B ho pontu 19, husi jogu sia (9), manan 5 no empata 4. Ito

[:tl]

Klubu Sporting Dili Benfica okupa dahuluk zona degradasaun,Iha Segundu Divizaun Liga Futebol Amadora Timor-Leste hafoin lakon 4 a 1 kontra Nagarjo FC.  

Sporting Dili Benfica tun ba terseira divizaun hafoin remata kontra ekipa Nagarjo FC iha jogu neebe halao iha Estadium Municipal-Dili, Kuarta feira horseik. Jogu neebe, lidera husi Arbritu Pedro de Carvalho, iha primeira parte, jogador sira hatudu sira nian tekniku kontra atake ho esp­ritu kompetitivo tebes. Nagarjo FC hatudu sira nian unidade iha kampu nunee jogador Romau Simons ho jersey 77 ofrese golu dahuluk iha minutu (30) tamba guarda rede lakonsege salva husi Baliza Sporting Dili Benfica, Joanico Guterres. Maski nunee Sporting Dili Benfica lalakon espiritu, no tenta fo responde suta ameasa ba rede adversariu maibe konsege salva husi guarda rede Ezaquel Moniz. To jogu primeira parte remata, Nagarjo FC lidera provizoriu ho skor um a zero ( 1 - 0).  Hafoin intervalu minutu 15, kontinua jogu parte daruak,  jogador Romau Simons fo tan golu ba daruak nian hafoin simu pasa bola husi kompatriota Abrao Cozino, iha minutu 59. La kleur deit, Romau Simons neebe hamriik iha parte avansadu aproveita oportunidade nee ho konfortavel wainhira simu bola neebe pasa husi nia kompatriota Apolinario de Jesus, iha menutu 79 hodi ense tan golu ida ba rede adeversariu. Ekipa Sporting Dili Benfica tenta esforu no atake ba area perigu Nagarjo hodi rezulta golu ida neebe oferese husi Marcal da Costa iha minutu 84. Liu minutu 2, avansadu Nagarjo FC, Jose de Jesus marka golu dahaat hafoin kore defeza Sporting Dili Benfica, jogu nee remata, Nagarjo FC hanesan vensedor ho skor kuatru a um ( 4 - 1 ). Treinador Sporting Dili Benfica, Jose Gama, hateten, derota neebe sira hetan tanba klubu la halo kontratu ba jogador. Ami fo parabens ba sira ninian vitoria, e klaru katak ami tun ba terseira divizaun iha epoka tuir mai. Derota nee tanba kauza klubu la halo kontratu ba jogador maibe sira mai joga tanba vontade e voluntariu, salienta Nia.  Treinador Nagarjo FC, Atanasio do Rosario Belo, konsidera vitoria nee hanesan motivasaun atu haree jogu tuir mai. Vitoria ida nee laos diak liu ona, maibe nee nudar motivasaun ida atu ami bele fihir fali jogu seluk tuir mai hasoru ekipa Kablaky FC. Ami iha esperansa boot atu tama ba jogu primeira divizaun, dehan Nia. Sporting Dili Benfica tur metin ona iha Zona degradasaun ho pontu ida (1) husi jogu sia (9), derota ualu (8) no empata ida (1). Nagarjo FC okupa pozisaun segundu iha grupu B ho pontu 19, husi jogu sia (9), manan 5 no empata 4. Ito

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

MS: Posibilidade Governu sei aplika KO iha teritóriu nasionál

July 26, 2021
Ministra Saúde (MS), Odete Maria Freitas Belo, ...

UMDP husu PN retira proposta lei enkuadramentu OJF

July 23, 2021
Unidade Movimentu Demokrátiku no Patriotiku (UM...

L7 husu jerasaun foun aprende hamutuk ho jerasaun tuan

July 23, 2021
Veteranu Cornelio Gama ‘L7’ atúal deputadu ...

PM Taur: Polémika ró Tranship II, MTK mak responsabiliza

July 23, 2021
Primeiru Minstru (PM), Taur Matan Ruak, deklara,...

Lere kongratula Berta kandidata-an ba PR

July 22, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál Falintil Forsa Defeza...
1 2 3 620

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker