GMN TV Economia Ministeriu Turismu halo inspesaun ba kompañia jogu lotaria sira

Ministeriu Turismu halo inspesaun ba kompañia jogu lotaria sira

0 views

[:pt]

Ministru Turismo , Manuel Vong  ho nia Vise Ministru, Rui Menezes  halo inspensaun ba kompañia sira nebe loke jogu lotaria sira ne´ebe durante nee governu fo licensa ba sira hodi halao aktividade.

Emprensa jogu lotaria sira nebe Ministru no vise ministru halo inspensaun mak, Lotaria  RUDAL 7984, BED FORD no Timor Holding tv Sport hodi observa direita aktividade jogu sira nebe kompanhia sira nee halo.

“ Inspesaun ne´e hanesan primeira vizita depois ami simu pose, tanba ami hanesan Ministru ne´ebe tutela ba Turismo enatun ami halo inspesaun ida ba atividade turistika hanesan jogu  tanba jogu ne´e parsela kiik ida husi Industria Turismo”, dehan Ministru Turismo Manuel Vong, ba Jornalista sira iha Manumeta Rai-Hun, semana kotuk.

Ministru Turismo, haktuir iha inspesaun ne´e hanesan vizita ida hodi konhese kompañia sira tanba sira mos emprega trabalhadores laos oituan maibe iha trabalhor liu atus ida mak servisu iha kompaña hirak ne´e, katak jogu entertenamento turistika ne´e jogu kria kampu trabalho.

“ Agora kestaun mak ita presiza jere halo diak entre setór privado no setór públiku atu nune´e Governu ne´ebe haknar an iha entertenamento jogus sira bele hadia liu tan mekanismo no lori benefisiu ba empresariu Governu no komunidade, no ita halo dezenvolviemento, liu-liu dezenvolvimento ida ba parte turistiko, kampu trabalho hodi redus numero pobreza”, dehan Minstru Turismo.

Govanante nee hatutan, “ iha hau nia vizita hare katak sira iha responsabilidade tanba sira nia prezensa iha, maibe kestaun mak oinsa sira bele asegura servisu parseria ba oin, tanba iha vizita ami mos hare funsionariu balun ne´ebe mos ba joga entaun ida ne´e ita presiza fo atensaun”.

Nain ba Kompañia BED FORD, Afonso Henrique da Costa, agradese ho vizita ne´e tanba Governu bele rekoñese sira sai hanesan parseria tanba iha VII Governu kria dekretu ne´ebe aprova husi Konsellu Ministru .

“ Ami jere hela ida ne´e tanba jogu ne´e Governu nian tanba Governu mak kria dekretu lei no loke konkurso ba kompañia ne´e iha osan atu ba tuir konkurso, no momento ne´eba iha balun ne´ebe Ministru  deit, maibe agora ami bele jere ami  nia servisu ho diak no kada fulan ami selu taxa ba Governu”, dehan Afonso

Kompañia lotaria Rudal 7984 hahu loke iha tinan 2009 no ninia Funsionariu 200, no kompañia BED FORD loke iha 2015 ho total Funsionariu 200 resin no distribuidor sira ne´ebe distribui kumpon iha 700 resin. Fel

[:id]

Ministru Turismo , Manuel Vong  ho nia Vise Ministru, Rui Menezes  halo inspensaun ba kompañia sira nebe loke jogu lotaria sira ne´ebe durante nee governu fo licensa ba sira hodi halao aktividade.

Emprensa jogu lotaria sira nebe Ministru no vise ministru halo inspensaun mak, Lotaria  RUDAL 7984, BED FORD no Timor Holding tv Sport hodi observa direita aktividade jogu sira nebe kompanhia sira nee halo.

“ Inspesaun ne´e hanesan primeira vizita depois ami simu pose, tanba ami hanesan Ministru ne´ebe tutela ba Turismo enatun ami halo inspesaun ida ba atividade turistika hanesan jogu  tanba jogu ne´e parsela kiik ida husi Industria Turismo”, dehan Ministru Turismo Manuel Vong, ba Jornalista sira iha Manumeta Rai-Hun, semana kotuk.

Ministru Turismo, haktuir iha inspesaun ne´e hanesan vizita ida hodi konhese kompañia sira tanba sira mos emprega trabalhadores laos oituan maibe iha trabalhor liu atus ida mak servisu iha kompaña hirak ne´e, katak jogu entertenamento turistika ne´e jogu kria kampu trabalho.

“ Agora kestaun mak ita presiza jere halo diak entre setór privado no setór públiku atu nune´e Governu ne´ebe haknar an iha entertenamento jogus sira bele hadia liu tan mekanismo no lori benefisiu ba empresariu Governu no komunidade, no ita halo dezenvolviemento, liu-liu dezenvolvimento ida ba parte turistiko, kampu trabalho hodi redus numero pobreza”, dehan Minstru Turismo.

Govanante nee hatutan, “ iha hau nia vizita hare katak sira iha responsabilidade tanba sira nia prezensa iha, maibe kestaun mak oinsa sira bele asegura servisu parseria ba oin, tanba iha vizita ami mos hare funsionariu balun ne´ebe mos ba joga entaun ida ne´e ita presiza fo atensaun”.

Nain ba Kompañia BED FORD, Afonso Henrique da Costa, agradese ho vizita ne´e tanba Governu bele rekoñese sira sai hanesan parseria tanba iha VII Governu kria dekretu ne´ebe aprova husi Konsellu Ministru .

“ Ami jere hela ida ne´e tanba jogu ne´e Governu nian tanba Governu mak kria dekretu lei no loke konkurso ba kompañia ne´e iha osan atu ba tuir konkurso, no momento ne´eba iha balun ne´ebe Ministru  deit, maibe agora ami bele jere ami  nia servisu ho diak no kada fulan ami selu taxa ba Governu”, dehan Afonso

Kompañia lotaria Rudal 7984 hahu loke iha tinan 2009 no ninia Funsionariu 200, no kompañia BED FORD loke iha 2015 ho total Funsionariu 200 resin no distribuidor sira ne´ebe distribui kumpon iha 700 resin. Fel

[:en]

Ministru Turismo , Manuel Vong  ho nia Vise Ministru, Rui Menezes  halo inspensaun ba kompañia sira nebe loke jogu lotaria sira ne´ebe durante nee governu fo licensa ba sira hodi halao aktividade.

Emprensa jogu lotaria sira nebe Ministru no vise ministru halo inspensaun mak, Lotaria  RUDAL 7984, BED FORD no Timor Holding tv Sport hodi observa direita aktividade jogu sira nebe kompanhia sira nee halo.

“ Inspesaun ne´e hanesan primeira vizita depois ami simu pose, tanba ami hanesan Ministru ne´ebe tutela ba Turismo enatun ami halo inspesaun ida ba atividade turistika hanesan jogu  tanba jogu ne´e parsela kiik ida husi Industria Turismo”, dehan Ministru Turismo Manuel Vong, ba Jornalista sira iha Manumeta Rai-Hun, semana kotuk.

Ministru Turismo, haktuir iha inspesaun ne´e hanesan vizita ida hodi konhese kompañia sira tanba sira mos emprega trabalhadores laos oituan maibe iha trabalhor liu atus ida mak servisu iha kompaña hirak ne´e, katak jogu entertenamento turistika ne´e jogu kria kampu trabalho.

“ Agora kestaun mak ita presiza jere halo diak entre setór privado no setór públiku atu nune´e Governu ne´ebe haknar an iha entertenamento jogus sira bele hadia liu tan mekanismo no lori benefisiu ba empresariu Governu no komunidade, no ita halo dezenvolviemento, liu-liu dezenvolvimento ida ba parte turistiko, kampu trabalho hodi redus numero pobreza”, dehan Minstru Turismo.

Govanante nee hatutan, “ iha hau nia vizita hare katak sira iha responsabilidade tanba sira nia prezensa iha, maibe kestaun mak oinsa sira bele asegura servisu parseria ba oin, tanba iha vizita ami mos hare funsionariu balun ne´ebe mos ba joga entaun ida ne´e ita presiza fo atensaun”.

Nain ba Kompañia BED FORD, Afonso Henrique da Costa, agradese ho vizita ne´e tanba Governu bele rekoñese sira sai hanesan parseria tanba iha VII Governu kria dekretu ne´ebe aprova husi Konsellu Ministru .

“ Ami jere hela ida ne´e tanba jogu ne´e Governu nian tanba Governu mak kria dekretu lei no loke konkurso ba kompañia ne´e iha osan atu ba tuir konkurso, no momento ne´eba iha balun ne´ebe Ministru  deit, maibe agora ami bele jere ami  nia servisu ho diak no kada fulan ami selu taxa ba Governu”, dehan Afonso

Kompañia lotaria Rudal 7984 hahu loke iha tinan 2009 no ninia Funsionariu 200, no kompañia BED FORD loke iha 2015 ho total Funsionariu 200 resin no distribuidor sira ne´ebe distribui kumpon iha 700 resin. Fel

[:tl]

Ministru Turismo , Manuel Vong  ho nia Vise Ministru, Rui Menezes  halo inspensaun ba kompañia sira nebe loke jogu lotaria sira ne´ebe durante nee governu fo licensa ba sira hodi halao aktividade.

Emprensa jogu lotaria sira nebe Ministru no vise ministru halo inspensaun mak, Lotaria  RUDAL 7984, BED FORD no Timor Holding tv Sport hodi observa direita aktividade jogu sira nebe kompanhia sira nee halo.

“ Inspesaun ne´e hanesan primeira vizita depois ami simu pose, tanba ami hanesan Ministru ne´ebe tutela ba Turismo enatun ami halo inspesaun ida ba atividade turistika hanesan jogu  tanba jogu ne´e parsela kiik ida husi Industria Turismo”, dehan Ministru Turismo Manuel Vong, ba Jornalista sira iha Manumeta Rai-Hun, semana kotuk.

Ministru Turismo, haktuir iha inspesaun ne´e hanesan vizita ida hodi konhese kompañia sira tanba sira mos emprega trabalhadores laos oituan maibe iha trabalhor liu atus ida mak servisu iha kompaña hirak ne´e, katak jogu entertenamento turistika ne´e jogu kria kampu trabalho.

“ Agora kestaun mak ita presiza jere halo diak entre setór privado no setór públiku atu nune´e Governu ne´ebe haknar an iha entertenamento jogus sira bele hadia liu tan mekanismo no lori benefisiu ba empresariu Governu no komunidade, no ita halo dezenvolviemento, liu-liu dezenvolvimento ida ba parte turistiko, kampu trabalho hodi redus numero pobreza”, dehan Minstru Turismo.

Govanante nee hatutan, “ iha hau nia vizita hare katak sira iha responsabilidade tanba sira nia prezensa iha, maibe kestaun mak oinsa sira bele asegura servisu parseria ba oin, tanba iha vizita ami mos hare funsionariu balun ne´ebe mos ba joga entaun ida ne´e ita presiza fo atensaun”.

Nain ba Kompañia BED FORD, Afonso Henrique da Costa, agradese ho vizita ne´e tanba Governu bele rekoñese sira sai hanesan parseria tanba iha VII Governu kria dekretu ne´ebe aprova husi Konsellu Ministru .

“ Ami jere hela ida ne´e tanba jogu ne´e Governu nian tanba Governu mak kria dekretu lei no loke konkurso ba kompañia ne´e iha osan atu ba tuir konkurso, no momento ne´eba iha balun ne´ebe Ministru  deit, maibe agora ami bele jere ami  nia servisu ho diak no kada fulan ami selu taxa ba Governu”, dehan Afonso

Kompañia lotaria Rudal 7984 hahu loke iha tinan 2009 no ninia Funsionariu 200, no kompañia BED FORD loke iha 2015 ho total Funsionariu 200 resin no distribuidor sira ne´ebe distribui kumpon iha 700 resin. Fel

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Militante partidu haat afilia ba CNRT

September 28, 2021
Juventude no Veteranu husi partidu haat iha Suku...

Kongresu nasionál FRETILIN, adia ba 2022

September 28, 2021
Partidu Frente Revolusionáriu Timor-Leste Indep...

PR dekreta Ma’Huno halo’ot iha JHPM

September 28, 2021
Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres L...

Governu adia aprovasaun ba realojamentu vítima DN

September 27, 2021
Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru (KM)...

PM Taur: TL lakon fundadór ida

September 27, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hamutuk...
1 2 3 645

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker