GMN TV Economia KM aprova estatutu BNCTL.SA

KM aprova estatutu BNCTL.SA

0 views

[:pt]

Reuniaun Konsellu Ministrus (KM) iha Kuarta (13/02/2019) halo alterasaun dahuluk ba proposta dekretu lei kona ba estatuto Banco Nasional Comercio Timor-Leste-Sociedade Anonimo (BNCTL.SA).

Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira, hateten, dekreitu lei ida ne’e sei adapta ba estatutu husi BNCTL.SA husi enkuadramentu foun no legal husi sosiedade komersiais, no hato’o estatuto foun sosietaria ho akordu ba pratika internasionais ba setor finanseiru, ne’ebé maka fahe ba Konsellu Administrasaun entre administradores ezekutivo no naun ezekutivus ho separasaun ne’ebé klaru husi kompetensia no responsabilidade.

“Ho Forma ida ne’e sei implementa jestaun ida ezekutivo kompetente no efikante, kargu ba administrador ezekutivo profesional no esperiensia iha setor banku, mantein vizaun estratejiku husi Banku ho nia interese ne’ebé as ba povu Timor-Leste, kargu husi konsellu administrasaun naun ezekutivu”, hateten Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira hafoin reuniuan Konsellu Ministrus iha Palasio Governu, Díli.

Aleinde ne’e, iha Konsellu Ministrus ne’e analiza mos apresentasaun husi Grupu Trabalho husi Objetivus Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) kona ba Revizaun Nasional Volutario kona ba implementasaun ODS.

“Prosesu Revizaun Nasional Voluntário husi ODS nia maka involve parte interesada hot-hotu hanesan baze ba monitorizasaun ba progressu implementasaun dezenvolvimentu sustentavél. VNR sei partisipa iha forum politiku altu nivel iha fulan Jullu tinan 2019 iha Nova Iorque”, haktuir Agio Pereira.

Ministru Estado Prezidensia Konsellu Ministrus ne’e esklarese tan, grupu trabalho ODS estabelese ona iha fulan Janeiro 2019 no konsidera husi Primeiru Minsitru, liu husi Unidade Planaementu, Monitorizasaun Avaliasaun (UPMA) no sei konstituido husi reprezentante PN, Ministeriu Sociedade Sivil, Setor Privadu, Media, Instituisaun Religioza no rekomendasaun proposta ba VNR.

Aleinde ne’e KM mos aprova proposta rezolusaun Governu, ne’ebé maka aprejenta husi Ministeriu Negosio Estranjeiro no Koperasaun kona ba haforsa koordenasaun no rekursus iha prosesu adezaun ba ASEAN.

Ministru Senior iha Oitavu Governu Konstitusional nee sublinha, Governu konsidera hanesan dezenvolvimentu ho relasaun diak ho nasaun vizinho sira no kooperasaun RDTL ne’e hanesan prioridade ida desde Governu Konstitusional dauluk ba adezaun ASEAN no ida ne’e konsidera hanesan instrumentu importante hodi bele hetan rekonhesementu ba TL.

Nunee Estado empenha ho dialogu konstrutivo politiku hodi asegura paz, estabilidade no seguransa iha rejiaun, no mos ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosiokultura nasaun nee nian. mia

[:id]

Reuniaun Konsellu Ministrus (KM) iha Kuarta (13/02/2019) halo alterasaun dahuluk ba proposta dekretu lei kona ba estatuto Banco Nasional Comercio Timor-Leste-Sociedade Anonimo (BNCTL.SA).

Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira, hateten, dekreitu lei ida ne’e sei adapta ba estatutu husi BNCTL.SA husi enkuadramentu foun no legal husi sosiedade komersiais, no hato’o estatuto foun sosietaria ho akordu ba pratika internasionais ba setor finanseiru, ne’ebé maka fahe ba Konsellu Administrasaun entre administradores ezekutivo no naun ezekutivus ho separasaun ne’ebé klaru husi kompetensia no responsabilidade.

“Ho Forma ida ne’e sei implementa jestaun ida ezekutivo kompetente no efikante, kargu ba administrador ezekutivo profesional no esperiensia iha setor banku, mantein vizaun estratejiku husi Banku ho nia interese ne’ebé as ba povu Timor-Leste, kargu husi konsellu administrasaun naun ezekutivu”, hateten Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira hafoin reuniuan Konsellu Ministrus iha Palasio Governu, Díli.

Aleinde ne’e, iha Konsellu Ministrus ne’e analiza mos apresentasaun husi Grupu Trabalho husi Objetivus Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) kona ba Revizaun Nasional Volutario kona ba implementasaun ODS.

“Prosesu Revizaun Nasional Voluntário husi ODS nia maka involve parte interesada hot-hotu hanesan baze ba monitorizasaun ba progressu implementasaun dezenvolvimentu sustentavél. VNR sei partisipa iha forum politiku altu nivel iha fulan Jullu tinan 2019 iha Nova Iorque”, haktuir Agio Pereira.

Ministru Estado Prezidensia Konsellu Ministrus ne’e esklarese tan, grupu trabalho ODS estabelese ona iha fulan Janeiro 2019 no konsidera husi Primeiru Minsitru, liu husi Unidade Planaementu, Monitorizasaun Avaliasaun (UPMA) no sei konstituido husi reprezentante PN, Ministeriu Sociedade Sivil, Setor Privadu, Media, Instituisaun Religioza no rekomendasaun proposta ba VNR.

Aleinde ne’e KM mos aprova proposta rezolusaun Governu, ne’ebé maka aprejenta husi Ministeriu Negosio Estranjeiro no Koperasaun kona ba haforsa koordenasaun no rekursus iha prosesu adezaun ba ASEAN.

Ministru Senior iha Oitavu Governu Konstitusional nee sublinha, Governu konsidera hanesan dezenvolvimentu ho relasaun diak ho nasaun vizinho sira no kooperasaun RDTL ne’e hanesan prioridade ida desde Governu Konstitusional dauluk ba adezaun ASEAN no ida ne’e konsidera hanesan instrumentu importante hodi bele hetan rekonhesementu ba TL.

Nunee Estado empenha ho dialogu konstrutivo politiku hodi asegura paz, estabilidade no seguransa iha rejiaun, no mos ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosiokultura nasaun nee nian. mia

[:en]

Reuniaun Konsellu Ministrus (KM) iha Kuarta (13/02/2019) halo alterasaun dahuluk ba proposta dekretu lei kona ba estatuto Banco Nasional Comercio Timor-Leste-Sociedade Anonimo (BNCTL.SA).

Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira, hateten, dekreitu lei ida ne’e sei adapta ba estatutu husi BNCTL.SA husi enkuadramentu foun no legal husi sosiedade komersiais, no hato’o estatuto foun sosietaria ho akordu ba pratika internasionais ba setor finanseiru, ne’ebé maka fahe ba Konsellu Administrasaun entre administradores ezekutivo no naun ezekutivus ho separasaun ne’ebé klaru husi kompetensia no responsabilidade.

“Ho Forma ida ne’e sei implementa jestaun ida ezekutivo kompetente no efikante, kargu ba administrador ezekutivo profesional no esperiensia iha setor banku, mantein vizaun estratejiku husi Banku ho nia interese ne’ebé as ba povu Timor-Leste, kargu husi konsellu administrasaun naun ezekutivu”, hateten Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira hafoin reuniuan Konsellu Ministrus iha Palasio Governu, Díli.

Aleinde ne’e, iha Konsellu Ministrus ne’e analiza mos apresentasaun husi Grupu Trabalho husi Objetivus Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) kona ba Revizaun Nasional Volutario kona ba implementasaun ODS.

“Prosesu Revizaun Nasional Voluntário husi ODS nia maka involve parte interesada hot-hotu hanesan baze ba monitorizasaun ba progressu implementasaun dezenvolvimentu sustentavél. VNR sei partisipa iha forum politiku altu nivel iha fulan Jullu tinan 2019 iha Nova Iorque”, haktuir Agio Pereira.

Ministru Estado Prezidensia Konsellu Ministrus ne’e esklarese tan, grupu trabalho ODS estabelese ona iha fulan Janeiro 2019 no konsidera husi Primeiru Minsitru, liu husi Unidade Planaementu, Monitorizasaun Avaliasaun (UPMA) no sei konstituido husi reprezentante PN, Ministeriu Sociedade Sivil, Setor Privadu, Media, Instituisaun Religioza no rekomendasaun proposta ba VNR.

Aleinde ne’e KM mos aprova proposta rezolusaun Governu, ne’ebé maka aprejenta husi Ministeriu Negosio Estranjeiro no Koperasaun kona ba haforsa koordenasaun no rekursus iha prosesu adezaun ba ASEAN.

Ministru Senior iha Oitavu Governu Konstitusional nee sublinha, Governu konsidera hanesan dezenvolvimentu ho relasaun diak ho nasaun vizinho sira no kooperasaun RDTL ne’e hanesan prioridade ida desde Governu Konstitusional dauluk ba adezaun ASEAN no ida ne’e konsidera hanesan instrumentu importante hodi bele hetan rekonhesementu ba TL.

Nunee Estado empenha ho dialogu konstrutivo politiku hodi asegura paz, estabilidade no seguransa iha rejiaun, no mos ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosiokultura nasaun nee nian. mia

[:tl]

Reuniaun Konsellu Ministrus (KM) iha Kuarta (13/02/2019) halo alterasaun dahuluk ba proposta dekretu lei kona ba estatuto Banco Nasional Comercio Timor-Leste-Sociedade Anonimo (BNCTL.SA).

Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira, hateten, dekreitu lei ida ne’e sei adapta ba estatutu husi BNCTL.SA husi enkuadramentu foun no legal husi sosiedade komersiais, no hato’o estatuto foun sosietaria ho akordu ba pratika internasionais ba setor finanseiru, ne’ebé maka fahe ba Konsellu Administrasaun entre administradores ezekutivo no naun ezekutivus ho separasaun ne’ebé klaru husi kompetensia no responsabilidade.

“Ho Forma ida ne’e sei implementa jestaun ida ezekutivo kompetente no efikante, kargu ba administrador ezekutivo profesional no esperiensia iha setor banku, mantein vizaun estratejiku husi Banku ho nia interese ne’ebé as ba povu Timor-Leste, kargu husi konsellu administrasaun naun ezekutivu”, hateten Pota voz VIII  Governu Konstitusional, Agio Pereira hafoin reuniuan Konsellu Ministrus iha Palasio Governu, Díli.

Aleinde ne’e, iha Konsellu Ministrus ne’e analiza mos apresentasaun husi Grupu Trabalho husi Objetivus Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) kona ba Revizaun Nasional Volutario kona ba implementasaun ODS.

“Prosesu Revizaun Nasional Voluntário husi ODS nia maka involve parte interesada hot-hotu hanesan baze ba monitorizasaun ba progressu implementasaun dezenvolvimentu sustentavél. VNR sei partisipa iha forum politiku altu nivel iha fulan Jullu tinan 2019 iha Nova Iorque”, haktuir Agio Pereira.

Ministru Estado Prezidensia Konsellu Ministrus ne’e esklarese tan, grupu trabalho ODS estabelese ona iha fulan Janeiro 2019 no konsidera husi Primeiru Minsitru, liu husi Unidade Planaementu, Monitorizasaun Avaliasaun (UPMA) no sei konstituido husi reprezentante PN, Ministeriu Sociedade Sivil, Setor Privadu, Media, Instituisaun Religioza no rekomendasaun proposta ba VNR.

Aleinde ne’e KM mos aprova proposta rezolusaun Governu, ne’ebé maka aprejenta husi Ministeriu Negosio Estranjeiro no Koperasaun kona ba haforsa koordenasaun no rekursus iha prosesu adezaun ba ASEAN.

Ministru Senior iha Oitavu Governu Konstitusional nee sublinha, Governu konsidera hanesan dezenvolvimentu ho relasaun diak ho nasaun vizinho sira no kooperasaun RDTL ne’e hanesan prioridade ida desde Governu Konstitusional dauluk ba adezaun ASEAN no ida ne’e konsidera hanesan instrumentu importante hodi bele hetan rekonhesementu ba TL.

Nunee Estado empenha ho dialogu konstrutivo politiku hodi asegura paz, estabilidade no seguransa iha rejiaun, no mos ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosiokultura nasaun nee nian. mia

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...

Ema na’in 10 hatudu prontidaun kandidata-an ba PR

January 16, 2022
[caption id="attachment_58967" align="aligncenter"...

Lere sei deklara ninia kandidatura ba PR iha Ainaro

January 15, 2022
Xefe Estadu Maiór Jenerál F-FDTL, Tenente Jene...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker