GMN TV Economia Kandidatu traballador Korea do Sul 619 tuir teste

Kandidatu traballador Korea do Sul 619 tuir teste

0 views

[:pt]

Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), husi Sentru Formasaun Polísia, hetan pedidu husi Sekretariu Estadu Juventude no Traballu (SEJT), Nivio Magalhães, atu hala´o teste fíziku ba kandidatu trabalador nain 619, antes ba servisu iha Korea do Sul.

Izame fíziku ne´e sei hala´o durante loron rua, hahú Kinta (19/04/18) no tuir planu sei termina Sesta (20/04/18) iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli, sei lidera husi instrutur Sentru Formasaun Polísia hamutuk nain rua nulu, maibe iha abertura izame refere asisti husi Secretario Estado Joventude no Trabalho Nivio Magalhães.
Kandidatu traballador sira ne´e, liu ona ezame eskrita, oral no ezame médiku, maibe SEJT, Nivio Magalhães desidi hala´o tan teste fíziku. Wainhira iha teste fíziku la pasa sei hela. Tanba ba hala´o servisu iha Korea do Sul.

``Hanesan ha´u dehan tiha ona sei asegura prosesu ne´e nakloke no justu. Ita halo selesaun duni, la´os halo selesaun para hanesan taka falta ka hanesan ema Indonesia dehan formalitas de´it ne´e laiha. Tanba ne´e mak iha prosesu teste ne´e ami husu apoiu PNTL nian liu husi sentru formasaun atu nune´e prosesu sira ne´e transparante,``esplika SEJT, Nivio Magalhães, ba jornalista sira, iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli.

Nia hatutan, traballador ne´ebé mak antes ba servisu iha Korea identifika iha balun sira kondisaun fíziku ladun diak, wainhira fíziku ladun diak hasoru servisu todan iha posibilidade balun bele avondona servisu.
Bainhira traballador abandona sira-nia servisu, Nivio Magalhães, konsidera servisu ilegal. Tuir nia, agora dadauk traballador Timor-oan abandona servisu iha Korea hamutuk 479.

``Ha´u ténki buka mós solusaun, ita labele buka problema de´it, maibe la fó solusaun. Soluasaun ida mak, sira atu ba ténki tuir teste ba sira nia fíziku, kandidatu hamutuk 619 ne´ebé iha tempu badak sei ba iha Korea, presiza halo teste ba sira-nia fíziku, tanba sira sei hala´o servisu iha area peskas,``dehan Nivio Magalhães.
Nia dehan, servisu peskas la´os iha kaman. Tanba ne´e, sira ténki preparadu prontu atu hala´o servisu ne´e. Wainhira sira ba iha ne´eba hala´o servisu diak mak tratamentu ba sira mós sei diak.

``Ne´e mak ita hakarak asegura katak, sira hetan tratamentu ne´ebé mak diak no dignu, tanba tuir informasaun sira balun ba iha ne´eba fíziku ladun diak, servisu ladun diak, servisu todan dala ruma sira nia patraun fó tratamentu ba sira ladiak, bele hirus no baku sira. Tanba hanesan membru Governante, Nivio Magalhães, sei la nonok de´it situasaun hanesan akontese,``dehan Nivio Magalhães.

Alende ne´e Komandante Sentru Formasaun Polísia Komoro, Díli, Superintendente Arquimino Ramos, hateten, Polísia Sentru fó teste fíziku ba kandidatu Korea do Sul, tanba hetan pedidu husi Secretario SEJT, Nivio Magalhães.
``Ne´ebé iha loron rua de´it ami prepara instrutor nain 20 para ezame fíziku ne´e bele realiza ho diak. Maibe ninia kriteriu la hanesan aplika ba kandidatu PNTL sira antes atu tama ba PNTL. Tan ne´e push up to’o 15, la hanesan ezame Polísa nian todan liu, halai mós ami redus, des minutus uza hodi halai haleu dala walu,”dehan Arquimino.

Entretantu kona-ba teste fíziku nani tasi, Arquimino Ramos, hateten, ne´e kompetensia Komando PNTL ninian. “Ami sei liga ba Komandante Jeral, atu nune´e unidade Polísia Marítima bele apoiu ida ne´e, ami-nia esforsu mak fó teste ba fíziku nian,``dehan Arquimino Ramos.avi

[:id]

Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), husi Sentru Formasaun Polísia, hetan pedidu husi Sekretariu Estadu Juventude no Traballu (SEJT), Nivio Magalhães, atu hala´o teste fíziku ba kandidatu trabalador nain 619, antes ba servisu iha Korea do Sul.

Izame fíziku ne´e sei hala´o durante loron rua, hahú Kinta (19/04/18) no tuir planu sei termina Sesta (20/04/18) iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli, sei lidera husi instrutur Sentru Formasaun Polísia hamutuk nain rua nulu, maibe iha abertura izame refere asisti husi Secretario Estado Joventude no Trabalho Nivio Magalhães.
Kandidatu traballador sira ne´e, liu ona ezame eskrita, oral no ezame médiku, maibe SEJT, Nivio Magalhães desidi hala´o tan teste fíziku. Wainhira iha teste fíziku la pasa sei hela. Tanba ba hala´o servisu iha Korea do Sul.

``Hanesan ha´u dehan tiha ona sei asegura prosesu ne´e nakloke no justu. Ita halo selesaun duni, la´os halo selesaun para hanesan taka falta ka hanesan ema Indonesia dehan formalitas de´it ne´e laiha. Tanba ne´e mak iha prosesu teste ne´e ami husu apoiu PNTL nian liu husi sentru formasaun atu nune´e prosesu sira ne´e transparante,``esplika SEJT, Nivio Magalhães, ba jornalista sira, iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli.

Nia hatutan, traballador ne´ebé mak antes ba servisu iha Korea identifika iha balun sira kondisaun fíziku ladun diak, wainhira fíziku ladun diak hasoru servisu todan iha posibilidade balun bele avondona servisu.
Bainhira traballador abandona sira-nia servisu, Nivio Magalhães, konsidera servisu ilegal. Tuir nia, agora dadauk traballador Timor-oan abandona servisu iha Korea hamutuk 479.

``Ha´u ténki buka mós solusaun, ita labele buka problema de´it, maibe la fó solusaun. Soluasaun ida mak, sira atu ba ténki tuir teste ba sira nia fíziku, kandidatu hamutuk 619 ne´ebé iha tempu badak sei ba iha Korea, presiza halo teste ba sira-nia fíziku, tanba sira sei hala´o servisu iha area peskas,``dehan Nivio Magalhães.
Nia dehan, servisu peskas la´os iha kaman. Tanba ne´e, sira ténki preparadu prontu atu hala´o servisu ne´e. Wainhira sira ba iha ne´eba hala´o servisu diak mak tratamentu ba sira mós sei diak.

``Ne´e mak ita hakarak asegura katak, sira hetan tratamentu ne´ebé mak diak no dignu, tanba tuir informasaun sira balun ba iha ne´eba fíziku ladun diak, servisu ladun diak, servisu todan dala ruma sira nia patraun fó tratamentu ba sira ladiak, bele hirus no baku sira. Tanba hanesan membru Governante, Nivio Magalhães, sei la nonok de´it situasaun hanesan akontese,``dehan Nivio Magalhães.

Alende ne´e Komandante Sentru Formasaun Polísia Komoro, Díli, Superintendente Arquimino Ramos, hateten, Polísia Sentru fó teste fíziku ba kandidatu Korea do Sul, tanba hetan pedidu husi Secretario SEJT, Nivio Magalhães.
``Ne´ebé iha loron rua de´it ami prepara instrutor nain 20 para ezame fíziku ne´e bele realiza ho diak. Maibe ninia kriteriu la hanesan aplika ba kandidatu PNTL sira antes atu tama ba PNTL. Tan ne´e push up to’o 15, la hanesan ezame Polísa nian todan liu, halai mós ami redus, des minutus uza hodi halai haleu dala walu,”dehan Arquimino.

Entretantu kona-ba teste fíziku nani tasi, Arquimino Ramos, hateten, ne´e kompetensia Komando PNTL ninian. “Ami sei liga ba Komandante Jeral, atu nune´e unidade Polísia Marítima bele apoiu ida ne´e, ami-nia esforsu mak fó teste ba fíziku nian,``dehan Arquimino Ramos.avi

[:en]

Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), husi Sentru Formasaun Polísia, hetan pedidu husi Sekretariu Estadu Juventude no Traballu (SEJT), Nivio Magalhães, atu hala´o teste fíziku ba kandidatu trabalador nain 619, antes ba servisu iha Korea do Sul.

Izame fíziku ne´e sei hala´o durante loron rua, hahú Kinta (19/04/18) no tuir planu sei termina Sesta (20/04/18) iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli, sei lidera husi instrutur Sentru Formasaun Polísia hamutuk nain rua nulu, maibe iha abertura izame refere asisti husi Secretario Estado Joventude no Trabalho Nivio Magalhães.
Kandidatu traballador sira ne´e, liu ona ezame eskrita, oral no ezame médiku, maibe SEJT, Nivio Magalhães desidi hala´o tan teste fíziku. Wainhira iha teste fíziku la pasa sei hela. Tanba ba hala´o servisu iha Korea do Sul.

``Hanesan ha´u dehan tiha ona sei asegura prosesu ne´e nakloke no justu. Ita halo selesaun duni, la´os halo selesaun para hanesan taka falta ka hanesan ema Indonesia dehan formalitas de´it ne´e laiha. Tanba ne´e mak iha prosesu teste ne´e ami husu apoiu PNTL nian liu husi sentru formasaun atu nune´e prosesu sira ne´e transparante,``esplika SEJT, Nivio Magalhães, ba jornalista sira, iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli.

Nia hatutan, traballador ne´ebé mak antes ba servisu iha Korea identifika iha balun sira kondisaun fíziku ladun diak, wainhira fíziku ladun diak hasoru servisu todan iha posibilidade balun bele avondona servisu.
Bainhira traballador abandona sira-nia servisu, Nivio Magalhães, konsidera servisu ilegal. Tuir nia, agora dadauk traballador Timor-oan abandona servisu iha Korea hamutuk 479.

``Ha´u ténki buka mós solusaun, ita labele buka problema de´it, maibe la fó solusaun. Soluasaun ida mak, sira atu ba ténki tuir teste ba sira nia fíziku, kandidatu hamutuk 619 ne´ebé iha tempu badak sei ba iha Korea, presiza halo teste ba sira-nia fíziku, tanba sira sei hala´o servisu iha area peskas,``dehan Nivio Magalhães.
Nia dehan, servisu peskas la´os iha kaman. Tanba ne´e, sira ténki preparadu prontu atu hala´o servisu ne´e. Wainhira sira ba iha ne´eba hala´o servisu diak mak tratamentu ba sira mós sei diak.

``Ne´e mak ita hakarak asegura katak, sira hetan tratamentu ne´ebé mak diak no dignu, tanba tuir informasaun sira balun ba iha ne´eba fíziku ladun diak, servisu ladun diak, servisu todan dala ruma sira nia patraun fó tratamentu ba sira ladiak, bele hirus no baku sira. Tanba hanesan membru Governante, Nivio Magalhães, sei la nonok de´it situasaun hanesan akontese,``dehan Nivio Magalhães.

Alende ne´e Komandante Sentru Formasaun Polísia Komoro, Díli, Superintendente Arquimino Ramos, hateten, Polísia Sentru fó teste fíziku ba kandidatu Korea do Sul, tanba hetan pedidu husi Secretario SEJT, Nivio Magalhães.
``Ne´ebé iha loron rua de´it ami prepara instrutor nain 20 para ezame fíziku ne´e bele realiza ho diak. Maibe ninia kriteriu la hanesan aplika ba kandidatu PNTL sira antes atu tama ba PNTL. Tan ne´e push up to’o 15, la hanesan ezame Polísa nian todan liu, halai mós ami redus, des minutus uza hodi halai haleu dala walu,”dehan Arquimino.

Entretantu kona-ba teste fíziku nani tasi, Arquimino Ramos, hateten, ne´e kompetensia Komando PNTL ninian. “Ami sei liga ba Komandante Jeral, atu nune´e unidade Polísia Marítima bele apoiu ida ne´e, ami-nia esforsu mak fó teste ba fíziku nian,``dehan Arquimino Ramos.avi

[:tl]

Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), husi Sentru Formasaun Polísia, hetan pedidu husi Sekretariu Estadu Juventude no Traballu (SEJT), Nivio Magalhães, atu hala´o teste fíziku ba kandidatu trabalador nain 619, antes ba servisu iha Korea do Sul.

Izame fíziku ne´e sei hala´o durante loron rua, hahú Kinta (19/04/18) no tuir planu sei termina Sesta (20/04/18) iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli, sei lidera husi instrutur Sentru Formasaun Polísia hamutuk nain rua nulu, maibe iha abertura izame refere asisti husi Secretario Estado Joventude no Trabalho Nivio Magalhães.
Kandidatu traballador sira ne´e, liu ona ezame eskrita, oral no ezame médiku, maibe SEJT, Nivio Magalhães desidi hala´o tan teste fíziku. Wainhira iha teste fíziku la pasa sei hela. Tanba ba hala´o servisu iha Korea do Sul.

``Hanesan ha´u dehan tiha ona sei asegura prosesu ne´e nakloke no justu. Ita halo selesaun duni, la´os halo selesaun para hanesan taka falta ka hanesan ema Indonesia dehan formalitas de´it ne´e laiha. Tanba ne´e mak iha prosesu teste ne´e ami husu apoiu PNTL nian liu husi sentru formasaun atu nune´e prosesu sira ne´e transparante,``esplika SEJT, Nivio Magalhães, ba jornalista sira, iha Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli.

Nia hatutan, traballador ne´ebé mak antes ba servisu iha Korea identifika iha balun sira kondisaun fíziku ladun diak, wainhira fíziku ladun diak hasoru servisu todan iha posibilidade balun bele avondona servisu.
Bainhira traballador abandona sira-nia servisu, Nivio Magalhães, konsidera servisu ilegal. Tuir nia, agora dadauk traballador Timor-oan abandona servisu iha Korea hamutuk 479.

``Ha´u ténki buka mós solusaun, ita labele buka problema de´it, maibe la fó solusaun. Soluasaun ida mak, sira atu ba ténki tuir teste ba sira nia fíziku, kandidatu hamutuk 619 ne´ebé iha tempu badak sei ba iha Korea, presiza halo teste ba sira-nia fíziku, tanba sira sei hala´o servisu iha area peskas,``dehan Nivio Magalhães.
Nia dehan, servisu peskas la´os iha kaman. Tanba ne´e, sira ténki preparadu prontu atu hala´o servisu ne´e. Wainhira sira ba iha ne´eba hala´o servisu diak mak tratamentu ba sira mós sei diak.

``Ne´e mak ita hakarak asegura katak, sira hetan tratamentu ne´ebé mak diak no dignu, tanba tuir informasaun sira balun ba iha ne´eba fíziku ladun diak, servisu ladun diak, servisu todan dala ruma sira nia patraun fó tratamentu ba sira ladiak, bele hirus no baku sira. Tanba hanesan membru Governante, Nivio Magalhães, sei la nonok de´it situasaun hanesan akontese,``dehan Nivio Magalhães.

Alende ne´e Komandante Sentru Formasaun Polísia Komoro, Díli, Superintendente Arquimino Ramos, hateten, Polísia Sentru fó teste fíziku ba kandidatu Korea do Sul, tanba hetan pedidu husi Secretario SEJT, Nivio Magalhães.
``Ne´ebé iha loron rua de´it ami prepara instrutor nain 20 para ezame fíziku ne´e bele realiza ho diak. Maibe ninia kriteriu la hanesan aplika ba kandidatu PNTL sira antes atu tama ba PNTL. Tan ne´e push up to’o 15, la hanesan ezame Polísa nian todan liu, halai mós ami redus, des minutus uza hodi halai haleu dala walu,”dehan Arquimino.

Entretantu kona-ba teste fíziku nani tasi, Arquimino Ramos, hateten, ne´e kompetensia Komando PNTL ninian. “Ami sei liga ba Komandante Jeral, atu nune´e unidade Polísia Marítima bele apoiu ida ne´e, ami-nia esforsu mak fó teste ba fíziku nian,``dehan Arquimino Ramos.avi

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker