GMN TV Economia [:pt]PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA KONVIDA JORGE SERRANO VIZITA OE-CUSSE[:en]PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA KONVIDA JORGE SERRANO VIZITA OE-CUSSE[:tl]PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA KONVIDA JORGE SERRANO VIZITA OE-CUSSE[:]

[:pt]PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA KONVIDA JORGE SERRANO VIZITA OE-CUSSE[:en]PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA KONVIDA JORGE SERRANO VIZITA OE-CUSSE[:tl]PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA KONVIDA JORGE SERRANO VIZITA OE-CUSSE[:]

0 views

[:pt]

Iha inisiu fulan Jullu tinan ne’e, prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-cusse Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, konvida ofisialmente nain ba Hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, hodi vizita Oe-cusse hodi haree projetu Hotel de Oe-upu.

Vizita ne’e atu haree no diskuti posibilidade jestaun operasaun Hotel ne’e bainhira prontu ona.

Konvite ne'e Mari Alkatiri hato'o tanba haree ba esperiensia no kapasidade jestaun husi Jorge Manuel de Araújo Serrano ba Hotel Novo Turismo.

Durante vizita ne’ebe simu direitamente husi prezidente RAEOA, supervision team leader, Fernando Rodrigues hato’o esplikasaun detallu kona-ba fasilidade sira ne’ebe atu konstrui iha hotel refere.

Projetu konstrusaun ne’ebe suprevisiona husi emprezariu portugues ne’e, konstrui iha rai kuaze hektare tolu ho akomodasaun nivel hotel sinku estrelas.

“Ami agora mai konsulta para hare se mak bele halo operasaun no halo jestaun ba otel ne’e. ita hotu hatene Jorge Serrano hanesan emprezariu Timoroan ne’ebe iha konesementu boot liu ba area ne’e no area seluk tan, maibe lasignifika entrega, hau la entrega ba ema ida, ema ida-idak mai ho nia meritu rasik, se nia iha meritu natural mene que sim, hau prefere Timoroan mak atu halo jestaun ba otel ne’e”, dehan prezidenti autoridade RAEOA-ZEEMS hafoin halao vizita ba edifisiu hotel iha aldeia Sanane, suku Costa, Pante Makasar, Kuarta (18/7/18).

Antes ne’e, konstrusaun hotel Oe-upu kaer husi emprezariu Timoroan ne'ebe servisu hamutuk ho empreza ida husi Singapura, hahu iha 2015 ho fundus hamutuk dollar ámerikanu millaun 12 husi Orsamentu Jeral Estadu ba projetu ZEESM.

No tuir planu obra hari hotel ne’e sei remata iha tinan ida ho balun nia laran, maibe to’o tinan haat ona obra ne'e seidauk konsege remata.

Tan ne’e, agora daudaun autoridade RAEOA mak kaer fali projetu ne’e ho suprevizaun husi empreza portugues.

“Lolos obra ne’e remata iha tinan 2016, maibe emprezariu Timoroan ne’ebe kaer laiha kapasidade atu halo lalais, tanba ne’e mak muda tiha empreza. Agora autoridade rasik mak kaer no konsultores husi Portugal mak halo hela suprevizaun”, dehan lider maximu partidu Fretilin ne’e.

Entretantu nain ba hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, agradese ba konvite husi prezidente RAEOA. Husi

vizita ne’e ninia ekipa jestaun no kontabilidade sei halo mos estudu ba otel ne’e hodi hare posibilidade servisu hamutuk iha futuru.

“Ha’u hetan konvite ofisial husi prezidenti RAEOA atu mai halo vizita hotel Oe-upu ne’ebe atu tama ona faze final, atu ami bele hare iha futuru bele halo servisu hamutuk atu halo jestaun ba otel ida ne’e. Ha’u agradese tebes no hau hakfodak bainhira simu karta ne’e, basá Dr. Mari rekunhese emprezariu Timoroan ne’ebe iha kapasidade iha area balun liu-liu hotel atu mai haree besik liu kondisaun hotel nian,” hatete Jorge Manuel de Araújo Serrano, nain ba Hotel Novo Turismo.

Tuir emprezariu Timoroan ne’e, hotel Oe-upu hanesan otel internasional entaun buat hotu bele diskuti hodi hare hamutuk, tanba Oe-cusse hanesan zona espesial no nia iha futuru ida diak ba dezenvolvimentu.

Iha parte seluk, suprevision team leader, Fernando Rodrigues hato’o konstrusaun fiziku otel ne’e to’o ona pursentu 86, hela monta gerador, picina, jardim no janela, vidru ho odamatan. Nia garante obra ne’e sei konklui iha fulan Dezembru tinan ne’e.

Hotel ne’e iha kuartu 56 kompletu restaurante, picina, sala enkontru, festa no seminariu sira, sala ba sinema no teatru, jardim no fatin tein iha liur.

Durante konstrusaun obra ne’e lao iha desafius barak ne’ebe sira hasoru liu-liu ba profesionais ba area kanalizador no eletrisista, nune’e mos difisil tebes atu hetan ema ne’ebe servisu ho vontande, pasiensia no hakarak atu aprende.

Ba projetu bo’ot sira iha RAEOA-ZEEMS hanesan hotel Oe-upu, edifisiu administrativu, aeroportu no pakote estrada sei konklui hotu no inaugura iha fulan dezembru tinan ne’e.mra

[:id]

Iha inisiu fulan Jullu tinan ne’e, prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-cusse Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, konvida ofisialmente nain ba Hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, hodi vizita Oe-cusse hodi haree projetu Hotel de Oe-upu.

Vizita ne’e atu haree no diskuti posibilidade jestaun operasaun Hotel ne’e bainhira prontu ona.

Konvite ne'e Mari Alkatiri hato'o tanba haree ba esperiensia no kapasidade jestaun husi Jorge Manuel de Araújo Serrano ba Hotel Novo Turismo.

Durante vizita ne’ebe simu direitamente husi prezidente RAEOA, supervision team leader, Fernando Rodrigues hato’o esplikasaun detallu kona-ba fasilidade sira ne’ebe atu konstrui iha hotel refere.

Projetu konstrusaun ne’ebe suprevisiona husi emprezariu portugues ne’e, konstrui iha rai kuaze hektare tolu ho akomodasaun nivel hotel sinku estrelas.

“Ami agora mai konsulta para hare se mak bele halo operasaun no halo jestaun ba otel ne’e. ita hotu hatene Jorge Serrano hanesan emprezariu Timoroan ne’ebe iha konesementu boot liu ba area ne’e no area seluk tan, maibe lasignifika entrega, hau la entrega ba ema ida, ema ida-idak mai ho nia meritu rasik, se nia iha meritu natural mene que sim, hau prefere Timoroan mak atu halo jestaun ba otel ne’e”, dehan prezidenti autoridade RAEOA-ZEEMS hafoin halao vizita ba edifisiu hotel iha aldeia Sanane, suku Costa, Pante Makasar, Kuarta (18/7/18).

Antes ne’e, konstrusaun hotel Oe-upu kaer husi emprezariu Timoroan ne'ebe servisu hamutuk ho empreza ida husi Singapura, hahu iha 2015 ho fundus hamutuk dollar ámerikanu millaun 12 husi Orsamentu Jeral Estadu ba projetu ZEESM.

No tuir planu obra hari hotel ne’e sei remata iha tinan ida ho balun nia laran, maibe to’o tinan haat ona obra ne'e seidauk konsege remata.

Tan ne’e, agora daudaun autoridade RAEOA mak kaer fali projetu ne’e ho suprevizaun husi empreza portugues.

“Lolos obra ne’e remata iha tinan 2016, maibe emprezariu Timoroan ne’ebe kaer laiha kapasidade atu halo lalais, tanba ne’e mak muda tiha empreza. Agora autoridade rasik mak kaer no konsultores husi Portugal mak halo hela suprevizaun”, dehan lider maximu partidu Fretilin ne’e.

Entretantu nain ba hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, agradese ba konvite husi prezidente RAEOA. Husi

vizita ne’e ninia ekipa jestaun no kontabilidade sei halo mos estudu ba otel ne’e hodi hare posibilidade servisu hamutuk iha futuru.

“Ha’u hetan konvite ofisial husi prezidenti RAEOA atu mai halo vizita hotel Oe-upu ne’ebe atu tama ona faze final, atu ami bele hare iha futuru bele halo servisu hamutuk atu halo jestaun ba otel ida ne’e. Ha’u agradese tebes no hau hakfodak bainhira simu karta ne’e, basá Dr. Mari rekunhese emprezariu Timoroan ne’ebe iha kapasidade iha area balun liu-liu hotel atu mai haree besik liu kondisaun hotel nian,” hatete Jorge Manuel de Araújo Serrano, nain ba Hotel Novo Turismo.

Tuir emprezariu Timoroan ne’e, hotel Oe-upu hanesan otel internasional entaun buat hotu bele diskuti hodi hare hamutuk, tanba Oe-cusse hanesan zona espesial no nia iha futuru ida diak ba dezenvolvimentu.

Iha parte seluk, suprevision team leader, Fernando Rodrigues hato’o konstrusaun fiziku otel ne’e to’o ona pursentu 86, hela monta gerador, picina, jardim no janela, vidru ho odamatan. Nia garante obra ne’e sei konklui iha fulan Dezembru tinan ne’e.

Hotel ne’e iha kuartu 56 kompletu restaurante, picina, sala enkontru, festa no seminariu sira, sala ba sinema no teatru, jardim no fatin tein iha liur.

Durante konstrusaun obra ne’e lao iha desafius barak ne’ebe sira hasoru liu-liu ba profesionais ba area kanalizador no eletrisista, nune’e mos difisil tebes atu hetan ema ne’ebe servisu ho vontande, pasiensia no hakarak atu aprende.

Ba projetu bo’ot sira iha RAEOA-ZEEMS hanesan hotel Oe-upu, edifisiu administrativu, aeroportu no pakote estrada sei konklui hotu no inaugura iha fulan dezembru tinan ne’e.mra

[:en]

Iha inisiu fulan Jullu tinan ne’e, prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-cusse Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, konvida ofisialmente nain ba Hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, hodi vizita Oe-cusse hodi haree projetu Hotel de Oe-upu.

Vizita ne’e atu haree no diskuti posibilidade jestaun operasaun Hotel ne’e bainhira prontu ona.

Konvite ne'e Mari Alkatiri hato'o tanba haree ba esperiensia no kapasidade jestaun husi Jorge Manuel de Araújo Serrano ba Hotel Novo Turismo.

Durante vizita ne’ebe simu direitamente husi prezidente RAEOA, supervision team leader, Fernando Rodrigues hato’o esplikasaun detallu kona-ba fasilidade sira ne’ebe atu konstrui iha hotel refere.

Projetu konstrusaun ne’ebe suprevisiona husi emprezariu portugues ne’e, konstrui iha rai kuaze hektare tolu ho akomodasaun nivel hotel sinku estrelas.

“Ami agora mai konsulta para hare se mak bele halo operasaun no halo jestaun ba otel ne’e. ita hotu hatene Jorge Serrano hanesan emprezariu Timoroan ne’ebe iha konesementu boot liu ba area ne’e no area seluk tan, maibe lasignifika entrega, hau la entrega ba ema ida, ema ida-idak mai ho nia meritu rasik, se nia iha meritu natural mene que sim, hau prefere Timoroan mak atu halo jestaun ba otel ne’e”, dehan prezidenti autoridade RAEOA-ZEEMS hafoin halao vizita ba edifisiu hotel iha aldeia Sanane, suku Costa, Pante Makasar, Kuarta (18/7/18).

Antes ne’e, konstrusaun hotel Oe-upu kaer husi emprezariu Timoroan ne'ebe servisu hamutuk ho empreza ida husi Singapura, hahu iha 2015 ho fundus hamutuk dollar ámerikanu millaun 12 husi Orsamentu Jeral Estadu ba projetu ZEESM.

No tuir planu obra hari hotel ne’e sei remata iha tinan ida ho balun nia laran, maibe to’o tinan haat ona obra ne'e seidauk konsege remata.

Tan ne’e, agora daudaun autoridade RAEOA mak kaer fali projetu ne’e ho suprevizaun husi empreza portugues.

“Lolos obra ne’e remata iha tinan 2016, maibe emprezariu Timoroan ne’ebe kaer laiha kapasidade atu halo lalais, tanba ne’e mak muda tiha empreza. Agora autoridade rasik mak kaer no konsultores husi Portugal mak halo hela suprevizaun”, dehan lider maximu partidu Fretilin ne’e.

Entretantu nain ba hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, agradese ba konvite husi prezidente RAEOA. Husi

vizita ne’e ninia ekipa jestaun no kontabilidade sei halo mos estudu ba otel ne’e hodi hare posibilidade servisu hamutuk iha futuru.

“Ha’u hetan konvite ofisial husi prezidenti RAEOA atu mai halo vizita hotel Oe-upu ne’ebe atu tama ona faze final, atu ami bele hare iha futuru bele halo servisu hamutuk atu halo jestaun ba otel ida ne’e. Ha’u agradese tebes no hau hakfodak bainhira simu karta ne’e, basá Dr. Mari rekunhese emprezariu Timoroan ne’ebe iha kapasidade iha area balun liu-liu hotel atu mai haree besik liu kondisaun hotel nian,” hatete Jorge Manuel de Araújo Serrano, nain ba Hotel Novo Turismo.

Tuir emprezariu Timoroan ne’e, hotel Oe-upu hanesan otel internasional entaun buat hotu bele diskuti hodi hare hamutuk, tanba Oe-cusse hanesan zona espesial no nia iha futuru ida diak ba dezenvolvimentu.

Iha parte seluk, suprevision team leader, Fernando Rodrigues hato’o konstrusaun fiziku otel ne’e to’o ona pursentu 86, hela monta gerador, picina, jardim no janela, vidru ho odamatan. Nia garante obra ne’e sei konklui iha fulan Dezembru tinan ne’e.

Hotel ne’e iha kuartu 56 kompletu restaurante, picina, sala enkontru, festa no seminariu sira, sala ba sinema no teatru, jardim no fatin tein iha liur.

Durante konstrusaun obra ne’e lao iha desafius barak ne’ebe sira hasoru liu-liu ba profesionais ba area kanalizador no eletrisista, nune’e mos difisil tebes atu hetan ema ne’ebe servisu ho vontande, pasiensia no hakarak atu aprende.

Ba projetu bo’ot sira iha RAEOA-ZEEMS hanesan hotel Oe-upu, edifisiu administrativu, aeroportu no pakote estrada sei konklui hotu no inaugura iha fulan dezembru tinan ne’e.mra

[:tl]

Iha inisiu fulan Jullu tinan ne’e, prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-cusse Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, konvida ofisialmente nain ba Hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, hodi vizita Oe-cusse hodi haree projetu Hotel de Oe-upu.

Vizita ne’e atu haree no diskuti posibilidade jestaun operasaun Hotel ne’e bainhira prontu ona.

Konvite ne'e Mari Alkatiri hato'o tanba haree ba esperiensia no kapasidade jestaun husi Jorge Manuel de Araújo Serrano ba Hotel Novo Turismo.

Durante vizita ne’ebe simu direitamente husi prezidente RAEOA, supervision team leader, Fernando Rodrigues hato’o esplikasaun detallu kona-ba fasilidade sira ne’ebe atu konstrui iha hotel refere.

Projetu konstrusaun ne’ebe suprevisiona husi emprezariu portugues ne’e, konstrui iha rai kuaze hektare tolu ho akomodasaun nivel hotel sinku estrelas.

“Ami agora mai konsulta para hare se mak bele halo operasaun no halo jestaun ba otel ne’e. ita hotu hatene Jorge Serrano hanesan emprezariu Timoroan ne’ebe iha konesementu boot liu ba area ne’e no area seluk tan, maibe lasignifika entrega, hau la entrega ba ema ida, ema ida-idak mai ho nia meritu rasik, se nia iha meritu natural mene que sim, hau prefere Timoroan mak atu halo jestaun ba otel ne’e”, dehan prezidenti autoridade RAEOA-ZEEMS hafoin halao vizita ba edifisiu hotel iha aldeia Sanane, suku Costa, Pante Makasar, Kuarta (18/7/18).

Antes ne’e, konstrusaun hotel Oe-upu kaer husi emprezariu Timoroan ne'ebe servisu hamutuk ho empreza ida husi Singapura, hahu iha 2015 ho fundus hamutuk dollar ámerikanu millaun 12 husi Orsamentu Jeral Estadu ba projetu ZEESM.

No tuir planu obra hari hotel ne’e sei remata iha tinan ida ho balun nia laran, maibe to’o tinan haat ona obra ne'e seidauk konsege remata.

Tan ne’e, agora daudaun autoridade RAEOA mak kaer fali projetu ne’e ho suprevizaun husi empreza portugues.

“Lolos obra ne’e remata iha tinan 2016, maibe emprezariu Timoroan ne’ebe kaer laiha kapasidade atu halo lalais, tanba ne’e mak muda tiha empreza. Agora autoridade rasik mak kaer no konsultores husi Portugal mak halo hela suprevizaun”, dehan lider maximu partidu Fretilin ne’e.

Entretantu nain ba hotel Novo Turismo, Jorge Manuel de Araújo Serrano, agradese ba konvite husi prezidente RAEOA. Husi

vizita ne’e ninia ekipa jestaun no kontabilidade sei halo mos estudu ba otel ne’e hodi hare posibilidade servisu hamutuk iha futuru.

“Ha’u hetan konvite ofisial husi prezidenti RAEOA atu mai halo vizita hotel Oe-upu ne’ebe atu tama ona faze final, atu ami bele hare iha futuru bele halo servisu hamutuk atu halo jestaun ba otel ida ne’e. Ha’u agradese tebes no hau hakfodak bainhira simu karta ne’e, basá Dr. Mari rekunhese emprezariu Timoroan ne’ebe iha kapasidade iha area balun liu-liu hotel atu mai haree besik liu kondisaun hotel nian,” hatete Jorge Manuel de Araújo Serrano, nain ba Hotel Novo Turismo.

Tuir emprezariu Timoroan ne’e, hotel Oe-upu hanesan otel internasional entaun buat hotu bele diskuti hodi hare hamutuk, tanba Oe-cusse hanesan zona espesial no nia iha futuru ida diak ba dezenvolvimentu.

Iha parte seluk, suprevision team leader, Fernando Rodrigues hato’o konstrusaun fiziku otel ne’e to’o ona pursentu 86, hela monta gerador, picina, jardim no janela, vidru ho odamatan. Nia garante obra ne’e sei konklui iha fulan Dezembru tinan ne’e.

Hotel ne’e iha kuartu 56 kompletu restaurante, picina, sala enkontru, festa no seminariu sira, sala ba sinema no teatru, jardim no fatin tein iha liur.

Durante konstrusaun obra ne’e lao iha desafius barak ne’ebe sira hasoru liu-liu ba profesionais ba area kanalizador no eletrisista, nune’e mos difisil tebes atu hetan ema ne’ebe servisu ho vontande, pasiensia no hakarak atu aprende.

Ba projetu bo’ot sira iha RAEOA-ZEEMS hanesan hotel Oe-upu, edifisiu administrativu, aeroportu no pakote estrada sei konklui hotu no inaugura iha fulan dezembru tinan ne’e.mra

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Horta veta Lei Responsabilidade Prezidente Repúblika

June 28, 2022
Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, v...

Xanana ko’alia relasaun Uniaun Europeia ho Indo-pasífiku

June 27, 2022
Reprezetante Espesiál Timor- Leste ba Ekonomia ...

STAE hahú halo preparasaun ba Eleisaun Parlamentar 2023

June 27, 2022
Sekretariadu Administrasaun Eleitoral (STAE) hah...

PM no Vise PM nain rua la partisipa iha aprezentasaun programa 2023 ba PR

June 27, 2022
Membru Governu iha semana kotuk aprezenta progra...

SEFOPE compromete-se a aplicar sanções a traballadóres ilegais na Austrália e Coreia do Sul

June 25, 2022
O Diretór Nacional do Emprego no Exterior (DNEE...
1 2 3 740

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker