GMN TV Economia Telkomcel mantein fibra ótika

Telkomcel mantein fibra ótika

[:pt]

Telkomcel promete ba Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, katak, Telkomcel sei hadia komunikasaun iha Timor Leste ho fibra ótika.

Xefi Ezekutivu Telkomcel, Yogi Bahar, hateten, Telkomcel hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, hodi esplika kona ba prezensa Telkomcel nian iha Timor Leste.

“Ami Telkomcel hakarak halo nafatin investimentu iha Timor Leste, li-liu ba buat ne’ebé importante  mak fibra ótika, tanba kuandu intenet iha populasaun nia uma mak dada hotu fiu, entaun nia folin ne’e karun. Entaun kuandu iha fibra ótika, maka folin internet sei baratu, no nia implikasaun ne’e bo’ot,” Yogi Bahar hato’o kestaun ne’e, hafoin  hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Tersa (21/08).

Nia haktuir, Telkomcel iha ona planu ida katak, iha kada Munisípiu sei iha e Commerce, ho hanoin ida katak, Munisípiu hotu bele iha produtu atu fa’an, hodi hadia sira-nia ekonomia.

“Ida ne’e ho objetivu ida atu ita dezenvolve ekonomia iha kada Munisípiu, ida ne’e informasaun ne’ebé mak ami update ba Primeiru Ministru,” tenik Yogi.

Nia haktuir, investimentu Telkomcel iha Timor Leste ne’e, ho objetivu atu dudu ekonomia povu nian, li-liu iha Munisípiu sira, atu povu bele moris saudavel.

Tuir Yogi dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima, iha área telekomunikasaun ba prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

Yogi dehan, dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima (5), no ajuda ona prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

“Ami mós update ba Primeiru Ministru katak, ami kompañia ne’ebé mak selu taxa diak, ami selu ona US$ 6 miloens resin ba Estadu Timor Leste, atu suporta dezenvolvimentu iha Timor Leste,” relata Yogi.

Nia dehan, iha kompañia Telkomcel mós, 90% funsionáriu sira Timor-oan hotu, no Timor-oan nain 6, Timoroan sira ne’e mak asume kargu manager.

“Ida ne’e signifika katak, kolega sira iha Timor Leste mós luar biasa. Ami mós fó bolsa estudu ba Timoroan nain 10, no agora sira fila fali mai Timor Leste ona, no ami rekruta sai funsionáriu Telkomcel. Ida ne’e faktus ida hatudu katak, Telkomcel la’os mai halo business de’it iha Timor Leste, maibé ajuda fó kapasitasaun ba Timoroan sira,” dehan Yogi.

Nia afirma, ida ne’e hatudu katak, Telkomcel hakarak kontribui ba prosesu dezenvolvimentu hotu iha Timor Leste.

“Ami mós fó suporta ba industria turismu Timor Leste nian, ho distribuisaun fatin lixu iha fatin turismu sira, hodi ema hotu bele tau foer ba, atu fatin turismu sira ne’e bele moos nafatin, atu atrai ema mai vizita fatin sira ne’e,” katak Yogi.

Nia salienta, Telkomcel la’os fokus de’it ba área komunikasaun iha Timor Leste, maibé tau matan mós ba área seluk, hanesan turismu, edukasaun no seluk tan.cos

[:id]

Telkomcel promete ba Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, katak, Telkomcel sei hadia komunikasaun iha Timor Leste ho fibra ótika.

Xefi Ezekutivu Telkomcel, Yogi Bahar, hateten, Telkomcel hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, hodi esplika kona ba prezensa Telkomcel nian iha Timor Leste.

“Ami Telkomcel hakarak halo nafatin investimentu iha Timor Leste, li-liu ba buat ne’ebé importante  mak fibra ótika, tanba kuandu intenet iha populasaun nia uma mak dada hotu fiu, entaun nia folin ne’e karun. Entaun kuandu iha fibra ótika, maka folin internet sei baratu, no nia implikasaun ne’e bo’ot,” Yogi Bahar hato’o kestaun ne’e, hafoin  hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Tersa (21/08).

Nia haktuir, Telkomcel iha ona planu ida katak, iha kada Munisípiu sei iha e Commerce, ho hanoin ida katak, Munisípiu hotu bele iha produtu atu fa’an, hodi hadia sira-nia ekonomia.

“Ida ne’e ho objetivu ida atu ita dezenvolve ekonomia iha kada Munisípiu, ida ne’e informasaun ne’ebé mak ami update ba Primeiru Ministru,” tenik Yogi.

Nia haktuir, investimentu Telkomcel iha Timor Leste ne’e, ho objetivu atu dudu ekonomia povu nian, li-liu iha Munisípiu sira, atu povu bele moris saudavel.

Tuir Yogi dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima, iha área telekomunikasaun ba prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

Yogi dehan, dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima (5), no ajuda ona prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

“Ami mós update ba Primeiru Ministru katak, ami kompañia ne’ebé mak selu taxa diak, ami selu ona US$ 6 miloens resin ba Estadu Timor Leste, atu suporta dezenvolvimentu iha Timor Leste,” relata Yogi.

Nia dehan, iha kompañia Telkomcel mós, 90% funsionáriu sira Timor-oan hotu, no Timor-oan nain 6, Timoroan sira ne’e mak asume kargu manager.

“Ida ne’e signifika katak, kolega sira iha Timor Leste mós luar biasa. Ami mós fó bolsa estudu ba Timoroan nain 10, no agora sira fila fali mai Timor Leste ona, no ami rekruta sai funsionáriu Telkomcel. Ida ne’e faktus ida hatudu katak, Telkomcel la’os mai halo business de’it iha Timor Leste, maibé ajuda fó kapasitasaun ba Timoroan sira,” dehan Yogi.

Nia afirma, ida ne’e hatudu katak, Telkomcel hakarak kontribui ba prosesu dezenvolvimentu hotu iha Timor Leste.

“Ami mós fó suporta ba industria turismu Timor Leste nian, ho distribuisaun fatin lixu iha fatin turismu sira, hodi ema hotu bele tau foer ba, atu fatin turismu sira ne’e bele moos nafatin, atu atrai ema mai vizita fatin sira ne’e,” katak Yogi.

Nia salienta, Telkomcel la’os fokus de’it ba área komunikasaun iha Timor Leste, maibé tau matan mós ba área seluk, hanesan turismu, edukasaun no seluk tan.cos

[:en]

Telkomcel promete ba Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, katak, Telkomcel sei hadia komunikasaun iha Timor Leste ho fibra ótika.

Xefi Ezekutivu Telkomcel, Yogi Bahar, hateten, Telkomcel hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, hodi esplika kona ba prezensa Telkomcel nian iha Timor Leste.

“Ami Telkomcel hakarak halo nafatin investimentu iha Timor Leste, li-liu ba buat ne’ebé importante  mak fibra ótika, tanba kuandu intenet iha populasaun nia uma mak dada hotu fiu, entaun nia folin ne’e karun. Entaun kuandu iha fibra ótika, maka folin internet sei baratu, no nia implikasaun ne’e bo’ot,” Yogi Bahar hato’o kestaun ne’e, hafoin  hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Tersa (21/08).

Nia haktuir, Telkomcel iha ona planu ida katak, iha kada Munisípiu sei iha e Commerce, ho hanoin ida katak, Munisípiu hotu bele iha produtu atu fa’an, hodi hadia sira-nia ekonomia.

“Ida ne’e ho objetivu ida atu ita dezenvolve ekonomia iha kada Munisípiu, ida ne’e informasaun ne’ebé mak ami update ba Primeiru Ministru,” tenik Yogi.

Nia haktuir, investimentu Telkomcel iha Timor Leste ne’e, ho objetivu atu dudu ekonomia povu nian, li-liu iha Munisípiu sira, atu povu bele moris saudavel.

Tuir Yogi dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima, iha área telekomunikasaun ba prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

Yogi dehan, dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima (5), no ajuda ona prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

“Ami mós update ba Primeiru Ministru katak, ami kompañia ne’ebé mak selu taxa diak, ami selu ona US$ 6 miloens resin ba Estadu Timor Leste, atu suporta dezenvolvimentu iha Timor Leste,” relata Yogi.

Nia dehan, iha kompañia Telkomcel mós, 90% funsionáriu sira Timor-oan hotu, no Timor-oan nain 6, Timoroan sira ne’e mak asume kargu manager.

“Ida ne’e signifika katak, kolega sira iha Timor Leste mós luar biasa. Ami mós fó bolsa estudu ba Timoroan nain 10, no agora sira fila fali mai Timor Leste ona, no ami rekruta sai funsionáriu Telkomcel. Ida ne’e faktus ida hatudu katak, Telkomcel la’os mai halo business de’it iha Timor Leste, maibé ajuda fó kapasitasaun ba Timoroan sira,” dehan Yogi.

Nia afirma, ida ne’e hatudu katak, Telkomcel hakarak kontribui ba prosesu dezenvolvimentu hotu iha Timor Leste.

“Ami mós fó suporta ba industria turismu Timor Leste nian, ho distribuisaun fatin lixu iha fatin turismu sira, hodi ema hotu bele tau foer ba, atu fatin turismu sira ne’e bele moos nafatin, atu atrai ema mai vizita fatin sira ne’e,” katak Yogi.

Nia salienta, Telkomcel la’os fokus de’it ba área komunikasaun iha Timor Leste, maibé tau matan mós ba área seluk, hanesan turismu, edukasaun no seluk tan.cos

[:tl]

Telkomcel promete ba Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, katak, Telkomcel sei hadia komunikasaun iha Timor Leste ho fibra ótika.

Xefi Ezekutivu Telkomcel, Yogi Bahar, hateten, Telkomcel hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, hodi esplika kona ba prezensa Telkomcel nian iha Timor Leste.

“Ami Telkomcel hakarak halo nafatin investimentu iha Timor Leste, li-liu ba buat ne’ebé importante  mak fibra ótika, tanba kuandu intenet iha populasaun nia uma mak dada hotu fiu, entaun nia folin ne’e karun. Entaun kuandu iha fibra ótika, maka folin internet sei baratu, no nia implikasaun ne’e bo’ot,” Yogi Bahar hato’o kestaun ne’e, hafoin  hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Tersa (21/08).

Nia haktuir, Telkomcel iha ona planu ida katak, iha kada Munisípiu sei iha e Commerce, ho hanoin ida katak, Munisípiu hotu bele iha produtu atu fa’an, hodi hadia sira-nia ekonomia.

“Ida ne’e ho objetivu ida atu ita dezenvolve ekonomia iha kada Munisípiu, ida ne’e informasaun ne’ebé mak ami update ba Primeiru Ministru,” tenik Yogi.

Nia haktuir, investimentu Telkomcel iha Timor Leste ne’e, ho objetivu atu dudu ekonomia povu nian, li-liu iha Munisípiu sira, atu povu bele moris saudavel.

Tuir Yogi dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima, iha área telekomunikasaun ba prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

Yogi dehan, dadaun ne’e, Telkomcel halo ona investimentu iha Timor Leste durante tinan lima (5), no ajuda ona prosesu dezenvolvimentu Timor Leste nian.

“Ami mós update ba Primeiru Ministru katak, ami kompañia ne’ebé mak selu taxa diak, ami selu ona US$ 6 miloens resin ba Estadu Timor Leste, atu suporta dezenvolvimentu iha Timor Leste,” relata Yogi.

Nia dehan, iha kompañia Telkomcel mós, 90% funsionáriu sira Timor-oan hotu, no Timor-oan nain 6, Timoroan sira ne’e mak asume kargu manager.

“Ida ne’e signifika katak, kolega sira iha Timor Leste mós luar biasa. Ami mós fó bolsa estudu ba Timoroan nain 10, no agora sira fila fali mai Timor Leste ona, no ami rekruta sai funsionáriu Telkomcel. Ida ne’e faktus ida hatudu katak, Telkomcel la’os mai halo business de’it iha Timor Leste, maibé ajuda fó kapasitasaun ba Timoroan sira,” dehan Yogi.

Nia afirma, ida ne’e hatudu katak, Telkomcel hakarak kontribui ba prosesu dezenvolvimentu hotu iha Timor Leste.

“Ami mós fó suporta ba industria turismu Timor Leste nian, ho distribuisaun fatin lixu iha fatin turismu sira, hodi ema hotu bele tau foer ba, atu fatin turismu sira ne’e bele moos nafatin, atu atrai ema mai vizita fatin sira ne’e,” katak Yogi.

Nia salienta, Telkomcel la’os fokus de’it ba área komunikasaun iha Timor Leste, maibé tau matan mós ba área seluk, hanesan turismu, edukasaun no seluk tan.cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Variante Delta nafatin ameasa saúde públika, PR dekreta EE da-XVI

July 31, 2021
Xefe Estadu, Francisco Guterres Lú Olo, liu hos...

Velosidade internet lentu, AHDMTL husu MTK tau atensaun

July 31, 2021
Velosidade internet lentu ka neneik liu difikult...

Envolvimentu juventude iha ParPol importante

July 31, 2021
Envolvimentu  juventude iha aktividade Partidu ...

LH kestiona PN la envolve sosiedade sivíl iha diskusaun lei EOJF

July 31, 2021
Koordenadór La’o Hamutuk (LH), Celestino Gusm...

Governu aplika KO iha Ermera

July 31, 2021
Governu aplika ona Konfinamentu Obrigatóriu (KO...
1 2 3 623

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker