GMN TV Economia Previzaun OJE 2019, Entre billiaun US$ 1.1 to’o billiaun US$1.3

Previzaun OJE 2019, Entre billiaun US$ 1.1 to’o billiaun US$1.3

0 views

[:pt]

Ministeriu Finansas (MF) propoin senariu tolu (3)  hodi ba define ou tetu Orsamentu Jeral do Estado (OJE) 2019.

Senariu tolu ne’e bele avansa ho senariu montante OJE 2019 nian ki’ik liu mak billiaun US$1.1, senariu meidu mak billiaun US$1.2 no senariu boot liu mak billiaun US$1.3.

Diretor Jeral MF, Januario Gama, esklarese katak, husi senariu ki’ik liu propoin orsamentu billiaun US$1.1 ho estimasaun,  kompostu husi salariu no vensimentu millaun  US$ 193, bens e servisu (millaun US$318), transferensia publikas (millaun US$261.9), kapital menor (Millaun US$3.6), kapital dezenvolvimentu inklui fundu infraestrutura (Millaun US$299),  fundu dezenvolvimentu kapital humanu (Millaun US$23.8), no  emprestimu millaun US$87.

Liu husi aprezentasaun jornada orsamental 2019 ne’ebé halao iha salaun Ministeriu Finansas (MF), Tersa (18/9/2018), Diretor Jeral MF, Januario Gama, esplika katak, senariu ki’ik liu ne’e hanesan senariu ida sustentavel liu, tanba wainhira opta senariu ida ne’e sei bele asegura Fundus Minarai iha 2050.

“Wainhira opta senario ida ho montante billiaun US$1.1 signifika husi kresimentu produto intrerna bruto non minarai nian, mesmu iha 2017 ita iha devisit 5.5% ho OJE 2018 ne’ebe iha prosesu atu promulga, sei hasa’e ita nia kresimentu to’o 2.6% iha tinan 2019,” hateten Januario Gama.

Iha senario mediu ninian, Ministeriu Finansas propoin billiaun US$1.2, signifika Fundu Minarai sei hotu depois 2050. Atu hateten katak, tanba iha tinan 2022-2024 sei opta politika frond loading entaun iha nia despezas ne’e sa’e, maibe depois 2024 komesa estabeliza ona despezas annual no nei-neik hasa’e reseitas domestika hodi kresimentu ekonomiku 2019 sae 4.2%.

Nia aprofunda katak, senariu boot liu mak billiaun US$1.3 tanba esperiensia tinan hirak liu dala barak lahetan apresiasaun.

“Ho senariu ne’e ita nia fundu minarai sei hotu iha tinan 2044, signifika to’o 2044 sei ita nia reseitas domestika lakonsege halo kobertura ba iha osan ida ne’ebé ita investe fundu minarai, tanba fundu minarai tenke hotu, ita laiha orsamentu propriu para bele finansia kontinuasaun programa, no investimentu husi tinan 2024 ba oin,” hateten Januario Gama.

Governu sei deside OJE 2019 hodi define prioridade nasional lima, maibe dadaun ne’e seidauk iha rezultadu, tanba seidauk hetan aprovasaun iha Konsellu Ministrus, depois ida ne’e maka define area prioridade. Maske nune’e iha ona area prioridade balu maka setor Saude no Agrikultura.

Liu husi komferensia imprensa, Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Akara apresia tebes ho aprejentasaun ne’e tanba bele fo referensia ba sira nudar membru Governu hodi sai baze ida antes deskute diak liu tan iha Konsellu Ministrus to’o ba Parlamentu Nasional.

“Ami nudar membru Governu foun no primeiru ministru apresia tebes ho aprejentasaun sira ne’ebe maka hato’o husi aprejentadores sira, li-liu liga ba Sistema planeamentu no Sistema jestaun finansas publiku, nune’e mos aprejentasaun sobre prioridade nasional ba OJE 2019, hodi orienta ami atu deskute oinsa define tetu fiskal 2019. Husi aprejentasaun sira ne’e ajuda ona ami uja hanesan referensia antes deskute iha Konsellu Ministrus, ideia, dadus ne’ebe aprejenta ami konsidera no lori ba deskute klean liu iha konselho ministru hodi foti desizaun politikamente ba area prioridades sira ne’ebe sei tau antes lori ba aprejenta iha Parlamentu Nasional,” hateten Mericio Akara.

Konsellu  Ministrus iha tempu loron ha’at (4), konta husi Tersa (18/09/2018), halo ona dezagregadu ba Ministeriu no instituisaun Estado nian.

Iha Sesta (21/09/2018), Ministeriu Finansas sei aprejenta ba Konsellu Ministrus hodi aprova tetu fiskal, no dezagregasaun no prioridade nasional 2019 nian.

Seminariu jornada orsamental 2019 durante loron rua ne’e lidera diretamente husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé partisipa maioria husi membru VIII Governu Konstitusional, inklui reprezentante ZEESM, diretores, sociedade civil, Administradores Munisipiu 12 inklui RAEOA no reprezentante orgaun outonimu Estadu nian. mia

[:id]

Ministeriu Finansas (MF) propoin senariu tolu (3)  hodi ba define ou tetu Orsamentu Jeral do Estado (OJE) 2019.

Senariu tolu ne’e bele avansa ho senariu montante OJE 2019 nian ki’ik liu mak billiaun US$1.1, senariu meidu mak billiaun US$1.2 no senariu boot liu mak billiaun US$1.3.

Diretor Jeral MF, Januario Gama, esklarese katak, husi senariu ki’ik liu propoin orsamentu billiaun US$1.1 ho estimasaun,  kompostu husi salariu no vensimentu millaun  US$ 193, bens e servisu (millaun US$318), transferensia publikas (millaun US$261.9), kapital menor (Millaun US$3.6), kapital dezenvolvimentu inklui fundu infraestrutura (Millaun US$299),  fundu dezenvolvimentu kapital humanu (Millaun US$23.8), no  emprestimu millaun US$87.

Liu husi aprezentasaun jornada orsamental 2019 ne’ebé halao iha salaun Ministeriu Finansas (MF), Tersa (18/9/2018), Diretor Jeral MF, Januario Gama, esplika katak, senariu ki’ik liu ne’e hanesan senariu ida sustentavel liu, tanba wainhira opta senariu ida ne’e sei bele asegura Fundus Minarai iha 2050.

“Wainhira opta senario ida ho montante billiaun US$1.1 signifika husi kresimentu produto intrerna bruto non minarai nian, mesmu iha 2017 ita iha devisit 5.5% ho OJE 2018 ne’ebe iha prosesu atu promulga, sei hasa’e ita nia kresimentu to’o 2.6% iha tinan 2019,” hateten Januario Gama.

Iha senario mediu ninian, Ministeriu Finansas propoin billiaun US$1.2, signifika Fundu Minarai sei hotu depois 2050. Atu hateten katak, tanba iha tinan 2022-2024 sei opta politika frond loading entaun iha nia despezas ne’e sa’e, maibe depois 2024 komesa estabeliza ona despezas annual no nei-neik hasa’e reseitas domestika hodi kresimentu ekonomiku 2019 sae 4.2%.

Nia aprofunda katak, senariu boot liu mak billiaun US$1.3 tanba esperiensia tinan hirak liu dala barak lahetan apresiasaun.

“Ho senariu ne’e ita nia fundu minarai sei hotu iha tinan 2044, signifika to’o 2044 sei ita nia reseitas domestika lakonsege halo kobertura ba iha osan ida ne’ebé ita investe fundu minarai, tanba fundu minarai tenke hotu, ita laiha orsamentu propriu para bele finansia kontinuasaun programa, no investimentu husi tinan 2024 ba oin,” hateten Januario Gama.

Governu sei deside OJE 2019 hodi define prioridade nasional lima, maibe dadaun ne’e seidauk iha rezultadu, tanba seidauk hetan aprovasaun iha Konsellu Ministrus, depois ida ne’e maka define area prioridade. Maske nune’e iha ona area prioridade balu maka setor Saude no Agrikultura.

Liu husi komferensia imprensa, Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Akara apresia tebes ho aprejentasaun ne’e tanba bele fo referensia ba sira nudar membru Governu hodi sai baze ida antes deskute diak liu tan iha Konsellu Ministrus to’o ba Parlamentu Nasional.

“Ami nudar membru Governu foun no primeiru ministru apresia tebes ho aprejentasaun sira ne’ebe maka hato’o husi aprejentadores sira, li-liu liga ba Sistema planeamentu no Sistema jestaun finansas publiku, nune’e mos aprejentasaun sobre prioridade nasional ba OJE 2019, hodi orienta ami atu deskute oinsa define tetu fiskal 2019. Husi aprejentasaun sira ne’e ajuda ona ami uja hanesan referensia antes deskute iha Konsellu Ministrus, ideia, dadus ne’ebe aprejenta ami konsidera no lori ba deskute klean liu iha konselho ministru hodi foti desizaun politikamente ba area prioridades sira ne’ebe sei tau antes lori ba aprejenta iha Parlamentu Nasional,” hateten Mericio Akara.

Konsellu  Ministrus iha tempu loron ha’at (4), konta husi Tersa (18/09/2018), halo ona dezagregadu ba Ministeriu no instituisaun Estado nian.

Iha Sesta (21/09/2018), Ministeriu Finansas sei aprejenta ba Konsellu Ministrus hodi aprova tetu fiskal, no dezagregasaun no prioridade nasional 2019 nian.

Seminariu jornada orsamental 2019 durante loron rua ne’e lidera diretamente husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé partisipa maioria husi membru VIII Governu Konstitusional, inklui reprezentante ZEESM, diretores, sociedade civil, Administradores Munisipiu 12 inklui RAEOA no reprezentante orgaun outonimu Estadu nian. mia

[:en]

Ministeriu Finansas (MF) propoin senariu tolu (3)  hodi ba define ou tetu Orsamentu Jeral do Estado (OJE) 2019.

Senariu tolu ne’e bele avansa ho senariu montante OJE 2019 nian ki’ik liu mak billiaun US$1.1, senariu meidu mak billiaun US$1.2 no senariu boot liu mak billiaun US$1.3.

Diretor Jeral MF, Januario Gama, esklarese katak, husi senariu ki’ik liu propoin orsamentu billiaun US$1.1 ho estimasaun,  kompostu husi salariu no vensimentu millaun  US$ 193, bens e servisu (millaun US$318), transferensia publikas (millaun US$261.9), kapital menor (Millaun US$3.6), kapital dezenvolvimentu inklui fundu infraestrutura (Millaun US$299),  fundu dezenvolvimentu kapital humanu (Millaun US$23.8), no  emprestimu millaun US$87.

Liu husi aprezentasaun jornada orsamental 2019 ne’ebé halao iha salaun Ministeriu Finansas (MF), Tersa (18/9/2018), Diretor Jeral MF, Januario Gama, esplika katak, senariu ki’ik liu ne’e hanesan senariu ida sustentavel liu, tanba wainhira opta senariu ida ne’e sei bele asegura Fundus Minarai iha 2050.

“Wainhira opta senario ida ho montante billiaun US$1.1 signifika husi kresimentu produto intrerna bruto non minarai nian, mesmu iha 2017 ita iha devisit 5.5% ho OJE 2018 ne’ebe iha prosesu atu promulga, sei hasa’e ita nia kresimentu to’o 2.6% iha tinan 2019,” hateten Januario Gama.

Iha senario mediu ninian, Ministeriu Finansas propoin billiaun US$1.2, signifika Fundu Minarai sei hotu depois 2050. Atu hateten katak, tanba iha tinan 2022-2024 sei opta politika frond loading entaun iha nia despezas ne’e sa’e, maibe depois 2024 komesa estabeliza ona despezas annual no nei-neik hasa’e reseitas domestika hodi kresimentu ekonomiku 2019 sae 4.2%.

Nia aprofunda katak, senariu boot liu mak billiaun US$1.3 tanba esperiensia tinan hirak liu dala barak lahetan apresiasaun.

“Ho senariu ne’e ita nia fundu minarai sei hotu iha tinan 2044, signifika to’o 2044 sei ita nia reseitas domestika lakonsege halo kobertura ba iha osan ida ne’ebé ita investe fundu minarai, tanba fundu minarai tenke hotu, ita laiha orsamentu propriu para bele finansia kontinuasaun programa, no investimentu husi tinan 2024 ba oin,” hateten Januario Gama.

Governu sei deside OJE 2019 hodi define prioridade nasional lima, maibe dadaun ne’e seidauk iha rezultadu, tanba seidauk hetan aprovasaun iha Konsellu Ministrus, depois ida ne’e maka define area prioridade. Maske nune’e iha ona area prioridade balu maka setor Saude no Agrikultura.

Liu husi komferensia imprensa, Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Akara apresia tebes ho aprejentasaun ne’e tanba bele fo referensia ba sira nudar membru Governu hodi sai baze ida antes deskute diak liu tan iha Konsellu Ministrus to’o ba Parlamentu Nasional.

“Ami nudar membru Governu foun no primeiru ministru apresia tebes ho aprejentasaun sira ne’ebe maka hato’o husi aprejentadores sira, li-liu liga ba Sistema planeamentu no Sistema jestaun finansas publiku, nune’e mos aprejentasaun sobre prioridade nasional ba OJE 2019, hodi orienta ami atu deskute oinsa define tetu fiskal 2019. Husi aprejentasaun sira ne’e ajuda ona ami uja hanesan referensia antes deskute iha Konsellu Ministrus, ideia, dadus ne’ebe aprejenta ami konsidera no lori ba deskute klean liu iha konselho ministru hodi foti desizaun politikamente ba area prioridades sira ne’ebe sei tau antes lori ba aprejenta iha Parlamentu Nasional,” hateten Mericio Akara.

Konsellu  Ministrus iha tempu loron ha’at (4), konta husi Tersa (18/09/2018), halo ona dezagregadu ba Ministeriu no instituisaun Estado nian.

Iha Sesta (21/09/2018), Ministeriu Finansas sei aprejenta ba Konsellu Ministrus hodi aprova tetu fiskal, no dezagregasaun no prioridade nasional 2019 nian.

Seminariu jornada orsamental 2019 durante loron rua ne’e lidera diretamente husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé partisipa maioria husi membru VIII Governu Konstitusional, inklui reprezentante ZEESM, diretores, sociedade civil, Administradores Munisipiu 12 inklui RAEOA no reprezentante orgaun outonimu Estadu nian. mia

[:tl]

Ministeriu Finansas (MF) propoin senariu tolu (3)  hodi ba define ou tetu Orsamentu Jeral do Estado (OJE) 2019.

Senariu tolu ne’e bele avansa ho senariu montante OJE 2019 nian ki’ik liu mak billiaun US$1.1, senariu meidu mak billiaun US$1.2 no senariu boot liu mak billiaun US$1.3.

Diretor Jeral MF, Januario Gama, esklarese katak, husi senariu ki’ik liu propoin orsamentu billiaun US$1.1 ho estimasaun,  kompostu husi salariu no vensimentu millaun  US$ 193, bens e servisu (millaun US$318), transferensia publikas (millaun US$261.9), kapital menor (Millaun US$3.6), kapital dezenvolvimentu inklui fundu infraestrutura (Millaun US$299),  fundu dezenvolvimentu kapital humanu (Millaun US$23.8), no  emprestimu millaun US$87.

Liu husi aprezentasaun jornada orsamental 2019 ne’ebé halao iha salaun Ministeriu Finansas (MF), Tersa (18/9/2018), Diretor Jeral MF, Januario Gama, esplika katak, senariu ki’ik liu ne’e hanesan senariu ida sustentavel liu, tanba wainhira opta senariu ida ne’e sei bele asegura Fundus Minarai iha 2050.

“Wainhira opta senario ida ho montante billiaun US$1.1 signifika husi kresimentu produto intrerna bruto non minarai nian, mesmu iha 2017 ita iha devisit 5.5% ho OJE 2018 ne’ebe iha prosesu atu promulga, sei hasa’e ita nia kresimentu to’o 2.6% iha tinan 2019,” hateten Januario Gama.

Iha senario mediu ninian, Ministeriu Finansas propoin billiaun US$1.2, signifika Fundu Minarai sei hotu depois 2050. Atu hateten katak, tanba iha tinan 2022-2024 sei opta politika frond loading entaun iha nia despezas ne’e sa’e, maibe depois 2024 komesa estabeliza ona despezas annual no nei-neik hasa’e reseitas domestika hodi kresimentu ekonomiku 2019 sae 4.2%.

Nia aprofunda katak, senariu boot liu mak billiaun US$1.3 tanba esperiensia tinan hirak liu dala barak lahetan apresiasaun.

“Ho senariu ne’e ita nia fundu minarai sei hotu iha tinan 2044, signifika to’o 2044 sei ita nia reseitas domestika lakonsege halo kobertura ba iha osan ida ne’ebé ita investe fundu minarai, tanba fundu minarai tenke hotu, ita laiha orsamentu propriu para bele finansia kontinuasaun programa, no investimentu husi tinan 2024 ba oin,” hateten Januario Gama.

Governu sei deside OJE 2019 hodi define prioridade nasional lima, maibe dadaun ne’e seidauk iha rezultadu, tanba seidauk hetan aprovasaun iha Konsellu Ministrus, depois ida ne’e maka define area prioridade. Maske nune’e iha ona area prioridade balu maka setor Saude no Agrikultura.

Liu husi komferensia imprensa, Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Akara apresia tebes ho aprejentasaun ne’e tanba bele fo referensia ba sira nudar membru Governu hodi sai baze ida antes deskute diak liu tan iha Konsellu Ministrus to’o ba Parlamentu Nasional.

“Ami nudar membru Governu foun no primeiru ministru apresia tebes ho aprejentasaun sira ne’ebe maka hato’o husi aprejentadores sira, li-liu liga ba Sistema planeamentu no Sistema jestaun finansas publiku, nune’e mos aprejentasaun sobre prioridade nasional ba OJE 2019, hodi orienta ami atu deskute oinsa define tetu fiskal 2019. Husi aprejentasaun sira ne’e ajuda ona ami uja hanesan referensia antes deskute iha Konsellu Ministrus, ideia, dadus ne’ebe aprejenta ami konsidera no lori ba deskute klean liu iha konselho ministru hodi foti desizaun politikamente ba area prioridades sira ne’ebe sei tau antes lori ba aprejenta iha Parlamentu Nasional,” hateten Mericio Akara.

Konsellu  Ministrus iha tempu loron ha’at (4), konta husi Tersa (18/09/2018), halo ona dezagregadu ba Ministeriu no instituisaun Estado nian.

Iha Sesta (21/09/2018), Ministeriu Finansas sei aprejenta ba Konsellu Ministrus hodi aprova tetu fiskal, no dezagregasaun no prioridade nasional 2019 nian.

Seminariu jornada orsamental 2019 durante loron rua ne’e lidera diretamente husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé partisipa maioria husi membru VIII Governu Konstitusional, inklui reprezentante ZEESM, diretores, sociedade civil, Administradores Munisipiu 12 inklui RAEOA no reprezentante orgaun outonimu Estadu nian. mia

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

SEFOPE sei hamenus númeru dezempregu iha rai-laran

June 29, 2022
Sekretaria Estadu Formasaun Profísional no Empr...

AJAR apresia TR deside Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Xanana hasoru malu ho SekJer ONU no PM Portugal iha Lisboa

June 29, 2022
Reprezetante Espesial Prezidente Repúblika Ti...

AJAR: Polítiku sira halo lei benefisia liu ba an rasik, doque povu kiik

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál, PN la konkorda desizaun TR

June 29, 2022
Prezidente Komisaun A, Deputadu Joaquim dos Sant...
1 2 3 741

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker