GMN TV Economia CCI-TL realiza 3o Kongresu Nasional PR Lú Olo: Setor privadu importante ba nasaun

CCI-TL realiza 3o Kongresu Nasional PR Lú Olo: Setor privadu importante ba nasaun

0 views

[:pt]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco  Guterres ‘Lú Olo’, hatete, setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun nian, tamba Estadu nunka la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia.

“Ho onra bo’ot mak ha’u simu konvite, tamba rekoñese importansia husi setór privadu, mak ha’u deside atu hakat mai iha fatin ida ne’e, hodi partisipa ho laran haksolok iha sesaun abertura ida ne’e”,dehan Lú Olo iha nia diskursu ba kongresista sira iha kongresu datoluk Kámara Komersiu Industria Timor-Leste (CCITL-Sigla Portugés), Kinta (11-10-2018), iha Hotel Novo Turismo, Díli.

Nia afirma, tema  ne’ebé CCITL hili ba kongresu ne’e atual tebes, ba setor privadu mais kriativu, produtivu no sustentavel.

“Ha’u fiar katak, kongresu datoluk ida ne’e, mai husi  vontade ida atu hametin ita bo’ot sira-nia kapasidade organizasaun no kapasitasaun hodi hakat liu dezafiu sira ne’ebé iha oin”,akresenta Lu Olo.

PR Lú Olo realsa tan, ema hotu rekoñese  setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun.

“Estadu la bele kaer monopoliu ka la bele la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia nasaun nian, ho liafuan seluk katak, ekonomia nasaun ida nian labele dinamiza bainhira Estadu mesak mak kaer kompetensia tomak”,subliña Lu Olo.

CCI-TL realiza 3o Kongresu Nasional

Camara Comersiu Industria Timor-Leste (CCI-TL), Kinta-feira nee realiza terseiru (3o) Kongresu Nasional, hodi halo revizaun ba estatuto, hili Prezidente no estrutura foun ba período tinan hat (2018 to’o 2022) mai.

Prezidente CCI-TL, Oscar Lima, hatete Camara Comercio Industria Timor Leste halao Kongresu Nasional nee baseia ba Estatutu CCI-TL nian, artigu 13, katak Asembleia Jeral Ordinaria, sei halo kada tinan 4 hodi halo revizaun ba estatuto.

 “ Hau orgulho  boot, iha tinan 4 liu ba kotuk liu husi Fundador no Estrutura CCI-TL, neebe fo fiar mai hau, hodi assume kna’ar hanesan Prezidente CCI-TL, ba tinan 4”, dehan Prezidente sesante CCI-TL, Oscar Lima.

Empresario senior nee haktuir katak durante ninia mandatu, neebe lídera Setor Privado, sai mos parseiru ba desenvolvimento no parseiru importante ba Governu desenvolvimento ekonomiko, tambá nee hakarak agradese ba apoiu tomak, neebe mak Vise Prezidente no Prezidente Munsipiu sira, ba apoiu tomak neebe dudu nia hodi bele halo servisu tomak, durante nee, maske iha servisu balun neebe diak no balun la diak.

“ Hau agradese mos ba Asosiasaun, Fundadores sira, neebe kontribui no ajuda to’o ohin loron, ita bele hasoru malu, no hau mos hakarak hato’o hau nia agradesimento bo’ot ba Governu, ,liu husi Primeiru Ministru, tambá ami hetan apoiu barak tebes husi Governu ho orientasaun neebe barak, ida nee ami labele haluhan, tambá Governu neebe boot no importante tebes, mak Governu Timor-Leste”,  Dehan Oscar Lima.

Oscar Lima afirma ohin hanesan loron ida importante ba Assosiasaun Emprezariu Timor-Leste, especial liu ba CCI-TL, neebe realiza ninia kongresu ba dala 3, no realiza ho sirkuntansia ho desafio oi-oin, tambá ita nia situasaun atual iha Timor-Leste, situasaun enjeral neebe ita hotu hatene, hodi halo ita la konsege halo buat neebe mak ita hotu hakarak.

“ Hau hakarak hatete deit, durante hau nia mandatu, buat barak hau seidauk halo, no buat balun neebe uluk hau nia kolega Fundador Julio Alvaro halo mos barak, maibe sei iha ema dehan nia la halo buat ida durante mandatu, tanba nee hau mos ema sei dehan hanesan nee, kraik hau nia mandatu remata iha tinan ida nee”, Katak Oscar Lima.

Iha fatin hanesan, Clarisia Lay, Kandidata ba Prezidente CCI-TL, hatete iha Timor-Leste ita Emprezariu sei fraku, no presiza hadia no kapasita ita nia an nudar Emprezaria, atu bele dezenvolve ita nia nasaun diak liu-liu iha área rural hanesan Empreza kiik sira.

“ ita hatene katak, ita iha Emprezario kiik hamutuk 180 ital, neebe pratikamente atu bele lao diak só 40 la to’o 50, no iha númeru Nasaun iha mundo tomak, ita iha Emprezariu 162, neebe oras nee sei iha kotuk, kompara ho ita nia nasaun vizinho iha  13, hanesan Australia ita iha 162, tanba nee hau hanesan feto Emprezaria prontu atu kandidata na”, Sublinha Clarisia Lay.

Emprezaria nasional nee  reafirma katak sei sai mos motivadora no Emprezaria sira, neebe bele fo matenek neebe iha, ba Setor Empreza kiik sira, liu-liu atu bele hasae kapasidade exportasaun, tambá ita hatene ita nia nasaun riko ho tasi no rai neebe haleu ita, hodi kuda aifuan sira neebe mak ita bele halo fali exportasaun ba estranjeiru. Oly/Fel

[:id]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco  Guterres ‘Lú Olo’, hatete, setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun nian, tamba Estadu nunka la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia.

“Ho onra bo’ot mak ha’u simu konvite, tamba rekoñese importansia husi setór privadu, mak ha’u deside atu hakat mai iha fatin ida ne’e, hodi partisipa ho laran haksolok iha sesaun abertura ida ne’e”,dehan Lú Olo iha nia diskursu ba kongresista sira iha kongresu datoluk Kámara Komersiu Industria Timor-Leste (CCITL-Sigla Portugés), Kinta (11-10-2018), iha Hotel Novo Turismo, Díli.

Nia afirma, tema  ne’ebé CCITL hili ba kongresu ne’e atual tebes, ba setor privadu mais kriativu, produtivu no sustentavel.

“Ha’u fiar katak, kongresu datoluk ida ne’e, mai husi  vontade ida atu hametin ita bo’ot sira-nia kapasidade organizasaun no kapasitasaun hodi hakat liu dezafiu sira ne’ebé iha oin”,akresenta Lu Olo.

PR Lú Olo realsa tan, ema hotu rekoñese  setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun.

“Estadu la bele kaer monopoliu ka la bele la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia nasaun nian, ho liafuan seluk katak, ekonomia nasaun ida nian labele dinamiza bainhira Estadu mesak mak kaer kompetensia tomak”,subliña Lu Olo.

CCI-TL realiza 3o Kongresu Nasional

Camara Comersiu Industria Timor-Leste (CCI-TL), Kinta-feira nee realiza terseiru (3o) Kongresu Nasional, hodi halo revizaun ba estatuto, hili Prezidente no estrutura foun ba período tinan hat (2018 to’o 2022) mai.

Prezidente CCI-TL, Oscar Lima, hatete Camara Comercio Industria Timor Leste halao Kongresu Nasional nee baseia ba Estatutu CCI-TL nian, artigu 13, katak Asembleia Jeral Ordinaria, sei halo kada tinan 4 hodi halo revizaun ba estatuto.

 “ Hau orgulho  boot, iha tinan 4 liu ba kotuk liu husi Fundador no Estrutura CCI-TL, neebe fo fiar mai hau, hodi assume kna’ar hanesan Prezidente CCI-TL, ba tinan 4”, dehan Prezidente sesante CCI-TL, Oscar Lima.

Empresario senior nee haktuir katak durante ninia mandatu, neebe lídera Setor Privado, sai mos parseiru ba desenvolvimento no parseiru importante ba Governu desenvolvimento ekonomiko, tambá nee hakarak agradese ba apoiu tomak, neebe mak Vise Prezidente no Prezidente Munsipiu sira, ba apoiu tomak neebe dudu nia hodi bele halo servisu tomak, durante nee, maske iha servisu balun neebe diak no balun la diak.

“ Hau agradese mos ba Asosiasaun, Fundadores sira, neebe kontribui no ajuda to’o ohin loron, ita bele hasoru malu, no hau mos hakarak hato’o hau nia agradesimento bo’ot ba Governu, ,liu husi Primeiru Ministru, tambá ami hetan apoiu barak tebes husi Governu ho orientasaun neebe barak, ida nee ami labele haluhan, tambá Governu neebe boot no importante tebes, mak Governu Timor-Leste”,  Dehan Oscar Lima.

Oscar Lima afirma ohin hanesan loron ida importante ba Assosiasaun Emprezariu Timor-Leste, especial liu ba CCI-TL, neebe realiza ninia kongresu ba dala 3, no realiza ho sirkuntansia ho desafio oi-oin, tambá ita nia situasaun atual iha Timor-Leste, situasaun enjeral neebe ita hotu hatene, hodi halo ita la konsege halo buat neebe mak ita hotu hakarak.

“ Hau hakarak hatete deit, durante hau nia mandatu, buat barak hau seidauk halo, no buat balun neebe uluk hau nia kolega Fundador Julio Alvaro halo mos barak, maibe sei iha ema dehan nia la halo buat ida durante mandatu, tanba nee hau mos ema sei dehan hanesan nee, kraik hau nia mandatu remata iha tinan ida nee”, Katak Oscar Lima.

Iha fatin hanesan, Clarisia Lay, Kandidata ba Prezidente CCI-TL, hatete iha Timor-Leste ita Emprezariu sei fraku, no presiza hadia no kapasita ita nia an nudar Emprezaria, atu bele dezenvolve ita nia nasaun diak liu-liu iha área rural hanesan Empreza kiik sira.

“ ita hatene katak, ita iha Emprezario kiik hamutuk 180 ital, neebe pratikamente atu bele lao diak só 40 la to’o 50, no iha númeru Nasaun iha mundo tomak, ita iha Emprezariu 162, neebe oras nee sei iha kotuk, kompara ho ita nia nasaun vizinho iha  13, hanesan Australia ita iha 162, tanba nee hau hanesan feto Emprezaria prontu atu kandidata na”, Sublinha Clarisia Lay.

Emprezaria nasional nee  reafirma katak sei sai mos motivadora no Emprezaria sira, neebe bele fo matenek neebe iha, ba Setor Empreza kiik sira, liu-liu atu bele hasae kapasidade exportasaun, tambá ita hatene ita nia nasaun riko ho tasi no rai neebe haleu ita, hodi kuda aifuan sira neebe mak ita bele halo fali exportasaun ba estranjeiru. Oly/Fel

[:en]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco  Guterres ‘Lú Olo’, hatete, setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun nian, tamba Estadu nunka la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia.

“Ho onra bo’ot mak ha’u simu konvite, tamba rekoñese importansia husi setór privadu, mak ha’u deside atu hakat mai iha fatin ida ne’e, hodi partisipa ho laran haksolok iha sesaun abertura ida ne’e”,dehan Lú Olo iha nia diskursu ba kongresista sira iha kongresu datoluk Kámara Komersiu Industria Timor-Leste (CCITL-Sigla Portugés), Kinta (11-10-2018), iha Hotel Novo Turismo, Díli.

Nia afirma, tema  ne’ebé CCITL hili ba kongresu ne’e atual tebes, ba setor privadu mais kriativu, produtivu no sustentavel.

“Ha’u fiar katak, kongresu datoluk ida ne’e, mai husi  vontade ida atu hametin ita bo’ot sira-nia kapasidade organizasaun no kapasitasaun hodi hakat liu dezafiu sira ne’ebé iha oin”,akresenta Lu Olo.

PR Lú Olo realsa tan, ema hotu rekoñese  setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun.

“Estadu la bele kaer monopoliu ka la bele la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia nasaun nian, ho liafuan seluk katak, ekonomia nasaun ida nian labele dinamiza bainhira Estadu mesak mak kaer kompetensia tomak”,subliña Lu Olo.

CCI-TL realiza 3o Kongresu Nasional

Camara Comersiu Industria Timor-Leste (CCI-TL), Kinta-feira nee realiza terseiru (3o) Kongresu Nasional, hodi halo revizaun ba estatuto, hili Prezidente no estrutura foun ba período tinan hat (2018 to’o 2022) mai.

Prezidente CCI-TL, Oscar Lima, hatete Camara Comercio Industria Timor Leste halao Kongresu Nasional nee baseia ba Estatutu CCI-TL nian, artigu 13, katak Asembleia Jeral Ordinaria, sei halo kada tinan 4 hodi halo revizaun ba estatuto.

 “ Hau orgulho  boot, iha tinan 4 liu ba kotuk liu husi Fundador no Estrutura CCI-TL, neebe fo fiar mai hau, hodi assume kna’ar hanesan Prezidente CCI-TL, ba tinan 4”, dehan Prezidente sesante CCI-TL, Oscar Lima.

Empresario senior nee haktuir katak durante ninia mandatu, neebe lídera Setor Privado, sai mos parseiru ba desenvolvimento no parseiru importante ba Governu desenvolvimento ekonomiko, tambá nee hakarak agradese ba apoiu tomak, neebe mak Vise Prezidente no Prezidente Munsipiu sira, ba apoiu tomak neebe dudu nia hodi bele halo servisu tomak, durante nee, maske iha servisu balun neebe diak no balun la diak.

“ Hau agradese mos ba Asosiasaun, Fundadores sira, neebe kontribui no ajuda to’o ohin loron, ita bele hasoru malu, no hau mos hakarak hato’o hau nia agradesimento bo’ot ba Governu, ,liu husi Primeiru Ministru, tambá ami hetan apoiu barak tebes husi Governu ho orientasaun neebe barak, ida nee ami labele haluhan, tambá Governu neebe boot no importante tebes, mak Governu Timor-Leste”,  Dehan Oscar Lima.

Oscar Lima afirma ohin hanesan loron ida importante ba Assosiasaun Emprezariu Timor-Leste, especial liu ba CCI-TL, neebe realiza ninia kongresu ba dala 3, no realiza ho sirkuntansia ho desafio oi-oin, tambá ita nia situasaun atual iha Timor-Leste, situasaun enjeral neebe ita hotu hatene, hodi halo ita la konsege halo buat neebe mak ita hotu hakarak.

“ Hau hakarak hatete deit, durante hau nia mandatu, buat barak hau seidauk halo, no buat balun neebe uluk hau nia kolega Fundador Julio Alvaro halo mos barak, maibe sei iha ema dehan nia la halo buat ida durante mandatu, tanba nee hau mos ema sei dehan hanesan nee, kraik hau nia mandatu remata iha tinan ida nee”, Katak Oscar Lima.

Iha fatin hanesan, Clarisia Lay, Kandidata ba Prezidente CCI-TL, hatete iha Timor-Leste ita Emprezariu sei fraku, no presiza hadia no kapasita ita nia an nudar Emprezaria, atu bele dezenvolve ita nia nasaun diak liu-liu iha área rural hanesan Empreza kiik sira.

“ ita hatene katak, ita iha Emprezario kiik hamutuk 180 ital, neebe pratikamente atu bele lao diak só 40 la to’o 50, no iha númeru Nasaun iha mundo tomak, ita iha Emprezariu 162, neebe oras nee sei iha kotuk, kompara ho ita nia nasaun vizinho iha  13, hanesan Australia ita iha 162, tanba nee hau hanesan feto Emprezaria prontu atu kandidata na”, Sublinha Clarisia Lay.

Emprezaria nasional nee  reafirma katak sei sai mos motivadora no Emprezaria sira, neebe bele fo matenek neebe iha, ba Setor Empreza kiik sira, liu-liu atu bele hasae kapasidade exportasaun, tambá ita hatene ita nia nasaun riko ho tasi no rai neebe haleu ita, hodi kuda aifuan sira neebe mak ita bele halo fali exportasaun ba estranjeiru. Oly/Fel

[:tl]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco  Guterres ‘Lú Olo’, hatete, setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun nian, tamba Estadu nunka la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia.

“Ho onra bo’ot mak ha’u simu konvite, tamba rekoñese importansia husi setór privadu, mak ha’u deside atu hakat mai iha fatin ida ne’e, hodi partisipa ho laran haksolok iha sesaun abertura ida ne’e”,dehan Lú Olo iha nia diskursu ba kongresista sira iha kongresu datoluk Kámara Komersiu Industria Timor-Leste (CCITL-Sigla Portugés), Kinta (11-10-2018), iha Hotel Novo Turismo, Díli.

Nia afirma, tema  ne’ebé CCITL hili ba kongresu ne’e atual tebes, ba setor privadu mais kriativu, produtivu no sustentavel.

“Ha’u fiar katak, kongresu datoluk ida ne’e, mai husi  vontade ida atu hametin ita bo’ot sira-nia kapasidade organizasaun no kapasitasaun hodi hakat liu dezafiu sira ne’ebé iha oin”,akresenta Lu Olo.

PR Lú Olo realsa tan, ema hotu rekoñese  setor privadu nia papel importante tebes ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun.

“Estadu la bele kaer monopoliu ka la bele la’o mesak hodi haburas atividade ekonomia nasaun nian, ho liafuan seluk katak, ekonomia nasaun ida nian labele dinamiza bainhira Estadu mesak mak kaer kompetensia tomak”,subliña Lu Olo.

CCI-TL realiza 3o Kongresu Nasional

Camara Comersiu Industria Timor-Leste (CCI-TL), Kinta-feira nee realiza terseiru (3o) Kongresu Nasional, hodi halo revizaun ba estatuto, hili Prezidente no estrutura foun ba período tinan hat (2018 to’o 2022) mai.

Prezidente CCI-TL, Oscar Lima, hatete Camara Comercio Industria Timor Leste halao Kongresu Nasional nee baseia ba Estatutu CCI-TL nian, artigu 13, katak Asembleia Jeral Ordinaria, sei halo kada tinan 4 hodi halo revizaun ba estatuto.

 “ Hau orgulho  boot, iha tinan 4 liu ba kotuk liu husi Fundador no Estrutura CCI-TL, neebe fo fiar mai hau, hodi assume kna’ar hanesan Prezidente CCI-TL, ba tinan 4”, dehan Prezidente sesante CCI-TL, Oscar Lima.

Empresario senior nee haktuir katak durante ninia mandatu, neebe lídera Setor Privado, sai mos parseiru ba desenvolvimento no parseiru importante ba Governu desenvolvimento ekonomiko, tambá nee hakarak agradese ba apoiu tomak, neebe mak Vise Prezidente no Prezidente Munsipiu sira, ba apoiu tomak neebe dudu nia hodi bele halo servisu tomak, durante nee, maske iha servisu balun neebe diak no balun la diak.

“ Hau agradese mos ba Asosiasaun, Fundadores sira, neebe kontribui no ajuda to’o ohin loron, ita bele hasoru malu, no hau mos hakarak hato’o hau nia agradesimento bo’ot ba Governu, ,liu husi Primeiru Ministru, tambá ami hetan apoiu barak tebes husi Governu ho orientasaun neebe barak, ida nee ami labele haluhan, tambá Governu neebe boot no importante tebes, mak Governu Timor-Leste”,  Dehan Oscar Lima.

Oscar Lima afirma ohin hanesan loron ida importante ba Assosiasaun Emprezariu Timor-Leste, especial liu ba CCI-TL, neebe realiza ninia kongresu ba dala 3, no realiza ho sirkuntansia ho desafio oi-oin, tambá ita nia situasaun atual iha Timor-Leste, situasaun enjeral neebe ita hotu hatene, hodi halo ita la konsege halo buat neebe mak ita hotu hakarak.

“ Hau hakarak hatete deit, durante hau nia mandatu, buat barak hau seidauk halo, no buat balun neebe uluk hau nia kolega Fundador Julio Alvaro halo mos barak, maibe sei iha ema dehan nia la halo buat ida durante mandatu, tanba nee hau mos ema sei dehan hanesan nee, kraik hau nia mandatu remata iha tinan ida nee”, Katak Oscar Lima.

Iha fatin hanesan, Clarisia Lay, Kandidata ba Prezidente CCI-TL, hatete iha Timor-Leste ita Emprezariu sei fraku, no presiza hadia no kapasita ita nia an nudar Emprezaria, atu bele dezenvolve ita nia nasaun diak liu-liu iha área rural hanesan Empreza kiik sira.

“ ita hatene katak, ita iha Emprezario kiik hamutuk 180 ital, neebe pratikamente atu bele lao diak só 40 la to’o 50, no iha númeru Nasaun iha mundo tomak, ita iha Emprezariu 162, neebe oras nee sei iha kotuk, kompara ho ita nia nasaun vizinho iha  13, hanesan Australia ita iha 162, tanba nee hau hanesan feto Emprezaria prontu atu kandidata na”, Sublinha Clarisia Lay.

Emprezaria nasional nee  reafirma katak sei sai mos motivadora no Emprezaria sira, neebe bele fo matenek neebe iha, ba Setor Empreza kiik sira, liu-liu atu bele hasae kapasidade exportasaun, tambá ita hatene ita nia nasaun riko ho tasi no rai neebe haleu ita, hodi kuda aifuan sira neebe mak ita bele halo fali exportasaun ba estranjeiru. Oly/Fel

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker