GMN TV Economia Primeiro Voo Aviaun NOGA, Darwin-Suai MTK husu Autoridade Aeroportu kuidadu fasilidade

Primeiro Voo Aviaun NOGA, Darwin-Suai MTK husu Autoridade Aeroportu kuidadu fasilidade

0 views

[:pt]

Governu Timor Leste lansa primeiro voo aviaun NOGA husi Darwin mai aeroportu Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, Suai, Munisipiu Covalima, Sesta-feira semana liu ba.

Lansamentu primeiro voo aviaun NOGA nee semo husi aeroportu Darwin mai aeroportu Suai nee halao husi Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva akompaña husi Vise Ministra Finanças, Sara Lobo.

Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva iha ambitu lasamentu nee hodi apela ba Autoridade Airoportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão atu kuidadu didiak fasilidade neebe aeroportu nee iha.

" Hau sente ida nee importante tebes, tamba Timor iha área transporte Áero hakat tan passu ida ba oin, katak Aeroportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, neebe bele loke ona ba Internasional”, dehan Ministru Transporte no Komunikasaun, Jose Agustinho da Silva, iha ninia intervensaun.

Ministru MTK, haktuir husi lansamento nee mak Aeroportu nee hahu loke ba Estranjeiru sira bele mai utiliza, hahu ho prezensa husi Kompanhia NOGA, neebe mai utiliza fasilidade iha Airoportu nee.

" Hau rekomenda ba Autoridade Aeroportu atu bele uza fasilidade iha Aeroportu ho responsabilidade, no husu mos ba Autoridade Lokal no Komunidade iha Suai, katak durante prezensa Kompañia NOGA iha Suai, atu kria relasaun no amizade neebe diak ho Kompañia , atu nune´e bainhira sira nia kontratu remata sira bele lori mensagem neebe diak ba iha Australia liga ho ita nia atetude", dehan govenante nee.

Iha uportunidade nee mos, Prezidente Auoridade Aeroportu Navegasaun  Áero Timor-Leste,Ep (ANATL), Romaldo da Silva, hatete lansamento primeiru voo Aviaun NOGA, laos loke ba pasajeiru komersial, maibe atu fasilita servisu  Kompañi nian iha tasi, no bele tula deit trabalhador husi Australia neebe mak servisu iha área tasi.

" Aviaun NOGA foka deit ba atividade Kompañi nian, neebe sei halo iha tasi, no Aviaun NOGA sei hahu halo ninia operasaun iha semana oin, no iha semana ida Aviaun NOGA sei halo operasaun dala tolu iha loron Tersa, Kuarta no Kinta",  afirma Prezidente ANATL.

Romaldo sublinha Kompañia NOGA sei selu taxa ba iha Governu, liu-liu ba iha ANATL, tamba ANATL hanesan Empreza Públika neebe mak halo operasaun ba Aeroportu, tamba nee fatin neebe Kompañia uza sira sei selu taxa ba ANATL, atu bele halo jestaun ba iha Aeroportu.

Prezidente ANATL hatete, " Ami sei deskute hamutuk konaba taxa, no iha metro kuadrado ami hare hodi halo kontrato ba sira oinsa mak sira bele selu, konaba manutensaun hanesan Kompanhia hand oer mai iha ANATL, durante tinan ida Kompanhia mak halo manutensaun , no liu tiha tinan ida mak ANATL sei orsamento hodi halo manutensaun".

Iha fatin hanesan, Prezidente Kompañia Northen Oil And Gas Australia (NORTHEN), Angus Karoll, sente kontente  tamba kleur ona sura hakarak mai Timor, Tamba haree ba Aeroportu Suai neebe besik ho Darwin Australia.

" Ami kontente tebe-tebes, ami hakarak tiha ona atu mai fatin ida ne'e kleur los ona, hanesan ami hatete, ami iha milla náutika walu nulu resin sia deit, husi fatin ami nia fasilidade sira, enkuantu pontu ne'ebé besik liu iha Australia mai ami nia fasilidade mak milla náutika atus rua sanulu", hatete Angus Karoll.

Prezidente Kompañia Northen Oil and Gas australia nee fo ninia perspetiva operasionál katak ida ne'e kapas tebe-tebes.

“Haree ba kapasitasaun iha Timor-Leste,  ida ne'e oportunidade furak ida mai ami atu fó fila fali buat ruma ba komunidade Timor-oan, ami iha dezeizu atu iha ne'e ba tempu naruk, ami iha dezeizu atu dezenvolve negósiu ne'e iha ne'e atu suporta povu Timor iha kapasitasaun, ema Timor laran diak tebes ona”, dehan Prezident kompañia.

Aeroporto Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão nee aprova husi Prezidente Republika, Francisco Guterres Lu Olo no Primeiru Ministru, Mari Alkatiri iha tinan 2017. Fel

[:id]

Governu Timor Leste lansa primeiro voo aviaun NOGA husi Darwin mai aeroportu Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, Suai, Munisipiu Covalima, Sesta-feira semana liu ba.

Lansamentu primeiro voo aviaun NOGA nee semo husi aeroportu Darwin mai aeroportu Suai nee halao husi Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva akompaña husi Vise Ministra Finanças, Sara Lobo.

Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva iha ambitu lasamentu nee hodi apela ba Autoridade Airoportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão atu kuidadu didiak fasilidade neebe aeroportu nee iha.

" Hau sente ida nee importante tebes, tamba Timor iha área transporte Áero hakat tan passu ida ba oin, katak Aeroportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, neebe bele loke ona ba Internasional”, dehan Ministru Transporte no Komunikasaun, Jose Agustinho da Silva, iha ninia intervensaun.

Ministru MTK, haktuir husi lansamento nee mak Aeroportu nee hahu loke ba Estranjeiru sira bele mai utiliza, hahu ho prezensa husi Kompanhia NOGA, neebe mai utiliza fasilidade iha Airoportu nee.

" Hau rekomenda ba Autoridade Aeroportu atu bele uza fasilidade iha Aeroportu ho responsabilidade, no husu mos ba Autoridade Lokal no Komunidade iha Suai, katak durante prezensa Kompañia NOGA iha Suai, atu kria relasaun no amizade neebe diak ho Kompañia , atu nune´e bainhira sira nia kontratu remata sira bele lori mensagem neebe diak ba iha Australia liga ho ita nia atetude", dehan govenante nee.

Iha uportunidade nee mos, Prezidente Auoridade Aeroportu Navegasaun  Áero Timor-Leste,Ep (ANATL), Romaldo da Silva, hatete lansamento primeiru voo Aviaun NOGA, laos loke ba pasajeiru komersial, maibe atu fasilita servisu  Kompañi nian iha tasi, no bele tula deit trabalhador husi Australia neebe mak servisu iha área tasi.

" Aviaun NOGA foka deit ba atividade Kompañi nian, neebe sei halo iha tasi, no Aviaun NOGA sei hahu halo ninia operasaun iha semana oin, no iha semana ida Aviaun NOGA sei halo operasaun dala tolu iha loron Tersa, Kuarta no Kinta",  afirma Prezidente ANATL.

Romaldo sublinha Kompañia NOGA sei selu taxa ba iha Governu, liu-liu ba iha ANATL, tamba ANATL hanesan Empreza Públika neebe mak halo operasaun ba Aeroportu, tamba nee fatin neebe Kompañia uza sira sei selu taxa ba ANATL, atu bele halo jestaun ba iha Aeroportu.

Prezidente ANATL hatete, " Ami sei deskute hamutuk konaba taxa, no iha metro kuadrado ami hare hodi halo kontrato ba sira oinsa mak sira bele selu, konaba manutensaun hanesan Kompanhia hand oer mai iha ANATL, durante tinan ida Kompanhia mak halo manutensaun , no liu tiha tinan ida mak ANATL sei orsamento hodi halo manutensaun".

Iha fatin hanesan, Prezidente Kompañia Northen Oil And Gas Australia (NORTHEN), Angus Karoll, sente kontente  tamba kleur ona sura hakarak mai Timor, Tamba haree ba Aeroportu Suai neebe besik ho Darwin Australia.

" Ami kontente tebe-tebes, ami hakarak tiha ona atu mai fatin ida ne'e kleur los ona, hanesan ami hatete, ami iha milla náutika walu nulu resin sia deit, husi fatin ami nia fasilidade sira, enkuantu pontu ne'ebé besik liu iha Australia mai ami nia fasilidade mak milla náutika atus rua sanulu", hatete Angus Karoll.

Prezidente Kompañia Northen Oil and Gas australia nee fo ninia perspetiva operasionál katak ida ne'e kapas tebe-tebes.

“Haree ba kapasitasaun iha Timor-Leste,  ida ne'e oportunidade furak ida mai ami atu fó fila fali buat ruma ba komunidade Timor-oan, ami iha dezeizu atu iha ne'e ba tempu naruk, ami iha dezeizu atu dezenvolve negósiu ne'e iha ne'e atu suporta povu Timor iha kapasitasaun, ema Timor laran diak tebes ona”, dehan Prezident kompañia.

Aeroporto Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão nee aprova husi Prezidente Republika, Francisco Guterres Lu Olo no Primeiru Ministru, Mari Alkatiri iha tinan 2017. Fel

[:en]

Governu Timor Leste lansa primeiro voo aviaun NOGA husi Darwin mai aeroportu Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, Suai, Munisipiu Covalima, Sesta-feira semana liu ba.

Lansamentu primeiro voo aviaun NOGA nee semo husi aeroportu Darwin mai aeroportu Suai nee halao husi Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva akompaña husi Vise Ministra Finanças, Sara Lobo.

Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva iha ambitu lasamentu nee hodi apela ba Autoridade Airoportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão atu kuidadu didiak fasilidade neebe aeroportu nee iha.

" Hau sente ida nee importante tebes, tamba Timor iha área transporte Áero hakat tan passu ida ba oin, katak Aeroportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, neebe bele loke ona ba Internasional”, dehan Ministru Transporte no Komunikasaun, Jose Agustinho da Silva, iha ninia intervensaun.

Ministru MTK, haktuir husi lansamento nee mak Aeroportu nee hahu loke ba Estranjeiru sira bele mai utiliza, hahu ho prezensa husi Kompanhia NOGA, neebe mai utiliza fasilidade iha Airoportu nee.

" Hau rekomenda ba Autoridade Aeroportu atu bele uza fasilidade iha Aeroportu ho responsabilidade, no husu mos ba Autoridade Lokal no Komunidade iha Suai, katak durante prezensa Kompañia NOGA iha Suai, atu kria relasaun no amizade neebe diak ho Kompañia , atu nune´e bainhira sira nia kontratu remata sira bele lori mensagem neebe diak ba iha Australia liga ho ita nia atetude", dehan govenante nee.

Iha uportunidade nee mos, Prezidente Auoridade Aeroportu Navegasaun  Áero Timor-Leste,Ep (ANATL), Romaldo da Silva, hatete lansamento primeiru voo Aviaun NOGA, laos loke ba pasajeiru komersial, maibe atu fasilita servisu  Kompañi nian iha tasi, no bele tula deit trabalhador husi Australia neebe mak servisu iha área tasi.

" Aviaun NOGA foka deit ba atividade Kompañi nian, neebe sei halo iha tasi, no Aviaun NOGA sei hahu halo ninia operasaun iha semana oin, no iha semana ida Aviaun NOGA sei halo operasaun dala tolu iha loron Tersa, Kuarta no Kinta",  afirma Prezidente ANATL.

Romaldo sublinha Kompañia NOGA sei selu taxa ba iha Governu, liu-liu ba iha ANATL, tamba ANATL hanesan Empreza Públika neebe mak halo operasaun ba Aeroportu, tamba nee fatin neebe Kompañia uza sira sei selu taxa ba ANATL, atu bele halo jestaun ba iha Aeroportu.

Prezidente ANATL hatete, " Ami sei deskute hamutuk konaba taxa, no iha metro kuadrado ami hare hodi halo kontrato ba sira oinsa mak sira bele selu, konaba manutensaun hanesan Kompanhia hand oer mai iha ANATL, durante tinan ida Kompanhia mak halo manutensaun , no liu tiha tinan ida mak ANATL sei orsamento hodi halo manutensaun".

Iha fatin hanesan, Prezidente Kompañia Northen Oil And Gas Australia (NORTHEN), Angus Karoll, sente kontente  tamba kleur ona sura hakarak mai Timor, Tamba haree ba Aeroportu Suai neebe besik ho Darwin Australia.

" Ami kontente tebe-tebes, ami hakarak tiha ona atu mai fatin ida ne'e kleur los ona, hanesan ami hatete, ami iha milla náutika walu nulu resin sia deit, husi fatin ami nia fasilidade sira, enkuantu pontu ne'ebé besik liu iha Australia mai ami nia fasilidade mak milla náutika atus rua sanulu", hatete Angus Karoll.

Prezidente Kompañia Northen Oil and Gas australia nee fo ninia perspetiva operasionál katak ida ne'e kapas tebe-tebes.

“Haree ba kapasitasaun iha Timor-Leste,  ida ne'e oportunidade furak ida mai ami atu fó fila fali buat ruma ba komunidade Timor-oan, ami iha dezeizu atu iha ne'e ba tempu naruk, ami iha dezeizu atu dezenvolve negósiu ne'e iha ne'e atu suporta povu Timor iha kapasitasaun, ema Timor laran diak tebes ona”, dehan Prezident kompañia.

Aeroporto Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão nee aprova husi Prezidente Republika, Francisco Guterres Lu Olo no Primeiru Ministru, Mari Alkatiri iha tinan 2017. Fel

[:tl]

Governu Timor Leste lansa primeiro voo aviaun NOGA husi Darwin mai aeroportu Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, Suai, Munisipiu Covalima, Sesta-feira semana liu ba.

Lansamentu primeiro voo aviaun NOGA nee semo husi aeroportu Darwin mai aeroportu Suai nee halao husi Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva akompaña husi Vise Ministra Finanças, Sara Lobo.

Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva iha ambitu lasamentu nee hodi apela ba Autoridade Airoportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão atu kuidadu didiak fasilidade neebe aeroportu nee iha.

" Hau sente ida nee importante tebes, tamba Timor iha área transporte Áero hakat tan passu ida ba oin, katak Aeroportu Internasional Komandante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão, neebe bele loke ona ba Internasional”, dehan Ministru Transporte no Komunikasaun, Jose Agustinho da Silva, iha ninia intervensaun.

Ministru MTK, haktuir husi lansamento nee mak Aeroportu nee hahu loke ba Estranjeiru sira bele mai utiliza, hahu ho prezensa husi Kompanhia NOGA, neebe mai utiliza fasilidade iha Airoportu nee.

" Hau rekomenda ba Autoridade Aeroportu atu bele uza fasilidade iha Aeroportu ho responsabilidade, no husu mos ba Autoridade Lokal no Komunidade iha Suai, katak durante prezensa Kompañia NOGA iha Suai, atu kria relasaun no amizade neebe diak ho Kompañia , atu nune´e bainhira sira nia kontratu remata sira bele lori mensagem neebe diak ba iha Australia liga ho ita nia atetude", dehan govenante nee.

Iha uportunidade nee mos, Prezidente Auoridade Aeroportu Navegasaun  Áero Timor-Leste,Ep (ANATL), Romaldo da Silva, hatete lansamento primeiru voo Aviaun NOGA, laos loke ba pasajeiru komersial, maibe atu fasilita servisu  Kompañi nian iha tasi, no bele tula deit trabalhador husi Australia neebe mak servisu iha área tasi.

" Aviaun NOGA foka deit ba atividade Kompañi nian, neebe sei halo iha tasi, no Aviaun NOGA sei hahu halo ninia operasaun iha semana oin, no iha semana ida Aviaun NOGA sei halo operasaun dala tolu iha loron Tersa, Kuarta no Kinta",  afirma Prezidente ANATL.

Romaldo sublinha Kompañia NOGA sei selu taxa ba iha Governu, liu-liu ba iha ANATL, tamba ANATL hanesan Empreza Públika neebe mak halo operasaun ba Aeroportu, tamba nee fatin neebe Kompañia uza sira sei selu taxa ba ANATL, atu bele halo jestaun ba iha Aeroportu.

Prezidente ANATL hatete, " Ami sei deskute hamutuk konaba taxa, no iha metro kuadrado ami hare hodi halo kontrato ba sira oinsa mak sira bele selu, konaba manutensaun hanesan Kompanhia hand oer mai iha ANATL, durante tinan ida Kompanhia mak halo manutensaun , no liu tiha tinan ida mak ANATL sei orsamento hodi halo manutensaun".

Iha fatin hanesan, Prezidente Kompañia Northen Oil And Gas Australia (NORTHEN), Angus Karoll, sente kontente  tamba kleur ona sura hakarak mai Timor, Tamba haree ba Aeroportu Suai neebe besik ho Darwin Australia.

" Ami kontente tebe-tebes, ami hakarak tiha ona atu mai fatin ida ne'e kleur los ona, hanesan ami hatete, ami iha milla náutika walu nulu resin sia deit, husi fatin ami nia fasilidade sira, enkuantu pontu ne'ebé besik liu iha Australia mai ami nia fasilidade mak milla náutika atus rua sanulu", hatete Angus Karoll.

Prezidente Kompañia Northen Oil and Gas australia nee fo ninia perspetiva operasionál katak ida ne'e kapas tebe-tebes.

“Haree ba kapasitasaun iha Timor-Leste,  ida ne'e oportunidade furak ida mai ami atu fó fila fali buat ruma ba komunidade Timor-oan, ami iha dezeizu atu iha ne'e ba tempu naruk, ami iha dezeizu atu dezenvolve negósiu ne'e iha ne'e atu suporta povu Timor iha kapasitasaun, ema Timor laran diak tebes ona”, dehan Prezident kompañia.

Aeroporto Internasional Komadante FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão nee aprova husi Prezidente Republika, Francisco Guterres Lu Olo no Primeiru Ministru, Mari Alkatiri iha tinan 2017. Fel

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Ramos Horta sei halakon LPV iha tinan 2023

June 24, 2022
Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, h...

To’o agora deputadu barak la hatene ko’alia Portugés

June 23, 2022
Maske Timor-Leste ukun-an tinan 20 ona, maibé p...

Australia sei fasilita bolsa estudu ba Veteranu no Martires nia oan

June 21, 2022
Embaixadór Australia iha Timor-Leste (TL), Bill...

PR Horta: TL mos hetan impaktu husi krize geopolítika mundiál

June 21, 2022
Prezidente Repúblika nu’udar mos premiadu nob...
1 2 3 739

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker