GMN TV Economia Timor-Leste presiza preparasaun molok dada kadoras Greater Sunrise mai

Timor-Leste presiza preparasaun molok dada kadoras Greater Sunrise mai

0 views

[:pt]

Timor Leste presiza halo preparasaun barak molok dada kadoras mai, liliu ntenki halo refinaria petroleu no gas nebe presiza tinan tolu too tinan lima, tanba presiza halo instalasaun fatin tasi mina matak ba mina mos nebe prontu uza.

Reitor Universidade da Paz (UNPAZ) ,Lucas da Costa, hato’o lia hirak nee ba JN-Diário, tersa (09/10) iha ninia servisu fatin wainhira koalia konaba preparasaun Timor Leste nian atu dada kadoras mia rai doben ida nee.

 “ Ita presiza instalasaun proprio lima ga neen, atu bele tais mina, inklui instalasaun ba fatin tais gas”, dehan  Reitor, Lucas da Costa, ba JN-Diáriu, tersa (09/10/2018) iha Manleu Dilí.

Reitor universaidade privado nee haktuir, instalasaun ba fatin tais gas, ida nee ita presiza tinan rua to’o lima , tamba gas neebe tais, ita sei uza ba uma, kareta no industria seluk, no ita bele halo hotu dala ida, hanesan dada kadoras mai, hodi tau iha konservatoriu boot ida, hafoin bele fahe ba fatin instalasaun sira, neebe ita prepara ona.

“ Tuir Komisaun Kosilatoría husi Nasoens Unidas (ONU), nian katak, mina husi Greater Sunrise mai iha fatin instalasaun Suai Beasu, ita presiza investe osan mais ou menus, dolar ameríkanu billiaun 5.5, ba hau ida nee ladun problema, tamba osan 5.5 billioens nee , ita bele hasai iha Fundo Petrolífero ou ita bele fan obligasi ba ema sira neebe,hakarak atu hetan porsentu oituan husi ita nia mina rai”, dehan Lucas da Costa.

Analizador economia nee afirma, bainhira Timor Leste  hahu halo instalasaun ba fatin Gas no Petroleu, ida nee ninia impaktu iha ona, tamba ita komesa loke servisu ba Timor oan sira, neebe mak sei servisu ba instalasaun fatin Gas no Mina, no ida nee konitnua ba oin to’o kadoras mai Timor, entaun ita sei investe osan ba barak, no nia impaktu nee mak ba ekonomía.

“ Ita Timor,iha rekursos humanos sufciente, maibe seidauk preparado diak, tamba husi Ministériu hotu neebe iha ita nia Governu, so iha Ministériu Petroleu no Rekursos Naturais deit, mak investe barak liu rekuros humanos, hodi haruka ba tuir formasaun iha liur, konaba servisu iha petroliferu, entaun ita presiza servisu hamutuk ho kompañia Join Venture sira, hodi ita nia prosesu dada kadoras mai Timor bele lao ho diak.”, sujere  Reitor UNPAZ.

Iha parte seluk, Dekano Fakuldade Ekonomia, Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL ),Fernando Baptista Anuno, hatete, povu Timor, orgulho ho faze inisiu, neebe asina ona akordu ba Fronteira Maritima, no klaru katak konaba Fronteira Maritíma ita hatene ona, agora pasu tuir mai, neebe ita nia Xefe Negosiador  Fronteira Maritíma, Kay Rala Xanana Gusmao, hakat hela hodi prepara oinsa atu haree investimento ba Greater Sunrise, neebe atu kanaliza mai Timor.

“ Haree konaba progresu, neebe ita nia Líder historiku Kay Rala Xanana Gusmao, sai hanesan enviado espesial ba asunto negosiasaun iha invetimento Greater Sunrise, iha primeiru pasu asina ona akordu, atu ita hatene katak, asaun porsentu hira mak ita atu hola, no hanesan ita hotu hatene katak, ita hola ona asaun 30%, neebe kuando halo kalkúlo ba kapital akumula osan dolar amerikanu 350 milloens”, Sublinha Dekano Fakuldade Ekonomía UNTL.

Especialista economia nee reafirma katak, iha kapital husi inisiu husi investimento Greater Sunrise, husi osan dolar amerikanu 350 milloens nee, atu halo investimento ba área saida-saida, agora ita koalia konaba investimento, ita koalia konaba termu ida  importante , katak valor atual likído, oinsa mak ita hahu hasai ita nia kapital ,atu bele halo investimento, neebe haree ba estimasaun cash flow, katak osan hira mak ita hasai no hatama.

“ Hau hanoin katak, husi 350 milloens, ida nee iha akordu Timor-leste ho Kompañia ConocoPhillips iha Greater Sunrise, nia investimento nee atu hasai ba saida, prokuanto hau seidauk haree relatoriu ida nee, maibe atu haree deit ba prespetiva katak, ninia periodo investimento se la sala durante 25 anos, no hau hanoin katak, ita koalia konaba investimento Greater Sunrise, ita koalia konaba investimento neebe boot”, dehan Dekanu.

Nia hatutan, ita asina akordu hodi sosa ona asaun 30%  nee la signifika, ohin ita bele hola ona sasan, maibe ita presiza estabelesimento no grupo negosiasaun hanesan Governu Timor- Leste ,Empreza ConocoPhillips no grupo Join Venture sira seluk, hanesan Osaka Gas, Shell no Woodside  .Fel

[:id]

Timor Leste presiza halo preparasaun barak molok dada kadoras mai, liliu ntenki halo refinaria petroleu no gas nebe presiza tinan tolu too tinan lima, tanba presiza halo instalasaun fatin tasi mina matak ba mina mos nebe prontu uza.

Reitor Universidade da Paz (UNPAZ) ,Lucas da Costa, hato’o lia hirak nee ba JN-Diário, tersa (09/10) iha ninia servisu fatin wainhira koalia konaba preparasaun Timor Leste nian atu dada kadoras mia rai doben ida nee.

 “ Ita presiza instalasaun proprio lima ga neen, atu bele tais mina, inklui instalasaun ba fatin tais gas”, dehan  Reitor, Lucas da Costa, ba JN-Diáriu, tersa (09/10/2018) iha Manleu Dilí.

Reitor universaidade privado nee haktuir, instalasaun ba fatin tais gas, ida nee ita presiza tinan rua to’o lima , tamba gas neebe tais, ita sei uza ba uma, kareta no industria seluk, no ita bele halo hotu dala ida, hanesan dada kadoras mai, hodi tau iha konservatoriu boot ida, hafoin bele fahe ba fatin instalasaun sira, neebe ita prepara ona.

“ Tuir Komisaun Kosilatoría husi Nasoens Unidas (ONU), nian katak, mina husi Greater Sunrise mai iha fatin instalasaun Suai Beasu, ita presiza investe osan mais ou menus, dolar ameríkanu billiaun 5.5, ba hau ida nee ladun problema, tamba osan 5.5 billioens nee , ita bele hasai iha Fundo Petrolífero ou ita bele fan obligasi ba ema sira neebe,hakarak atu hetan porsentu oituan husi ita nia mina rai”, dehan Lucas da Costa.

Analizador economia nee afirma, bainhira Timor Leste  hahu halo instalasaun ba fatin Gas no Petroleu, ida nee ninia impaktu iha ona, tamba ita komesa loke servisu ba Timor oan sira, neebe mak sei servisu ba instalasaun fatin Gas no Mina, no ida nee konitnua ba oin to’o kadoras mai Timor, entaun ita sei investe osan ba barak, no nia impaktu nee mak ba ekonomía.

“ Ita Timor,iha rekursos humanos sufciente, maibe seidauk preparado diak, tamba husi Ministériu hotu neebe iha ita nia Governu, so iha Ministériu Petroleu no Rekursos Naturais deit, mak investe barak liu rekuros humanos, hodi haruka ba tuir formasaun iha liur, konaba servisu iha petroliferu, entaun ita presiza servisu hamutuk ho kompañia Join Venture sira, hodi ita nia prosesu dada kadoras mai Timor bele lao ho diak.”, sujere  Reitor UNPAZ.

Iha parte seluk, Dekano Fakuldade Ekonomia, Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL ),Fernando Baptista Anuno, hatete, povu Timor, orgulho ho faze inisiu, neebe asina ona akordu ba Fronteira Maritima, no klaru katak konaba Fronteira Maritíma ita hatene ona, agora pasu tuir mai, neebe ita nia Xefe Negosiador  Fronteira Maritíma, Kay Rala Xanana Gusmao, hakat hela hodi prepara oinsa atu haree investimento ba Greater Sunrise, neebe atu kanaliza mai Timor.

“ Haree konaba progresu, neebe ita nia Líder historiku Kay Rala Xanana Gusmao, sai hanesan enviado espesial ba asunto negosiasaun iha invetimento Greater Sunrise, iha primeiru pasu asina ona akordu, atu ita hatene katak, asaun porsentu hira mak ita atu hola, no hanesan ita hotu hatene katak, ita hola ona asaun 30%, neebe kuando halo kalkúlo ba kapital akumula osan dolar amerikanu 350 milloens”, Sublinha Dekano Fakuldade Ekonomía UNTL.

Especialista economia nee reafirma katak, iha kapital husi inisiu husi investimento Greater Sunrise, husi osan dolar amerikanu 350 milloens nee, atu halo investimento ba área saida-saida, agora ita koalia konaba investimento, ita koalia konaba termu ida  importante , katak valor atual likído, oinsa mak ita hahu hasai ita nia kapital ,atu bele halo investimento, neebe haree ba estimasaun cash flow, katak osan hira mak ita hasai no hatama.

“ Hau hanoin katak, husi 350 milloens, ida nee iha akordu Timor-leste ho Kompañia ConocoPhillips iha Greater Sunrise, nia investimento nee atu hasai ba saida, prokuanto hau seidauk haree relatoriu ida nee, maibe atu haree deit ba prespetiva katak, ninia periodo investimento se la sala durante 25 anos, no hau hanoin katak, ita koalia konaba investimento Greater Sunrise, ita koalia konaba investimento neebe boot”, dehan Dekanu.

Nia hatutan, ita asina akordu hodi sosa ona asaun 30%  nee la signifika, ohin ita bele hola ona sasan, maibe ita presiza estabelesimento no grupo negosiasaun hanesan Governu Timor- Leste ,Empreza ConocoPhillips no grupo Join Venture sira seluk, hanesan Osaka Gas, Shell no Woodside  .Fel

[:en]

Timor Leste presiza halo preparasaun barak molok dada kadoras mai, liliu ntenki halo refinaria petroleu no gas nebe presiza tinan tolu too tinan lima, tanba presiza halo instalasaun fatin tasi mina matak ba mina mos nebe prontu uza.

Reitor Universidade da Paz (UNPAZ) ,Lucas da Costa, hato’o lia hirak nee ba JN-Diário, tersa (09/10) iha ninia servisu fatin wainhira koalia konaba preparasaun Timor Leste nian atu dada kadoras mia rai doben ida nee.

 “ Ita presiza instalasaun proprio lima ga neen, atu bele tais mina, inklui instalasaun ba fatin tais gas”, dehan  Reitor, Lucas da Costa, ba JN-Diáriu, tersa (09/10/2018) iha Manleu Dilí.

Reitor universaidade privado nee haktuir, instalasaun ba fatin tais gas, ida nee ita presiza tinan rua to’o lima , tamba gas neebe tais, ita sei uza ba uma, kareta no industria seluk, no ita bele halo hotu dala ida, hanesan dada kadoras mai, hodi tau iha konservatoriu boot ida, hafoin bele fahe ba fatin instalasaun sira, neebe ita prepara ona.

“ Tuir Komisaun Kosilatoría husi Nasoens Unidas (ONU), nian katak, mina husi Greater Sunrise mai iha fatin instalasaun Suai Beasu, ita presiza investe osan mais ou menus, dolar ameríkanu billiaun 5.5, ba hau ida nee ladun problema, tamba osan 5.5 billioens nee , ita bele hasai iha Fundo Petrolífero ou ita bele fan obligasi ba ema sira neebe,hakarak atu hetan porsentu oituan husi ita nia mina rai”, dehan Lucas da Costa.

Analizador economia nee afirma, bainhira Timor Leste  hahu halo instalasaun ba fatin Gas no Petroleu, ida nee ninia impaktu iha ona, tamba ita komesa loke servisu ba Timor oan sira, neebe mak sei servisu ba instalasaun fatin Gas no Mina, no ida nee konitnua ba oin to’o kadoras mai Timor, entaun ita sei investe osan ba barak, no nia impaktu nee mak ba ekonomía.

“ Ita Timor,iha rekursos humanos sufciente, maibe seidauk preparado diak, tamba husi Ministériu hotu neebe iha ita nia Governu, so iha Ministériu Petroleu no Rekursos Naturais deit, mak investe barak liu rekuros humanos, hodi haruka ba tuir formasaun iha liur, konaba servisu iha petroliferu, entaun ita presiza servisu hamutuk ho kompañia Join Venture sira, hodi ita nia prosesu dada kadoras mai Timor bele lao ho diak.”, sujere  Reitor UNPAZ.

Iha parte seluk, Dekano Fakuldade Ekonomia, Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL ),Fernando Baptista Anuno, hatete, povu Timor, orgulho ho faze inisiu, neebe asina ona akordu ba Fronteira Maritima, no klaru katak konaba Fronteira Maritíma ita hatene ona, agora pasu tuir mai, neebe ita nia Xefe Negosiador  Fronteira Maritíma, Kay Rala Xanana Gusmao, hakat hela hodi prepara oinsa atu haree investimento ba Greater Sunrise, neebe atu kanaliza mai Timor.

“ Haree konaba progresu, neebe ita nia Líder historiku Kay Rala Xanana Gusmao, sai hanesan enviado espesial ba asunto negosiasaun iha invetimento Greater Sunrise, iha primeiru pasu asina ona akordu, atu ita hatene katak, asaun porsentu hira mak ita atu hola, no hanesan ita hotu hatene katak, ita hola ona asaun 30%, neebe kuando halo kalkúlo ba kapital akumula osan dolar amerikanu 350 milloens”, Sublinha Dekano Fakuldade Ekonomía UNTL.

Especialista economia nee reafirma katak, iha kapital husi inisiu husi investimento Greater Sunrise, husi osan dolar amerikanu 350 milloens nee, atu halo investimento ba área saida-saida, agora ita koalia konaba investimento, ita koalia konaba termu ida  importante , katak valor atual likído, oinsa mak ita hahu hasai ita nia kapital ,atu bele halo investimento, neebe haree ba estimasaun cash flow, katak osan hira mak ita hasai no hatama.

“ Hau hanoin katak, husi 350 milloens, ida nee iha akordu Timor-leste ho Kompañia ConocoPhillips iha Greater Sunrise, nia investimento nee atu hasai ba saida, prokuanto hau seidauk haree relatoriu ida nee, maibe atu haree deit ba prespetiva katak, ninia periodo investimento se la sala durante 25 anos, no hau hanoin katak, ita koalia konaba investimento Greater Sunrise, ita koalia konaba investimento neebe boot”, dehan Dekanu.

Nia hatutan, ita asina akordu hodi sosa ona asaun 30%  nee la signifika, ohin ita bele hola ona sasan, maibe ita presiza estabelesimento no grupo negosiasaun hanesan Governu Timor- Leste ,Empreza ConocoPhillips no grupo Join Venture sira seluk, hanesan Osaka Gas, Shell no Woodside  .Fel

[:tl]

Timor Leste presiza halo preparasaun barak molok dada kadoras mai, liliu ntenki halo refinaria petroleu no gas nebe presiza tinan tolu too tinan lima, tanba presiza halo instalasaun fatin tasi mina matak ba mina mos nebe prontu uza.

Reitor Universidade da Paz (UNPAZ) ,Lucas da Costa, hato’o lia hirak nee ba JN-Diário, tersa (09/10) iha ninia servisu fatin wainhira koalia konaba preparasaun Timor Leste nian atu dada kadoras mia rai doben ida nee.

 “ Ita presiza instalasaun proprio lima ga neen, atu bele tais mina, inklui instalasaun ba fatin tais gas”, dehan  Reitor, Lucas da Costa, ba JN-Diáriu, tersa (09/10/2018) iha Manleu Dilí.

Reitor universaidade privado nee haktuir, instalasaun ba fatin tais gas, ida nee ita presiza tinan rua to’o lima , tamba gas neebe tais, ita sei uza ba uma, kareta no industria seluk, no ita bele halo hotu dala ida, hanesan dada kadoras mai, hodi tau iha konservatoriu boot ida, hafoin bele fahe ba fatin instalasaun sira, neebe ita prepara ona.

“ Tuir Komisaun Kosilatoría husi Nasoens Unidas (ONU), nian katak, mina husi Greater Sunrise mai iha fatin instalasaun Suai Beasu, ita presiza investe osan mais ou menus, dolar ameríkanu billiaun 5.5, ba hau ida nee ladun problema, tamba osan 5.5 billioens nee , ita bele hasai iha Fundo Petrolífero ou ita bele fan obligasi ba ema sira neebe,hakarak atu hetan porsentu oituan husi ita nia mina rai”, dehan Lucas da Costa.

Analizador economia nee afirma, bainhira Timor Leste  hahu halo instalasaun ba fatin Gas no Petroleu, ida nee ninia impaktu iha ona, tamba ita komesa loke servisu ba Timor oan sira, neebe mak sei servisu ba instalasaun fatin Gas no Mina, no ida nee konitnua ba oin to’o kadoras mai Timor, entaun ita sei investe osan ba barak, no nia impaktu nee mak ba ekonomía.

“ Ita Timor,iha rekursos humanos sufciente, maibe seidauk preparado diak, tamba husi Ministériu hotu neebe iha ita nia Governu, so iha Ministériu Petroleu no Rekursos Naturais deit, mak investe barak liu rekuros humanos, hodi haruka ba tuir formasaun iha liur, konaba servisu iha petroliferu, entaun ita presiza servisu hamutuk ho kompañia Join Venture sira, hodi ita nia prosesu dada kadoras mai Timor bele lao ho diak.”, sujere  Reitor UNPAZ.

Iha parte seluk, Dekano Fakuldade Ekonomia, Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL ),Fernando Baptista Anuno, hatete, povu Timor, orgulho ho faze inisiu, neebe asina ona akordu ba Fronteira Maritima, no klaru katak konaba Fronteira Maritíma ita hatene ona, agora pasu tuir mai, neebe ita nia Xefe Negosiador  Fronteira Maritíma, Kay Rala Xanana Gusmao, hakat hela hodi prepara oinsa atu haree investimento ba Greater Sunrise, neebe atu kanaliza mai Timor.

“ Haree konaba progresu, neebe ita nia Líder historiku Kay Rala Xanana Gusmao, sai hanesan enviado espesial ba asunto negosiasaun iha invetimento Greater Sunrise, iha primeiru pasu asina ona akordu, atu ita hatene katak, asaun porsentu hira mak ita atu hola, no hanesan ita hotu hatene katak, ita hola ona asaun 30%, neebe kuando halo kalkúlo ba kapital akumula osan dolar amerikanu 350 milloens”, Sublinha Dekano Fakuldade Ekonomía UNTL.

Especialista economia nee reafirma katak, iha kapital husi inisiu husi investimento Greater Sunrise, husi osan dolar amerikanu 350 milloens nee, atu halo investimento ba área saida-saida, agora ita koalia konaba investimento, ita koalia konaba termu ida  importante , katak valor atual likído, oinsa mak ita hahu hasai ita nia kapital ,atu bele halo investimento, neebe haree ba estimasaun cash flow, katak osan hira mak ita hasai no hatama.

“ Hau hanoin katak, husi 350 milloens, ida nee iha akordu Timor-leste ho Kompañia ConocoPhillips iha Greater Sunrise, nia investimento nee atu hasai ba saida, prokuanto hau seidauk haree relatoriu ida nee, maibe atu haree deit ba prespetiva katak, ninia periodo investimento se la sala durante 25 anos, no hau hanoin katak, ita koalia konaba investimento Greater Sunrise, ita koalia konaba investimento neebe boot”, dehan Dekanu.

Nia hatutan, ita asina akordu hodi sosa ona asaun 30%  nee la signifika, ohin ita bele hola ona sasan, maibe ita presiza estabelesimento no grupo negosiasaun hanesan Governu Timor- Leste ,Empreza ConocoPhillips no grupo Join Venture sira seluk, hanesan Osaka Gas, Shell no Woodside  .Fel

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu sei distribui meza-kadeira ba eskola sira iha territóriu nasionál

May 16, 2022
Governu liuhosi Ministériu Edukasaun Juventude ...

RI-TL konkorda diskute uluk fronteira terrestre

May 16, 2022
Embaixadór Repúblika Indonézia (RI), Okto Dor...

Xanana: Horta sai PR ne’e povu nia vitória

May 16, 2022
Prezidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão...

PN haruka Proposta-Lei OR ba PR Lú Olo

May 13, 2022
Parlamentu Nasionál (PN), haruka Proposta-Lei O...

PR eleitu sei deklara TL prontu adopta DFU

May 13, 2022
Prezidente Repúblika (PR) eleitu, José Ramos H...
1 2 3 726

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker