GMN TV Economia Projetu la’o tarde, Diretór no Xefe Gabinete MAP hakilar malu

Projetu la’o tarde, Diretór no Xefe Gabinete MAP hakilar malu

0 views

[:pt]

Diretór no Xefe Gabinete sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) diskuti no insulta malu, tanba prosesu tenderizasaun ba projetu sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas nia la’o tarde. Video Diretór no Xefe Gabinete ho funsionariu balu Ministériu Agrikultura no Peskas nian sai virál iha rede sosial.

Diretór aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas, hatete video diskuti malu nee akontese iha fulan Juñu 2019 wainhira sira hein Ministru Agrikultura no Peskas atu reuniaun hodi koalia prosesu tenderizasaun la’o tarde.

 “Hau sente video ida viral ne’e laos diskute iha meeting resmi ,maibe ne’e hanesan movimentu ami hanesan hein hela ministru atu reniaun ,Entaun momentu ne’e ami tur atu konversa ba malu atu reniaun ho ministru ,tamba saida mak ida ne’e prosesu tenderizasaun ba projetu sira ne’e kleur los ne’ebé hanesan dun malu hodi ke’e malu sátan ema sira ne’ebé tama ba ekipa ida ne’e mak sira laiha koñesementu konabá prosesu sira ne’e. Entaun buat sira ne’e sai dada naruk, tamba tuir lolos ita halo tender ida minimu loron 3 maxímu semana 2 ita bele halo prosesu hotu ona ,maibe prosesu sira ne’e naruk,tamba kolega sira iha ekipa de juri balun laiha koñesementu ba prosesu tomak konaba aprovizionamentu no balun hala’o servisu funsaun dupla nune’e diskute malu ema hotu hakarak defende nia an hodi taka falta ,momentu ne’ebá laos kleur iha gabinete ministru nian,tamba sira só sertifika deit ,tamba dokumentus sira ba kuandu los ministru asina de’it ,maibe kuandu dokumentus balun presiza klarifikasaun no esplikasaun.Entaun tenki ser fó fila nune’e labele kontinua lai ne’ebé hau bele dehan tarde ne’e iha ekipa juri”,dehan Diretór Aprovizionamentu MAP Boaventura Freitas, ba JNDiário iha nia kn’ar fatin MAP, Segunda (09/12).

Diskusaun ne’e akontese,wainhira Ministru Agrikultura no Peskas Joaquim José Gusmão Martins, atu konvoka reuniaun hodi buka hatene,sá motivu mak prosesu tenderizasaun la’o tarde.

Tanba ho prosesu tenderizasaun ne’ebé la’o tarde, afeta ba planu atividade servisu diresaun hotu-hotu,iha Ministériu refere.

Diretur aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas haktuir, prosesu tenderizasaun la’o tarde, tanba ekipa juri rasik laiha koñesimentu konaba aprovizionamentu.

Iha diskusaun ne’e, partisipa mós husi ekipa juri ba tenderizasaun projetu, ekipa kontratasaun, Diretur Finansas, Sekretáriu Jerál no Diretór Aprovizionamentu rasik.

Tenderizasaun ba projetu sira ne’ebé Ministériu Agrikultura no Pesakas hala’o ona iha tinan 2019 maka hanesan projetu fini batar, fini hare, sosa fini karau, manu, bibi, andulas, adubu no projetu sosa aimoruk ba animal.

Antes ne’e iha mós audio haksesuk malu entre Ministra Saúde Interina, Elia Antónia Amaral, no Vise Ministru Saúde Bonifácio Maucoli dos Reis, ne’ebé hadau malu tan poder hodi sai viral iha media sosial.Tos

[:id]

Diretór no Xefe Gabinete sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) diskuti no insulta malu, tanba prosesu tenderizasaun ba projetu sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas nia la’o tarde. Video Diretór no Xefe Gabinete ho funsionariu balu Ministériu Agrikultura no Peskas nian sai virál iha rede sosial.

Diretór aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas, hatete video diskuti malu nee akontese iha fulan Juñu 2019 wainhira sira hein Ministru Agrikultura no Peskas atu reuniaun hodi koalia prosesu tenderizasaun la’o tarde.

 “Hau sente video ida viral ne’e laos diskute iha meeting resmi ,maibe ne’e hanesan movimentu ami hanesan hein hela ministru atu reniaun ,Entaun momentu ne’e ami tur atu konversa ba malu atu reniaun ho ministru ,tamba saida mak ida ne’e prosesu tenderizasaun ba projetu sira ne’e kleur los ne’ebé hanesan dun malu hodi ke’e malu sátan ema sira ne’ebé tama ba ekipa ida ne’e mak sira laiha koñesementu konabá prosesu sira ne’e. Entaun buat sira ne’e sai dada naruk, tamba tuir lolos ita halo tender ida minimu loron 3 maxímu semana 2 ita bele halo prosesu hotu ona ,maibe prosesu sira ne’e naruk,tamba kolega sira iha ekipa de juri balun laiha koñesementu ba prosesu tomak konaba aprovizionamentu no balun hala’o servisu funsaun dupla nune’e diskute malu ema hotu hakarak defende nia an hodi taka falta ,momentu ne’ebá laos kleur iha gabinete ministru nian,tamba sira só sertifika deit ,tamba dokumentus sira ba kuandu los ministru asina de’it ,maibe kuandu dokumentus balun presiza klarifikasaun no esplikasaun.Entaun tenki ser fó fila nune’e labele kontinua lai ne’ebé hau bele dehan tarde ne’e iha ekipa juri”,dehan Diretór Aprovizionamentu MAP Boaventura Freitas, ba JNDiário iha nia kn’ar fatin MAP, Segunda (09/12).

Diskusaun ne’e akontese,wainhira Ministru Agrikultura no Peskas Joaquim José Gusmão Martins, atu konvoka reuniaun hodi buka hatene,sá motivu mak prosesu tenderizasaun la’o tarde.

Tanba ho prosesu tenderizasaun ne’ebé la’o tarde, afeta ba planu atividade servisu diresaun hotu-hotu,iha Ministériu refere.

Diretur aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas haktuir, prosesu tenderizasaun la’o tarde, tanba ekipa juri rasik laiha koñesimentu konaba aprovizionamentu.

Iha diskusaun ne’e, partisipa mós husi ekipa juri ba tenderizasaun projetu, ekipa kontratasaun, Diretur Finansas, Sekretáriu Jerál no Diretór Aprovizionamentu rasik.

Tenderizasaun ba projetu sira ne’ebé Ministériu Agrikultura no Pesakas hala’o ona iha tinan 2019 maka hanesan projetu fini batar, fini hare, sosa fini karau, manu, bibi, andulas, adubu no projetu sosa aimoruk ba animal.

Antes ne’e iha mós audio haksesuk malu entre Ministra Saúde Interina, Elia Antónia Amaral, no Vise Ministru Saúde Bonifácio Maucoli dos Reis, ne’ebé hadau malu tan poder hodi sai viral iha media sosial.Tos

[:en]

Diretór no Xefe Gabinete sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) diskuti no insulta malu, tanba prosesu tenderizasaun ba projetu sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas nia la’o tarde. Video Diretór no Xefe Gabinete ho funsionariu balu Ministériu Agrikultura no Peskas nian sai virál iha rede sosial.

Diretór aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas, hatete video diskuti malu nee akontese iha fulan Juñu 2019 wainhira sira hein Ministru Agrikultura no Peskas atu reuniaun hodi koalia prosesu tenderizasaun la’o tarde.

 “Hau sente video ida viral ne’e laos diskute iha meeting resmi ,maibe ne’e hanesan movimentu ami hanesan hein hela ministru atu reniaun ,Entaun momentu ne’e ami tur atu konversa ba malu atu reniaun ho ministru ,tamba saida mak ida ne’e prosesu tenderizasaun ba projetu sira ne’e kleur los ne’ebé hanesan dun malu hodi ke’e malu sátan ema sira ne’ebé tama ba ekipa ida ne’e mak sira laiha koñesementu konabá prosesu sira ne’e. Entaun buat sira ne’e sai dada naruk, tamba tuir lolos ita halo tender ida minimu loron 3 maxímu semana 2 ita bele halo prosesu hotu ona ,maibe prosesu sira ne’e naruk,tamba kolega sira iha ekipa de juri balun laiha koñesementu ba prosesu tomak konaba aprovizionamentu no balun hala’o servisu funsaun dupla nune’e diskute malu ema hotu hakarak defende nia an hodi taka falta ,momentu ne’ebá laos kleur iha gabinete ministru nian,tamba sira só sertifika deit ,tamba dokumentus sira ba kuandu los ministru asina de’it ,maibe kuandu dokumentus balun presiza klarifikasaun no esplikasaun.Entaun tenki ser fó fila nune’e labele kontinua lai ne’ebé hau bele dehan tarde ne’e iha ekipa juri”,dehan Diretór Aprovizionamentu MAP Boaventura Freitas, ba JNDiário iha nia kn’ar fatin MAP, Segunda (09/12).

Diskusaun ne’e akontese,wainhira Ministru Agrikultura no Peskas Joaquim José Gusmão Martins, atu konvoka reuniaun hodi buka hatene,sá motivu mak prosesu tenderizasaun la’o tarde.

Tanba ho prosesu tenderizasaun ne’ebé la’o tarde, afeta ba planu atividade servisu diresaun hotu-hotu,iha Ministériu refere.

Diretur aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas haktuir, prosesu tenderizasaun la’o tarde, tanba ekipa juri rasik laiha koñesimentu konaba aprovizionamentu.

Iha diskusaun ne’e, partisipa mós husi ekipa juri ba tenderizasaun projetu, ekipa kontratasaun, Diretur Finansas, Sekretáriu Jerál no Diretór Aprovizionamentu rasik.

Tenderizasaun ba projetu sira ne’ebé Ministériu Agrikultura no Pesakas hala’o ona iha tinan 2019 maka hanesan projetu fini batar, fini hare, sosa fini karau, manu, bibi, andulas, adubu no projetu sosa aimoruk ba animal.

Antes ne’e iha mós audio haksesuk malu entre Ministra Saúde Interina, Elia Antónia Amaral, no Vise Ministru Saúde Bonifácio Maucoli dos Reis, ne’ebé hadau malu tan poder hodi sai viral iha media sosial.Tos

[:tl]

Diretór no Xefe Gabinete sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) diskuti no insulta malu, tanba prosesu tenderizasaun ba projetu sira iha Ministériu Agrikultura no Peskas nia la’o tarde. Video Diretór no Xefe Gabinete ho funsionariu balu Ministériu Agrikultura no Peskas nian sai virál iha rede sosial.

Diretór aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas, hatete video diskuti malu nee akontese iha fulan Juñu 2019 wainhira sira hein Ministru Agrikultura no Peskas atu reuniaun hodi koalia prosesu tenderizasaun la’o tarde.

 “Hau sente video ida viral ne’e laos diskute iha meeting resmi ,maibe ne’e hanesan movimentu ami hanesan hein hela ministru atu reniaun ,Entaun momentu ne’e ami tur atu konversa ba malu atu reniaun ho ministru ,tamba saida mak ida ne’e prosesu tenderizasaun ba projetu sira ne’e kleur los ne’ebé hanesan dun malu hodi ke’e malu sátan ema sira ne’ebé tama ba ekipa ida ne’e mak sira laiha koñesementu konabá prosesu sira ne’e. Entaun buat sira ne’e sai dada naruk, tamba tuir lolos ita halo tender ida minimu loron 3 maxímu semana 2 ita bele halo prosesu hotu ona ,maibe prosesu sira ne’e naruk,tamba kolega sira iha ekipa de juri balun laiha koñesementu ba prosesu tomak konaba aprovizionamentu no balun hala’o servisu funsaun dupla nune’e diskute malu ema hotu hakarak defende nia an hodi taka falta ,momentu ne’ebá laos kleur iha gabinete ministru nian,tamba sira só sertifika deit ,tamba dokumentus sira ba kuandu los ministru asina de’it ,maibe kuandu dokumentus balun presiza klarifikasaun no esplikasaun.Entaun tenki ser fó fila nune’e labele kontinua lai ne’ebé hau bele dehan tarde ne’e iha ekipa juri”,dehan Diretór Aprovizionamentu MAP Boaventura Freitas, ba JNDiário iha nia kn’ar fatin MAP, Segunda (09/12).

Diskusaun ne’e akontese,wainhira Ministru Agrikultura no Peskas Joaquim José Gusmão Martins, atu konvoka reuniaun hodi buka hatene,sá motivu mak prosesu tenderizasaun la’o tarde.

Tanba ho prosesu tenderizasaun ne’ebé la’o tarde, afeta ba planu atividade servisu diresaun hotu-hotu,iha Ministériu refere.

Diretur aprovizionamentu Ministériu Agrikultura Boaventura Freitas haktuir, prosesu tenderizasaun la’o tarde, tanba ekipa juri rasik laiha koñesimentu konaba aprovizionamentu.

Iha diskusaun ne’e, partisipa mós husi ekipa juri ba tenderizasaun projetu, ekipa kontratasaun, Diretur Finansas, Sekretáriu Jerál no Diretór Aprovizionamentu rasik.

Tenderizasaun ba projetu sira ne’ebé Ministériu Agrikultura no Pesakas hala’o ona iha tinan 2019 maka hanesan projetu fini batar, fini hare, sosa fini karau, manu, bibi, andulas, adubu no projetu sosa aimoruk ba animal.

Antes ne’e iha mós audio haksesuk malu entre Ministra Saúde Interina, Elia Antónia Amaral, no Vise Ministru Saúde Bonifácio Maucoli dos Reis, ne’ebé hadau malu tan poder hodi sai viral iha media sosial.Tos

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu prevee millaun USD 1.5 ba indemnizasaun SUA

October 27, 2021
Ministru Ensinu Superiór Siénsia Kultura (MESS...

Extensaun EE da-19 pasa, PN sujere labele limite movimentu populasaun

October 27, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) aprova tan pedidu exte...

UDT apoia dada bee-moos ba komunidade iha Vatu-Vou

October 26, 2021
Partidu Uniaun Demokrátiku Timor (UDT), apoiu f...

KSDS-KE rekomenda PR haruka pedidu estensaun EE ba PN

October 26, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Kandidatu ajente administrasaun 93 “kesar” MEJD ba PN

October 26, 2021
Kandidatu Ajente Administrasaun (AA) 93 ne’eb...
1 2 3 656

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker