GMN TV Economia Fulan Fevereiru to’o Marsu, FP lakon millaun USD 800

Fulan Fevereiru to’o Marsu, FP lakon millaun USD 800

[:pt]

Membru Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu (KKFP),  Juvinal Dias, hatete, COVID-19 fó implikasaun makas ba fundu petrolífero (FP) hahú husi fulan Fevereiru to’o Marsu FP lakon mais ou menus millaun USD 800.

“Espesialmente iha Fulan Feveiru no Marsu, mais ou menus dolar amerikanu millaun USD 800 mak lakon, tanba lockdown ne’ebé aplika iha Estadu Unidos no Nasaun barak hodi halo atividade ekonomia la la’o”, dehan  Juvinal Dias, liu hosi konferensia imprensa Tersa (02/06/202) iha salaun Sentru Informasaun ba Impaktu COVID-19  FONGTIL, Kaikoli.

Juvinal Dias haktuir, ema sira ne’ebé durante ne’e joga iha merkadu asoens, prefere atu muda sira nia investimentu asoens ba iha bonds entaun halo merkadu ekuidade enfrenta problema bo’ot liu kedas.

“Nia Rezultadu Timor-Leste lakon FP millaun 800 dolar amerikanu. Agora ami nia pontu de vista mak, ita hatene hela merkadu finanseiru sempre volunatil katak, laiha ema ida bele prediksi hanesan mós ho COVID-19 bainhira mak atu hotu,” subliña Juvinal Dias.

Nia afirma, folin mina-rai sa’e oituan maibé nia implikasaun ba FP menus oituan tanba rezerva bayu undan menus no ho folin mina rai ne’ebé la sai maka’as ida ne’e mós fó implikasaun ba future dezenvolvimentu greater sunrise, ne’ebé atu sai hanesan kampu subtituisaun bayu undan iha futuru.

“Situasaun hirak ne’e, ami hakarak atu alerta ba governu katak, hahú ona politika investimentu ne’ebé la depende maka’as ba setór petrolíferu mezmu setór petrolíferu nafatin hanesan fontes rendimentu diak ida, maibé diak atu hanoin ona ekonómia seluk”.

Maske hatene hela Timo-Leste lakon FP, maibé nia dehan, to’o agora governu seidauk halo levantamentu. “Ami hanoin katak, FP tinan ida ne’e sei enfrenta  redusaun maka’as ne’ebé mai hosi merkadu finanseiru no ida mai hosi levantamentu FP ba OJE”,hatutan Juvinal.

Juvinal Dias, realsa, aprezentasaun ne’e hanesan baze advokasia ida espesialmente ba Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé atu aprova OJE inklui governu ne’ebé prepara OJE katak, FP ne’e rekursu úniku ne’ebé Timor-Leste iha, tanba ne’e se la jere ho diak no hakarak ba foti deit hodi la antesipa no la kalkula atividade merkadu finanseiru nian, TL a bele enfrenta problema iha futuru espesialmente ba sustentabilidade fiskal iha tinan hirak liu mai.Fel

[:id]

Membru Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu (KKFP),  Juvinal Dias, hatete, COVID-19 fó implikasaun makas ba fundu petrolífero (FP) hahú husi fulan Fevereiru to’o Marsu FP lakon mais ou menus millaun USD 800.

“Espesialmente iha Fulan Feveiru no Marsu, mais ou menus dolar amerikanu millaun USD 800 mak lakon, tanba lockdown ne’ebé aplika iha Estadu Unidos no Nasaun barak hodi halo atividade ekonomia la la’o”, dehan  Juvinal Dias, liu hosi konferensia imprensa Tersa (02/06/202) iha salaun Sentru Informasaun ba Impaktu COVID-19  FONGTIL, Kaikoli.

Juvinal Dias haktuir, ema sira ne’ebé durante ne’e joga iha merkadu asoens, prefere atu muda sira nia investimentu asoens ba iha bonds entaun halo merkadu ekuidade enfrenta problema bo’ot liu kedas.

“Nia Rezultadu Timor-Leste lakon FP millaun 800 dolar amerikanu. Agora ami nia pontu de vista mak, ita hatene hela merkadu finanseiru sempre volunatil katak, laiha ema ida bele prediksi hanesan mós ho COVID-19 bainhira mak atu hotu,” subliña Juvinal Dias.

Nia afirma, folin mina-rai sa’e oituan maibé nia implikasaun ba FP menus oituan tanba rezerva bayu undan menus no ho folin mina rai ne’ebé la sai maka’as ida ne’e mós fó implikasaun ba future dezenvolvimentu greater sunrise, ne’ebé atu sai hanesan kampu subtituisaun bayu undan iha futuru.

“Situasaun hirak ne’e, ami hakarak atu alerta ba governu katak, hahú ona politika investimentu ne’ebé la depende maka’as ba setór petrolíferu mezmu setór petrolíferu nafatin hanesan fontes rendimentu diak ida, maibé diak atu hanoin ona ekonómia seluk”.

Maske hatene hela Timo-Leste lakon FP, maibé nia dehan, to’o agora governu seidauk halo levantamentu. “Ami hanoin katak, FP tinan ida ne’e sei enfrenta  redusaun maka’as ne’ebé mai hosi merkadu finanseiru no ida mai hosi levantamentu FP ba OJE”,hatutan Juvinal.

Juvinal Dias, realsa, aprezentasaun ne’e hanesan baze advokasia ida espesialmente ba Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé atu aprova OJE inklui governu ne’ebé prepara OJE katak, FP ne’e rekursu úniku ne’ebé Timor-Leste iha, tanba ne’e se la jere ho diak no hakarak ba foti deit hodi la antesipa no la kalkula atividade merkadu finanseiru nian, TL a bele enfrenta problema iha futuru espesialmente ba sustentabilidade fiskal iha tinan hirak liu mai.Fel

[:en]

Membru Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu (KKFP),  Juvinal Dias, hatete, COVID-19 fó implikasaun makas ba fundu petrolífero (FP) hahú husi fulan Fevereiru to’o Marsu FP lakon mais ou menus millaun USD 800.

“Espesialmente iha Fulan Feveiru no Marsu, mais ou menus dolar amerikanu millaun USD 800 mak lakon, tanba lockdown ne’ebé aplika iha Estadu Unidos no Nasaun barak hodi halo atividade ekonomia la la’o”, dehan  Juvinal Dias, liu hosi konferensia imprensa Tersa (02/06/202) iha salaun Sentru Informasaun ba Impaktu COVID-19  FONGTIL, Kaikoli.

Juvinal Dias haktuir, ema sira ne’ebé durante ne’e joga iha merkadu asoens, prefere atu muda sira nia investimentu asoens ba iha bonds entaun halo merkadu ekuidade enfrenta problema bo’ot liu kedas.

“Nia Rezultadu Timor-Leste lakon FP millaun 800 dolar amerikanu. Agora ami nia pontu de vista mak, ita hatene hela merkadu finanseiru sempre volunatil katak, laiha ema ida bele prediksi hanesan mós ho COVID-19 bainhira mak atu hotu,” subliña Juvinal Dias.

Nia afirma, folin mina-rai sa’e oituan maibé nia implikasaun ba FP menus oituan tanba rezerva bayu undan menus no ho folin mina rai ne’ebé la sai maka’as ida ne’e mós fó implikasaun ba future dezenvolvimentu greater sunrise, ne’ebé atu sai hanesan kampu subtituisaun bayu undan iha futuru.

“Situasaun hirak ne’e, ami hakarak atu alerta ba governu katak, hahú ona politika investimentu ne’ebé la depende maka’as ba setór petrolíferu mezmu setór petrolíferu nafatin hanesan fontes rendimentu diak ida, maibé diak atu hanoin ona ekonómia seluk”.

Maske hatene hela Timo-Leste lakon FP, maibé nia dehan, to’o agora governu seidauk halo levantamentu. “Ami hanoin katak, FP tinan ida ne’e sei enfrenta  redusaun maka’as ne’ebé mai hosi merkadu finanseiru no ida mai hosi levantamentu FP ba OJE”,hatutan Juvinal.

Juvinal Dias, realsa, aprezentasaun ne’e hanesan baze advokasia ida espesialmente ba Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé atu aprova OJE inklui governu ne’ebé prepara OJE katak, FP ne’e rekursu úniku ne’ebé Timor-Leste iha, tanba ne’e se la jere ho diak no hakarak ba foti deit hodi la antesipa no la kalkula atividade merkadu finanseiru nian, TL a bele enfrenta problema iha futuru espesialmente ba sustentabilidade fiskal iha tinan hirak liu mai.Fel

[:tl]

Membru Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu (KKFP),  Juvinal Dias, hatete, COVID-19 fó implikasaun makas ba fundu petrolífero (FP) hahú husi fulan Fevereiru to’o Marsu FP lakon mais ou menus millaun USD 800.

“Espesialmente iha Fulan Feveiru no Marsu, mais ou menus dolar amerikanu millaun USD 800 mak lakon, tanba lockdown ne’ebé aplika iha Estadu Unidos no Nasaun barak hodi halo atividade ekonomia la la’o”, dehan  Juvinal Dias, liu hosi konferensia imprensa Tersa (02/06/202) iha salaun Sentru Informasaun ba Impaktu COVID-19  FONGTIL, Kaikoli.

Juvinal Dias haktuir, ema sira ne’ebé durante ne’e joga iha merkadu asoens, prefere atu muda sira nia investimentu asoens ba iha bonds entaun halo merkadu ekuidade enfrenta problema bo’ot liu kedas.

“Nia Rezultadu Timor-Leste lakon FP millaun 800 dolar amerikanu. Agora ami nia pontu de vista mak, ita hatene hela merkadu finanseiru sempre volunatil katak, laiha ema ida bele prediksi hanesan mós ho COVID-19 bainhira mak atu hotu,” subliña Juvinal Dias.

Nia afirma, folin mina-rai sa’e oituan maibé nia implikasaun ba FP menus oituan tanba rezerva bayu undan menus no ho folin mina rai ne’ebé la sai maka’as ida ne’e mós fó implikasaun ba future dezenvolvimentu greater sunrise, ne’ebé atu sai hanesan kampu subtituisaun bayu undan iha futuru.

“Situasaun hirak ne’e, ami hakarak atu alerta ba governu katak, hahú ona politika investimentu ne’ebé la depende maka’as ba setór petrolíferu mezmu setór petrolíferu nafatin hanesan fontes rendimentu diak ida, maibé diak atu hanoin ona ekonómia seluk”.

Maske hatene hela Timo-Leste lakon FP, maibé nia dehan, to’o agora governu seidauk halo levantamentu. “Ami hanoin katak, FP tinan ida ne’e sei enfrenta  redusaun maka’as ne’ebé mai hosi merkadu finanseiru no ida mai hosi levantamentu FP ba OJE”,hatutan Juvinal.

Juvinal Dias, realsa, aprezentasaun ne’e hanesan baze advokasia ida espesialmente ba Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé atu aprova OJE inklui governu ne’ebé prepara OJE katak, FP ne’e rekursu úniku ne’ebé Timor-Leste iha, tanba ne’e se la jere ho diak no hakarak ba foti deit hodi la antesipa no la kalkula atividade merkadu finanseiru nian, TL a bele enfrenta problema iha futuru espesialmente ba sustentabilidade fiskal iha tinan hirak liu mai.Fel

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

VPPN: Tenke reforma estrutura no lei iha PNTL

June 7, 2021
Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (VPPN), Mari...

Xanana: Ha’u mesak labele halo buat ida

June 7, 2021
Eis Prezidente Repúblika, Kay Rala Xanana Gusmã...

Xina apoia vasina Sinovac 100.000 ba Timor-Leste

June 7, 2021
Governu Xina liu husi nia Embaixador iha Timor-Le...

Governu lansa fatuk dahuluk ba konstrusaun Programa Uma Kbi’it Laek iha territóriu nasionál

June 5, 2021
Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) hamutuk ...

José Ramos Horta admite recandidatura a Presidência da República

June 5, 2021
O Nobel da Paz José Ramos Horta revelou não ter...
1 2 3 610

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker