GMN TV Editorial Parpol komunga paz no estabilidae

Parpol komunga paz no estabilidae

0 views

[:pt]

Komprimisu Partidu Polítiku (ParPol) sira ne’ebe sei kompete iha Eleisaun Antesipada (EA) iha loron 12 fulan Maiu tinan 2018 ne’e komunga ona paz no estabilidade iha EA, tanba ne’e importante teb-tebes parpol sira hotu kumpri Assina Paktu Unidade Nasionál (PUN) ne’ebe halo ona ho Komisaun Nasionál ba Eleisoens atu EA bele la’o diak ho susesu.

EA nu’udar istoria ba Timor-Leste, tanba foin primeira-ves akontese iha TL, hafoin TL ukun rasik an tinan 15. Partidu ne’ebe sei kompete iha EA mak hanesan, FRETILIN, Partidu Demokrátiku, Partidu Republikanu, PEP, no koligasaun AMP, MDN, MSD no FDD.

Espera katak ho Assina paktu unidade nasional ne’e parpol ida-idak bele eduka nia militantes atu garante paz no estabilidade nasionál durante prosesu kampaña eleitoral to’o EA no fo sai rezultadu EA nian parpol no ema hotu bele simu rezultadu eleisaun ne’ebe refere.

Paktu unidade nasional ne’e hafasil tebes ba CNE atu foti medidas ba Parpol no koligasaun partidaria bainhira halo perturbasaun ruma iha kampaña eleitoral ka eleisaun nian, tanba parpol sira rasik la aseita atu iha akontesimentu.

Tanba ne’e Prezidente da Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, husu líder partidu poítiku hotu atu promove demokrasia ho paz no estabilidade, hodi fo sai ba mundu, Timor-Leste mós bele halo eleisaun livre, pasífiku no justu.

“Ita-nia povu konkista ona demokrasia ida ho kualidade, susesu ida ne’e mai hosi ita ida-idak, familia, grupu komunitariu, parpol no instituisaun hotu nu’udar povu Timor-Leste, ha’u admira no apresia teb-tebes maturidade polítika ida ne’ebé ita nia povu hatudu iha fulan hirak liuba, ha’u fiar katak eleitor sira hotu hatene momos ona saida mka demokrasia no tanbasa mak tenke vota fila-fali, no fiar katak eleitor sira ida-idak sei hili tuir nia hakarak rasik no sei hili ho fiar metin ba partidu ka koligasaun ne’ebé sei ukun di’ak liu tinan lima tuir mai,” deklara PR Lú Olo.

Atu garante paz no estabilidade iha Timor-Leste, la’os depende ba Xefi Estadu de’it, maibe sidadaun hotu, liu-liu ba sira ne’ebé hakarak tanen no lidera povu atu serve di’akliu Timor-Leste no timor-oan hotu.

Atu garante paz la’os ba lideransa de’it, maibe parpol no sidadaun hotu iha dever atu garante paz no estabilidade, tanba laiha paz mak sei laiha dezenvolvimentu. Espera katak povu tomak kontribui ba paz no estabilidade. Ita Hein !!!

[:id]

Komprimisu Partidu Polítiku (ParPol) sira ne’ebe sei kompete iha Eleisaun Antesipada (EA) iha loron 12 fulan Maiu tinan 2018 ne’e komunga ona paz no estabilidade iha EA, tanba ne’e importante teb-tebes parpol sira hotu kumpri Assina Paktu Unidade Nasionál (PUN) ne’ebe halo ona ho Komisaun Nasionál ba Eleisoens atu EA bele la’o diak ho susesu.

EA nu’udar istoria ba Timor-Leste, tanba foin primeira-ves akontese iha TL, hafoin TL ukun rasik an tinan 15. Partidu ne’ebe sei kompete iha EA mak hanesan, FRETILIN, Partidu Demokrátiku, Partidu Republikanu, PEP, no koligasaun AMP, MDN, MSD no FDD.

Espera katak ho Assina paktu unidade nasional ne’e parpol ida-idak bele eduka nia militantes atu garante paz no estabilidade nasionál durante prosesu kampaña eleitoral to’o EA no fo sai rezultadu EA nian parpol no ema hotu bele simu rezultadu eleisaun ne’ebe refere.

Paktu unidade nasional ne’e hafasil tebes ba CNE atu foti medidas ba Parpol no koligasaun partidaria bainhira halo perturbasaun ruma iha kampaña eleitoral ka eleisaun nian, tanba parpol sira rasik la aseita atu iha akontesimentu.

Tanba ne’e Prezidente da Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, husu líder partidu poítiku hotu atu promove demokrasia ho paz no estabilidade, hodi fo sai ba mundu, Timor-Leste mós bele halo eleisaun livre, pasífiku no justu.

“Ita-nia povu konkista ona demokrasia ida ho kualidade, susesu ida ne’e mai hosi ita ida-idak, familia, grupu komunitariu, parpol no instituisaun hotu nu’udar povu Timor-Leste, ha’u admira no apresia teb-tebes maturidade polítika ida ne’ebé ita nia povu hatudu iha fulan hirak liuba, ha’u fiar katak eleitor sira hotu hatene momos ona saida mka demokrasia no tanbasa mak tenke vota fila-fali, no fiar katak eleitor sira ida-idak sei hili tuir nia hakarak rasik no sei hili ho fiar metin ba partidu ka koligasaun ne’ebé sei ukun di’ak liu tinan lima tuir mai,” deklara PR Lú Olo.

Atu garante paz no estabilidade iha Timor-Leste, la’os depende ba Xefi Estadu de’it, maibe sidadaun hotu, liu-liu ba sira ne’ebé hakarak tanen no lidera povu atu serve di’akliu Timor-Leste no timor-oan hotu.

Atu garante paz la’os ba lideransa de’it, maibe parpol no sidadaun hotu iha dever atu garante paz no estabilidade, tanba laiha paz mak sei laiha dezenvolvimentu. Espera katak povu tomak kontribui ba paz no estabilidade. Ita Hein !!!

[:en]

Komprimisu Partidu Polítiku (ParPol) sira ne’ebe sei kompete iha Eleisaun Antesipada (EA) iha loron 12 fulan Maiu tinan 2018 ne’e komunga ona paz no estabilidade iha EA, tanba ne’e importante teb-tebes parpol sira hotu kumpri Assina Paktu Unidade Nasionál (PUN) ne’ebe halo ona ho Komisaun Nasionál ba Eleisoens atu EA bele la’o diak ho susesu.

EA nu’udar istoria ba Timor-Leste, tanba foin primeira-ves akontese iha TL, hafoin TL ukun rasik an tinan 15. Partidu ne’ebe sei kompete iha EA mak hanesan, FRETILIN, Partidu Demokrátiku, Partidu Republikanu, PEP, no koligasaun AMP, MDN, MSD no FDD.

Espera katak ho Assina paktu unidade nasional ne’e parpol ida-idak bele eduka nia militantes atu garante paz no estabilidade nasionál durante prosesu kampaña eleitoral to’o EA no fo sai rezultadu EA nian parpol no ema hotu bele simu rezultadu eleisaun ne’ebe refere.

Paktu unidade nasional ne’e hafasil tebes ba CNE atu foti medidas ba Parpol no koligasaun partidaria bainhira halo perturbasaun ruma iha kampaña eleitoral ka eleisaun nian, tanba parpol sira rasik la aseita atu iha akontesimentu.

Tanba ne’e Prezidente da Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, husu líder partidu poítiku hotu atu promove demokrasia ho paz no estabilidade, hodi fo sai ba mundu, Timor-Leste mós bele halo eleisaun livre, pasífiku no justu.

“Ita-nia povu konkista ona demokrasia ida ho kualidade, susesu ida ne’e mai hosi ita ida-idak, familia, grupu komunitariu, parpol no instituisaun hotu nu’udar povu Timor-Leste, ha’u admira no apresia teb-tebes maturidade polítika ida ne’ebé ita nia povu hatudu iha fulan hirak liuba, ha’u fiar katak eleitor sira hotu hatene momos ona saida mka demokrasia no tanbasa mak tenke vota fila-fali, no fiar katak eleitor sira ida-idak sei hili tuir nia hakarak rasik no sei hili ho fiar metin ba partidu ka koligasaun ne’ebé sei ukun di’ak liu tinan lima tuir mai,” deklara PR Lú Olo.

Atu garante paz no estabilidade iha Timor-Leste, la’os depende ba Xefi Estadu de’it, maibe sidadaun hotu, liu-liu ba sira ne’ebé hakarak tanen no lidera povu atu serve di’akliu Timor-Leste no timor-oan hotu.

Atu garante paz la’os ba lideransa de’it, maibe parpol no sidadaun hotu iha dever atu garante paz no estabilidade, tanba laiha paz mak sei laiha dezenvolvimentu. Espera katak povu tomak kontribui ba paz no estabilidade. Ita Hein !!!

[:tl]

Komprimisu Partidu Polítiku (ParPol) sira ne’ebe sei kompete iha Eleisaun Antesipada (EA) iha loron 12 fulan Maiu tinan 2018 ne’e komunga ona paz no estabilidade iha EA, tanba ne’e importante teb-tebes parpol sira hotu kumpri Assina Paktu Unidade Nasionál (PUN) ne’ebe halo ona ho Komisaun Nasionál ba Eleisoens atu EA bele la’o diak ho susesu.

EA nu’udar istoria ba Timor-Leste, tanba foin primeira-ves akontese iha TL, hafoin TL ukun rasik an tinan 15. Partidu ne’ebe sei kompete iha EA mak hanesan, FRETILIN, Partidu Demokrátiku, Partidu Republikanu, PEP, no koligasaun AMP, MDN, MSD no FDD.

Espera katak ho Assina paktu unidade nasional ne’e parpol ida-idak bele eduka nia militantes atu garante paz no estabilidade nasionál durante prosesu kampaña eleitoral to’o EA no fo sai rezultadu EA nian parpol no ema hotu bele simu rezultadu eleisaun ne’ebe refere.

Paktu unidade nasional ne’e hafasil tebes ba CNE atu foti medidas ba Parpol no koligasaun partidaria bainhira halo perturbasaun ruma iha kampaña eleitoral ka eleisaun nian, tanba parpol sira rasik la aseita atu iha akontesimentu.

Tanba ne’e Prezidente da Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, husu líder partidu poítiku hotu atu promove demokrasia ho paz no estabilidade, hodi fo sai ba mundu, Timor-Leste mós bele halo eleisaun livre, pasífiku no justu.

“Ita-nia povu konkista ona demokrasia ida ho kualidade, susesu ida ne’e mai hosi ita ida-idak, familia, grupu komunitariu, parpol no instituisaun hotu nu’udar povu Timor-Leste, ha’u admira no apresia teb-tebes maturidade polítika ida ne’ebé ita nia povu hatudu iha fulan hirak liuba, ha’u fiar katak eleitor sira hotu hatene momos ona saida mka demokrasia no tanbasa mak tenke vota fila-fali, no fiar katak eleitor sira ida-idak sei hili tuir nia hakarak rasik no sei hili ho fiar metin ba partidu ka koligasaun ne’ebé sei ukun di’ak liu tinan lima tuir mai,” deklara PR Lú Olo.

Atu garante paz no estabilidade iha Timor-Leste, la’os depende ba Xefi Estadu de’it, maibe sidadaun hotu, liu-liu ba sira ne’ebé hakarak tanen no lidera povu atu serve di’akliu Timor-Leste no timor-oan hotu.

Atu garante paz la’os ba lideransa de’it, maibe parpol no sidadaun hotu iha dever atu garante paz no estabilidade, tanba laiha paz mak sei laiha dezenvolvimentu. Espera katak povu tomak kontribui ba paz no estabilidade. Ita Hein !!!

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UDT apoia dada bee-moos ba komunidade iha Vatu-Vou

October 26, 2021
Partidu Uniaun Demokrátiku Timor (UDT), apoiu f...

KSDS-KE rekomenda PR haruka pedidu estensaun EE ba PN

October 26, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Kandidatu ajente administrasaun 93 “kesar” MEJD ba PN

October 26, 2021
Kandidatu Ajente Administrasaun (AA) 93 ne’eb...

CNRT “deteta” artigu balu iha LEO inkonstitusionál

October 26, 2021
Deputada bankada CNRT, Fernanda Lay, deteta, pro...

JFP-ADDD: Jornada polítika iha TL la tuir K-RDTL

October 25, 2021
Movimentu Junta Forsa Polítika Aliadu Defende D...
1 2 3 655

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker