GMN TV Internacional Adezaun ba ASEAN, Aurélio Guterres: TL iha ona lampu verde

Adezaun ba ASEAN, Aurélio Guterres: TL iha ona lampu verde

4 views

[:pt]

Ministru Negósius Estranjeiru no Kooperasaun Aurelio Guterres reprezenta Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, partisipa iha simeira ASEAN iha Manila Filipina.

Timor Leste nia partisipasaun iha Simeira ASEAN ne’e tanba hetan konvite husi Prezidenti Filipina Duterte, maibé Prezidenti Repúblika delega fali Ministru Aurelio Guterres, no Prezidenti Repúblika atende fali asuntu interna nasaun nian.

Hafoin fila husi servisu Estadu iha rai liur Ministru Negosius Estranjeiru Arélio Guterres iha Aeroportu Internasionál Prezidenti Nicolau Lobato, Kinta feira (16/11) ne’e ba GMN informa katak, nia parte reprezenta PR hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Filipina Duterte, no apresia tebes ba TL nia partisipasaun iha simeira ASEAN.

Arelio Guterres informa, Timor Leste (TL) hetan ona lampu verde atu adere ba ASEAN, tanba nasaun hotu-hotu fó apoiu inklui Filipina rasik deklara katak fó apoiu totál ba Timor Leste nia adezaun ba ASEAN iha tempu iha tinan ida ne’e ou tinan oin.

“Primeira vez Prezidenti Filipina Duterte konvida ita nia Prezidenti Repúblika atru pastisipa iha simeira ASEAN. Maibé tanba kestoens internais ne’ebé que urjenti liu entaun ita Prezidenti Repúblika delega fali ha’u (Aurelio Gutres) hanesan Ministru negósius  Estranjeiru ba partisipa iha simeira ne’e. Iha partisipasaun simeira ne’e hasoru malu ho prezidenti Filipina Duterte, hato’o konaba razaun saida mak prezidenti repúblika labele marka prezensa iha simeira ne’e. No Prezidenti Repúblika hato’o ninia dejeizu, hatoo’o ninia parabens no susesu ba simeira ida ne’e. No Prezidenti Repúblika Duterte atravez de Ministru Negósius  Estranjeiru Filipina ami enkontru. I dala ida tan, Filipina fó apoiu total ba Timor Leste, para iha tempu badak bele tinan ida ne’e ou tinan oin, Timor Leste bele adere ona ba ASEAN”, informa Ministru Aurelio Guterres iha Aeroportu Comoro, hafoin fila husi Manila Filipina.

Durante iha Filipina, diplomata Timoroan ne’e mós hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Indonezia Joko Widodo, konaba Indonezia nia apoiu mai TL, iha prosesu adezaun ne’e.

“Nune’e mós koalia konaba kestaun sira bilaterais ne’ebé mak durante ne’e, Timor Leste ho Indonezia iha oras ne’e dadaun. I Indonezia mós apresia atravez de Ministra Negosius Estranjeiru, ibu Retno apresia tebes, konaba asuntus balun ne’ebé mak foin dadaun mosu, konaba sidadaun balun ne’ebé hakarak tebes mai timor leste, maibé ho indonezia ita resolve no sira apresia tebes”, tenik Ministru Aurelio Guterres.

Tanba ne’e Indonezia sente kontente tebes, tanba TL bele reforsa nafatin kooperasaun iha area hotu-hotu to’o oras ne’e dadaun.

Alénde ne’e Ministru Aurélio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Singapura, no Singapura espresa katak, sira kontente tanba TL kontinua servisu maka’as atu halo parte iha ASEAN.

“I iha tinan oin Sinpura mak sei sai hanesan uma na’in ba ASEAN, no ita espera katak, mais rápida possivel ita bele adere ba ASEAN”, Aurelio reforsa.

Iha oportunidade hanesan, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Novazelándia, no Nova Zelandia mós fó apoiu tomak ba TL atu adere ba ASEAN.

“Ita mós apoiu tomak ita. Alende ne’e sira mós re-inteira tan sira nia kooperasaun bilateral ne’ebé Timor Leste hala’o ho Nova Zelandia. I Nova Zelandia kontinua fó apoiu mai ita no hakarak iha kooperasaun ne’ebé di’ak liu tan”, tenik nia.

Iha okaziaun ne’e Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Australiano, no primeiru ministru sente kontente tebes tanba problema ka issu ne’ebé mak durante ne’e TL ho Australia iha, liu-liu konaba fronteira maritime ne’e au too ona nia rohan.

“I nia kontente tanba ba oin, oinsa mak ita bele fokus liu ba Australia nia apoiu mai Timor Leste, liu-liu ba dezenvolvimentu ekonómiku, liu-liu ba bem star”, dehan Aurelio Guterres.

Iha momentu oportuinu ne’e, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Prezidenti Korea do Sul, hodi hatoo TL nia agradesimentu ba Korea do Sul nia apoiu tomak Korea nian mai TL, durante tinan hirak nia laran.

“Inklui mos ita nia joven sira ne’ebé mak oras ne’e dadaun servisu hela iha Korea do Sul, no prezidenti repúblika sente kontente tebes, buat ne’ebé mak ita halo ho Korea do Sul, hetan duni rezultadu barak,” hateten nia.

Alénde ne’e, Ministru Negósius Esteranjeiru ne’e hasoru malu ho Sekretariu Jerál Nasoens Unidas António Guterres, konaba oinsa mak ba oin ne’e TL bele iha relasaun servisu ne’ebé di’ak ho Nasoens Unidas.

“Tanba ita mós iha prosesu hela, para atu hola parte mós iha komisaun sira iha nasoens unidas”, nia esplika.

Ho ida ne’e Aurelio esplika, iha konkluzaun katak, TL hetan apoiu tomak, no fulan oin sei iha diskusaun téknikus balun iha Bali, konaba ASEAN nian, tanba ne’e espera katak, desizaun final bele hatudu rezultadu katak, TL bele ona adere ba ASEAN.ixo   

[:id]

Ministru Negósius Estranjeiru no Kooperasaun Aurelio Guterres reprezenta Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, partisipa iha simeira ASEAN iha Manila Filipina.

Timor Leste nia partisipasaun iha Simeira ASEAN ne’e tanba hetan konvite husi Prezidenti Filipina Duterte, maibé Prezidenti Repúblika delega fali Ministru Aurelio Guterres, no Prezidenti Repúblika atende fali asuntu interna nasaun nian.

Hafoin fila husi servisu Estadu iha rai liur Ministru Negosius Estranjeiru Arélio Guterres iha Aeroportu Internasionál Prezidenti Nicolau Lobato, Kinta feira (16/11) ne’e ba GMN informa katak, nia parte reprezenta PR hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Filipina Duterte, no apresia tebes ba TL nia partisipasaun iha simeira ASEAN.

Arelio Guterres informa, Timor Leste (TL) hetan ona lampu verde atu adere ba ASEAN, tanba nasaun hotu-hotu fó apoiu inklui Filipina rasik deklara katak fó apoiu totál ba Timor Leste nia adezaun ba ASEAN iha tempu iha tinan ida ne’e ou tinan oin.

“Primeira vez Prezidenti Filipina Duterte konvida ita nia Prezidenti Repúblika atru pastisipa iha simeira ASEAN. Maibé tanba kestoens internais ne’ebé que urjenti liu entaun ita Prezidenti Repúblika delega fali ha’u (Aurelio Gutres) hanesan Ministru negósius  Estranjeiru ba partisipa iha simeira ne’e. Iha partisipasaun simeira ne’e hasoru malu ho prezidenti Filipina Duterte, hato’o konaba razaun saida mak prezidenti repúblika labele marka prezensa iha simeira ne’e. No Prezidenti Repúblika hato’o ninia dejeizu, hatoo’o ninia parabens no susesu ba simeira ida ne’e. No Prezidenti Repúblika Duterte atravez de Ministru Negósius  Estranjeiru Filipina ami enkontru. I dala ida tan, Filipina fó apoiu total ba Timor Leste, para iha tempu badak bele tinan ida ne’e ou tinan oin, Timor Leste bele adere ona ba ASEAN”, informa Ministru Aurelio Guterres iha Aeroportu Comoro, hafoin fila husi Manila Filipina.

Durante iha Filipina, diplomata Timoroan ne’e mós hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Indonezia Joko Widodo, konaba Indonezia nia apoiu mai TL, iha prosesu adezaun ne’e.

“Nune’e mós koalia konaba kestaun sira bilaterais ne’ebé mak durante ne’e, Timor Leste ho Indonezia iha oras ne’e dadaun. I Indonezia mós apresia atravez de Ministra Negosius Estranjeiru, ibu Retno apresia tebes, konaba asuntus balun ne’ebé mak foin dadaun mosu, konaba sidadaun balun ne’ebé hakarak tebes mai timor leste, maibé ho indonezia ita resolve no sira apresia tebes”, tenik Ministru Aurelio Guterres.

Tanba ne’e Indonezia sente kontente tebes, tanba TL bele reforsa nafatin kooperasaun iha area hotu-hotu to’o oras ne’e dadaun.

Alénde ne’e Ministru Aurélio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Singapura, no Singapura espresa katak, sira kontente tanba TL kontinua servisu maka’as atu halo parte iha ASEAN.

“I iha tinan oin Sinpura mak sei sai hanesan uma na’in ba ASEAN, no ita espera katak, mais rápida possivel ita bele adere ba ASEAN”, Aurelio reforsa.

Iha oportunidade hanesan, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Novazelándia, no Nova Zelandia mós fó apoiu tomak ba TL atu adere ba ASEAN.

“Ita mós apoiu tomak ita. Alende ne’e sira mós re-inteira tan sira nia kooperasaun bilateral ne’ebé Timor Leste hala’o ho Nova Zelandia. I Nova Zelandia kontinua fó apoiu mai ita no hakarak iha kooperasaun ne’ebé di’ak liu tan”, tenik nia.

Iha okaziaun ne’e Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Australiano, no primeiru ministru sente kontente tebes tanba problema ka issu ne’ebé mak durante ne’e TL ho Australia iha, liu-liu konaba fronteira maritime ne’e au too ona nia rohan.

“I nia kontente tanba ba oin, oinsa mak ita bele fokus liu ba Australia nia apoiu mai Timor Leste, liu-liu ba dezenvolvimentu ekonómiku, liu-liu ba bem star”, dehan Aurelio Guterres.

Iha momentu oportuinu ne’e, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Prezidenti Korea do Sul, hodi hatoo TL nia agradesimentu ba Korea do Sul nia apoiu tomak Korea nian mai TL, durante tinan hirak nia laran.

“Inklui mos ita nia joven sira ne’ebé mak oras ne’e dadaun servisu hela iha Korea do Sul, no prezidenti repúblika sente kontente tebes, buat ne’ebé mak ita halo ho Korea do Sul, hetan duni rezultadu barak,” hateten nia.

Alénde ne’e, Ministru Negósius Esteranjeiru ne’e hasoru malu ho Sekretariu Jerál Nasoens Unidas António Guterres, konaba oinsa mak ba oin ne’e TL bele iha relasaun servisu ne’ebé di’ak ho Nasoens Unidas.

“Tanba ita mós iha prosesu hela, para atu hola parte mós iha komisaun sira iha nasoens unidas”, nia esplika.

Ho ida ne’e Aurelio esplika, iha konkluzaun katak, TL hetan apoiu tomak, no fulan oin sei iha diskusaun téknikus balun iha Bali, konaba ASEAN nian, tanba ne’e espera katak, desizaun final bele hatudu rezultadu katak, TL bele ona adere ba ASEAN.ixo   

[:en]

Ministru Negósius Estranjeiru no Kooperasaun Aurelio Guterres reprezenta Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, partisipa iha simeira ASEAN iha Manila Filipina.

Timor Leste nia partisipasaun iha Simeira ASEAN ne’e tanba hetan konvite husi Prezidenti Filipina Duterte, maibé Prezidenti Repúblika delega fali Ministru Aurelio Guterres, no Prezidenti Repúblika atende fali asuntu interna nasaun nian.

Hafoin fila husi servisu Estadu iha rai liur Ministru Negosius Estranjeiru Arélio Guterres iha Aeroportu Internasionál Prezidenti Nicolau Lobato, Kinta feira (16/11) ne’e ba GMN informa katak, nia parte reprezenta PR hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Filipina Duterte, no apresia tebes ba TL nia partisipasaun iha simeira ASEAN.

Arelio Guterres informa, Timor Leste (TL) hetan ona lampu verde atu adere ba ASEAN, tanba nasaun hotu-hotu fó apoiu inklui Filipina rasik deklara katak fó apoiu totál ba Timor Leste nia adezaun ba ASEAN iha tempu iha tinan ida ne’e ou tinan oin.

“Primeira vez Prezidenti Filipina Duterte konvida ita nia Prezidenti Repúblika atru pastisipa iha simeira ASEAN. Maibé tanba kestoens internais ne’ebé que urjenti liu entaun ita Prezidenti Repúblika delega fali ha’u (Aurelio Gutres) hanesan Ministru negósius  Estranjeiru ba partisipa iha simeira ne’e. Iha partisipasaun simeira ne’e hasoru malu ho prezidenti Filipina Duterte, hato’o konaba razaun saida mak prezidenti repúblika labele marka prezensa iha simeira ne’e. No Prezidenti Repúblika hato’o ninia dejeizu, hatoo’o ninia parabens no susesu ba simeira ida ne’e. No Prezidenti Repúblika Duterte atravez de Ministru Negósius  Estranjeiru Filipina ami enkontru. I dala ida tan, Filipina fó apoiu total ba Timor Leste, para iha tempu badak bele tinan ida ne’e ou tinan oin, Timor Leste bele adere ona ba ASEAN”, informa Ministru Aurelio Guterres iha Aeroportu Comoro, hafoin fila husi Manila Filipina.

Durante iha Filipina, diplomata Timoroan ne’e mós hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Indonezia Joko Widodo, konaba Indonezia nia apoiu mai TL, iha prosesu adezaun ne’e.

“Nune’e mós koalia konaba kestaun sira bilaterais ne’ebé mak durante ne’e, Timor Leste ho Indonezia iha oras ne’e dadaun. I Indonezia mós apresia atravez de Ministra Negosius Estranjeiru, ibu Retno apresia tebes, konaba asuntus balun ne’ebé mak foin dadaun mosu, konaba sidadaun balun ne’ebé hakarak tebes mai timor leste, maibé ho indonezia ita resolve no sira apresia tebes”, tenik Ministru Aurelio Guterres.

Tanba ne’e Indonezia sente kontente tebes, tanba TL bele reforsa nafatin kooperasaun iha area hotu-hotu to’o oras ne’e dadaun.

Alénde ne’e Ministru Aurélio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Singapura, no Singapura espresa katak, sira kontente tanba TL kontinua servisu maka’as atu halo parte iha ASEAN.

“I iha tinan oin Sinpura mak sei sai hanesan uma na’in ba ASEAN, no ita espera katak, mais rápida possivel ita bele adere ba ASEAN”, Aurelio reforsa.

Iha oportunidade hanesan, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Novazelándia, no Nova Zelandia mós fó apoiu tomak ba TL atu adere ba ASEAN.

“Ita mós apoiu tomak ita. Alende ne’e sira mós re-inteira tan sira nia kooperasaun bilateral ne’ebé Timor Leste hala’o ho Nova Zelandia. I Nova Zelandia kontinua fó apoiu mai ita no hakarak iha kooperasaun ne’ebé di’ak liu tan”, tenik nia.

Iha okaziaun ne’e Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Australiano, no primeiru ministru sente kontente tebes tanba problema ka issu ne’ebé mak durante ne’e TL ho Australia iha, liu-liu konaba fronteira maritime ne’e au too ona nia rohan.

“I nia kontente tanba ba oin, oinsa mak ita bele fokus liu ba Australia nia apoiu mai Timor Leste, liu-liu ba dezenvolvimentu ekonómiku, liu-liu ba bem star”, dehan Aurelio Guterres.

Iha momentu oportuinu ne’e, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Prezidenti Korea do Sul, hodi hatoo TL nia agradesimentu ba Korea do Sul nia apoiu tomak Korea nian mai TL, durante tinan hirak nia laran.

“Inklui mos ita nia joven sira ne’ebé mak oras ne’e dadaun servisu hela iha Korea do Sul, no prezidenti repúblika sente kontente tebes, buat ne’ebé mak ita halo ho Korea do Sul, hetan duni rezultadu barak,” hateten nia.

Alénde ne’e, Ministru Negósius Esteranjeiru ne’e hasoru malu ho Sekretariu Jerál Nasoens Unidas António Guterres, konaba oinsa mak ba oin ne’e TL bele iha relasaun servisu ne’ebé di’ak ho Nasoens Unidas.

“Tanba ita mós iha prosesu hela, para atu hola parte mós iha komisaun sira iha nasoens unidas”, nia esplika.

Ho ida ne’e Aurelio esplika, iha konkluzaun katak, TL hetan apoiu tomak, no fulan oin sei iha diskusaun téknikus balun iha Bali, konaba ASEAN nian, tanba ne’e espera katak, desizaun final bele hatudu rezultadu katak, TL bele ona adere ba ASEAN.ixo   

[:tl]

Ministru Negósius Estranjeiru no Kooperasaun Aurelio Guterres reprezenta Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, partisipa iha simeira ASEAN iha Manila Filipina.

Timor Leste nia partisipasaun iha Simeira ASEAN ne’e tanba hetan konvite husi Prezidenti Filipina Duterte, maibé Prezidenti Repúblika delega fali Ministru Aurelio Guterres, no Prezidenti Repúblika atende fali asuntu interna nasaun nian.

Hafoin fila husi servisu Estadu iha rai liur Ministru Negosius Estranjeiru Arélio Guterres iha Aeroportu Internasionál Prezidenti Nicolau Lobato, Kinta feira (16/11) ne’e ba GMN informa katak, nia parte reprezenta PR hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Filipina Duterte, no apresia tebes ba TL nia partisipasaun iha simeira ASEAN.

Arelio Guterres informa, Timor Leste (TL) hetan ona lampu verde atu adere ba ASEAN, tanba nasaun hotu-hotu fó apoiu inklui Filipina rasik deklara katak fó apoiu totál ba Timor Leste nia adezaun ba ASEAN iha tempu iha tinan ida ne’e ou tinan oin.

“Primeira vez Prezidenti Filipina Duterte konvida ita nia Prezidenti Repúblika atru pastisipa iha simeira ASEAN. Maibé tanba kestoens internais ne’ebé que urjenti liu entaun ita Prezidenti Repúblika delega fali ha’u (Aurelio Gutres) hanesan Ministru negósius  Estranjeiru ba partisipa iha simeira ne’e. Iha partisipasaun simeira ne’e hasoru malu ho prezidenti Filipina Duterte, hato’o konaba razaun saida mak prezidenti repúblika labele marka prezensa iha simeira ne’e. No Prezidenti Repúblika hato’o ninia dejeizu, hatoo’o ninia parabens no susesu ba simeira ida ne’e. No Prezidenti Repúblika Duterte atravez de Ministru Negósius  Estranjeiru Filipina ami enkontru. I dala ida tan, Filipina fó apoiu total ba Timor Leste, para iha tempu badak bele tinan ida ne’e ou tinan oin, Timor Leste bele adere ona ba ASEAN”, informa Ministru Aurelio Guterres iha Aeroportu Comoro, hafoin fila husi Manila Filipina.

Durante iha Filipina, diplomata Timoroan ne’e mós hasoru malu ho Prezidenti Repúblika Indonezia Joko Widodo, konaba Indonezia nia apoiu mai TL, iha prosesu adezaun ne’e.

“Nune’e mós koalia konaba kestaun sira bilaterais ne’ebé mak durante ne’e, Timor Leste ho Indonezia iha oras ne’e dadaun. I Indonezia mós apresia atravez de Ministra Negosius Estranjeiru, ibu Retno apresia tebes, konaba asuntus balun ne’ebé mak foin dadaun mosu, konaba sidadaun balun ne’ebé hakarak tebes mai timor leste, maibé ho indonezia ita resolve no sira apresia tebes”, tenik Ministru Aurelio Guterres.

Tanba ne’e Indonezia sente kontente tebes, tanba TL bele reforsa nafatin kooperasaun iha area hotu-hotu to’o oras ne’e dadaun.

Alénde ne’e Ministru Aurélio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Singapura, no Singapura espresa katak, sira kontente tanba TL kontinua servisu maka’as atu halo parte iha ASEAN.

“I iha tinan oin Sinpura mak sei sai hanesan uma na’in ba ASEAN, no ita espera katak, mais rápida possivel ita bele adere ba ASEAN”, Aurelio reforsa.

Iha oportunidade hanesan, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Novazelándia, no Nova Zelandia mós fó apoiu tomak ba TL atu adere ba ASEAN.

“Ita mós apoiu tomak ita. Alende ne’e sira mós re-inteira tan sira nia kooperasaun bilateral ne’ebé Timor Leste hala’o ho Nova Zelandia. I Nova Zelandia kontinua fó apoiu mai ita no hakarak iha kooperasaun ne’ebé di’ak liu tan”, tenik nia.

Iha okaziaun ne’e Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Primeiru Ministru Australiano, no primeiru ministru sente kontente tebes tanba problema ka issu ne’ebé mak durante ne’e TL ho Australia iha, liu-liu konaba fronteira maritime ne’e au too ona nia rohan.

“I nia kontente tanba ba oin, oinsa mak ita bele fokus liu ba Australia nia apoiu mai Timor Leste, liu-liu ba dezenvolvimentu ekonómiku, liu-liu ba bem star”, dehan Aurelio Guterres.

Iha momentu oportuinu ne’e, Ministru Aurelio Guterres mós hasoru malu ho Prezidenti Korea do Sul, hodi hatoo TL nia agradesimentu ba Korea do Sul nia apoiu tomak Korea nian mai TL, durante tinan hirak nia laran.

“Inklui mos ita nia joven sira ne’ebé mak oras ne’e dadaun servisu hela iha Korea do Sul, no prezidenti repúblika sente kontente tebes, buat ne’ebé mak ita halo ho Korea do Sul, hetan duni rezultadu barak,” hateten nia.

Alénde ne’e, Ministru Negósius Esteranjeiru ne’e hasoru malu ho Sekretariu Jerál Nasoens Unidas António Guterres, konaba oinsa mak ba oin ne’e TL bele iha relasaun servisu ne’ebé di’ak ho Nasoens Unidas.

“Tanba ita mós iha prosesu hela, para atu hola parte mós iha komisaun sira iha nasoens unidas”, nia esplika.

Ho ida ne’e Aurelio esplika, iha konkluzaun katak, TL hetan apoiu tomak, no fulan oin sei iha diskusaun téknikus balun iha Bali, konaba ASEAN nian, tanba ne’e espera katak, desizaun final bele hatudu rezultadu katak, TL bele ona adere ba ASEAN.ixo   

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UDT apoia dada bee-moos ba komunidade iha Vatu-Vou

October 26, 2021
Partidu Uniaun Demokrátiku Timor (UDT), apoiu f...

KSDS-KE rekomenda PR haruka pedidu estensaun EE ba PN

October 26, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Kandidatu ajente administrasaun 93 “kesar” MEJD ba PN

October 26, 2021
Kandidatu Ajente Administrasaun (AA) 93 ne’eb...

CNRT “deteta” artigu balu iha LEO inkonstitusionál

October 26, 2021
Deputada bankada CNRT, Fernanda Lay, deteta, pro...

JFP-ADDD: Jornada polítika iha TL la tuir K-RDTL

October 25, 2021
Movimentu Junta Forsa Polítika Aliadu Defende D...
1 2 3 655

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker