Ramos Horta nia relatoriu reforma ONU iha ona Antonio Guterres

Konseitu relatoriu reforma Nasoens Unidas (ONU) ne’ebé halo husi Laureadu Nobel da Paz 1996, Jose Ramos Horta, entrega ona ba Sekretariu Jeral ONU, Antonio Guterres.

“Ha’u nia relatoriu ne’e iha Sekretariu Jéral nia liman ona tanba ne’e nia kontinua halo prosesu reforma koperasaun ba páz tanba ha’u mos kontribui ba prosesu ida ne’e,” informa Ramos Horta ba jornalista sira iha Palacio Prezidensial, Dili, Sesta (23/06/2017).

Eis Prezidente Repúblika ne’e dehan, Sekretariu Jéral ONU Antonio Guterres mos nomeia ona ekipa ida iha Nova Iorke para halo implementasaun ba rekomendasaun ne’ebé iha relatoriu nia laran, maibe ida ne’e sei lori tempu naruk.

“Relatoriu ne’e hau mak uluk responsabilisa masimu tanba ne’e mak nasaun barak mak sei kontinua husu hau para akompaina implementasaun relatoriu ne’e,” Horta hateten.

Nia dehan, relatoriu ne’ebé mak nia halo ne’e importante liu mak reforma ba misoens pás no oinsa mak kooperasoen ba pás ne’e bele aselere bele lalais, tanba dalaruma konflitu ida hahu kleur tiha ona maibe konselu seguransa halo desizaun ida forsa de pás ONU nian atu to’o iha fatin ida kleur tebes.

Antes ne’e, Eis Prezidente Repúblika Jose Ramos Horta, esplika relatoriu servisu kona ba reforma koopersaun Pás ba ONU  ba Prezidente Repúblika (PR) Taur Matan Ruak, atu nune Estadu Timor-Leste (TL) tau atensaun. Eus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *