GMN TV Justica e Segurança Alegasaun subornu iha Ministeriu Turismu, Ministru Manuel Vong “ezonera” Miguel Lobato

Alegasaun subornu iha Ministeriu Turismu, Ministru Manuel Vong “ezonera” Miguel Lobato

1 views

[:pt]

Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, hola desizaun mesak (sepihak) hodi “ezonera” Miguel Lobato husi pozisaun nudar Inspektor Jeral dos Jogus.

Informasaun husi fontes kredibel GMN nian iha Ministeriu Turismu ne’ebe lakohi fo sai nia naran informa katak, iha Segunda (08/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, foti desizaun halo tomada de posse ba Inspektor Jeral  do Jogus foun, Augusto Pereira, hodi troka Miguel Lobato.

Fontes ne’e informa katak, to’o fali Tersa loraik (09/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, haruka hikas karta ofisial ba Miguel Lobato, hodi fo xamamentu ba Miguel Lobato, atu husik ona nia pozisaun nudar Inspektor Jeral do Jogus ne’ebe mak tutela ba Ministeriu Turismu.

Fontes ne’e hateten, desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian hodi “izonera” Miguel Lobato ne’e iha relasaun forte ho alegasaun subornu ne’ebe mak deskunfia halo husi Miguel Lobato.

Iha loron 22 Dezembru 2017, Miguel Lobato nudar Inspektor Jeral Jogus, lori envelope 2, kompostu husi envelope ida iha osan ho montante US$ 5.000 no envelope ida seluk mos tau osan US$ 5.000, titipan husi kompaña Timor Holding, atu entrega ba Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes.

Valor osan US$ 1.000 ne’e nudar parsel natal nian ne’ebe mak oferta husi kompaña Timor Holding atu bele fasilita natal konjunta iha Ministeriu Turismu ho familia sira. Maibe, Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes lori osan ne’e ba hato’o keixa kedas ba Ministeriu Publiku tanba konsidera nudar aktu tentativa subornu.

Osan ne’e Miguel Lobato la entrega direitamente ba Ministru Manuel Lito Vong ho Vise Rui Menezes, tanba momentu neba Ministru halao tiha vizita ba Munisipiu Aileu ho nia vise la iha fatin. Nune’e, Miguel Lobato tenta telephone ba Ministru Manuel Lito Vong, maibe la atende telephone ne’e. Ho nune’e, Miguel Lobato entrega hela ba Diretora Administrasaun no Finansas Ministeriu Turismu nian.

“Hau la simu atetude ne’e, tanba oferta ne’e la iha justifikasaun klaru, diak liu hau ba entrega ba Estadu, liu-liu Ministeriu Publiku atu buka hatene osan ne’e husi se no  intensaun saida husi oferta osan ida ne’e. Deskulpa, ami rua vise Ministru lakohi hatene kona-ba buat ne’e tanba  nia obsjetivu saida no nia finalidade saida mos ami la hatene,” esklarese Ministru Turismu, Manuel Linto Vong, hodi responde GMN iha nia Gabineti Ministeriu Turismu, Farol, Dili, Kuarta (10/01/2018).

Ministru Manuel Lito Vong hatutan katak, tanba la hatene objetivu husi oferta ne’e, liu-liu kona-ba osan maka diak liu entrega ba orgaun kompetenti atu buka tuir buat ne’e mai husi ne’ebe no ema se mak fob a objetivu saida nian. Basa, tuir Ministru Manuel Vong katak, buat ne’ebe matak la’os Ministru  ho Vise Ministru nian.

“Hau dehan, hau ema simples no ki’ak, maibe  dignidade hau nian la sosa ho osan. Sa tan, hanesan alin herioi Francisco Vong nian, hau la iha buat seluk ida mak dedika an tomak atu servi povu  no rai ida ne’e ho didiak,” hateten Manuel Lito Vong.

Nia aprofunda mos katak, nia ho nia vise Ministru Rui Menezes ne’ebe mos dedika an ba luta ukun raisk an ida ne’e, la iha buat seluk mak ba povu ida ne’e, so ho servisu deit. Tanba ne’e, prosesu ne’ebe entrega ba Ministeriu Publiku la iha intensaun at. Sa tan, odio vingansa, hirus ema ruma ou laran moras ba ema ruma.

Ministru Manuel Vong subliña mos katak nia ho nia vise interega envelope rua ne’e ba MP tanba konsidera hahalok ka atetude ne’e la tuir regras funsionalmente  funsaun publiku nian.

Kona-ba intensaun oferta ne’e nudar parsel natan nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, ida ne’e nia parte la hatene no intrega deit ba Ministeriu Publiku mak bele fo esplikasaun.

Kona-fali ba desizaun “ezonerasaun” ba Miguel Lobato husi kargu Inspektor Jeral ba Jogus nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, tuir estatutu Funsaun Publika nian, Ministru  la iha kompetensia atu hasai funsionariu ida husi  nia estatutu hanesan funsionariu publiku, maibe hanesan kargu xefia tuir duni lei kompetensia ministru nian.

Nia hatutan, haree ba evidensias ne’ebe mak iha no iha loron 5 fulan Janeiru 2018, Prokurador Geral husu entrega evidensia ne’e  no infleismente iha loraik neba kedas, tuku 4.30 loraik, Miguel Lobato, mai ho ‘brutalidade’  loke odamatan hodi hakilar enkontua Ministru lidera hela reuniaun hodi perturba  konsentrasaun reuniaun nian.

“Hau agradese ba Estadu tanba fo netik eskoltu nain 2 hodi empede no hakalma tiha situasaun. Mas buat ida importante liu mak orgaun soberanu ida nia gabineti no tanba fatin ne’e orgaun soberanu ida nian, maka  polisia sira mai lori Sr. Miguel Lobato ba polisia hodi submete ba prosesu,” informa Manuel Vong.

Atu asegura funsionamentu servisus, prosesu administrasaun,  andamentu ba organizasaun nian ho mos la bele dezmoraliza funsionariu sira iha Inspesaun Jogus nian, maka Ministru Manuel Lito Vong, kaer ba evidensia sira ne’e hotu no tetu ho didiak tebes, inklui prezensa Komisariu Comissão Funsaun Publiku nian no bazeia mos ba Despaixu husi Primeiru Ministru nian maka foti duni kompetensia hodi hakotu Miguel Lobato nia knar hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Inspektor Jeral foun, Agusto Pereira.

“Dala ida tan, la hasai Miguel Lobato husi Funsionariu Publiku, tanba laos kompetensia Ministru nian, maibe  hakotu Miguel Lobato nia knar xefias nudar Inspektor Jeral ba Jogus,” afirma Ministru Manuel Vong.

Kabe ba desizaun ne’e,  Miguel Lobato, reafirma katak, nia la simu desizaun husi Ministru Manuel Lito Vong nian ne’ebe halo “ezonerasaun”  sepihak ba nia tanba nia konsidera viola Lei no Estatutu Funsaun Publiku nian.

“Hau kontinua assume hau nia kargu no knar ne’ebe Estadu tula mai hau liu husi prosedura estatutu Funsaun Publiku no Lei Funsaun Publiku nian,”  deklara Miguel Lobato, ba GMN iha nia servisu fatin, Dili, Tersa (09/01/2017).

Nia mos konsidera katak desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian ne’e la justu, no hanesan fali aktu vingansa ida ne’ebe buka ema seluk nia sala para bele fortifika Ministru nia andamentu.

“Hau hanoin Ministru iha duni intensaun atu hasai hau nanis kedas wainhira hau fo parser ba atividades Jogus Lotaria Fitun Timor ne’ebe la favorese ba Ministru ho Vise Ministru, tanba ne’e sira satiduadu oituan no aserta ho problema ne’e sira lampiaskan kedas para hasai hau atu la bele sai obstaklu ba sira nia interese balun,”  afirma Miguel Lobato.

Hatan ba ida ne’e, Ministru Manuel Lito Vong, subliña katak, nia rasik la hatene no koñese kompaña ho naran Fitun Timor ne’ebe loke mos jogus Lotaria Popular.

“Hau la hatene kona-ba ida ne’e. Pelo contario, hau halo apelu ba funsionariu Ministeriu Turismu nian hotu atu halo servisu ho didiak no hau enkoraza sira hotu atu servisu ho professional no hau respeitu tebes ema ho ida-idak nia kompetensias, kapasidade, ho knar. Importante mos ba hau mak ita nia atetude mak determina buat tomak, katak ita matenek deit la to’o no esperensia deit mos la to’o, maibe tenke aseugra mos ita nia atetude. Hau la hatene kona-ba ida ne’e, sa tan kompaña sira, basa hau la’os urus joga maibe mai servisu urus Turismu,” hateten Manuel Vong.

Nia hatutan mos katak, jogus ne’e parte ki’ik oan ida husi Turismu ne’ebe konsidera hanesan divertimentu, mas la’os buat ida ne’ebe tenke halo boot fali. Atu dehan deit katak, la bele hanoin dehan, jogus ne’e mak as liu Ministeriu Turismu.

Biban ne’e, Ministru Turismu mos informa katak, Lei kona-ba jogus nian sei reve  tuir Konstituisaun, katak buat ida ekonomia ne’e la opta monopoliu no Ministeriu sei jere jogus sira ne’e atu bele lori turista ho osan boot mak mai joga.

“Ita hakarak jogu ne’e hanesan industria ida, ita buka halo politika ida diak ho jestaun ida diak atu nune’e jogus ne’e bele mos hanesan industria ne’ebe bele re-investimentu hodi kontribui ba makro ekonomiku, liu-liu ba kriasaun kampo trabalhu hodi kontribui ba PIB (Produtu Interno Bruto) no kontribui ba ita nia rendimentu nasional,” esplika Ministru Manuel Vong.

Manuel Vong sublinha mos katak, Miguel Lobato iha hela prosesu laran hodi hein lei organika foun Ministeriu Turimu nian ne’ebe prepara hotu ona, ne’ebe hotu-hotu nia funsaun kargu xefias nian sei remata iha Fevereiru, tinan ne’e. Husi ne’e mak Ministeriu Turimu sei serivus hamutuk ho CFP atu halo rekrutamentu.

“Komesa hau hasai despaisu iha loron 9 Janeiru ne’e, Sr. Miguel Lobato, la halao ona nia funsaun legal hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Sr. Augusto Pereira, ne’ebe mos nudar pesoal ida mak servisu hanesan Inspktur iha Inspesaun ba Jogus nian,” afirma Ministru Manuel Vong.

Ministru mos reforsa tan katak, Ministeriu Turismu nudar Ministeriu ida mos boot, tanba ne’e nia lakohi atu dramatiza situasaun ne’e ho hein katak pratika sira kontra prinsipiua Boa Governasaun no Anti Korrupsaun la bele akonsete iha Ministeriu Tursmu.

“Ema nia sasan ne’e ema nian. Fo ba Maromak buat ne’ebe Maromak nian no fo ba Cesar buat ne’ebe Cesar nian. Ida ne’e mak hau hakarak funsionariu sira hotu no sosiedade tomak tenke kumunga lia fuan ida ne’e. Hau la iha hanoin at ba hau nia belun ou primu Miguel Lobato tanba Saudozu Prezidenti Nicolau Lobato mos hau nia primu, tanba hau nia mama nia kaben nia bin nia oan. Ami nia relasaun familia ne’e familia nafatin,” hateten Ministru Manuel Vong.

Husi parte seluk, Miguel Lobato mos halo ona keixa ba Polisia no rigistu ona iha Ministeriu Publiku hodi kontra Ministru Manuel Lito Vong tanba lori lia fuan falsu kriminaliza nia katak, fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru ho montante osan US$ 1.000.

“Hau hakarak konfirma deit, katak iha duni titipan envelope rua ne’ebe kompaña Timor Holding fo atu hato’o ba Sr. Ministru ho Vise Ministru, mas antes atu hato’o, hau koko telephone Ministru ho Vise Ministru, la foti entaun hau lori titipan ne’e ba fo iha Gabineti Ministru nian,” hateten Miguel Lobato.

Miguel Lobato friza katak, wainhira kompaña Timor Holding husu nia atu lori hela titipan ne’e, nia rasik dehan ba Timor Holding atu lori direitamente deit  parsel ne’e ba, maibe sira dehan ladun konhese Ministru ho Vise Ministru foun entaun titip tuir nia.

“Hau la iha intensaun atu fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru. Buat ne’ebe hau hanoin mak ne’e hanesan parsei ida ne’ebe dala barak ema sira iha osan ne’e fo ba ministeriu sira ho mos fatin sira seluk,” Miguel Lobato hateten.

Miguel Lobato dehan, nia la presiza duni fo subornu ba Ministru Manuel Lito Vong tanba la merese duni. Sa tan ho valor osan US$ 5.000, tanba Ministru nia dignidade la’os US$ 5.000.

“La iha vantajen (keuntungan) ida para hau halo subrnu ba Ministru. Kompaña Timor Holding ne’ebe fo parsel ne’e mos kompaña legal ne’ebe asina tiha ona kontratu ho Governu hodi halo sira nia atividades jogus durante tinan 25 nia laran,” afirma Miguel Lobato.

Konteudu subornu ne’e Miguel Lobato intende katak, fo buat ruma ba Ministru ho intensaun atu fasilita desizaun ruma ba interese ne’ebe favorese ba kompaña ho pesoal ruma, mas ida ne’e kompaña Timor Holding fo ho boa-fé nudar parsel natal nian tanba Ministeriu Turismu mos simu parsel husi fatin bar-barak no to’o funsionariu sira mos simu parse US$ 150.00 hodi ba troka sasan iha lojas Leader.

“Hau hanoin oferta parsel Timor Holding nian ne’e buat ida muito natural. Hau la iha intensaun atu subornu Ministru, tanba hau ba subornu nian mos estraga hau nia dignidade deit. Sa tan, Manuel Lito Vong ne’ebe la vale buat ida ba hau. Hau rona mos Ministru ho Vise Ministru simu tua, ne’ebe parsel ne’e normal. Hau la iha intensaun atu suborna Ministru, sa tan ho osan ida US$ 5.000 deit,” afirma Miguel Lobato.

Miguel Lobato mos friza katak, fora de Ministru, Manuel Lito Vong nia level la hanesan ho nia. Tanba ne’e, moe boot kuandu ba fo fali subornu ba Manuel Lito Vong.

Nia mensiona mos katak, se Lito Vong nudar Ministru mos nia lakohi fo subornu tanba iha nia vida moris nunka fo subornu ema no nunka simu subornu husi ema ruma.

Miguel Lobato deklara mos katak, prosesu ne’e la’o ona ba Ministeriu Publiku, tanba ne’e nia prontu atu ba hatan iha Ministeriu Publiku no Tribunal. “Hau mos halo keixa hasoru Ministru Manuel Lito Vong iha polisia hodi ba rijista iha Mininisteriu Publiku atu Ministru mos ba hatan tanba-sa mak simu buat ida sem konfirmasaun, mas alega kedas hau fo suburnu ba nia,” hateten Miguel Lobato. sel

 [:id]

Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, hola desizaun mesak (sepihak) hodi “ezonera” Miguel Lobato husi pozisaun nudar Inspektor Jeral dos Jogus.

Informasaun husi fontes kredibel GMN nian iha Ministeriu Turismu ne’ebe lakohi fo sai nia naran informa katak, iha Segunda (08/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, foti desizaun halo tomada de posse ba Inspektor Jeral  do Jogus foun, Augusto Pereira, hodi troka Miguel Lobato.

Fontes ne’e informa katak, to’o fali Tersa loraik (09/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, haruka hikas karta ofisial ba Miguel Lobato, hodi fo xamamentu ba Miguel Lobato, atu husik ona nia pozisaun nudar Inspektor Jeral do Jogus ne’ebe mak tutela ba Ministeriu Turismu.

Fontes ne’e hateten, desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian hodi “izonera” Miguel Lobato ne’e iha relasaun forte ho alegasaun subornu ne’ebe mak deskunfia halo husi Miguel Lobato.

Iha loron 22 Dezembru 2017, Miguel Lobato nudar Inspektor Jeral Jogus, lori envelope 2, kompostu husi envelope ida iha osan ho montante US$ 5.000 no envelope ida seluk mos tau osan US$ 5.000, titipan husi kompaña Timor Holding, atu entrega ba Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes.

Valor osan US$ 1.000 ne’e nudar parsel natal nian ne’ebe mak oferta husi kompaña Timor Holding atu bele fasilita natal konjunta iha Ministeriu Turismu ho familia sira. Maibe, Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes lori osan ne’e ba hato’o keixa kedas ba Ministeriu Publiku tanba konsidera nudar aktu tentativa subornu.

Osan ne’e Miguel Lobato la entrega direitamente ba Ministru Manuel Lito Vong ho Vise Rui Menezes, tanba momentu neba Ministru halao tiha vizita ba Munisipiu Aileu ho nia vise la iha fatin. Nune’e, Miguel Lobato tenta telephone ba Ministru Manuel Lito Vong, maibe la atende telephone ne’e. Ho nune’e, Miguel Lobato entrega hela ba Diretora Administrasaun no Finansas Ministeriu Turismu nian.

“Hau la simu atetude ne’e, tanba oferta ne’e la iha justifikasaun klaru, diak liu hau ba entrega ba Estadu, liu-liu Ministeriu Publiku atu buka hatene osan ne’e husi se no  intensaun saida husi oferta osan ida ne’e. Deskulpa, ami rua vise Ministru lakohi hatene kona-ba buat ne’e tanba  nia obsjetivu saida no nia finalidade saida mos ami la hatene,” esklarese Ministru Turismu, Manuel Linto Vong, hodi responde GMN iha nia Gabineti Ministeriu Turismu, Farol, Dili, Kuarta (10/01/2018).

Ministru Manuel Lito Vong hatutan katak, tanba la hatene objetivu husi oferta ne’e, liu-liu kona-ba osan maka diak liu entrega ba orgaun kompetenti atu buka tuir buat ne’e mai husi ne’ebe no ema se mak fob a objetivu saida nian. Basa, tuir Ministru Manuel Vong katak, buat ne’ebe matak la’os Ministru  ho Vise Ministru nian.

“Hau dehan, hau ema simples no ki’ak, maibe  dignidade hau nian la sosa ho osan. Sa tan, hanesan alin herioi Francisco Vong nian, hau la iha buat seluk ida mak dedika an tomak atu servi povu  no rai ida ne’e ho didiak,” hateten Manuel Lito Vong.

Nia aprofunda mos katak, nia ho nia vise Ministru Rui Menezes ne’ebe mos dedika an ba luta ukun raisk an ida ne’e, la iha buat seluk mak ba povu ida ne’e, so ho servisu deit. Tanba ne’e, prosesu ne’ebe entrega ba Ministeriu Publiku la iha intensaun at. Sa tan, odio vingansa, hirus ema ruma ou laran moras ba ema ruma.

Ministru Manuel Vong subliña mos katak nia ho nia vise interega envelope rua ne’e ba MP tanba konsidera hahalok ka atetude ne’e la tuir regras funsionalmente  funsaun publiku nian.

Kona-ba intensaun oferta ne’e nudar parsel natan nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, ida ne’e nia parte la hatene no intrega deit ba Ministeriu Publiku mak bele fo esplikasaun.

Kona-fali ba desizaun “ezonerasaun” ba Miguel Lobato husi kargu Inspektor Jeral ba Jogus nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, tuir estatutu Funsaun Publika nian, Ministru  la iha kompetensia atu hasai funsionariu ida husi  nia estatutu hanesan funsionariu publiku, maibe hanesan kargu xefia tuir duni lei kompetensia ministru nian.

Nia hatutan, haree ba evidensias ne’ebe mak iha no iha loron 5 fulan Janeiru 2018, Prokurador Geral husu entrega evidensia ne’e  no infleismente iha loraik neba kedas, tuku 4.30 loraik, Miguel Lobato, mai ho ‘brutalidade’  loke odamatan hodi hakilar enkontua Ministru lidera hela reuniaun hodi perturba  konsentrasaun reuniaun nian.

“Hau agradese ba Estadu tanba fo netik eskoltu nain 2 hodi empede no hakalma tiha situasaun. Mas buat ida importante liu mak orgaun soberanu ida nia gabineti no tanba fatin ne’e orgaun soberanu ida nian, maka  polisia sira mai lori Sr. Miguel Lobato ba polisia hodi submete ba prosesu,” informa Manuel Vong.

Atu asegura funsionamentu servisus, prosesu administrasaun,  andamentu ba organizasaun nian ho mos la bele dezmoraliza funsionariu sira iha Inspesaun Jogus nian, maka Ministru Manuel Lito Vong, kaer ba evidensia sira ne’e hotu no tetu ho didiak tebes, inklui prezensa Komisariu Comissão Funsaun Publiku nian no bazeia mos ba Despaixu husi Primeiru Ministru nian maka foti duni kompetensia hodi hakotu Miguel Lobato nia knar hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Inspektor Jeral foun, Agusto Pereira.

“Dala ida tan, la hasai Miguel Lobato husi Funsionariu Publiku, tanba laos kompetensia Ministru nian, maibe  hakotu Miguel Lobato nia knar xefias nudar Inspektor Jeral ba Jogus,” afirma Ministru Manuel Vong.

Kabe ba desizaun ne’e,  Miguel Lobato, reafirma katak, nia la simu desizaun husi Ministru Manuel Lito Vong nian ne’ebe halo “ezonerasaun”  sepihak ba nia tanba nia konsidera viola Lei no Estatutu Funsaun Publiku nian.

“Hau kontinua assume hau nia kargu no knar ne’ebe Estadu tula mai hau liu husi prosedura estatutu Funsaun Publiku no Lei Funsaun Publiku nian,”  deklara Miguel Lobato, ba GMN iha nia servisu fatin, Dili, Tersa (09/01/2017).

Nia mos konsidera katak desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian ne’e la justu, no hanesan fali aktu vingansa ida ne’ebe buka ema seluk nia sala para bele fortifika Ministru nia andamentu.

“Hau hanoin Ministru iha duni intensaun atu hasai hau nanis kedas wainhira hau fo parser ba atividades Jogus Lotaria Fitun Timor ne’ebe la favorese ba Ministru ho Vise Ministru, tanba ne’e sira satiduadu oituan no aserta ho problema ne’e sira lampiaskan kedas para hasai hau atu la bele sai obstaklu ba sira nia interese balun,”  afirma Miguel Lobato.

Hatan ba ida ne’e, Ministru Manuel Lito Vong, subliña katak, nia rasik la hatene no koñese kompaña ho naran Fitun Timor ne’ebe loke mos jogus Lotaria Popular.

“Hau la hatene kona-ba ida ne’e. Pelo contario, hau halo apelu ba funsionariu Ministeriu Turismu nian hotu atu halo servisu ho didiak no hau enkoraza sira hotu atu servisu ho professional no hau respeitu tebes ema ho ida-idak nia kompetensias, kapasidade, ho knar. Importante mos ba hau mak ita nia atetude mak determina buat tomak, katak ita matenek deit la to’o no esperensia deit mos la to’o, maibe tenke aseugra mos ita nia atetude. Hau la hatene kona-ba ida ne’e, sa tan kompaña sira, basa hau la’os urus joga maibe mai servisu urus Turismu,” hateten Manuel Vong.

Nia hatutan mos katak, jogus ne’e parte ki’ik oan ida husi Turismu ne’ebe konsidera hanesan divertimentu, mas la’os buat ida ne’ebe tenke halo boot fali. Atu dehan deit katak, la bele hanoin dehan, jogus ne’e mak as liu Ministeriu Turismu.

Biban ne’e, Ministru Turismu mos informa katak, Lei kona-ba jogus nian sei reve  tuir Konstituisaun, katak buat ida ekonomia ne’e la opta monopoliu no Ministeriu sei jere jogus sira ne’e atu bele lori turista ho osan boot mak mai joga.

“Ita hakarak jogu ne’e hanesan industria ida, ita buka halo politika ida diak ho jestaun ida diak atu nune’e jogus ne’e bele mos hanesan industria ne’ebe bele re-investimentu hodi kontribui ba makro ekonomiku, liu-liu ba kriasaun kampo trabalhu hodi kontribui ba PIB (Produtu Interno Bruto) no kontribui ba ita nia rendimentu nasional,” esplika Ministru Manuel Vong.

Manuel Vong sublinha mos katak, Miguel Lobato iha hela prosesu laran hodi hein lei organika foun Ministeriu Turimu nian ne’ebe prepara hotu ona, ne’ebe hotu-hotu nia funsaun kargu xefias nian sei remata iha Fevereiru, tinan ne’e. Husi ne’e mak Ministeriu Turimu sei serivus hamutuk ho CFP atu halo rekrutamentu.

“Komesa hau hasai despaisu iha loron 9 Janeiru ne’e, Sr. Miguel Lobato, la halao ona nia funsaun legal hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Sr. Augusto Pereira, ne’ebe mos nudar pesoal ida mak servisu hanesan Inspktur iha Inspesaun ba Jogus nian,” afirma Ministru Manuel Vong.

Ministru mos reforsa tan katak, Ministeriu Turismu nudar Ministeriu ida mos boot, tanba ne’e nia lakohi atu dramatiza situasaun ne’e ho hein katak pratika sira kontra prinsipiua Boa Governasaun no Anti Korrupsaun la bele akonsete iha Ministeriu Tursmu.

“Ema nia sasan ne’e ema nian. Fo ba Maromak buat ne’ebe Maromak nian no fo ba Cesar buat ne’ebe Cesar nian. Ida ne’e mak hau hakarak funsionariu sira hotu no sosiedade tomak tenke kumunga lia fuan ida ne’e. Hau la iha hanoin at ba hau nia belun ou primu Miguel Lobato tanba Saudozu Prezidenti Nicolau Lobato mos hau nia primu, tanba hau nia mama nia kaben nia bin nia oan. Ami nia relasaun familia ne’e familia nafatin,” hateten Ministru Manuel Vong.

Husi parte seluk, Miguel Lobato mos halo ona keixa ba Polisia no rigistu ona iha Ministeriu Publiku hodi kontra Ministru Manuel Lito Vong tanba lori lia fuan falsu kriminaliza nia katak, fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru ho montante osan US$ 1.000.

“Hau hakarak konfirma deit, katak iha duni titipan envelope rua ne’ebe kompaña Timor Holding fo atu hato’o ba Sr. Ministru ho Vise Ministru, mas antes atu hato’o, hau koko telephone Ministru ho Vise Ministru, la foti entaun hau lori titipan ne’e ba fo iha Gabineti Ministru nian,” hateten Miguel Lobato.

Miguel Lobato friza katak, wainhira kompaña Timor Holding husu nia atu lori hela titipan ne’e, nia rasik dehan ba Timor Holding atu lori direitamente deit  parsel ne’e ba, maibe sira dehan ladun konhese Ministru ho Vise Ministru foun entaun titip tuir nia.

“Hau la iha intensaun atu fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru. Buat ne’ebe hau hanoin mak ne’e hanesan parsei ida ne’ebe dala barak ema sira iha osan ne’e fo ba ministeriu sira ho mos fatin sira seluk,” Miguel Lobato hateten.

Miguel Lobato dehan, nia la presiza duni fo subornu ba Ministru Manuel Lito Vong tanba la merese duni. Sa tan ho valor osan US$ 5.000, tanba Ministru nia dignidade la’os US$ 5.000.

“La iha vantajen (keuntungan) ida para hau halo subrnu ba Ministru. Kompaña Timor Holding ne’ebe fo parsel ne’e mos kompaña legal ne’ebe asina tiha ona kontratu ho Governu hodi halo sira nia atividades jogus durante tinan 25 nia laran,” afirma Miguel Lobato.

Konteudu subornu ne’e Miguel Lobato intende katak, fo buat ruma ba Ministru ho intensaun atu fasilita desizaun ruma ba interese ne’ebe favorese ba kompaña ho pesoal ruma, mas ida ne’e kompaña Timor Holding fo ho boa-fé nudar parsel natal nian tanba Ministeriu Turismu mos simu parsel husi fatin bar-barak no to’o funsionariu sira mos simu parse US$ 150.00 hodi ba troka sasan iha lojas Leader.

“Hau hanoin oferta parsel Timor Holding nian ne’e buat ida muito natural. Hau la iha intensaun atu subornu Ministru, tanba hau ba subornu nian mos estraga hau nia dignidade deit. Sa tan, Manuel Lito Vong ne’ebe la vale buat ida ba hau. Hau rona mos Ministru ho Vise Ministru simu tua, ne’ebe parsel ne’e normal. Hau la iha intensaun atu suborna Ministru, sa tan ho osan ida US$ 5.000 deit,” afirma Miguel Lobato.

Miguel Lobato mos friza katak, fora de Ministru, Manuel Lito Vong nia level la hanesan ho nia. Tanba ne’e, moe boot kuandu ba fo fali subornu ba Manuel Lito Vong.

Nia mensiona mos katak, se Lito Vong nudar Ministru mos nia lakohi fo subornu tanba iha nia vida moris nunka fo subornu ema no nunka simu subornu husi ema ruma.

Miguel Lobato deklara mos katak, prosesu ne’e la’o ona ba Ministeriu Publiku, tanba ne’e nia prontu atu ba hatan iha Ministeriu Publiku no Tribunal. “Hau mos halo keixa hasoru Ministru Manuel Lito Vong iha polisia hodi ba rijista iha Mininisteriu Publiku atu Ministru mos ba hatan tanba-sa mak simu buat ida sem konfirmasaun, mas alega kedas hau fo suburnu ba nia,” hateten Miguel Lobato. sel

 [:en]

Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, hola desizaun mesak (sepihak) hodi “ezonera” Miguel Lobato husi pozisaun nudar Inspektor Jeral dos Jogus.

Informasaun husi fontes kredibel GMN nian iha Ministeriu Turismu ne’ebe lakohi fo sai nia naran informa katak, iha Segunda (08/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, foti desizaun halo tomada de posse ba Inspektor Jeral  do Jogus foun, Augusto Pereira, hodi troka Miguel Lobato.

Fontes ne’e informa katak, to’o fali Tersa loraik (09/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, haruka hikas karta ofisial ba Miguel Lobato, hodi fo xamamentu ba Miguel Lobato, atu husik ona nia pozisaun nudar Inspektor Jeral do Jogus ne’ebe mak tutela ba Ministeriu Turismu.

Fontes ne’e hateten, desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian hodi “izonera” Miguel Lobato ne’e iha relasaun forte ho alegasaun subornu ne’ebe mak deskunfia halo husi Miguel Lobato.

Iha loron 22 Dezembru 2017, Miguel Lobato nudar Inspektor Jeral Jogus, lori envelope 2, kompostu husi envelope ida iha osan ho montante US$ 5.000 no envelope ida seluk mos tau osan US$ 5.000, titipan husi kompaña Timor Holding, atu entrega ba Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes.

Valor osan US$ 1.000 ne’e nudar parsel natal nian ne’ebe mak oferta husi kompaña Timor Holding atu bele fasilita natal konjunta iha Ministeriu Turismu ho familia sira. Maibe, Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes lori osan ne’e ba hato’o keixa kedas ba Ministeriu Publiku tanba konsidera nudar aktu tentativa subornu.

Osan ne’e Miguel Lobato la entrega direitamente ba Ministru Manuel Lito Vong ho Vise Rui Menezes, tanba momentu neba Ministru halao tiha vizita ba Munisipiu Aileu ho nia vise la iha fatin. Nune’e, Miguel Lobato tenta telephone ba Ministru Manuel Lito Vong, maibe la atende telephone ne’e. Ho nune’e, Miguel Lobato entrega hela ba Diretora Administrasaun no Finansas Ministeriu Turismu nian.

“Hau la simu atetude ne’e, tanba oferta ne’e la iha justifikasaun klaru, diak liu hau ba entrega ba Estadu, liu-liu Ministeriu Publiku atu buka hatene osan ne’e husi se no  intensaun saida husi oferta osan ida ne’e. Deskulpa, ami rua vise Ministru lakohi hatene kona-ba buat ne’e tanba  nia obsjetivu saida no nia finalidade saida mos ami la hatene,” esklarese Ministru Turismu, Manuel Linto Vong, hodi responde GMN iha nia Gabineti Ministeriu Turismu, Farol, Dili, Kuarta (10/01/2018).

Ministru Manuel Lito Vong hatutan katak, tanba la hatene objetivu husi oferta ne’e, liu-liu kona-ba osan maka diak liu entrega ba orgaun kompetenti atu buka tuir buat ne’e mai husi ne’ebe no ema se mak fob a objetivu saida nian. Basa, tuir Ministru Manuel Vong katak, buat ne’ebe matak la’os Ministru  ho Vise Ministru nian.

“Hau dehan, hau ema simples no ki’ak, maibe  dignidade hau nian la sosa ho osan. Sa tan, hanesan alin herioi Francisco Vong nian, hau la iha buat seluk ida mak dedika an tomak atu servi povu  no rai ida ne’e ho didiak,” hateten Manuel Lito Vong.

Nia aprofunda mos katak, nia ho nia vise Ministru Rui Menezes ne’ebe mos dedika an ba luta ukun raisk an ida ne’e, la iha buat seluk mak ba povu ida ne’e, so ho servisu deit. Tanba ne’e, prosesu ne’ebe entrega ba Ministeriu Publiku la iha intensaun at. Sa tan, odio vingansa, hirus ema ruma ou laran moras ba ema ruma.

Ministru Manuel Vong subliña mos katak nia ho nia vise interega envelope rua ne’e ba MP tanba konsidera hahalok ka atetude ne’e la tuir regras funsionalmente  funsaun publiku nian.

Kona-ba intensaun oferta ne’e nudar parsel natan nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, ida ne’e nia parte la hatene no intrega deit ba Ministeriu Publiku mak bele fo esplikasaun.

Kona-fali ba desizaun “ezonerasaun” ba Miguel Lobato husi kargu Inspektor Jeral ba Jogus nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, tuir estatutu Funsaun Publika nian, Ministru  la iha kompetensia atu hasai funsionariu ida husi  nia estatutu hanesan funsionariu publiku, maibe hanesan kargu xefia tuir duni lei kompetensia ministru nian.

Nia hatutan, haree ba evidensias ne’ebe mak iha no iha loron 5 fulan Janeiru 2018, Prokurador Geral husu entrega evidensia ne’e  no infleismente iha loraik neba kedas, tuku 4.30 loraik, Miguel Lobato, mai ho ‘brutalidade’  loke odamatan hodi hakilar enkontua Ministru lidera hela reuniaun hodi perturba  konsentrasaun reuniaun nian.

“Hau agradese ba Estadu tanba fo netik eskoltu nain 2 hodi empede no hakalma tiha situasaun. Mas buat ida importante liu mak orgaun soberanu ida nia gabineti no tanba fatin ne’e orgaun soberanu ida nian, maka  polisia sira mai lori Sr. Miguel Lobato ba polisia hodi submete ba prosesu,” informa Manuel Vong.

Atu asegura funsionamentu servisus, prosesu administrasaun,  andamentu ba organizasaun nian ho mos la bele dezmoraliza funsionariu sira iha Inspesaun Jogus nian, maka Ministru Manuel Lito Vong, kaer ba evidensia sira ne’e hotu no tetu ho didiak tebes, inklui prezensa Komisariu Comissão Funsaun Publiku nian no bazeia mos ba Despaixu husi Primeiru Ministru nian maka foti duni kompetensia hodi hakotu Miguel Lobato nia knar hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Inspektor Jeral foun, Agusto Pereira.

“Dala ida tan, la hasai Miguel Lobato husi Funsionariu Publiku, tanba laos kompetensia Ministru nian, maibe  hakotu Miguel Lobato nia knar xefias nudar Inspektor Jeral ba Jogus,” afirma Ministru Manuel Vong.

Kabe ba desizaun ne’e,  Miguel Lobato, reafirma katak, nia la simu desizaun husi Ministru Manuel Lito Vong nian ne’ebe halo “ezonerasaun”  sepihak ba nia tanba nia konsidera viola Lei no Estatutu Funsaun Publiku nian.

“Hau kontinua assume hau nia kargu no knar ne’ebe Estadu tula mai hau liu husi prosedura estatutu Funsaun Publiku no Lei Funsaun Publiku nian,”  deklara Miguel Lobato, ba GMN iha nia servisu fatin, Dili, Tersa (09/01/2017).

Nia mos konsidera katak desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian ne’e la justu, no hanesan fali aktu vingansa ida ne’ebe buka ema seluk nia sala para bele fortifika Ministru nia andamentu.

“Hau hanoin Ministru iha duni intensaun atu hasai hau nanis kedas wainhira hau fo parser ba atividades Jogus Lotaria Fitun Timor ne’ebe la favorese ba Ministru ho Vise Ministru, tanba ne’e sira satiduadu oituan no aserta ho problema ne’e sira lampiaskan kedas para hasai hau atu la bele sai obstaklu ba sira nia interese balun,”  afirma Miguel Lobato.

Hatan ba ida ne’e, Ministru Manuel Lito Vong, subliña katak, nia rasik la hatene no koñese kompaña ho naran Fitun Timor ne’ebe loke mos jogus Lotaria Popular.

“Hau la hatene kona-ba ida ne’e. Pelo contario, hau halo apelu ba funsionariu Ministeriu Turismu nian hotu atu halo servisu ho didiak no hau enkoraza sira hotu atu servisu ho professional no hau respeitu tebes ema ho ida-idak nia kompetensias, kapasidade, ho knar. Importante mos ba hau mak ita nia atetude mak determina buat tomak, katak ita matenek deit la to’o no esperensia deit mos la to’o, maibe tenke aseugra mos ita nia atetude. Hau la hatene kona-ba ida ne’e, sa tan kompaña sira, basa hau la’os urus joga maibe mai servisu urus Turismu,” hateten Manuel Vong.

Nia hatutan mos katak, jogus ne’e parte ki’ik oan ida husi Turismu ne’ebe konsidera hanesan divertimentu, mas la’os buat ida ne’ebe tenke halo boot fali. Atu dehan deit katak, la bele hanoin dehan, jogus ne’e mak as liu Ministeriu Turismu.

Biban ne’e, Ministru Turismu mos informa katak, Lei kona-ba jogus nian sei reve  tuir Konstituisaun, katak buat ida ekonomia ne’e la opta monopoliu no Ministeriu sei jere jogus sira ne’e atu bele lori turista ho osan boot mak mai joga.

“Ita hakarak jogu ne’e hanesan industria ida, ita buka halo politika ida diak ho jestaun ida diak atu nune’e jogus ne’e bele mos hanesan industria ne’ebe bele re-investimentu hodi kontribui ba makro ekonomiku, liu-liu ba kriasaun kampo trabalhu hodi kontribui ba PIB (Produtu Interno Bruto) no kontribui ba ita nia rendimentu nasional,” esplika Ministru Manuel Vong.

Manuel Vong sublinha mos katak, Miguel Lobato iha hela prosesu laran hodi hein lei organika foun Ministeriu Turimu nian ne’ebe prepara hotu ona, ne’ebe hotu-hotu nia funsaun kargu xefias nian sei remata iha Fevereiru, tinan ne’e. Husi ne’e mak Ministeriu Turimu sei serivus hamutuk ho CFP atu halo rekrutamentu.

“Komesa hau hasai despaisu iha loron 9 Janeiru ne’e, Sr. Miguel Lobato, la halao ona nia funsaun legal hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Sr. Augusto Pereira, ne’ebe mos nudar pesoal ida mak servisu hanesan Inspktur iha Inspesaun ba Jogus nian,” afirma Ministru Manuel Vong.

Ministru mos reforsa tan katak, Ministeriu Turismu nudar Ministeriu ida mos boot, tanba ne’e nia lakohi atu dramatiza situasaun ne’e ho hein katak pratika sira kontra prinsipiua Boa Governasaun no Anti Korrupsaun la bele akonsete iha Ministeriu Tursmu.

“Ema nia sasan ne’e ema nian. Fo ba Maromak buat ne’ebe Maromak nian no fo ba Cesar buat ne’ebe Cesar nian. Ida ne’e mak hau hakarak funsionariu sira hotu no sosiedade tomak tenke kumunga lia fuan ida ne’e. Hau la iha hanoin at ba hau nia belun ou primu Miguel Lobato tanba Saudozu Prezidenti Nicolau Lobato mos hau nia primu, tanba hau nia mama nia kaben nia bin nia oan. Ami nia relasaun familia ne’e familia nafatin,” hateten Ministru Manuel Vong.

Husi parte seluk, Miguel Lobato mos halo ona keixa ba Polisia no rigistu ona iha Ministeriu Publiku hodi kontra Ministru Manuel Lito Vong tanba lori lia fuan falsu kriminaliza nia katak, fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru ho montante osan US$ 1.000.

“Hau hakarak konfirma deit, katak iha duni titipan envelope rua ne’ebe kompaña Timor Holding fo atu hato’o ba Sr. Ministru ho Vise Ministru, mas antes atu hato’o, hau koko telephone Ministru ho Vise Ministru, la foti entaun hau lori titipan ne’e ba fo iha Gabineti Ministru nian,” hateten Miguel Lobato.

Miguel Lobato friza katak, wainhira kompaña Timor Holding husu nia atu lori hela titipan ne’e, nia rasik dehan ba Timor Holding atu lori direitamente deit  parsel ne’e ba, maibe sira dehan ladun konhese Ministru ho Vise Ministru foun entaun titip tuir nia.

“Hau la iha intensaun atu fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru. Buat ne’ebe hau hanoin mak ne’e hanesan parsei ida ne’ebe dala barak ema sira iha osan ne’e fo ba ministeriu sira ho mos fatin sira seluk,” Miguel Lobato hateten.

Miguel Lobato dehan, nia la presiza duni fo subornu ba Ministru Manuel Lito Vong tanba la merese duni. Sa tan ho valor osan US$ 5.000, tanba Ministru nia dignidade la’os US$ 5.000.

“La iha vantajen (keuntungan) ida para hau halo subrnu ba Ministru. Kompaña Timor Holding ne’ebe fo parsel ne’e mos kompaña legal ne’ebe asina tiha ona kontratu ho Governu hodi halo sira nia atividades jogus durante tinan 25 nia laran,” afirma Miguel Lobato.

Konteudu subornu ne’e Miguel Lobato intende katak, fo buat ruma ba Ministru ho intensaun atu fasilita desizaun ruma ba interese ne’ebe favorese ba kompaña ho pesoal ruma, mas ida ne’e kompaña Timor Holding fo ho boa-fé nudar parsel natal nian tanba Ministeriu Turismu mos simu parsel husi fatin bar-barak no to’o funsionariu sira mos simu parse US$ 150.00 hodi ba troka sasan iha lojas Leader.

“Hau hanoin oferta parsel Timor Holding nian ne’e buat ida muito natural. Hau la iha intensaun atu subornu Ministru, tanba hau ba subornu nian mos estraga hau nia dignidade deit. Sa tan, Manuel Lito Vong ne’ebe la vale buat ida ba hau. Hau rona mos Ministru ho Vise Ministru simu tua, ne’ebe parsel ne’e normal. Hau la iha intensaun atu suborna Ministru, sa tan ho osan ida US$ 5.000 deit,” afirma Miguel Lobato.

Miguel Lobato mos friza katak, fora de Ministru, Manuel Lito Vong nia level la hanesan ho nia. Tanba ne’e, moe boot kuandu ba fo fali subornu ba Manuel Lito Vong.

Nia mensiona mos katak, se Lito Vong nudar Ministru mos nia lakohi fo subornu tanba iha nia vida moris nunka fo subornu ema no nunka simu subornu husi ema ruma.

Miguel Lobato deklara mos katak, prosesu ne’e la’o ona ba Ministeriu Publiku, tanba ne’e nia prontu atu ba hatan iha Ministeriu Publiku no Tribunal. “Hau mos halo keixa hasoru Ministru Manuel Lito Vong iha polisia hodi ba rijista iha Mininisteriu Publiku atu Ministru mos ba hatan tanba-sa mak simu buat ida sem konfirmasaun, mas alega kedas hau fo suburnu ba nia,” hateten Miguel Lobato. sel

 [:tl]

Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, hola desizaun mesak (sepihak) hodi “ezonera” Miguel Lobato husi pozisaun nudar Inspektor Jeral dos Jogus.

Informasaun husi fontes kredibel GMN nian iha Ministeriu Turismu ne’ebe lakohi fo sai nia naran informa katak, iha Segunda (08/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, foti desizaun halo tomada de posse ba Inspektor Jeral  do Jogus foun, Augusto Pereira, hodi troka Miguel Lobato.

Fontes ne’e informa katak, to’o fali Tersa loraik (09/01/2018), Ministru Manuel Lito Vong, haruka hikas karta ofisial ba Miguel Lobato, hodi fo xamamentu ba Miguel Lobato, atu husik ona nia pozisaun nudar Inspektor Jeral do Jogus ne’ebe mak tutela ba Ministeriu Turismu.

Fontes ne’e hateten, desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian hodi “izonera” Miguel Lobato ne’e iha relasaun forte ho alegasaun subornu ne’ebe mak deskunfia halo husi Miguel Lobato.

Iha loron 22 Dezembru 2017, Miguel Lobato nudar Inspektor Jeral Jogus, lori envelope 2, kompostu husi envelope ida iha osan ho montante US$ 5.000 no envelope ida seluk mos tau osan US$ 5.000, titipan husi kompaña Timor Holding, atu entrega ba Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes.

Valor osan US$ 1.000 ne’e nudar parsel natal nian ne’ebe mak oferta husi kompaña Timor Holding atu bele fasilita natal konjunta iha Ministeriu Turismu ho familia sira. Maibe, Ministru Manuel Lito Vong ho nia vise Ministru Rui Menezes lori osan ne’e ba hato’o keixa kedas ba Ministeriu Publiku tanba konsidera nudar aktu tentativa subornu.

Osan ne’e Miguel Lobato la entrega direitamente ba Ministru Manuel Lito Vong ho Vise Rui Menezes, tanba momentu neba Ministru halao tiha vizita ba Munisipiu Aileu ho nia vise la iha fatin. Nune’e, Miguel Lobato tenta telephone ba Ministru Manuel Lito Vong, maibe la atende telephone ne’e. Ho nune’e, Miguel Lobato entrega hela ba Diretora Administrasaun no Finansas Ministeriu Turismu nian.

“Hau la simu atetude ne’e, tanba oferta ne’e la iha justifikasaun klaru, diak liu hau ba entrega ba Estadu, liu-liu Ministeriu Publiku atu buka hatene osan ne’e husi se no  intensaun saida husi oferta osan ida ne’e. Deskulpa, ami rua vise Ministru lakohi hatene kona-ba buat ne’e tanba  nia obsjetivu saida no nia finalidade saida mos ami la hatene,” esklarese Ministru Turismu, Manuel Linto Vong, hodi responde GMN iha nia Gabineti Ministeriu Turismu, Farol, Dili, Kuarta (10/01/2018).

Ministru Manuel Lito Vong hatutan katak, tanba la hatene objetivu husi oferta ne’e, liu-liu kona-ba osan maka diak liu entrega ba orgaun kompetenti atu buka tuir buat ne’e mai husi ne’ebe no ema se mak fob a objetivu saida nian. Basa, tuir Ministru Manuel Vong katak, buat ne’ebe matak la’os Ministru  ho Vise Ministru nian.

“Hau dehan, hau ema simples no ki’ak, maibe  dignidade hau nian la sosa ho osan. Sa tan, hanesan alin herioi Francisco Vong nian, hau la iha buat seluk ida mak dedika an tomak atu servi povu  no rai ida ne’e ho didiak,” hateten Manuel Lito Vong.

Nia aprofunda mos katak, nia ho nia vise Ministru Rui Menezes ne’ebe mos dedika an ba luta ukun raisk an ida ne’e, la iha buat seluk mak ba povu ida ne’e, so ho servisu deit. Tanba ne’e, prosesu ne’ebe entrega ba Ministeriu Publiku la iha intensaun at. Sa tan, odio vingansa, hirus ema ruma ou laran moras ba ema ruma.

Ministru Manuel Vong subliña mos katak nia ho nia vise interega envelope rua ne’e ba MP tanba konsidera hahalok ka atetude ne’e la tuir regras funsionalmente  funsaun publiku nian.

Kona-ba intensaun oferta ne’e nudar parsel natan nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, ida ne’e nia parte la hatene no intrega deit ba Ministeriu Publiku mak bele fo esplikasaun.

Kona-fali ba desizaun “ezonerasaun” ba Miguel Lobato husi kargu Inspektor Jeral ba Jogus nian, Ministru Manuel Lito Vong, klarifika katak, tuir estatutu Funsaun Publika nian, Ministru  la iha kompetensia atu hasai funsionariu ida husi  nia estatutu hanesan funsionariu publiku, maibe hanesan kargu xefia tuir duni lei kompetensia ministru nian.

Nia hatutan, haree ba evidensias ne’ebe mak iha no iha loron 5 fulan Janeiru 2018, Prokurador Geral husu entrega evidensia ne’e  no infleismente iha loraik neba kedas, tuku 4.30 loraik, Miguel Lobato, mai ho ‘brutalidade’  loke odamatan hodi hakilar enkontua Ministru lidera hela reuniaun hodi perturba  konsentrasaun reuniaun nian.

“Hau agradese ba Estadu tanba fo netik eskoltu nain 2 hodi empede no hakalma tiha situasaun. Mas buat ida importante liu mak orgaun soberanu ida nia gabineti no tanba fatin ne’e orgaun soberanu ida nian, maka  polisia sira mai lori Sr. Miguel Lobato ba polisia hodi submete ba prosesu,” informa Manuel Vong.

Atu asegura funsionamentu servisus, prosesu administrasaun,  andamentu ba organizasaun nian ho mos la bele dezmoraliza funsionariu sira iha Inspesaun Jogus nian, maka Ministru Manuel Lito Vong, kaer ba evidensia sira ne’e hotu no tetu ho didiak tebes, inklui prezensa Komisariu Comissão Funsaun Publiku nian no bazeia mos ba Despaixu husi Primeiru Ministru nian maka foti duni kompetensia hodi hakotu Miguel Lobato nia knar hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Inspektor Jeral foun, Agusto Pereira.

“Dala ida tan, la hasai Miguel Lobato husi Funsionariu Publiku, tanba laos kompetensia Ministru nian, maibe  hakotu Miguel Lobato nia knar xefias nudar Inspektor Jeral ba Jogus,” afirma Ministru Manuel Vong.

Kabe ba desizaun ne’e,  Miguel Lobato, reafirma katak, nia la simu desizaun husi Ministru Manuel Lito Vong nian ne’ebe halo “ezonerasaun”  sepihak ba nia tanba nia konsidera viola Lei no Estatutu Funsaun Publiku nian.

“Hau kontinua assume hau nia kargu no knar ne’ebe Estadu tula mai hau liu husi prosedura estatutu Funsaun Publiku no Lei Funsaun Publiku nian,”  deklara Miguel Lobato, ba GMN iha nia servisu fatin, Dili, Tersa (09/01/2017).

Nia mos konsidera katak desizaun Ministru Manuel Lito Vong nian ne’e la justu, no hanesan fali aktu vingansa ida ne’ebe buka ema seluk nia sala para bele fortifika Ministru nia andamentu.

“Hau hanoin Ministru iha duni intensaun atu hasai hau nanis kedas wainhira hau fo parser ba atividades Jogus Lotaria Fitun Timor ne’ebe la favorese ba Ministru ho Vise Ministru, tanba ne’e sira satiduadu oituan no aserta ho problema ne’e sira lampiaskan kedas para hasai hau atu la bele sai obstaklu ba sira nia interese balun,”  afirma Miguel Lobato.

Hatan ba ida ne’e, Ministru Manuel Lito Vong, subliña katak, nia rasik la hatene no koñese kompaña ho naran Fitun Timor ne’ebe loke mos jogus Lotaria Popular.

“Hau la hatene kona-ba ida ne’e. Pelo contario, hau halo apelu ba funsionariu Ministeriu Turismu nian hotu atu halo servisu ho didiak no hau enkoraza sira hotu atu servisu ho professional no hau respeitu tebes ema ho ida-idak nia kompetensias, kapasidade, ho knar. Importante mos ba hau mak ita nia atetude mak determina buat tomak, katak ita matenek deit la to’o no esperensia deit mos la to’o, maibe tenke aseugra mos ita nia atetude. Hau la hatene kona-ba ida ne’e, sa tan kompaña sira, basa hau la’os urus joga maibe mai servisu urus Turismu,” hateten Manuel Vong.

Nia hatutan mos katak, jogus ne’e parte ki’ik oan ida husi Turismu ne’ebe konsidera hanesan divertimentu, mas la’os buat ida ne’ebe tenke halo boot fali. Atu dehan deit katak, la bele hanoin dehan, jogus ne’e mak as liu Ministeriu Turismu.

Biban ne’e, Ministru Turismu mos informa katak, Lei kona-ba jogus nian sei reve  tuir Konstituisaun, katak buat ida ekonomia ne’e la opta monopoliu no Ministeriu sei jere jogus sira ne’e atu bele lori turista ho osan boot mak mai joga.

“Ita hakarak jogu ne’e hanesan industria ida, ita buka halo politika ida diak ho jestaun ida diak atu nune’e jogus ne’e bele mos hanesan industria ne’ebe bele re-investimentu hodi kontribui ba makro ekonomiku, liu-liu ba kriasaun kampo trabalhu hodi kontribui ba PIB (Produtu Interno Bruto) no kontribui ba ita nia rendimentu nasional,” esplika Ministru Manuel Vong.

Manuel Vong sublinha mos katak, Miguel Lobato iha hela prosesu laran hodi hein lei organika foun Ministeriu Turimu nian ne’ebe prepara hotu ona, ne’ebe hotu-hotu nia funsaun kargu xefias nian sei remata iha Fevereiru, tinan ne’e. Husi ne’e mak Ministeriu Turimu sei serivus hamutuk ho CFP atu halo rekrutamentu.

“Komesa hau hasai despaisu iha loron 9 Janeiru ne’e, Sr. Miguel Lobato, la halao ona nia funsaun legal hanesan Inspektor Jeral ba Jogus nian hodi troka fali Sr. Augusto Pereira, ne’ebe mos nudar pesoal ida mak servisu hanesan Inspktur iha Inspesaun ba Jogus nian,” afirma Ministru Manuel Vong.

Ministru mos reforsa tan katak, Ministeriu Turismu nudar Ministeriu ida mos boot, tanba ne’e nia lakohi atu dramatiza situasaun ne’e ho hein katak pratika sira kontra prinsipiua Boa Governasaun no Anti Korrupsaun la bele akonsete iha Ministeriu Tursmu.

“Ema nia sasan ne’e ema nian. Fo ba Maromak buat ne’ebe Maromak nian no fo ba Cesar buat ne’ebe Cesar nian. Ida ne’e mak hau hakarak funsionariu sira hotu no sosiedade tomak tenke kumunga lia fuan ida ne’e. Hau la iha hanoin at ba hau nia belun ou primu Miguel Lobato tanba Saudozu Prezidenti Nicolau Lobato mos hau nia primu, tanba hau nia mama nia kaben nia bin nia oan. Ami nia relasaun familia ne’e familia nafatin,” hateten Ministru Manuel Vong.

Husi parte seluk, Miguel Lobato mos halo ona keixa ba Polisia no rigistu ona iha Ministeriu Publiku hodi kontra Ministru Manuel Lito Vong tanba lori lia fuan falsu kriminaliza nia katak, fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru ho montante osan US$ 1.000.

“Hau hakarak konfirma deit, katak iha duni titipan envelope rua ne’ebe kompaña Timor Holding fo atu hato’o ba Sr. Ministru ho Vise Ministru, mas antes atu hato’o, hau koko telephone Ministru ho Vise Ministru, la foti entaun hau lori titipan ne’e ba fo iha Gabineti Ministru nian,” hateten Miguel Lobato.

Miguel Lobato friza katak, wainhira kompaña Timor Holding husu nia atu lori hela titipan ne’e, nia rasik dehan ba Timor Holding atu lori direitamente deit  parsel ne’e ba, maibe sira dehan ladun konhese Ministru ho Vise Ministru foun entaun titip tuir nia.

“Hau la iha intensaun atu fo subornu ba Ministru ho Vise Ministru. Buat ne’ebe hau hanoin mak ne’e hanesan parsei ida ne’ebe dala barak ema sira iha osan ne’e fo ba ministeriu sira ho mos fatin sira seluk,” Miguel Lobato hateten.

Miguel Lobato dehan, nia la presiza duni fo subornu ba Ministru Manuel Lito Vong tanba la merese duni. Sa tan ho valor osan US$ 5.000, tanba Ministru nia dignidade la’os US$ 5.000.

“La iha vantajen (keuntungan) ida para hau halo subrnu ba Ministru. Kompaña Timor Holding ne’ebe fo parsel ne’e mos kompaña legal ne’ebe asina tiha ona kontratu ho Governu hodi halo sira nia atividades jogus durante tinan 25 nia laran,” afirma Miguel Lobato.

Konteudu subornu ne’e Miguel Lobato intende katak, fo buat ruma ba Ministru ho intensaun atu fasilita desizaun ruma ba interese ne’ebe favorese ba kompaña ho pesoal ruma, mas ida ne’e kompaña Timor Holding fo ho boa-fé nudar parsel natal nian tanba Ministeriu Turismu mos simu parsel husi fatin bar-barak no to’o funsionariu sira mos simu parse US$ 150.00 hodi ba troka sasan iha lojas Leader.

“Hau hanoin oferta parsel Timor Holding nian ne’e buat ida muito natural. Hau la iha intensaun atu subornu Ministru, tanba hau ba subornu nian mos estraga hau nia dignidade deit. Sa tan, Manuel Lito Vong ne’ebe la vale buat ida ba hau. Hau rona mos Ministru ho Vise Ministru simu tua, ne’ebe parsel ne’e normal. Hau la iha intensaun atu suborna Ministru, sa tan ho osan ida US$ 5.000 deit,” afirma Miguel Lobato.

Miguel Lobato mos friza katak, fora de Ministru, Manuel Lito Vong nia level la hanesan ho nia. Tanba ne’e, moe boot kuandu ba fo fali subornu ba Manuel Lito Vong.

Nia mensiona mos katak, se Lito Vong nudar Ministru mos nia lakohi fo subornu tanba iha nia vida moris nunka fo subornu ema no nunka simu subornu husi ema ruma.

Miguel Lobato deklara mos katak, prosesu ne’e la’o ona ba Ministeriu Publiku, tanba ne’e nia prontu atu ba hatan iha Ministeriu Publiku no Tribunal. “Hau mos halo keixa hasoru Ministru Manuel Lito Vong iha polisia hodi ba rijista iha Mininisteriu Publiku atu Ministru mos ba hatan tanba-sa mak simu buat ida sem konfirmasaun, mas alega kedas hau fo suburnu ba nia,” hateten Miguel Lobato. sel

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Ramos Horta: Papa Francisco kontente TL nia desizaun implementa DFU

May 19, 2022
Prezidente Repúblika (PR) eleitu, José Ramos H...

PR Lú Olo promulga OJE Retifikativu 2022

May 19, 2022
Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres L...

Despede Lú Olo, PM Taur prontu servisu hamutuk ho PR eleitu

May 19, 2022
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, ho jest...

Singapura mak trava TL tama ASEAN, LUGU: Horta bele konvense

May 18, 2022
Diplomata senior Timor-Leste, José Luis Guterre...

Delegasaun Angola hasoru PR eleitu

May 18, 2022
Prezidente Repúblika (PR) eleitu, José Ramos H...
1 2 3 728

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker