GMN TV Justica e Segurança TDD hahu julga eis vise Ministru MAP

TDD hahu julga eis vise Ministru MAP

0 views

[:pt]

Tribunal Distrital Dili hahu halo julgamentu ba eis vise Ministru Agrikultura no Peskas (MAP) ho inisial MC inklui ho nia diretor balun, relasiona ho kazu karau susuben.

Maibe julgamentu TDD labele realiza, tanba arguidu seluk ho inisial MRL mate ona, maibe tribunal ho parte defeza seidauk hetan informasaun.

Nune’e juiz koletivu deside halo separasaun kazu ba arguidu MR  no iha tempu badak tribunal sei halo karta ida ba embaxada Australia hodi konfirma arguidu nia mate ne’e.

Ho ida ne’e, tribunal marka fali julgamentu ba iha loron 15 fulan Maiu, tuku 09.00 dader to’o lorokraik.

Tuir akuzasaun Ministeriu publiku katak, arguidu MC nudar vice ministru MAP hahu husi tinan 2012, arguidu LBF nudar diretor jeral iha MAP iha tinan 2012 to’o 2015, arguida RCH nudar diretor nasional aprovisionamentu iha tinan 2014 to’o 2015, arguidu FOGC nudar xefe departamentu logistiku iha MAP husi  tinan 2014 to’o ohin loron no arguidu MRL  nudar diretor kompañia Nova breeding and treding unipesoal limitada.

Iha fulan Fevereiru tinan 2014 Antonio de Araujo nudar xefe departamentu produsaun animal iha diresaun no vetenaria iha MAP, prepara proposta sosa fini karau susuben hamutuk 165 husi Australia hodi distribui ba benefisiariu iha Era Ulo, subdistirtu Letefoho-Ermera no Fuiloro-Lautem ho orsamentu USD $660.000.00.

Bainhira prepara tiha proposta refere iha leten, proposta ida ne’e entrega ba Calisto da Costa Varela nudar diretor nasional pekuaria no vetenaria hodi submete ba arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha 25 fulan Fevereieru tinan 2014, proposta sosa fini karau susuben hetan aprovasaun husi arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha loron 25 fulan Fevereiru tinan 2014, Narcisio A. de Carvalho prepara CPV ho montante USD $660.000.00 no hetan autorizasaun husi Mariano Asanami Sabino nudar ministru MAP, depois sertifika husi arguidu LBF.

Bainhira hetan tiha aprovasaun husi ministru MAP, iha loron 31 fulan Jullu tinan 2014 loke tender kompañia nova breding trading unipesoal maka manan no sei sosa karau susuben ida ho folin  USD 3,995.00 no karau susuben hamutuk 165 ho montante global USD 659,17500.

Iha loron hanesan 31 Jullu tinan 2014 ministru Mariano ne’ebe reprezenta MAP, asina akordu ho kompañia nova breding trading unipesoal ne’ebe reprezenta husi arguidu MRL nudar diretor kompañia.

Iha kontratu determina katak kompañia sei hatama karau hamutuk 165 hahu husi loron 31 Jullu tinan 2014 to’o 31 fulan Outubru tinan 2014.

Iha tinan ne’ebe determinadu 31 fulan Outubru tinan 2014 kompañia nova breding trading seidauk hatama fini karau susuben tuir kontratu.

Maibe iha loron 13 fulan Novembru tinan 2014 kompañia halo ona invoice falsu no hato’o ba MAP liu husi departamentu logistiku MAP nian katak, karau susuben hatama ona ba MAP no husu halo inspesaun ba karau susuben nomos prosesu pagamentu ba kompania ne’ebe tuir lolos labele, tanba Karau susuben seidauk hatama husi kompania ba MAP.

Iha loron 19 fulan Novembru 2014, arguidu FOGC hatun despaisu ba nia sub-ordinariu, Julio Inacio Viegas prepara ba inspesaun resebimentu. Iha loron ne’e kedas Julio Inacio Viegas prepara dokumentu recebimentu no inspesaun no hato’o ba arguidu RCH hodi halo aprovasaun ne’ebe la koresponde ho realidade katak Karau susuben seidauk hatama.

Bainhira arguidu RCH aprova tiha dokumentus resebimentu no inpesaun, Aquildis da silva prepara kedas pedidu pagamentu ba komphania ho montate USD 659.175.00 ne’ebe hetan aprovasaun husi LBF.

Iha loron 24 fulan Novembru tinan 2014, pedido pagaementu iha 109 hein ultimu aprovasaun husi arguidu MC nudar vise Ministru MAP ne’ebe exerse nia funsaun nudar interinu ba ministeiru MAP iha tempu ne’eba mesmu arguidu hatene katak karau susuben seiduak simu husi kompañia. Maibe arguidu aprova pedidu pagamentu hodi realize pagamentu ba kompañia ne’ebe la koresponde ho realidade.

Arguidu MRL bainhira asina kontratu nia hatene katak iha kapasidade atu hatama karau susuben 165, maibe karau seidauk tama, arguidu lori dokumentu invoice ho DO falsu no bosok ka lohi katak, karau simu ona husi MAP no husu pagamentu ba arguidu nia kompañia.

Tanba ne’e, ministeriu publiku konsta arguidu MC, FOGC, RCH ho LBF  hanesan ko-autor material ho forma konsumada ba krime.

Partisipasaun ekonomia iha negosiu  artigu 299 numeru  2 kodigu penal. Inklui  arguidu FOGC, arguida RCH, LBF, iha konkursu ba krime falsifikasaun dokumentus artigu 303 kodigu penal.

Enkuantu arguidu MRL  hanesan autor material ho forma konsumada ba krimi burla agravadu, husi artigu 266 numeru 267 kodigu penal.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Ana Paula Fonseca, Zumiaty Freitas ho Eusebio Xavier, Ministeriu Publiku reprezenta husi prokurador Jacinto Babo ho Rogerio Viegas no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku inklui advogadu privadu. Nia

[:id]

Tribunal Distrital Dili hahu halo julgamentu ba eis vise Ministru Agrikultura no Peskas (MAP) ho inisial MC inklui ho nia diretor balun, relasiona ho kazu karau susuben.

Maibe julgamentu TDD labele realiza, tanba arguidu seluk ho inisial MRL mate ona, maibe tribunal ho parte defeza seidauk hetan informasaun.

Nune’e juiz koletivu deside halo separasaun kazu ba arguidu MR  no iha tempu badak tribunal sei halo karta ida ba embaxada Australia hodi konfirma arguidu nia mate ne’e.

Ho ida ne’e, tribunal marka fali julgamentu ba iha loron 15 fulan Maiu, tuku 09.00 dader to’o lorokraik.

Tuir akuzasaun Ministeriu publiku katak, arguidu MC nudar vice ministru MAP hahu husi tinan 2012, arguidu LBF nudar diretor jeral iha MAP iha tinan 2012 to’o 2015, arguida RCH nudar diretor nasional aprovisionamentu iha tinan 2014 to’o 2015, arguidu FOGC nudar xefe departamentu logistiku iha MAP husi  tinan 2014 to’o ohin loron no arguidu MRL  nudar diretor kompañia Nova breeding and treding unipesoal limitada.

Iha fulan Fevereiru tinan 2014 Antonio de Araujo nudar xefe departamentu produsaun animal iha diresaun no vetenaria iha MAP, prepara proposta sosa fini karau susuben hamutuk 165 husi Australia hodi distribui ba benefisiariu iha Era Ulo, subdistirtu Letefoho-Ermera no Fuiloro-Lautem ho orsamentu USD $660.000.00.

Bainhira prepara tiha proposta refere iha leten, proposta ida ne’e entrega ba Calisto da Costa Varela nudar diretor nasional pekuaria no vetenaria hodi submete ba arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha 25 fulan Fevereieru tinan 2014, proposta sosa fini karau susuben hetan aprovasaun husi arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha loron 25 fulan Fevereiru tinan 2014, Narcisio A. de Carvalho prepara CPV ho montante USD $660.000.00 no hetan autorizasaun husi Mariano Asanami Sabino nudar ministru MAP, depois sertifika husi arguidu LBF.

Bainhira hetan tiha aprovasaun husi ministru MAP, iha loron 31 fulan Jullu tinan 2014 loke tender kompañia nova breding trading unipesoal maka manan no sei sosa karau susuben ida ho folin  USD 3,995.00 no karau susuben hamutuk 165 ho montante global USD 659,17500.

Iha loron hanesan 31 Jullu tinan 2014 ministru Mariano ne’ebe reprezenta MAP, asina akordu ho kompañia nova breding trading unipesoal ne’ebe reprezenta husi arguidu MRL nudar diretor kompañia.

Iha kontratu determina katak kompañia sei hatama karau hamutuk 165 hahu husi loron 31 Jullu tinan 2014 to’o 31 fulan Outubru tinan 2014.

Iha tinan ne’ebe determinadu 31 fulan Outubru tinan 2014 kompañia nova breding trading seidauk hatama fini karau susuben tuir kontratu.

Maibe iha loron 13 fulan Novembru tinan 2014 kompañia halo ona invoice falsu no hato’o ba MAP liu husi departamentu logistiku MAP nian katak, karau susuben hatama ona ba MAP no husu halo inspesaun ba karau susuben nomos prosesu pagamentu ba kompania ne’ebe tuir lolos labele, tanba Karau susuben seidauk hatama husi kompania ba MAP.

Iha loron 19 fulan Novembru 2014, arguidu FOGC hatun despaisu ba nia sub-ordinariu, Julio Inacio Viegas prepara ba inspesaun resebimentu. Iha loron ne’e kedas Julio Inacio Viegas prepara dokumentu recebimentu no inspesaun no hato’o ba arguidu RCH hodi halo aprovasaun ne’ebe la koresponde ho realidade katak Karau susuben seidauk hatama.

Bainhira arguidu RCH aprova tiha dokumentus resebimentu no inpesaun, Aquildis da silva prepara kedas pedidu pagamentu ba komphania ho montate USD 659.175.00 ne’ebe hetan aprovasaun husi LBF.

Iha loron 24 fulan Novembru tinan 2014, pedido pagaementu iha 109 hein ultimu aprovasaun husi arguidu MC nudar vise Ministru MAP ne’ebe exerse nia funsaun nudar interinu ba ministeiru MAP iha tempu ne’eba mesmu arguidu hatene katak karau susuben seiduak simu husi kompañia. Maibe arguidu aprova pedidu pagamentu hodi realize pagamentu ba kompañia ne’ebe la koresponde ho realidade.

Arguidu MRL bainhira asina kontratu nia hatene katak iha kapasidade atu hatama karau susuben 165, maibe karau seidauk tama, arguidu lori dokumentu invoice ho DO falsu no bosok ka lohi katak, karau simu ona husi MAP no husu pagamentu ba arguidu nia kompañia.

Tanba ne’e, ministeriu publiku konsta arguidu MC, FOGC, RCH ho LBF  hanesan ko-autor material ho forma konsumada ba krime.

Partisipasaun ekonomia iha negosiu  artigu 299 numeru  2 kodigu penal. Inklui  arguidu FOGC, arguida RCH, LBF, iha konkursu ba krime falsifikasaun dokumentus artigu 303 kodigu penal.

Enkuantu arguidu MRL  hanesan autor material ho forma konsumada ba krimi burla agravadu, husi artigu 266 numeru 267 kodigu penal.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Ana Paula Fonseca, Zumiaty Freitas ho Eusebio Xavier, Ministeriu Publiku reprezenta husi prokurador Jacinto Babo ho Rogerio Viegas no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku inklui advogadu privadu. Nia

[:en]

Tribunal Distrital Dili hahu halo julgamentu ba eis vise Ministru Agrikultura no Peskas (MAP) ho inisial MC inklui ho nia diretor balun, relasiona ho kazu karau susuben.

Maibe julgamentu TDD labele realiza, tanba arguidu seluk ho inisial MRL mate ona, maibe tribunal ho parte defeza seidauk hetan informasaun.

Nune’e juiz koletivu deside halo separasaun kazu ba arguidu MR  no iha tempu badak tribunal sei halo karta ida ba embaxada Australia hodi konfirma arguidu nia mate ne’e.

Ho ida ne’e, tribunal marka fali julgamentu ba iha loron 15 fulan Maiu, tuku 09.00 dader to’o lorokraik.

Tuir akuzasaun Ministeriu publiku katak, arguidu MC nudar vice ministru MAP hahu husi tinan 2012, arguidu LBF nudar diretor jeral iha MAP iha tinan 2012 to’o 2015, arguida RCH nudar diretor nasional aprovisionamentu iha tinan 2014 to’o 2015, arguidu FOGC nudar xefe departamentu logistiku iha MAP husi  tinan 2014 to’o ohin loron no arguidu MRL  nudar diretor kompañia Nova breeding and treding unipesoal limitada.

Iha fulan Fevereiru tinan 2014 Antonio de Araujo nudar xefe departamentu produsaun animal iha diresaun no vetenaria iha MAP, prepara proposta sosa fini karau susuben hamutuk 165 husi Australia hodi distribui ba benefisiariu iha Era Ulo, subdistirtu Letefoho-Ermera no Fuiloro-Lautem ho orsamentu USD $660.000.00.

Bainhira prepara tiha proposta refere iha leten, proposta ida ne’e entrega ba Calisto da Costa Varela nudar diretor nasional pekuaria no vetenaria hodi submete ba arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha 25 fulan Fevereieru tinan 2014, proposta sosa fini karau susuben hetan aprovasaun husi arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha loron 25 fulan Fevereiru tinan 2014, Narcisio A. de Carvalho prepara CPV ho montante USD $660.000.00 no hetan autorizasaun husi Mariano Asanami Sabino nudar ministru MAP, depois sertifika husi arguidu LBF.

Bainhira hetan tiha aprovasaun husi ministru MAP, iha loron 31 fulan Jullu tinan 2014 loke tender kompañia nova breding trading unipesoal maka manan no sei sosa karau susuben ida ho folin  USD 3,995.00 no karau susuben hamutuk 165 ho montante global USD 659,17500.

Iha loron hanesan 31 Jullu tinan 2014 ministru Mariano ne’ebe reprezenta MAP, asina akordu ho kompañia nova breding trading unipesoal ne’ebe reprezenta husi arguidu MRL nudar diretor kompañia.

Iha kontratu determina katak kompañia sei hatama karau hamutuk 165 hahu husi loron 31 Jullu tinan 2014 to’o 31 fulan Outubru tinan 2014.

Iha tinan ne’ebe determinadu 31 fulan Outubru tinan 2014 kompañia nova breding trading seidauk hatama fini karau susuben tuir kontratu.

Maibe iha loron 13 fulan Novembru tinan 2014 kompañia halo ona invoice falsu no hato’o ba MAP liu husi departamentu logistiku MAP nian katak, karau susuben hatama ona ba MAP no husu halo inspesaun ba karau susuben nomos prosesu pagamentu ba kompania ne’ebe tuir lolos labele, tanba Karau susuben seidauk hatama husi kompania ba MAP.

Iha loron 19 fulan Novembru 2014, arguidu FOGC hatun despaisu ba nia sub-ordinariu, Julio Inacio Viegas prepara ba inspesaun resebimentu. Iha loron ne’e kedas Julio Inacio Viegas prepara dokumentu recebimentu no inspesaun no hato’o ba arguidu RCH hodi halo aprovasaun ne’ebe la koresponde ho realidade katak Karau susuben seidauk hatama.

Bainhira arguidu RCH aprova tiha dokumentus resebimentu no inpesaun, Aquildis da silva prepara kedas pedidu pagamentu ba komphania ho montate USD 659.175.00 ne’ebe hetan aprovasaun husi LBF.

Iha loron 24 fulan Novembru tinan 2014, pedido pagaementu iha 109 hein ultimu aprovasaun husi arguidu MC nudar vise Ministru MAP ne’ebe exerse nia funsaun nudar interinu ba ministeiru MAP iha tempu ne’eba mesmu arguidu hatene katak karau susuben seiduak simu husi kompañia. Maibe arguidu aprova pedidu pagamentu hodi realize pagamentu ba kompañia ne’ebe la koresponde ho realidade.

Arguidu MRL bainhira asina kontratu nia hatene katak iha kapasidade atu hatama karau susuben 165, maibe karau seidauk tama, arguidu lori dokumentu invoice ho DO falsu no bosok ka lohi katak, karau simu ona husi MAP no husu pagamentu ba arguidu nia kompañia.

Tanba ne’e, ministeriu publiku konsta arguidu MC, FOGC, RCH ho LBF  hanesan ko-autor material ho forma konsumada ba krime.

Partisipasaun ekonomia iha negosiu  artigu 299 numeru  2 kodigu penal. Inklui  arguidu FOGC, arguida RCH, LBF, iha konkursu ba krime falsifikasaun dokumentus artigu 303 kodigu penal.

Enkuantu arguidu MRL  hanesan autor material ho forma konsumada ba krimi burla agravadu, husi artigu 266 numeru 267 kodigu penal.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Ana Paula Fonseca, Zumiaty Freitas ho Eusebio Xavier, Ministeriu Publiku reprezenta husi prokurador Jacinto Babo ho Rogerio Viegas no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku inklui advogadu privadu. Nia

[:tl]

Tribunal Distrital Dili hahu halo julgamentu ba eis vise Ministru Agrikultura no Peskas (MAP) ho inisial MC inklui ho nia diretor balun, relasiona ho kazu karau susuben.

Maibe julgamentu TDD labele realiza, tanba arguidu seluk ho inisial MRL mate ona, maibe tribunal ho parte defeza seidauk hetan informasaun.

Nune’e juiz koletivu deside halo separasaun kazu ba arguidu MR  no iha tempu badak tribunal sei halo karta ida ba embaxada Australia hodi konfirma arguidu nia mate ne’e.

Ho ida ne’e, tribunal marka fali julgamentu ba iha loron 15 fulan Maiu, tuku 09.00 dader to’o lorokraik.

Tuir akuzasaun Ministeriu publiku katak, arguidu MC nudar vice ministru MAP hahu husi tinan 2012, arguidu LBF nudar diretor jeral iha MAP iha tinan 2012 to’o 2015, arguida RCH nudar diretor nasional aprovisionamentu iha tinan 2014 to’o 2015, arguidu FOGC nudar xefe departamentu logistiku iha MAP husi  tinan 2014 to’o ohin loron no arguidu MRL  nudar diretor kompañia Nova breeding and treding unipesoal limitada.

Iha fulan Fevereiru tinan 2014 Antonio de Araujo nudar xefe departamentu produsaun animal iha diresaun no vetenaria iha MAP, prepara proposta sosa fini karau susuben hamutuk 165 husi Australia hodi distribui ba benefisiariu iha Era Ulo, subdistirtu Letefoho-Ermera no Fuiloro-Lautem ho orsamentu USD $660.000.00.

Bainhira prepara tiha proposta refere iha leten, proposta ida ne’e entrega ba Calisto da Costa Varela nudar diretor nasional pekuaria no vetenaria hodi submete ba arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha 25 fulan Fevereieru tinan 2014, proposta sosa fini karau susuben hetan aprovasaun husi arguidu LBF.

Bainhira aprova proposta orsamentu ba sosa fini karau susuben, iha loron 25 fulan Fevereiru tinan 2014, Narcisio A. de Carvalho prepara CPV ho montante USD $660.000.00 no hetan autorizasaun husi Mariano Asanami Sabino nudar ministru MAP, depois sertifika husi arguidu LBF.

Bainhira hetan tiha aprovasaun husi ministru MAP, iha loron 31 fulan Jullu tinan 2014 loke tender kompañia nova breding trading unipesoal maka manan no sei sosa karau susuben ida ho folin  USD 3,995.00 no karau susuben hamutuk 165 ho montante global USD 659,17500.

Iha loron hanesan 31 Jullu tinan 2014 ministru Mariano ne’ebe reprezenta MAP, asina akordu ho kompañia nova breding trading unipesoal ne’ebe reprezenta husi arguidu MRL nudar diretor kompañia.

Iha kontratu determina katak kompañia sei hatama karau hamutuk 165 hahu husi loron 31 Jullu tinan 2014 to’o 31 fulan Outubru tinan 2014.

Iha tinan ne’ebe determinadu 31 fulan Outubru tinan 2014 kompañia nova breding trading seidauk hatama fini karau susuben tuir kontratu.

Maibe iha loron 13 fulan Novembru tinan 2014 kompañia halo ona invoice falsu no hato’o ba MAP liu husi departamentu logistiku MAP nian katak, karau susuben hatama ona ba MAP no husu halo inspesaun ba karau susuben nomos prosesu pagamentu ba kompania ne’ebe tuir lolos labele, tanba Karau susuben seidauk hatama husi kompania ba MAP.

Iha loron 19 fulan Novembru 2014, arguidu FOGC hatun despaisu ba nia sub-ordinariu, Julio Inacio Viegas prepara ba inspesaun resebimentu. Iha loron ne’e kedas Julio Inacio Viegas prepara dokumentu recebimentu no inspesaun no hato’o ba arguidu RCH hodi halo aprovasaun ne’ebe la koresponde ho realidade katak Karau susuben seidauk hatama.

Bainhira arguidu RCH aprova tiha dokumentus resebimentu no inpesaun, Aquildis da silva prepara kedas pedidu pagamentu ba komphania ho montate USD 659.175.00 ne’ebe hetan aprovasaun husi LBF.

Iha loron 24 fulan Novembru tinan 2014, pedido pagaementu iha 109 hein ultimu aprovasaun husi arguidu MC nudar vise Ministru MAP ne’ebe exerse nia funsaun nudar interinu ba ministeiru MAP iha tempu ne’eba mesmu arguidu hatene katak karau susuben seiduak simu husi kompañia. Maibe arguidu aprova pedidu pagamentu hodi realize pagamentu ba kompañia ne’ebe la koresponde ho realidade.

Arguidu MRL bainhira asina kontratu nia hatene katak iha kapasidade atu hatama karau susuben 165, maibe karau seidauk tama, arguidu lori dokumentu invoice ho DO falsu no bosok ka lohi katak, karau simu ona husi MAP no husu pagamentu ba arguidu nia kompañia.

Tanba ne’e, ministeriu publiku konsta arguidu MC, FOGC, RCH ho LBF  hanesan ko-autor material ho forma konsumada ba krime.

Partisipasaun ekonomia iha negosiu  artigu 299 numeru  2 kodigu penal. Inklui  arguidu FOGC, arguida RCH, LBF, iha konkursu ba krime falsifikasaun dokumentus artigu 303 kodigu penal.

Enkuantu arguidu MRL  hanesan autor material ho forma konsumada ba krimi burla agravadu, husi artigu 266 numeru 267 kodigu penal.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Ana Paula Fonseca, Zumiaty Freitas ho Eusebio Xavier, Ministeriu Publiku reprezenta husi prokurador Jacinto Babo ho Rogerio Viegas no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku inklui advogadu privadu. Nia

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker