GMN TV Justica e Segurança Padre Martinho: “Ha’u husu lelaun kareta ba Xanana lao’s apoiu kareta”

Padre Martinho: “Ha’u husu lelaun kareta ba Xanana lao’s apoiu kareta”

2 views

[:pt]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Segunda ( 26/2/18), hala’o julgamentu datolu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’e, arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa lakoi fo nia deklarasaun iha tribunal hodi hili nia direitu nonok.

Maibe arguidu padre Martinho Gusmão deklara iha momentu ne’eba telefone ba eis primeiru ministru Xanana Gusmão hodi husu atu halo lelaun ba kareta Estadu nian lao’s husu deit kareta.

“Ha’u husu ba Xanana atu halo lelaun kareta, maibe momentu ne’eba Xanana dehan laiha, nune’e nia dehan sei hare tok kareta iha ministeriu balun atu fo ajuda ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto, maibe lakleur hau simu telefone husi eis ministru MOPTC Gastão de Sousa hodi fo ajuda kareta ida ba komemorasaun refere,”deklara padre Martinho iha sala audensia.

Padre Martinho rekoñese laiha karta eskrita ba ajuda ne’e, maibe koalia verbalmente ho Xanana Gusmão.

“Ha’u hetan karta ida atu uza kareta ne’e ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto to’o remata, nune’e eis ministru MOPTC Gastão de Sousa mak entrega kareta ho xapa matrikula 19-754 TLS atu uza durante preparasaun.

Nune’e iha loron 13 fulan Jullu mak foin entrega ba MOPTC, wainhira Gastão de Sousa entrega kareta ne’e verbalmente  Gastão de Sousa dehan kareta ne’e patrimoniu Estadu tanba ne’e konaba manutensaun ne’e reponsabilidade ministeriu nian,”haktuir padre Martinho.

Durante padre Martinho uza kareta ne’e manutensaun halo dalarua husi MOPTC, maibe konaba kombustivel uza osan paroquia nian.

Hafoin rona tiha deklarasaun hirak ne’e, tribunal deside adia julgamentu ne’e ba fali loron 26 fulan Marsu tinan 2018, tuku 14:00 lokraik hodi rona sasin.

Antes ne’e, Tribunal Distrital Dili rona tiha ona deklarasaun husi arguidu Gastão de Sousa nudar eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), iha loron 9 fulan Janeiru no arguidu Diogo da Costa eis xefi gabinete MOPTC iha loron 2 fulan Fevereiru tinan ne’e.

Ba kazu ne’e rasik ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 numeru 48, numeru 2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa nudar Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOPTC), Diogo da Costa nudar funsionáriu publiku no Xefi Gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão nudar saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Tuir akuzasaun, iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB) ba projetu finansiamentu  ho montante orsamentu $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la uza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser  no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguidu Diogo da Costa.

Iha realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC konaba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan patrimoniu estadu nian.

Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguidu Gastão komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian, inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB.

Maibe realidade hatudu katak, viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi uza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian, no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguidu Martinho Gusmão uza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar Amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maske hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva. Segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali. Terseiru, krime administrasaun danoza kontra artigu 274, numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 numeru 1, alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274 numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu públiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor públiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Câncio Xavier.

konsidera tribunal viola akordu santa sé

Padre Martinho Gusmão konsidera Tribunal Distrital Dili (TDD) viola ona akordu entre santa sé ho Governu Timor-Leste, relasiona ho desizaun tribunal ne’ebe husu nia atu labele uza batina iha prosesu julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

“Iha akuzasaun ita bo’ot sira tau hau hanesan padre ou saserdote, maibe iha ne’e ita bo’ot sira la bolu hau padre. Ita bo’ot sira husu hau atu labele uza batina, maibe tuir lolos atu julga hau presiza husu hau nia superior ou notifika uluk superior kristaun katolika iha Timor-Leste hanesan bispu depois mak haruka hau mai presta deklarasaun iha ne’e.

Hau nudar amu lulik labele uza fali konfiksaun iha ne’e, tanba viola ona akordu santa sé ho Estadu Timor-Leste, tanba husi kazu ne’e hau simu mensajen husi vatikanu,”informa padre Martinho Gusmão iha sala audensia.

Hatan ba problema ne’e, juiza Albertina Neves hateten Tribunal Distrital Dili haruka ona karta ba bispu konaba preokupasaun padre Martinho nian iha loron 15 fulan Fevereiru tinan 2018 liu ba, to’o agora seidauk iha resposta, maibe kuandu padre Martinho la konkorda bele hatama rekursu liu husi defeza. Ita

[:id]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Segunda ( 26/2/18), hala’o julgamentu datolu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’e, arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa lakoi fo nia deklarasaun iha tribunal hodi hili nia direitu nonok.

Maibe arguidu padre Martinho Gusmão deklara iha momentu ne’eba telefone ba eis primeiru ministru Xanana Gusmão hodi husu atu halo lelaun ba kareta Estadu nian lao’s husu deit kareta.

“Ha’u husu ba Xanana atu halo lelaun kareta, maibe momentu ne’eba Xanana dehan laiha, nune’e nia dehan sei hare tok kareta iha ministeriu balun atu fo ajuda ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto, maibe lakleur hau simu telefone husi eis ministru MOPTC Gastão de Sousa hodi fo ajuda kareta ida ba komemorasaun refere,”deklara padre Martinho iha sala audensia.

Padre Martinho rekoñese laiha karta eskrita ba ajuda ne’e, maibe koalia verbalmente ho Xanana Gusmão.

“Ha’u hetan karta ida atu uza kareta ne’e ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto to’o remata, nune’e eis ministru MOPTC Gastão de Sousa mak entrega kareta ho xapa matrikula 19-754 TLS atu uza durante preparasaun.

Nune’e iha loron 13 fulan Jullu mak foin entrega ba MOPTC, wainhira Gastão de Sousa entrega kareta ne’e verbalmente  Gastão de Sousa dehan kareta ne’e patrimoniu Estadu tanba ne’e konaba manutensaun ne’e reponsabilidade ministeriu nian,”haktuir padre Martinho.

Durante padre Martinho uza kareta ne’e manutensaun halo dalarua husi MOPTC, maibe konaba kombustivel uza osan paroquia nian.

Hafoin rona tiha deklarasaun hirak ne’e, tribunal deside adia julgamentu ne’e ba fali loron 26 fulan Marsu tinan 2018, tuku 14:00 lokraik hodi rona sasin.

Antes ne’e, Tribunal Distrital Dili rona tiha ona deklarasaun husi arguidu Gastão de Sousa nudar eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), iha loron 9 fulan Janeiru no arguidu Diogo da Costa eis xefi gabinete MOPTC iha loron 2 fulan Fevereiru tinan ne’e.

Ba kazu ne’e rasik ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 numeru 48, numeru 2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa nudar Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOPTC), Diogo da Costa nudar funsionáriu publiku no Xefi Gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão nudar saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Tuir akuzasaun, iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB) ba projetu finansiamentu  ho montante orsamentu $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la uza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser  no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguidu Diogo da Costa.

Iha realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC konaba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan patrimoniu estadu nian.

Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguidu Gastão komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian, inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB.

Maibe realidade hatudu katak, viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi uza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian, no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguidu Martinho Gusmão uza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar Amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maske hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva. Segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali. Terseiru, krime administrasaun danoza kontra artigu 274, numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 numeru 1, alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274 numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu públiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor públiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Câncio Xavier.

konsidera tribunal viola akordu santa sé

Padre Martinho Gusmão konsidera Tribunal Distrital Dili (TDD) viola ona akordu entre santa sé ho Governu Timor-Leste, relasiona ho desizaun tribunal ne’ebe husu nia atu labele uza batina iha prosesu julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

“Iha akuzasaun ita bo’ot sira tau hau hanesan padre ou saserdote, maibe iha ne’e ita bo’ot sira la bolu hau padre. Ita bo’ot sira husu hau atu labele uza batina, maibe tuir lolos atu julga hau presiza husu hau nia superior ou notifika uluk superior kristaun katolika iha Timor-Leste hanesan bispu depois mak haruka hau mai presta deklarasaun iha ne’e.

Hau nudar amu lulik labele uza fali konfiksaun iha ne’e, tanba viola ona akordu santa sé ho Estadu Timor-Leste, tanba husi kazu ne’e hau simu mensajen husi vatikanu,”informa padre Martinho Gusmão iha sala audensia.

Hatan ba problema ne’e, juiza Albertina Neves hateten Tribunal Distrital Dili haruka ona karta ba bispu konaba preokupasaun padre Martinho nian iha loron 15 fulan Fevereiru tinan 2018 liu ba, to’o agora seidauk iha resposta, maibe kuandu padre Martinho la konkorda bele hatama rekursu liu husi defeza. Ita

[:en]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Segunda ( 26/2/18), hala’o julgamentu datolu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’e, arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa lakoi fo nia deklarasaun iha tribunal hodi hili nia direitu nonok.

Maibe arguidu padre Martinho Gusmão deklara iha momentu ne’eba telefone ba eis primeiru ministru Xanana Gusmão hodi husu atu halo lelaun ba kareta Estadu nian lao’s husu deit kareta.

“Ha’u husu ba Xanana atu halo lelaun kareta, maibe momentu ne’eba Xanana dehan laiha, nune’e nia dehan sei hare tok kareta iha ministeriu balun atu fo ajuda ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto, maibe lakleur hau simu telefone husi eis ministru MOPTC Gastão de Sousa hodi fo ajuda kareta ida ba komemorasaun refere,”deklara padre Martinho iha sala audensia.

Padre Martinho rekoñese laiha karta eskrita ba ajuda ne’e, maibe koalia verbalmente ho Xanana Gusmão.

“Ha’u hetan karta ida atu uza kareta ne’e ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto to’o remata, nune’e eis ministru MOPTC Gastão de Sousa mak entrega kareta ho xapa matrikula 19-754 TLS atu uza durante preparasaun.

Nune’e iha loron 13 fulan Jullu mak foin entrega ba MOPTC, wainhira Gastão de Sousa entrega kareta ne’e verbalmente  Gastão de Sousa dehan kareta ne’e patrimoniu Estadu tanba ne’e konaba manutensaun ne’e reponsabilidade ministeriu nian,”haktuir padre Martinho.

Durante padre Martinho uza kareta ne’e manutensaun halo dalarua husi MOPTC, maibe konaba kombustivel uza osan paroquia nian.

Hafoin rona tiha deklarasaun hirak ne’e, tribunal deside adia julgamentu ne’e ba fali loron 26 fulan Marsu tinan 2018, tuku 14:00 lokraik hodi rona sasin.

Antes ne’e, Tribunal Distrital Dili rona tiha ona deklarasaun husi arguidu Gastão de Sousa nudar eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), iha loron 9 fulan Janeiru no arguidu Diogo da Costa eis xefi gabinete MOPTC iha loron 2 fulan Fevereiru tinan ne’e.

Ba kazu ne’e rasik ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 numeru 48, numeru 2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa nudar Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOPTC), Diogo da Costa nudar funsionáriu publiku no Xefi Gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão nudar saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Tuir akuzasaun, iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB) ba projetu finansiamentu  ho montante orsamentu $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la uza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser  no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguidu Diogo da Costa.

Iha realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC konaba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan patrimoniu estadu nian.

Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguidu Gastão komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian, inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB.

Maibe realidade hatudu katak, viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi uza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian, no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguidu Martinho Gusmão uza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar Amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maske hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva. Segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali. Terseiru, krime administrasaun danoza kontra artigu 274, numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 numeru 1, alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274 numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu públiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor públiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Câncio Xavier.

konsidera tribunal viola akordu santa sé

Padre Martinho Gusmão konsidera Tribunal Distrital Dili (TDD) viola ona akordu entre santa sé ho Governu Timor-Leste, relasiona ho desizaun tribunal ne’ebe husu nia atu labele uza batina iha prosesu julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

“Iha akuzasaun ita bo’ot sira tau hau hanesan padre ou saserdote, maibe iha ne’e ita bo’ot sira la bolu hau padre. Ita bo’ot sira husu hau atu labele uza batina, maibe tuir lolos atu julga hau presiza husu hau nia superior ou notifika uluk superior kristaun katolika iha Timor-Leste hanesan bispu depois mak haruka hau mai presta deklarasaun iha ne’e.

Hau nudar amu lulik labele uza fali konfiksaun iha ne’e, tanba viola ona akordu santa sé ho Estadu Timor-Leste, tanba husi kazu ne’e hau simu mensajen husi vatikanu,”informa padre Martinho Gusmão iha sala audensia.

Hatan ba problema ne’e, juiza Albertina Neves hateten Tribunal Distrital Dili haruka ona karta ba bispu konaba preokupasaun padre Martinho nian iha loron 15 fulan Fevereiru tinan 2018 liu ba, to’o agora seidauk iha resposta, maibe kuandu padre Martinho la konkorda bele hatama rekursu liu husi defeza. Ita

[:tl]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Segunda ( 26/2/18), hala’o julgamentu datolu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’e, arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa lakoi fo nia deklarasaun iha tribunal hodi hili nia direitu nonok.

Maibe arguidu padre Martinho Gusmão deklara iha momentu ne’eba telefone ba eis primeiru ministru Xanana Gusmão hodi husu atu halo lelaun ba kareta Estadu nian lao’s husu deit kareta.

“Ha’u husu ba Xanana atu halo lelaun kareta, maibe momentu ne’eba Xanana dehan laiha, nune’e nia dehan sei hare tok kareta iha ministeriu balun atu fo ajuda ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto, maibe lakleur hau simu telefone husi eis ministru MOPTC Gastão de Sousa hodi fo ajuda kareta ida ba komemorasaun refere,”deklara padre Martinho iha sala audensia.

Padre Martinho rekoñese laiha karta eskrita ba ajuda ne’e, maibe koalia verbalmente ho Xanana Gusmão.

“Ha’u hetan karta ida atu uza kareta ne’e ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto to’o remata, nune’e eis ministru MOPTC Gastão de Sousa mak entrega kareta ho xapa matrikula 19-754 TLS atu uza durante preparasaun.

Nune’e iha loron 13 fulan Jullu mak foin entrega ba MOPTC, wainhira Gastão de Sousa entrega kareta ne’e verbalmente  Gastão de Sousa dehan kareta ne’e patrimoniu Estadu tanba ne’e konaba manutensaun ne’e reponsabilidade ministeriu nian,”haktuir padre Martinho.

Durante padre Martinho uza kareta ne’e manutensaun halo dalarua husi MOPTC, maibe konaba kombustivel uza osan paroquia nian.

Hafoin rona tiha deklarasaun hirak ne’e, tribunal deside adia julgamentu ne’e ba fali loron 26 fulan Marsu tinan 2018, tuku 14:00 lokraik hodi rona sasin.

Antes ne’e, Tribunal Distrital Dili rona tiha ona deklarasaun husi arguidu Gastão de Sousa nudar eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), iha loron 9 fulan Janeiru no arguidu Diogo da Costa eis xefi gabinete MOPTC iha loron 2 fulan Fevereiru tinan ne’e.

Ba kazu ne’e rasik ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 numeru 48, numeru 2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa nudar Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOPTC), Diogo da Costa nudar funsionáriu publiku no Xefi Gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão nudar saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Tuir akuzasaun, iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB) ba projetu finansiamentu  ho montante orsamentu $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la uza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser  no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguidu Diogo da Costa.

Iha realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC konaba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan patrimoniu estadu nian.

Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguidu Gastão komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian, inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB.

Maibe realidade hatudu katak, viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi uza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian, no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguidu Martinho Gusmão uza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar Amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maske hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva. Segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali. Terseiru, krime administrasaun danoza kontra artigu 274, numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  numeru 1 ho 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 numeru 1, alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295 numeru 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274 numeru 2 ho 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu públiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor públiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Câncio Xavier.

konsidera tribunal viola akordu santa sé

Padre Martinho Gusmão konsidera Tribunal Distrital Dili (TDD) viola ona akordu entre santa sé ho Governu Timor-Leste, relasiona ho desizaun tribunal ne’ebe husu nia atu labele uza batina iha prosesu julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve eis Ministru Obras Públicas Transportes e Comunicasões (MOPTC), Gastão de Sousa ho padre Martinho Gusmão, inklui Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTC, Diogo da Costa.

“Iha akuzasaun ita bo’ot sira tau hau hanesan padre ou saserdote, maibe iha ne’e ita bo’ot sira la bolu hau padre. Ita bo’ot sira husu hau atu labele uza batina, maibe tuir lolos atu julga hau presiza husu hau nia superior ou notifika uluk superior kristaun katolika iha Timor-Leste hanesan bispu depois mak haruka hau mai presta deklarasaun iha ne’e.

Hau nudar amu lulik labele uza fali konfiksaun iha ne’e, tanba viola ona akordu santa sé ho Estadu Timor-Leste, tanba husi kazu ne’e hau simu mensajen husi vatikanu,”informa padre Martinho Gusmão iha sala audensia.

Hatan ba problema ne’e, juiza Albertina Neves hateten Tribunal Distrital Dili haruka ona karta ba bispu konaba preokupasaun padre Martinho nian iha loron 15 fulan Fevereiru tinan 2018 liu ba, to’o agora seidauk iha resposta, maibe kuandu padre Martinho la konkorda bele hatama rekursu liu husi defeza. Ita

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UDT apoia dada bee-moos ba komunidade iha Vatu-Vou

October 26, 2021
Partidu Uniaun Demokrátiku Timor (UDT), apoiu f...

KSDS-KE rekomenda PR haruka pedidu estensaun EE ba PN

October 26, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Kandidatu ajente administrasaun 93 “kesar” MEJD ba PN

October 26, 2021
Kandidatu Ajente Administrasaun (AA) 93 ne’eb...

CNRT “deteta” artigu balu iha LEO inkonstitusionál

October 26, 2021
Deputada bankada CNRT, Fernanda Lay, deteta, pro...

JFP-ADDD: Jornada polítika iha TL la tuir K-RDTL

October 25, 2021
Movimentu Junta Forsa Polítika Aliadu Defende D...
1 2 3 655

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker