GMN TV Justica e Segurança ANC seidauk iha rekursu kombate hacker

ANC seidauk iha rekursu kombate hacker

0 views

[:pt]

Autoridade Nacional de Comunicação (ANC) to’o agora seidauk iha rekursu humanu ne’ebe sufsiente atu responde kestaun hacker ne’ebe dadaun ne’e mosu ona iha Timor Leste.

Kliente media sosial iha Timor-Leste, durante ne’e preokupa ho hacker, tanba dala barak hacking nain sira halo krime ho maneira estraga dadus ba liña komunikasaun husi komputador, foti password no dadus husi account importante, hodi tama liu ba ema nia sistema seguransa.

Hacker mak ema ne’ebe estuda, halo analiza no bele halo modifikasaun ou halo eksploitasaun ba sistema komputador, programa komputer no halo hacking ho maneira estraga dadus ba sistema seguransa.

Terminologia hacker mosu iha inisiu tinan 1960 iha membru organizasaun estudante Tech Model Railroad Club iha Laboratorium Intelektual Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Organizasaun estudante ne’e sai pioneiru ba dezenvolvimentu teknologia komputador no sira hahu luta ba seríe komputador mainframe. Uluk liafuan hacker mosu mai ho signifikativu pozitivu atu bolu ema sira ne’ebe iha kapasidade iha area komputador no iha kapaz halo programa komputador nian ne’ebe diak liu.

Maibe agora iha konotasaun negativu, tanba sira nia asaun hamosu perde ema seluk, basa muda visual situs web, insera kodigu virus no seluk tan.

Prezidente ANC Antonio Brigidio Correia hatete rekursu humanu sai asuntu prinsipal atu responde ba asuntu ne’e, tanba ne’e sira presiza kria rekursu humanu ne’ebe ho kapasidade atu bele hare problema ne’e.

“Ne’e hanesan insedente ida, tanba ne’e ANC tenki prepara nia rekursu humanu ne’ebe iha kapasidade oinsa bele jere liu liu ba risku hacker ne’e,’’ dehan Antonio ba jornalista sira hafoin  partisipa seminario kona ba  Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018, iha salaun  Ministeriu Dezenvolvimentu e Reforma Instituisional (MDRI) Caicoli, Segunda (05/03).

Iha parte seluk, ANC realiza seminariu ho tema Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018 hodi fo kuñesementu klean liu ba setor privadu sira ne’ebe involve an iha servisu informatika atu bele evita cyber security ne’ebe ligadu ho hacker sira.

Tuir Antonio, seminario ne’e hanesan sensibilizasaun ida no eleva kuñesementu ba maluk sira atu hatene lalaok oinsa bele akontese cyber security.

Seminario ne’e hetan partisipasaun masimu husi konvidadus sira no  mos funsionariu ANC. Nia

[:id]

Autoridade Nacional de Comunicação (ANC) to’o agora seidauk iha rekursu humanu ne’ebe sufsiente atu responde kestaun hacker ne’ebe dadaun ne’e mosu ona iha Timor Leste.

Kliente media sosial iha Timor-Leste, durante ne’e preokupa ho hacker, tanba dala barak hacking nain sira halo krime ho maneira estraga dadus ba liña komunikasaun husi komputador, foti password no dadus husi account importante, hodi tama liu ba ema nia sistema seguransa.

Hacker mak ema ne’ebe estuda, halo analiza no bele halo modifikasaun ou halo eksploitasaun ba sistema komputador, programa komputer no halo hacking ho maneira estraga dadus ba sistema seguransa.

Terminologia hacker mosu iha inisiu tinan 1960 iha membru organizasaun estudante Tech Model Railroad Club iha Laboratorium Intelektual Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Organizasaun estudante ne’e sai pioneiru ba dezenvolvimentu teknologia komputador no sira hahu luta ba seríe komputador mainframe. Uluk liafuan hacker mosu mai ho signifikativu pozitivu atu bolu ema sira ne’ebe iha kapasidade iha area komputador no iha kapaz halo programa komputador nian ne’ebe diak liu.

Maibe agora iha konotasaun negativu, tanba sira nia asaun hamosu perde ema seluk, basa muda visual situs web, insera kodigu virus no seluk tan.

Prezidente ANC Antonio Brigidio Correia hatete rekursu humanu sai asuntu prinsipal atu responde ba asuntu ne’e, tanba ne’e sira presiza kria rekursu humanu ne’ebe ho kapasidade atu bele hare problema ne’e.

“Ne’e hanesan insedente ida, tanba ne’e ANC tenki prepara nia rekursu humanu ne’ebe iha kapasidade oinsa bele jere liu liu ba risku hacker ne’e,’’ dehan Antonio ba jornalista sira hafoin  partisipa seminario kona ba  Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018, iha salaun  Ministeriu Dezenvolvimentu e Reforma Instituisional (MDRI) Caicoli, Segunda (05/03).

Iha parte seluk, ANC realiza seminariu ho tema Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018 hodi fo kuñesementu klean liu ba setor privadu sira ne’ebe involve an iha servisu informatika atu bele evita cyber security ne’ebe ligadu ho hacker sira.

Tuir Antonio, seminario ne’e hanesan sensibilizasaun ida no eleva kuñesementu ba maluk sira atu hatene lalaok oinsa bele akontese cyber security.

Seminario ne’e hetan partisipasaun masimu husi konvidadus sira no  mos funsionariu ANC. Nia

[:en]

Autoridade Nacional de Comunicação (ANC) to’o agora seidauk iha rekursu humanu ne’ebe sufsiente atu responde kestaun hacker ne’ebe dadaun ne’e mosu ona iha Timor Leste.

Kliente media sosial iha Timor-Leste, durante ne’e preokupa ho hacker, tanba dala barak hacking nain sira halo krime ho maneira estraga dadus ba liña komunikasaun husi komputador, foti password no dadus husi account importante, hodi tama liu ba ema nia sistema seguransa.

Hacker mak ema ne’ebe estuda, halo analiza no bele halo modifikasaun ou halo eksploitasaun ba sistema komputador, programa komputer no halo hacking ho maneira estraga dadus ba sistema seguransa.

Terminologia hacker mosu iha inisiu tinan 1960 iha membru organizasaun estudante Tech Model Railroad Club iha Laboratorium Intelektual Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Organizasaun estudante ne’e sai pioneiru ba dezenvolvimentu teknologia komputador no sira hahu luta ba seríe komputador mainframe. Uluk liafuan hacker mosu mai ho signifikativu pozitivu atu bolu ema sira ne’ebe iha kapasidade iha area komputador no iha kapaz halo programa komputador nian ne’ebe diak liu.

Maibe agora iha konotasaun negativu, tanba sira nia asaun hamosu perde ema seluk, basa muda visual situs web, insera kodigu virus no seluk tan.

Prezidente ANC Antonio Brigidio Correia hatete rekursu humanu sai asuntu prinsipal atu responde ba asuntu ne’e, tanba ne’e sira presiza kria rekursu humanu ne’ebe ho kapasidade atu bele hare problema ne’e.

“Ne’e hanesan insedente ida, tanba ne’e ANC tenki prepara nia rekursu humanu ne’ebe iha kapasidade oinsa bele jere liu liu ba risku hacker ne’e,’’ dehan Antonio ba jornalista sira hafoin  partisipa seminario kona ba  Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018, iha salaun  Ministeriu Dezenvolvimentu e Reforma Instituisional (MDRI) Caicoli, Segunda (05/03).

Iha parte seluk, ANC realiza seminariu ho tema Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018 hodi fo kuñesementu klean liu ba setor privadu sira ne’ebe involve an iha servisu informatika atu bele evita cyber security ne’ebe ligadu ho hacker sira.

Tuir Antonio, seminario ne’e hanesan sensibilizasaun ida no eleva kuñesementu ba maluk sira atu hatene lalaok oinsa bele akontese cyber security.

Seminario ne’e hetan partisipasaun masimu husi konvidadus sira no  mos funsionariu ANC. Nia

[:tl]

Autoridade Nacional de Comunicação (ANC) to’o agora seidauk iha rekursu humanu ne’ebe sufsiente atu responde kestaun hacker ne’ebe dadaun ne’e mosu ona iha Timor Leste.

Kliente media sosial iha Timor-Leste, durante ne’e preokupa ho hacker, tanba dala barak hacking nain sira halo krime ho maneira estraga dadus ba liña komunikasaun husi komputador, foti password no dadus husi account importante, hodi tama liu ba ema nia sistema seguransa.

Hacker mak ema ne’ebe estuda, halo analiza no bele halo modifikasaun ou halo eksploitasaun ba sistema komputador, programa komputer no halo hacking ho maneira estraga dadus ba sistema seguransa.

Terminologia hacker mosu iha inisiu tinan 1960 iha membru organizasaun estudante Tech Model Railroad Club iha Laboratorium Intelektual Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Organizasaun estudante ne’e sai pioneiru ba dezenvolvimentu teknologia komputador no sira hahu luta ba seríe komputador mainframe. Uluk liafuan hacker mosu mai ho signifikativu pozitivu atu bolu ema sira ne’ebe iha kapasidade iha area komputador no iha kapaz halo programa komputador nian ne’ebe diak liu.

Maibe agora iha konotasaun negativu, tanba sira nia asaun hamosu perde ema seluk, basa muda visual situs web, insera kodigu virus no seluk tan.

Prezidente ANC Antonio Brigidio Correia hatete rekursu humanu sai asuntu prinsipal atu responde ba asuntu ne’e, tanba ne’e sira presiza kria rekursu humanu ne’ebe ho kapasidade atu bele hare problema ne’e.

“Ne’e hanesan insedente ida, tanba ne’e ANC tenki prepara nia rekursu humanu ne’ebe iha kapasidade oinsa bele jere liu liu ba risku hacker ne’e,’’ dehan Antonio ba jornalista sira hafoin  partisipa seminario kona ba  Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018, iha salaun  Ministeriu Dezenvolvimentu e Reforma Instituisional (MDRI) Caicoli, Segunda (05/03).

Iha parte seluk, ANC realiza seminariu ho tema Third ANC Seminar on National Cyber Security 2018 hodi fo kuñesementu klean liu ba setor privadu sira ne’ebe involve an iha servisu informatika atu bele evita cyber security ne’ebe ligadu ho hacker sira.

Tuir Antonio, seminario ne’e hanesan sensibilizasaun ida no eleva kuñesementu ba maluk sira atu hatene lalaok oinsa bele akontese cyber security.

Seminario ne’e hetan partisipasaun masimu husi konvidadus sira no  mos funsionariu ANC. Nia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu sei distribui meza-kadeira ba eskola sira iha territóriu nasionál

May 16, 2022
Governu liuhosi Ministériu Edukasaun Juventude ...

RI-TL konkorda diskute uluk fronteira terrestre

May 16, 2022
Embaixadór Repúblika Indonézia (RI), Okto Dor...

Xanana: Horta sai PR ne’e povu nia vitória

May 16, 2022
Prezidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão...

PN haruka Proposta-Lei OR ba PR Lú Olo

May 13, 2022
Parlamentu Nasionál (PN), haruka Proposta-Lei O...

PR eleitu sei deklara TL prontu adopta DFU

May 13, 2022
Prezidente Repúblika (PR) eleitu, José Ramos H...
1 2 3 726

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker