GMN TV Justica e Segurança Komando PNTL Ermera promete sei ezekuta ordem publiku ho profesional

Komando PNTL Ermera promete sei ezekuta ordem publiku ho profesional

0 views

[:pt]

Komandante Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Ermera, Supretedente Natercia Eufragia Soares Martins promete sei ezekuta Ordem Publiku ho profesional iha Munisipiu Ermera.

Komandante PNTL Munsipiu Ermera hato'o lia hirak ne'e hafoin diriji Serimonia aniversariu PNTL ba dala-18 (XVIII) nebe hala´o iha refere, Tersa (27/03).

Nia hatutan komando polisia Munisipiu Ermera realiza servimonia aniversariu nee iha Munsipiu tamba hetan autorizasaun husi Komando Jerál PNTL ho apoiu husi Membru hotu-hotu PNTL  iha Munisipiu Ermera no komunidade Munisipiu Ermera.

Komandante polisia nee espera PNTL sei servi komunidade ho profesional liu tan no ezekuta orden publiku ho profesional.

"Realiza duni moto policiamentu komunitaria ninian, katak vizibilidade, involvimetu no professional, tanba ne'e koalia konaba vizibilidade ne'e servisu propriu polisia nian iha komunidade ninia lét hodi nune'e situasaun kontinua hakmatek ba ema hotu-hotu bele hala'o aktividade ho liberdade tuir konstituisaun garante”, dehan supretendente natrecia Martins.

Nia hatutan PNTL Munispiu Ermera sei servisu maka'as ho lider komunitariu, igreja no veteranu sira e tanba sira senti katak sira mos nain ba seguransa, maibe esperansa ba futuru mak sei professionaliza liu tan vizibilidade ne'e, tanba ita labele koalia professional wainhira membru policia ida sei infrenta defikuldade oioin, iha sira nia moris lorloron hala'o knar hanesan policia.

Iha fatin hanesan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares apresia no fó votu susseço ba servisu PNTL Munsipiu Ermera no enkoraja sira atu servisu ho profesional liu tan.

"PNTL iha Munisipiu Ermera iha nia preformance ne'ebé kada tinan sempre aumenta, tanba uluk kuandu hau mai iha tinan 2016, e ami servisu hamutuk ultrapassa ona eleição dala barak ona maibe sempre hakmatek, sussesu no la iha desturbu, e buat hirak ne'e fó provas katak sira membru PNTL komesa kuiñese ona buat ida professional," dehan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares.

Serimonia aniversariu ne´e realiza tanba inisiativa no kontribuisaun husi komandu ho membru sira PNTL munisipiu Ermera komunidade, autoridade, munisipiu inklui pessoal emprezariu munisipiu Ermera ne'ebé voluntariamente halibur orsamentu  ho total dolar amerikanu rihun 2 resin.

Marka prezensa iha serimonia aniversariu ne'e veteranus, seguransa Sivil, estudante Pre-Secundaria Nino Conis Santana Munisípiu Ermera no komunidade. Ito

 

[:id]

Komandante Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Ermera, Supretedente Natercia Eufragia Soares Martins promete sei ezekuta Ordem Publiku ho profesional iha Munisipiu Ermera.

Komandante PNTL Munsipiu Ermera hato'o lia hirak ne'e hafoin diriji Serimonia aniversariu PNTL ba dala-18 (XVIII) nebe hala´o iha refere, Tersa (27/03).

Nia hatutan komando polisia Munisipiu Ermera realiza servimonia aniversariu nee iha Munsipiu tamba hetan autorizasaun husi Komando Jerál PNTL ho apoiu husi Membru hotu-hotu PNTL  iha Munisipiu Ermera no komunidade Munisipiu Ermera.

Komandante polisia nee espera PNTL sei servi komunidade ho profesional liu tan no ezekuta orden publiku ho profesional.

"Realiza duni moto policiamentu komunitaria ninian, katak vizibilidade, involvimetu no professional, tanba ne'e koalia konaba vizibilidade ne'e servisu propriu polisia nian iha komunidade ninia lét hodi nune'e situasaun kontinua hakmatek ba ema hotu-hotu bele hala'o aktividade ho liberdade tuir konstituisaun garante”, dehan supretendente natrecia Martins.

Nia hatutan PNTL Munispiu Ermera sei servisu maka'as ho lider komunitariu, igreja no veteranu sira e tanba sira senti katak sira mos nain ba seguransa, maibe esperansa ba futuru mak sei professionaliza liu tan vizibilidade ne'e, tanba ita labele koalia professional wainhira membru policia ida sei infrenta defikuldade oioin, iha sira nia moris lorloron hala'o knar hanesan policia.

Iha fatin hanesan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares apresia no fó votu susseço ba servisu PNTL Munsipiu Ermera no enkoraja sira atu servisu ho profesional liu tan.

"PNTL iha Munisipiu Ermera iha nia preformance ne'ebé kada tinan sempre aumenta, tanba uluk kuandu hau mai iha tinan 2016, e ami servisu hamutuk ultrapassa ona eleição dala barak ona maibe sempre hakmatek, sussesu no la iha desturbu, e buat hirak ne'e fó provas katak sira membru PNTL komesa kuiñese ona buat ida professional," dehan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares.

Serimonia aniversariu ne´e realiza tanba inisiativa no kontribuisaun husi komandu ho membru sira PNTL munisipiu Ermera komunidade, autoridade, munisipiu inklui pessoal emprezariu munisipiu Ermera ne'ebé voluntariamente halibur orsamentu  ho total dolar amerikanu rihun 2 resin.

Marka prezensa iha serimonia aniversariu ne'e veteranus, seguransa Sivil, estudante Pre-Secundaria Nino Conis Santana Munisípiu Ermera no komunidade. Ito

 

[:en]

Komandante Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Ermera, Supretedente Natercia Eufragia Soares Martins promete sei ezekuta Ordem Publiku ho profesional iha Munisipiu Ermera.

Komandante PNTL Munsipiu Ermera hato'o lia hirak ne'e hafoin diriji Serimonia aniversariu PNTL ba dala-18 (XVIII) nebe hala´o iha refere, Tersa (27/03).

Nia hatutan komando polisia Munisipiu Ermera realiza servimonia aniversariu nee iha Munsipiu tamba hetan autorizasaun husi Komando Jerál PNTL ho apoiu husi Membru hotu-hotu PNTL  iha Munisipiu Ermera no komunidade Munisipiu Ermera.

Komandante polisia nee espera PNTL sei servi komunidade ho profesional liu tan no ezekuta orden publiku ho profesional.

"Realiza duni moto policiamentu komunitaria ninian, katak vizibilidade, involvimetu no professional, tanba ne'e koalia konaba vizibilidade ne'e servisu propriu polisia nian iha komunidade ninia lét hodi nune'e situasaun kontinua hakmatek ba ema hotu-hotu bele hala'o aktividade ho liberdade tuir konstituisaun garante”, dehan supretendente natrecia Martins.

Nia hatutan PNTL Munispiu Ermera sei servisu maka'as ho lider komunitariu, igreja no veteranu sira e tanba sira senti katak sira mos nain ba seguransa, maibe esperansa ba futuru mak sei professionaliza liu tan vizibilidade ne'e, tanba ita labele koalia professional wainhira membru policia ida sei infrenta defikuldade oioin, iha sira nia moris lorloron hala'o knar hanesan policia.

Iha fatin hanesan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares apresia no fó votu susseço ba servisu PNTL Munsipiu Ermera no enkoraja sira atu servisu ho profesional liu tan.

"PNTL iha Munisipiu Ermera iha nia preformance ne'ebé kada tinan sempre aumenta, tanba uluk kuandu hau mai iha tinan 2016, e ami servisu hamutuk ultrapassa ona eleição dala barak ona maibe sempre hakmatek, sussesu no la iha desturbu, e buat hirak ne'e fó provas katak sira membru PNTL komesa kuiñese ona buat ida professional," dehan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares.

Serimonia aniversariu ne´e realiza tanba inisiativa no kontribuisaun husi komandu ho membru sira PNTL munisipiu Ermera komunidade, autoridade, munisipiu inklui pessoal emprezariu munisipiu Ermera ne'ebé voluntariamente halibur orsamentu  ho total dolar amerikanu rihun 2 resin.

Marka prezensa iha serimonia aniversariu ne'e veteranus, seguransa Sivil, estudante Pre-Secundaria Nino Conis Santana Munisípiu Ermera no komunidade. Ito

 

[:tl]

Komandante Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Ermera, Supretedente Natercia Eufragia Soares Martins promete sei ezekuta Ordem Publiku ho profesional iha Munisipiu Ermera.

Komandante PNTL Munsipiu Ermera hato'o lia hirak ne'e hafoin diriji Serimonia aniversariu PNTL ba dala-18 (XVIII) nebe hala´o iha refere, Tersa (27/03).

Nia hatutan komando polisia Munisipiu Ermera realiza servimonia aniversariu nee iha Munsipiu tamba hetan autorizasaun husi Komando Jerál PNTL ho apoiu husi Membru hotu-hotu PNTL  iha Munisipiu Ermera no komunidade Munisipiu Ermera.

Komandante polisia nee espera PNTL sei servi komunidade ho profesional liu tan no ezekuta orden publiku ho profesional.

"Realiza duni moto policiamentu komunitaria ninian, katak vizibilidade, involvimetu no professional, tanba ne'e koalia konaba vizibilidade ne'e servisu propriu polisia nian iha komunidade ninia lét hodi nune'e situasaun kontinua hakmatek ba ema hotu-hotu bele hala'o aktividade ho liberdade tuir konstituisaun garante”, dehan supretendente natrecia Martins.

Nia hatutan PNTL Munispiu Ermera sei servisu maka'as ho lider komunitariu, igreja no veteranu sira e tanba sira senti katak sira mos nain ba seguransa, maibe esperansa ba futuru mak sei professionaliza liu tan vizibilidade ne'e, tanba ita labele koalia professional wainhira membru policia ida sei infrenta defikuldade oioin, iha sira nia moris lorloron hala'o knar hanesan policia.

Iha fatin hanesan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares apresia no fó votu susseço ba servisu PNTL Munsipiu Ermera no enkoraja sira atu servisu ho profesional liu tan.

"PNTL iha Munisipiu Ermera iha nia preformance ne'ebé kada tinan sempre aumenta, tanba uluk kuandu hau mai iha tinan 2016, e ami servisu hamutuk ultrapassa ona eleição dala barak ona maibe sempre hakmatek, sussesu no la iha desturbu, e buat hirak ne'e fó provas katak sira membru PNTL komesa kuiñese ona buat ida professional," dehan Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho Santos Soares.

Serimonia aniversariu ne´e realiza tanba inisiativa no kontribuisaun husi komandu ho membru sira PNTL munisipiu Ermera komunidade, autoridade, munisipiu inklui pessoal emprezariu munisipiu Ermera ne'ebé voluntariamente halibur orsamentu  ho total dolar amerikanu rihun 2 resin.

Marka prezensa iha serimonia aniversariu ne'e veteranus, seguransa Sivil, estudante Pre-Secundaria Nino Conis Santana Munisípiu Ermera no komunidade. Ito

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker