GMN TV Justica e Segurança La rejista iha Patrimóniu Estadu, Servisu konjunta rekolla kareta 9 iha ME

La rejista iha Patrimóniu Estadu, Servisu konjunta rekolla kareta 9 iha ME

0 views

[:pt]

Servisu konjunta  Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) no Patrimonia Estadu, identifika kareta  doasaun husi banku mundial ba Ministériu Edukasaun (ME) ne’ebé  utiliza tinan barak ona, maibé  la rejista iha patrimonia Estadu.

Kareta sira  apoiu husi doadór banku mundial, ba Ministériu Edukasaun hamutuk sia.

 Kareta sira uza ba tinan barak   ona, maibé  utulizadór iha Ministériu Edukasaun la rejista iha patrimonia Estadu. Kareta sira ne’e rekolla Sesta (06/02/20), iha Villa-Verde Díli.

Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira hateten,  kareta sira ne’e, prende tanba para kleur ona no utulizadór ba kareta sira ne’e la rejista kareta sira iha Patrimonia Estadu no kareta sira ne’e uza xapa matrikula privadu.

Tanba  ne’e kareta sira ne’e tenki lori ba patrimonia Estadu  Balide Díli.

 “Operasaun ida ne’e hanesan kontinuasaun hanesan tinan kotuk ba  hahú iha fulan Marsu too mai agora, ne’ebé operasaun ida ohin ne’e ami foka liu ba kareta sira doasaun  ne’ebé mak sira uza tinan  barak ona seidauk rejistu  iha patrimoni Estadu”,esplika Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira, ba  jornalista sira Sesta (06/02/20) iha Villa-Verde Díli.

Alende ne’e  Pontu Vokal  KAK  Euclides Madeira hateten, bainhira  utulizador sira mak  durante utulizadór sira uza kareta sira ne’e mak komete krime ruma sei submete ba prosesu investigasaun.

 “Aprosimasaun halo kleur ona ba utulizadór sira, maibé lakohi koopera, sempre demora hela de’it sasan sira ne’e, entaun ne’e mak ohin diretamente ita mai foti patrimoni Estadu sira ne’e. Orsida prosesu kontinuasaun hein relatóriu husi servisu konjunta  sei fó ba entidade ida-idak husi ne’ebá mak  ita haree, posibilidade iha krime ruma karik durantu utuliza patrimonia Estadu sira ne’e, depois ita sei prosesu”, dehan Euclides Madeira

Iha fatin hanesan Komisáriu Komisaun Funsaun Públika asuntu  Disiplinár  António Freitas hateten, kareta doasaun tenki rejista núdar  nain ba Estadu .

Tanba   iha dekretu lei númeru 8 / 2004 hateten klaru katak, patrimonia Estadu sira  ténki rejista  núdar patrimonia Estadu nai’n ba kareta.

 “Maibé prosesu balun hanesan para fali iha uma depois laiha relatóriu, fulan-fulan despeza la’o nafatin  ida ne’e ha’u hanoin Estadu labele tolera. Tanba  ne’e mak ha’u hanesan dirijenti masimu ba administrasaun  públika ninian, liu-liu ba kargu xefia sira, kargu diretór sira  kumpri didiak ita nia servisu ba, koopera ho entidade sira seluk hodi buka solusaun la’os atu penaliza ema, karik iha aktu iregularidade ruma  tenki sira komprementa hela ba kondisoins ne’ebé ijisti”,dehan António Freitas.

Nune’e mós Diretór  Nasionál  Patrimoni Lojistika Ministériu Edukasaun  Marito Soares hateten, kareta sira ne’e apoiu husi doador  sira, maibe laliu husi  termu intrega, tanba ida ne’e mak sai difikuldade boot. “Kareta sira ne’e balun diak, balun a’at ona”,dehan  Marito Soares.

Servisu ekipa konjunta la’os  rekolla de’it kareta apoiu husi doadór sira iha ministériu edukasaun, maibé sei hala’o mós ba ministériu sira seluk hodi  buka identifika kareta sira Estadu nian ne’ebé mak utulizadór sira uza ho sapa matrikula privadu.avi

[:id]

Servisu konjunta  Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) no Patrimonia Estadu, identifika kareta  doasaun husi banku mundial ba Ministériu Edukasaun (ME) ne’ebé  utiliza tinan barak ona, maibé  la rejista iha patrimonia Estadu.

Kareta sira  apoiu husi doadór banku mundial, ba Ministériu Edukasaun hamutuk sia.

 Kareta sira uza ba tinan barak   ona, maibé  utulizadór iha Ministériu Edukasaun la rejista iha patrimonia Estadu. Kareta sira ne’e rekolla Sesta (06/02/20), iha Villa-Verde Díli.

Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira hateten,  kareta sira ne’e, prende tanba para kleur ona no utulizadór ba kareta sira ne’e la rejista kareta sira iha Patrimonia Estadu no kareta sira ne’e uza xapa matrikula privadu.

Tanba  ne’e kareta sira ne’e tenki lori ba patrimonia Estadu  Balide Díli.

 “Operasaun ida ne’e hanesan kontinuasaun hanesan tinan kotuk ba  hahú iha fulan Marsu too mai agora, ne’ebé operasaun ida ohin ne’e ami foka liu ba kareta sira doasaun  ne’ebé mak sira uza tinan  barak ona seidauk rejistu  iha patrimoni Estadu”,esplika Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira, ba  jornalista sira Sesta (06/02/20) iha Villa-Verde Díli.

Alende ne’e  Pontu Vokal  KAK  Euclides Madeira hateten, bainhira  utulizador sira mak  durante utulizadór sira uza kareta sira ne’e mak komete krime ruma sei submete ba prosesu investigasaun.

 “Aprosimasaun halo kleur ona ba utulizadór sira, maibé lakohi koopera, sempre demora hela de’it sasan sira ne’e, entaun ne’e mak ohin diretamente ita mai foti patrimoni Estadu sira ne’e. Orsida prosesu kontinuasaun hein relatóriu husi servisu konjunta  sei fó ba entidade ida-idak husi ne’ebá mak  ita haree, posibilidade iha krime ruma karik durantu utuliza patrimonia Estadu sira ne’e, depois ita sei prosesu”, dehan Euclides Madeira

Iha fatin hanesan Komisáriu Komisaun Funsaun Públika asuntu  Disiplinár  António Freitas hateten, kareta doasaun tenki rejista núdar  nain ba Estadu .

Tanba   iha dekretu lei númeru 8 / 2004 hateten klaru katak, patrimonia Estadu sira  ténki rejista  núdar patrimonia Estadu nai’n ba kareta.

 “Maibé prosesu balun hanesan para fali iha uma depois laiha relatóriu, fulan-fulan despeza la’o nafatin  ida ne’e ha’u hanoin Estadu labele tolera. Tanba  ne’e mak ha’u hanesan dirijenti masimu ba administrasaun  públika ninian, liu-liu ba kargu xefia sira, kargu diretór sira  kumpri didiak ita nia servisu ba, koopera ho entidade sira seluk hodi buka solusaun la’os atu penaliza ema, karik iha aktu iregularidade ruma  tenki sira komprementa hela ba kondisoins ne’ebé ijisti”,dehan António Freitas.

Nune’e mós Diretór  Nasionál  Patrimoni Lojistika Ministériu Edukasaun  Marito Soares hateten, kareta sira ne’e apoiu husi doador  sira, maibe laliu husi  termu intrega, tanba ida ne’e mak sai difikuldade boot. “Kareta sira ne’e balun diak, balun a’at ona”,dehan  Marito Soares.

Servisu ekipa konjunta la’os  rekolla de’it kareta apoiu husi doadór sira iha ministériu edukasaun, maibé sei hala’o mós ba ministériu sira seluk hodi  buka identifika kareta sira Estadu nian ne’ebé mak utulizadór sira uza ho sapa matrikula privadu.avi

[:en]

Servisu konjunta  Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) no Patrimonia Estadu, identifika kareta  doasaun husi banku mundial ba Ministériu Edukasaun (ME) ne’ebé  utiliza tinan barak ona, maibé  la rejista iha patrimonia Estadu.

Kareta sira  apoiu husi doadór banku mundial, ba Ministériu Edukasaun hamutuk sia.

 Kareta sira uza ba tinan barak   ona, maibé  utulizadór iha Ministériu Edukasaun la rejista iha patrimonia Estadu. Kareta sira ne’e rekolla Sesta (06/02/20), iha Villa-Verde Díli.

Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira hateten,  kareta sira ne’e, prende tanba para kleur ona no utulizadór ba kareta sira ne’e la rejista kareta sira iha Patrimonia Estadu no kareta sira ne’e uza xapa matrikula privadu.

Tanba  ne’e kareta sira ne’e tenki lori ba patrimonia Estadu  Balide Díli.

 “Operasaun ida ne’e hanesan kontinuasaun hanesan tinan kotuk ba  hahú iha fulan Marsu too mai agora, ne’ebé operasaun ida ohin ne’e ami foka liu ba kareta sira doasaun  ne’ebé mak sira uza tinan  barak ona seidauk rejistu  iha patrimoni Estadu”,esplika Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira, ba  jornalista sira Sesta (06/02/20) iha Villa-Verde Díli.

Alende ne’e  Pontu Vokal  KAK  Euclides Madeira hateten, bainhira  utulizador sira mak  durante utulizadór sira uza kareta sira ne’e mak komete krime ruma sei submete ba prosesu investigasaun.

 “Aprosimasaun halo kleur ona ba utulizadór sira, maibé lakohi koopera, sempre demora hela de’it sasan sira ne’e, entaun ne’e mak ohin diretamente ita mai foti patrimoni Estadu sira ne’e. Orsida prosesu kontinuasaun hein relatóriu husi servisu konjunta  sei fó ba entidade ida-idak husi ne’ebá mak  ita haree, posibilidade iha krime ruma karik durantu utuliza patrimonia Estadu sira ne’e, depois ita sei prosesu”, dehan Euclides Madeira

Iha fatin hanesan Komisáriu Komisaun Funsaun Públika asuntu  Disiplinár  António Freitas hateten, kareta doasaun tenki rejista núdar  nain ba Estadu .

Tanba   iha dekretu lei númeru 8 / 2004 hateten klaru katak, patrimonia Estadu sira  ténki rejista  núdar patrimonia Estadu nai’n ba kareta.

 “Maibé prosesu balun hanesan para fali iha uma depois laiha relatóriu, fulan-fulan despeza la’o nafatin  ida ne’e ha’u hanoin Estadu labele tolera. Tanba  ne’e mak ha’u hanesan dirijenti masimu ba administrasaun  públika ninian, liu-liu ba kargu xefia sira, kargu diretór sira  kumpri didiak ita nia servisu ba, koopera ho entidade sira seluk hodi buka solusaun la’os atu penaliza ema, karik iha aktu iregularidade ruma  tenki sira komprementa hela ba kondisoins ne’ebé ijisti”,dehan António Freitas.

Nune’e mós Diretór  Nasionál  Patrimoni Lojistika Ministériu Edukasaun  Marito Soares hateten, kareta sira ne’e apoiu husi doador  sira, maibe laliu husi  termu intrega, tanba ida ne’e mak sai difikuldade boot. “Kareta sira ne’e balun diak, balun a’at ona”,dehan  Marito Soares.

Servisu ekipa konjunta la’os  rekolla de’it kareta apoiu husi doadór sira iha ministériu edukasaun, maibé sei hala’o mós ba ministériu sira seluk hodi  buka identifika kareta sira Estadu nian ne’ebé mak utulizadór sira uza ho sapa matrikula privadu.avi

[:tl]

Servisu konjunta  Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) no Patrimonia Estadu, identifika kareta  doasaun husi banku mundial ba Ministériu Edukasaun (ME) ne’ebé  utiliza tinan barak ona, maibé  la rejista iha patrimonia Estadu.

Kareta sira  apoiu husi doadór banku mundial, ba Ministériu Edukasaun hamutuk sia.

 Kareta sira uza ba tinan barak   ona, maibé  utulizadór iha Ministériu Edukasaun la rejista iha patrimonia Estadu. Kareta sira ne’e rekolla Sesta (06/02/20), iha Villa-Verde Díli.

Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira hateten,  kareta sira ne’e, prende tanba para kleur ona no utulizadór ba kareta sira ne’e la rejista kareta sira iha Patrimonia Estadu no kareta sira ne’e uza xapa matrikula privadu.

Tanba  ne’e kareta sira ne’e tenki lori ba patrimonia Estadu  Balide Díli.

 “Operasaun ida ne’e hanesan kontinuasaun hanesan tinan kotuk ba  hahú iha fulan Marsu too mai agora, ne’ebé operasaun ida ohin ne’e ami foka liu ba kareta sira doasaun  ne’ebé mak sira uza tinan  barak ona seidauk rejistu  iha patrimoni Estadu”,esplika Pontu Vokal   Ministériu Finansas  Cipriano  Pereira, ba  jornalista sira Sesta (06/02/20) iha Villa-Verde Díli.

Alende ne’e  Pontu Vokal  KAK  Euclides Madeira hateten, bainhira  utulizador sira mak  durante utulizadór sira uza kareta sira ne’e mak komete krime ruma sei submete ba prosesu investigasaun.

 “Aprosimasaun halo kleur ona ba utulizadór sira, maibé lakohi koopera, sempre demora hela de’it sasan sira ne’e, entaun ne’e mak ohin diretamente ita mai foti patrimoni Estadu sira ne’e. Orsida prosesu kontinuasaun hein relatóriu husi servisu konjunta  sei fó ba entidade ida-idak husi ne’ebá mak  ita haree, posibilidade iha krime ruma karik durantu utuliza patrimonia Estadu sira ne’e, depois ita sei prosesu”, dehan Euclides Madeira

Iha fatin hanesan Komisáriu Komisaun Funsaun Públika asuntu  Disiplinár  António Freitas hateten, kareta doasaun tenki rejista núdar  nain ba Estadu .

Tanba   iha dekretu lei númeru 8 / 2004 hateten klaru katak, patrimonia Estadu sira  ténki rejista  núdar patrimonia Estadu nai’n ba kareta.

 “Maibé prosesu balun hanesan para fali iha uma depois laiha relatóriu, fulan-fulan despeza la’o nafatin  ida ne’e ha’u hanoin Estadu labele tolera. Tanba  ne’e mak ha’u hanesan dirijenti masimu ba administrasaun  públika ninian, liu-liu ba kargu xefia sira, kargu diretór sira  kumpri didiak ita nia servisu ba, koopera ho entidade sira seluk hodi buka solusaun la’os atu penaliza ema, karik iha aktu iregularidade ruma  tenki sira komprementa hela ba kondisoins ne’ebé ijisti”,dehan António Freitas.

Nune’e mós Diretór  Nasionál  Patrimoni Lojistika Ministériu Edukasaun  Marito Soares hateten, kareta sira ne’e apoiu husi doador  sira, maibe laliu husi  termu intrega, tanba ida ne’e mak sai difikuldade boot. “Kareta sira ne’e balun diak, balun a’at ona”,dehan  Marito Soares.

Servisu ekipa konjunta la’os  rekolla de’it kareta apoiu husi doadór sira iha ministériu edukasaun, maibé sei hala’o mós ba ministériu sira seluk hodi  buka identifika kareta sira Estadu nian ne’ebé mak utulizadór sira uza ho sapa matrikula privadu.avi

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

SEFOPE sei hamenus númeru dezempregu iha rai-laran

June 29, 2022
Sekretaria Estadu Formasaun Profísional no Empr...

AJAR apresia TR deside Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Xanana hasoru malu ho SekJer ONU no PM Portugal iha Lisboa

June 29, 2022
Reprezetante Espesial Prezidente Repúblika Ti...

AJAR: Polítiku sira halo lei benefisia liu ba an rasik, doque povu kiik

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál, PN la konkorda desizaun TR

June 29, 2022
Prezidente Komisaun A, Deputadu Joaquim dos Sant...
1 2 3 741

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker