GMN TV Justica e Segurança Komando PNTL Díli promove membru nain tolu

Komando PNTL Díli promove membru nain tolu

0 views

[:pt]

FOTO:GMNTV

Komando Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Munisipiu Dili, hala’o promosaun deviza ba membru nain tolu husi deviza Assintente Inspektur ba deviza Inspektur, liu husi avaliasaun dezempeño no antigidade ka obdese durante tinan barak nia laran iha Instituisaun PNTL no Promosaun deviza ne’e hala’o iha komando Munisipiu Dili, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Segundu Komandante PNTL MUnsipiu Dili, Superintendente Assistente Euclides Belo, hatete, promosaun deviza ne’e validu husi aniversariu PNTL nian no komando polisia Munisipiu Dili husu orienta ba rekursu Humanus komando jeral PNTL fo kompotensia bele atribui promosaun deviza ba membru nain tolu.

“Promosaun ne’e validu husi 27 de Marsu 2018 loron PNTL nian, lista ne’ebe mak atu hetan promosaun ne’e nain ida mak reprezenta deit iha momentu promosaun ne’e, tolu seluk mak hala’o servisu operasaun no latuir promosaun iha tempu ne’eba, no komando PNTL Munisipiu Dili husu orientasaun ba komando jeral rekursu humanu orienta katak ho kompetensia ne’ebe atribui bele halo promosaun ho kompozisaun deviza, liu-liu asintente inspektur nain tolu,” dehan, Euclides Belo ba GMN iha nia knar fatin, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Euclides Belo hatutan katak, komando munsipiu Dili, membru nain hat mak hetan promosaun deviza, kompostu husi komandante polisia forsa rezerva, Inspketur Jose Pinto, Xefe Polisia Komunitaria polisia munsipiu Dili nian Inspektur Tomas dos Santos, seksaun Finansas nian Inspektur Ernestu Martins.

Adjuntu Komandante PNTL Munsipiu Dili ne’e esplika, promosaun deviza ne’e ho titlu antigidade ne’ebe sira hetan promosaun deviza assinetente Inspektur iha 2013 kompleta ona tinan limá sira priense kriteria ona no sira ne’ebe mak seda’uk kompleta avaliasaun dezempeño dentru de zervisu labele halo promosaun deviza ka pendenti.

Entertantu, Euclides Belo reforsa liutan avalaisaun dezempeño servisu seda’uk priense la’os labele promove, maibe pendenti lai tinan ida, mesmu sira obdese tiha ona to’o tinan lima.

Iha opurtunidade ne’e mos, Adjuntu Komandante Polisia Munisipiu Dili hatete, iha loron semana santa ne’e komando PNTL Munsipiu Dili hatun membru atus hat resin fo seguransa masimu ba selebrasaun misa iha parokia sira, kolokasaun seguransa kada parokia tuir natureza kada parokia nian.

Observasaun GMN iha tereinu iha selbrasaun misa iha Igreza Parokia Balide semana santa liu ba hetan seguransa masimu husi Unidade Polisia Tranzitu no Forsa Rezerva ka taskforce husi Komando NTL Munsipiu Dili. Eus 

[:id]

FOTO:GMNTV

Komando Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Munisipiu Dili, hala’o promosaun deviza ba membru nain tolu husi deviza Assintente Inspektur ba deviza Inspektur, liu husi avaliasaun dezempeño no antigidade ka obdese durante tinan barak nia laran iha Instituisaun PNTL no Promosaun deviza ne’e hala’o iha komando Munisipiu Dili, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Segundu Komandante PNTL MUnsipiu Dili, Superintendente Assistente Euclides Belo, hatete, promosaun deviza ne’e validu husi aniversariu PNTL nian no komando polisia Munisipiu Dili husu orienta ba rekursu Humanus komando jeral PNTL fo kompotensia bele atribui promosaun deviza ba membru nain tolu.

“Promosaun ne’e validu husi 27 de Marsu 2018 loron PNTL nian, lista ne’ebe mak atu hetan promosaun ne’e nain ida mak reprezenta deit iha momentu promosaun ne’e, tolu seluk mak hala’o servisu operasaun no latuir promosaun iha tempu ne’eba, no komando PNTL Munisipiu Dili husu orientasaun ba komando jeral rekursu humanu orienta katak ho kompetensia ne’ebe atribui bele halo promosaun ho kompozisaun deviza, liu-liu asintente inspektur nain tolu,” dehan, Euclides Belo ba GMN iha nia knar fatin, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Euclides Belo hatutan katak, komando munsipiu Dili, membru nain hat mak hetan promosaun deviza, kompostu husi komandante polisia forsa rezerva, Inspketur Jose Pinto, Xefe Polisia Komunitaria polisia munsipiu Dili nian Inspektur Tomas dos Santos, seksaun Finansas nian Inspektur Ernestu Martins.

Adjuntu Komandante PNTL Munsipiu Dili ne’e esplika, promosaun deviza ne’e ho titlu antigidade ne’ebe sira hetan promosaun deviza assinetente Inspektur iha 2013 kompleta ona tinan limá sira priense kriteria ona no sira ne’ebe mak seda’uk kompleta avaliasaun dezempeño dentru de zervisu labele halo promosaun deviza ka pendenti.

Entertantu, Euclides Belo reforsa liutan avalaisaun dezempeño servisu seda’uk priense la’os labele promove, maibe pendenti lai tinan ida, mesmu sira obdese tiha ona to’o tinan lima.

Iha opurtunidade ne’e mos, Adjuntu Komandante Polisia Munisipiu Dili hatete, iha loron semana santa ne’e komando PNTL Munsipiu Dili hatun membru atus hat resin fo seguransa masimu ba selebrasaun misa iha parokia sira, kolokasaun seguransa kada parokia tuir natureza kada parokia nian.

Observasaun GMN iha tereinu iha selbrasaun misa iha Igreza Parokia Balide semana santa liu ba hetan seguransa masimu husi Unidade Polisia Tranzitu no Forsa Rezerva ka taskforce husi Komando NTL Munsipiu Dili. Eus 

[:en]

FOTO:GMNTV

Komando Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Munisipiu Dili, hala’o promosaun deviza ba membru nain tolu husi deviza Assintente Inspektur ba deviza Inspektur, liu husi avaliasaun dezempeño no antigidade ka obdese durante tinan barak nia laran iha Instituisaun PNTL no Promosaun deviza ne’e hala’o iha komando Munisipiu Dili, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Segundu Komandante PNTL MUnsipiu Dili, Superintendente Assistente Euclides Belo, hatete, promosaun deviza ne’e validu husi aniversariu PNTL nian no komando polisia Munisipiu Dili husu orienta ba rekursu Humanus komando jeral PNTL fo kompotensia bele atribui promosaun deviza ba membru nain tolu.

“Promosaun ne’e validu husi 27 de Marsu 2018 loron PNTL nian, lista ne’ebe mak atu hetan promosaun ne’e nain ida mak reprezenta deit iha momentu promosaun ne’e, tolu seluk mak hala’o servisu operasaun no latuir promosaun iha tempu ne’eba, no komando PNTL Munisipiu Dili husu orientasaun ba komando jeral rekursu humanu orienta katak ho kompetensia ne’ebe atribui bele halo promosaun ho kompozisaun deviza, liu-liu asintente inspektur nain tolu,” dehan, Euclides Belo ba GMN iha nia knar fatin, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Euclides Belo hatutan katak, komando munsipiu Dili, membru nain hat mak hetan promosaun deviza, kompostu husi komandante polisia forsa rezerva, Inspketur Jose Pinto, Xefe Polisia Komunitaria polisia munsipiu Dili nian Inspektur Tomas dos Santos, seksaun Finansas nian Inspektur Ernestu Martins.

Adjuntu Komandante PNTL Munsipiu Dili ne’e esplika, promosaun deviza ne’e ho titlu antigidade ne’ebe sira hetan promosaun deviza assinetente Inspektur iha 2013 kompleta ona tinan limá sira priense kriteria ona no sira ne’ebe mak seda’uk kompleta avaliasaun dezempeño dentru de zervisu labele halo promosaun deviza ka pendenti.

Entertantu, Euclides Belo reforsa liutan avalaisaun dezempeño servisu seda’uk priense la’os labele promove, maibe pendenti lai tinan ida, mesmu sira obdese tiha ona to’o tinan lima.

Iha opurtunidade ne’e mos, Adjuntu Komandante Polisia Munisipiu Dili hatete, iha loron semana santa ne’e komando PNTL Munsipiu Dili hatun membru atus hat resin fo seguransa masimu ba selebrasaun misa iha parokia sira, kolokasaun seguransa kada parokia tuir natureza kada parokia nian.

Observasaun GMN iha tereinu iha selbrasaun misa iha Igreza Parokia Balide semana santa liu ba hetan seguransa masimu husi Unidade Polisia Tranzitu no Forsa Rezerva ka taskforce husi Komando NTL Munsipiu Dili. Eus 

[:tl]

FOTO:GMNTV

Komando Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Munisipiu Dili, hala’o promosaun deviza ba membru nain tolu husi deviza Assintente Inspektur ba deviza Inspektur, liu husi avaliasaun dezempeño no antigidade ka obdese durante tinan barak nia laran iha Instituisaun PNTL no Promosaun deviza ne’e hala’o iha komando Munisipiu Dili, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Segundu Komandante PNTL MUnsipiu Dili, Superintendente Assistente Euclides Belo, hatete, promosaun deviza ne’e validu husi aniversariu PNTL nian no komando polisia Munisipiu Dili husu orienta ba rekursu Humanus komando jeral PNTL fo kompotensia bele atribui promosaun deviza ba membru nain tolu.

“Promosaun ne’e validu husi 27 de Marsu 2018 loron PNTL nian, lista ne’ebe mak atu hetan promosaun ne’e nain ida mak reprezenta deit iha momentu promosaun ne’e, tolu seluk mak hala’o servisu operasaun no latuir promosaun iha tempu ne’eba, no komando PNTL Munisipiu Dili husu orientasaun ba komando jeral rekursu humanu orienta katak ho kompetensia ne’ebe atribui bele halo promosaun ho kompozisaun deviza, liu-liu asintente inspektur nain tolu,” dehan, Euclides Belo ba GMN iha nia knar fatin, Kaikoli, Kinta (28/03/2018).

Euclides Belo hatutan katak, komando munsipiu Dili, membru nain hat mak hetan promosaun deviza, kompostu husi komandante polisia forsa rezerva, Inspketur Jose Pinto, Xefe Polisia Komunitaria polisia munsipiu Dili nian Inspektur Tomas dos Santos, seksaun Finansas nian Inspektur Ernestu Martins.

Adjuntu Komandante PNTL Munsipiu Dili ne’e esplika, promosaun deviza ne’e ho titlu antigidade ne’ebe sira hetan promosaun deviza assinetente Inspektur iha 2013 kompleta ona tinan limá sira priense kriteria ona no sira ne’ebe mak seda’uk kompleta avaliasaun dezempeño dentru de zervisu labele halo promosaun deviza ka pendenti.

Entertantu, Euclides Belo reforsa liutan avalaisaun dezempeño servisu seda’uk priense la’os labele promove, maibe pendenti lai tinan ida, mesmu sira obdese tiha ona to’o tinan lima.

Iha opurtunidade ne’e mos, Adjuntu Komandante Polisia Munisipiu Dili hatete, iha loron semana santa ne’e komando PNTL Munsipiu Dili hatun membru atus hat resin fo seguransa masimu ba selebrasaun misa iha parokia sira, kolokasaun seguransa kada parokia tuir natureza kada parokia nian.

Observasaun GMN iha tereinu iha selbrasaun misa iha Igreza Parokia Balide semana santa liu ba hetan seguransa masimu husi Unidade Polisia Tranzitu no Forsa Rezerva ka taskforce husi Komando NTL Munsipiu Dili. Eus 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker