GMN TV Justica e Segurança MJ asina akordu ho UNTL hodi hasa’e koñesimentu lingua ofisial

MJ asina akordu ho UNTL hodi hasa’e koñesimentu lingua ofisial

0 views

[:pt]

Ministeriu justisa (MJ) asina akordu koperasaun ho Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) hodi fo teste nasionalidade liu husi koñesimentu ba lingua ofisial TL portugues no tetun ba sidadaun estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense.

“Ohin asina akordu oin rua primeiru akordu jeral ba koperasaun entre Ministeriu Justisa no UNTL hodi ajuda investigasaun iha ensinu superior no ida seluk konaba nasionalidade por kazamentu liu-liu UNTL no Istitutu Nasional Linguistika (INL) hodi halo prova lingua tetun no portugues ba ema estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense relasiona mos ho dezenvolvimentu ba lian tetun no portugues,”informa Ministra Justisa, Maria Angela Carascalão ba jornalista sira hafoin asina akordu koperasaun ho UNTL iha edefisiu Ministeriu Justisa, Colmera-Dili, Kuarta, 18/4/2018).

Sidadaun ne’ebe hakarak hetan nasionalidade Timorense tenki hatene lingua ofisial portugues e tetun liu husi ezame, maibe ba ema ne’ebe mai husi Nasaun CPLP la presiza halo ezame maibe aprezenta deit sertidaun moris no pasaporte ba iha diresaun rejistu notariadu, tanba konserteja sira hatene ona lingua ofisial ida hanesan portugues.

Iha fatin hanesan Reitor UNTL, Francisco Miguel Martins senti orgullu, tanba Ministeriu Justisa fo ona fiar ba UNTL hodi fo ezame.

“Senti orgullu no previleiju, tanba Ministeriu Justisa fo fiar hodi fo knar ba UNTL atu halo provas de lingua ofisiais ba ita nia maluk ne’ebe atu hetan nasionalidade Timorense ne’ebe kaben ho Timor oan tantu feto ou mane no kompetensia ne’e mos fo ba INL ne’ebe sai hanesan sentru lingua portugues no tetun no durasaun tempu ba akordu koperasaun ne’e rasik durante tinan lima nia laran,”dehan Francisco.

Nia esplika, kriteria espesifiku mak tenki hatene koalia lingua ofisial ida entre lingua tetun no portugues ne’ebe sai hanesan identidade Timor nian.

“Valor atu pasa ou la pasa mai husi Ministeriu Justisa ne’ebe determina ona katak wainhira pasa tenki hetan valor 50 ba leten no 59 ba kraik labele pasa,”esplika Francisco.

Tuir dadus husi departamentu rejistu sivil no nasionalidade iha ema estranjeiru hamutuk nain atus neen resin mak tuir ona teste no sai ona sidadaun Timor kompostu Australia, Banglades, Pakistaun, India, Angola, Filipina, Vietname, Mozambique, Cuba, Inglatera, Sri lanka belgia no maioria husi Nasaun Indonezia tanba kaben kahur no sidadaun hirak ne’e prienxe duni kriteria hodi sai sidadaun Timor bazeia ba lei nasionalidade numeru 9/2012 no dekretu lei numeru 1/2004. Ita

[:id]

Ministeriu justisa (MJ) asina akordu koperasaun ho Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) hodi fo teste nasionalidade liu husi koñesimentu ba lingua ofisial TL portugues no tetun ba sidadaun estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense.

“Ohin asina akordu oin rua primeiru akordu jeral ba koperasaun entre Ministeriu Justisa no UNTL hodi ajuda investigasaun iha ensinu superior no ida seluk konaba nasionalidade por kazamentu liu-liu UNTL no Istitutu Nasional Linguistika (INL) hodi halo prova lingua tetun no portugues ba ema estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense relasiona mos ho dezenvolvimentu ba lian tetun no portugues,”informa Ministra Justisa, Maria Angela Carascalão ba jornalista sira hafoin asina akordu koperasaun ho UNTL iha edefisiu Ministeriu Justisa, Colmera-Dili, Kuarta, 18/4/2018).

Sidadaun ne’ebe hakarak hetan nasionalidade Timorense tenki hatene lingua ofisial portugues e tetun liu husi ezame, maibe ba ema ne’ebe mai husi Nasaun CPLP la presiza halo ezame maibe aprezenta deit sertidaun moris no pasaporte ba iha diresaun rejistu notariadu, tanba konserteja sira hatene ona lingua ofisial ida hanesan portugues.

Iha fatin hanesan Reitor UNTL, Francisco Miguel Martins senti orgullu, tanba Ministeriu Justisa fo ona fiar ba UNTL hodi fo ezame.

“Senti orgullu no previleiju, tanba Ministeriu Justisa fo fiar hodi fo knar ba UNTL atu halo provas de lingua ofisiais ba ita nia maluk ne’ebe atu hetan nasionalidade Timorense ne’ebe kaben ho Timor oan tantu feto ou mane no kompetensia ne’e mos fo ba INL ne’ebe sai hanesan sentru lingua portugues no tetun no durasaun tempu ba akordu koperasaun ne’e rasik durante tinan lima nia laran,”dehan Francisco.

Nia esplika, kriteria espesifiku mak tenki hatene koalia lingua ofisial ida entre lingua tetun no portugues ne’ebe sai hanesan identidade Timor nian.

“Valor atu pasa ou la pasa mai husi Ministeriu Justisa ne’ebe determina ona katak wainhira pasa tenki hetan valor 50 ba leten no 59 ba kraik labele pasa,”esplika Francisco.

Tuir dadus husi departamentu rejistu sivil no nasionalidade iha ema estranjeiru hamutuk nain atus neen resin mak tuir ona teste no sai ona sidadaun Timor kompostu Australia, Banglades, Pakistaun, India, Angola, Filipina, Vietname, Mozambique, Cuba, Inglatera, Sri lanka belgia no maioria husi Nasaun Indonezia tanba kaben kahur no sidadaun hirak ne’e prienxe duni kriteria hodi sai sidadaun Timor bazeia ba lei nasionalidade numeru 9/2012 no dekretu lei numeru 1/2004. Ita

[:en]

Ministeriu justisa (MJ) asina akordu koperasaun ho Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) hodi fo teste nasionalidade liu husi koñesimentu ba lingua ofisial TL portugues no tetun ba sidadaun estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense.

“Ohin asina akordu oin rua primeiru akordu jeral ba koperasaun entre Ministeriu Justisa no UNTL hodi ajuda investigasaun iha ensinu superior no ida seluk konaba nasionalidade por kazamentu liu-liu UNTL no Istitutu Nasional Linguistika (INL) hodi halo prova lingua tetun no portugues ba ema estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense relasiona mos ho dezenvolvimentu ba lian tetun no portugues,”informa Ministra Justisa, Maria Angela Carascalão ba jornalista sira hafoin asina akordu koperasaun ho UNTL iha edefisiu Ministeriu Justisa, Colmera-Dili, Kuarta, 18/4/2018).

Sidadaun ne’ebe hakarak hetan nasionalidade Timorense tenki hatene lingua ofisial portugues e tetun liu husi ezame, maibe ba ema ne’ebe mai husi Nasaun CPLP la presiza halo ezame maibe aprezenta deit sertidaun moris no pasaporte ba iha diresaun rejistu notariadu, tanba konserteja sira hatene ona lingua ofisial ida hanesan portugues.

Iha fatin hanesan Reitor UNTL, Francisco Miguel Martins senti orgullu, tanba Ministeriu Justisa fo ona fiar ba UNTL hodi fo ezame.

“Senti orgullu no previleiju, tanba Ministeriu Justisa fo fiar hodi fo knar ba UNTL atu halo provas de lingua ofisiais ba ita nia maluk ne’ebe atu hetan nasionalidade Timorense ne’ebe kaben ho Timor oan tantu feto ou mane no kompetensia ne’e mos fo ba INL ne’ebe sai hanesan sentru lingua portugues no tetun no durasaun tempu ba akordu koperasaun ne’e rasik durante tinan lima nia laran,”dehan Francisco.

Nia esplika, kriteria espesifiku mak tenki hatene koalia lingua ofisial ida entre lingua tetun no portugues ne’ebe sai hanesan identidade Timor nian.

“Valor atu pasa ou la pasa mai husi Ministeriu Justisa ne’ebe determina ona katak wainhira pasa tenki hetan valor 50 ba leten no 59 ba kraik labele pasa,”esplika Francisco.

Tuir dadus husi departamentu rejistu sivil no nasionalidade iha ema estranjeiru hamutuk nain atus neen resin mak tuir ona teste no sai ona sidadaun Timor kompostu Australia, Banglades, Pakistaun, India, Angola, Filipina, Vietname, Mozambique, Cuba, Inglatera, Sri lanka belgia no maioria husi Nasaun Indonezia tanba kaben kahur no sidadaun hirak ne’e prienxe duni kriteria hodi sai sidadaun Timor bazeia ba lei nasionalidade numeru 9/2012 no dekretu lei numeru 1/2004. Ita

[:tl]

Ministeriu justisa (MJ) asina akordu koperasaun ho Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) hodi fo teste nasionalidade liu husi koñesimentu ba lingua ofisial TL portugues no tetun ba sidadaun estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense.

“Ohin asina akordu oin rua primeiru akordu jeral ba koperasaun entre Ministeriu Justisa no UNTL hodi ajuda investigasaun iha ensinu superior no ida seluk konaba nasionalidade por kazamentu liu-liu UNTL no Istitutu Nasional Linguistika (INL) hodi halo prova lingua tetun no portugues ba ema estranjeirus ne’ebe kaben ho ema Timor no hakarak sai sidadaun Timorense relasiona mos ho dezenvolvimentu ba lian tetun no portugues,”informa Ministra Justisa, Maria Angela Carascalão ba jornalista sira hafoin asina akordu koperasaun ho UNTL iha edefisiu Ministeriu Justisa, Colmera-Dili, Kuarta, 18/4/2018).

Sidadaun ne’ebe hakarak hetan nasionalidade Timorense tenki hatene lingua ofisial portugues e tetun liu husi ezame, maibe ba ema ne’ebe mai husi Nasaun CPLP la presiza halo ezame maibe aprezenta deit sertidaun moris no pasaporte ba iha diresaun rejistu notariadu, tanba konserteja sira hatene ona lingua ofisial ida hanesan portugues.

Iha fatin hanesan Reitor UNTL, Francisco Miguel Martins senti orgullu, tanba Ministeriu Justisa fo ona fiar ba UNTL hodi fo ezame.

“Senti orgullu no previleiju, tanba Ministeriu Justisa fo fiar hodi fo knar ba UNTL atu halo provas de lingua ofisiais ba ita nia maluk ne’ebe atu hetan nasionalidade Timorense ne’ebe kaben ho Timor oan tantu feto ou mane no kompetensia ne’e mos fo ba INL ne’ebe sai hanesan sentru lingua portugues no tetun no durasaun tempu ba akordu koperasaun ne’e rasik durante tinan lima nia laran,”dehan Francisco.

Nia esplika, kriteria espesifiku mak tenki hatene koalia lingua ofisial ida entre lingua tetun no portugues ne’ebe sai hanesan identidade Timor nian.

“Valor atu pasa ou la pasa mai husi Ministeriu Justisa ne’ebe determina ona katak wainhira pasa tenki hetan valor 50 ba leten no 59 ba kraik labele pasa,”esplika Francisco.

Tuir dadus husi departamentu rejistu sivil no nasionalidade iha ema estranjeiru hamutuk nain atus neen resin mak tuir ona teste no sai ona sidadaun Timor kompostu Australia, Banglades, Pakistaun, India, Angola, Filipina, Vietname, Mozambique, Cuba, Inglatera, Sri lanka belgia no maioria husi Nasaun Indonezia tanba kaben kahur no sidadaun hirak ne’e prienxe duni kriteria hodi sai sidadaun Timor bazeia ba lei nasionalidade numeru 9/2012 no dekretu lei numeru 1/2004. Ita

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Lere hato’o ona karta reforma ba Governu

January 18, 2022
Xefe Estadu Maior Jenerál, FALINTIL-Forsa Defez...

CNRT Husu PR Lú Olo di’ak liu halo suspensaun ba kargu

January 18, 2022
[caption id="attachment_53193" align="aligncenter"...

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker