GMN TV Economia PM Alkatiri mantein suspende jogus lotaria ho slot machine • MP atribui statutu arguido ba Manuel Vong ho Agusto Pereira

PM Alkatiri mantein suspende jogus lotaria ho slot machine • MP atribui statutu arguido ba Manuel Vong ho Agusto Pereira

0 views

[:pt]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, kontinua mantein nia dssizaun hodi suspende jogus lotaria popular ho slot machine ne’ebe mak Ministru Turismu, Manuel Lito Vong ho Inspektor Geral do Jogus (IGJ), Agusto Pereira, buka dalan at re-ativa fali jogus sira ne’e nia lisensa.

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, mensiona katak, nia kontinua la aseita loke jogus sira ne’ebe Ministru Turismu Manuel Vong ‘autoriza’ ho despaixu Ministru nian tanba seidauk iha lei no Alkatiri rasik prefere atvidades jogus hotu ne’ebe governu loke tenke tuir lei.

“Ha’u nia hanoin lei seidauk iha, agora ha’u hakarak konsentra ha’u nia atensaun ba  iha kampaña eleitoral no hafoin kampaña hotu mak ita haree,” afirma PM  Mari Alkatiri, hodi responde jornalista hafoin hasoru malu ho Prezidente Republika  iha Palacio Presidensial, Tersa (24/4/2018).

Alkatiri hateten, nudar primeiru Ministru ba VII Governu halo serevisu hotu tenke tuir lei no konstituisaun. La bele hanesan komando da luta ne’ebe halo sasan la tuir lei.

“Se sasan hotu tuir lei ha’u la taka,  la tuir lei ha’u taka duni. se tuir lei , lei mak komanda la’os ha’u mak komanda, ha’u laos komando da luta,” afirma PM  Alkatiri.

Ministru Vong ho IGJ Agusto Pereira sai arguido

Iha loron 9 fulan Abril liu ba, Ministeriu Publiku (MP) submete ona investigasaun hasoru Ministru Turismu, Manuel Vong ho Inspektor Geral do Jogos, Agusto Pereira nuda suspeitu ba loke jogus lotaria ho slot machine iha Dili laran.

Tuir fontes husi MP katak, hafoin halo tiha investigasaun ba suspeitu nain 2 ne’e no halo estudu klean ba depopimentus suspeitu sira nian ne’e, maka MP mos atribuio ona suspeitu nain rua hanesan arguido hodi submete ba primeiru interogatoriu iha Tribunal ne’ebe laklur tan haruka ona notifikasaun ba arguido nain 2.

Tuir fontes MP nian ne’e katak, tanba Manuerl Vong ho Agusto Pereira hanesan ona arguido, maka la iha ona kompetensia atu hasai tan despaixu kona-ba jogus nian. Tanba ne’e, MP husu Servisu Registu Verifikação Emprezarial (SERVER) atu konsulta uluk ho MP kona-ba saida deit mak IGJ ho Ministru Turismu rekomenda ba SERVER relasiona ho lisensa ba atividades jogus nian.

Husi sorin seluk, Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, klarifika katak, SERVER la iha kompotensia tomak hodi fo lisensa ba kompaña MTG HOLDING inklui kompania sira seluk atu loke jogu lotaria ha slot mechine.

“SERVER  halo deit registu ba kompaña, agora ba lisensa jogu ne’e laos SERVER nia kompotensia, katak hafoin regsitu lisensa ba aktividade hotu dekretu lei numeru 34/2007 hatete fo fila kompotensia kada instituisaun,” informa Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, hodi responde JNDiario kona ba despashu husi Diretor Inspesaun Geral do Jogu Agusto Pereira ne’ebe husu SERVER atu fo lisensa ba kompaña MTG Holding hodi loke  jogu slot mechine.

Florençio Sanches esplika katak, aktividade jogu sira ne’e 100% kompotensia Ministeriu Turismu nian, kuando iha fulan Janeiru ka Fevereiru hasai desizaun ba kompania sira hamutuk lima ne’e, rua seidauk registadu to’o agora tanba la kumpri rekezitus balun ne’ebe lei husu. Maibe, hafoin Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri hatun despashu hodi suspende jogu sira ne’e, SERVER rasik nia kompotensia la to’o ba asuntu jogu ne’e, maibe durante ne’e SERVER nafatin halo enkontru ho parte Ministeriu Turismu hodi hare lei sira ne’ebe mak liga ba ho asuntu ne’e.

“Hau rasik ba ho lei komersial nian iha legislaun lei sosiasidade komersial, dekretu lei registu komersial no iha dekretu lei numeru 6/2006 lei ne’e hatete kompaña ida kuando seidauk registu labele tuir konkursu ka hetan kontratru ba aktividade ruma, depois sira manan ne’e mos masimu  nain rua  no lei ne’e hatete manan mos tau tiha lai iha Jornal da Republika,’’ hateten Florêncio.

Nia mos esplika normalmente kuando despashu ida mai sira emite, tanba kuando sira la emite sira mos viola ona lei, maibe SEREVR nia servisu to’o deit emite hafoin rekomendasaun sai, fora husi ne’e SERVER la bele hakat liu tan sira nia kompotensia hodi fo lisensa.

Antes ne’e Direktor Inspesaun Geral do Jogos, Agusto Pereira halo despashu ba SERVER  hodi husu tan atu fo lisensa ba kompania MTG HOLDING hodi loke jogu slot mechine ne’ebe Primeiru Ministru Mari Alkatiri suspende tiha ona.

Jornalista JNDiario tenta ona halo konfirmasaun no husu klarifikasaun husi IGJ Agusto Pereira ho Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, maibe Ministru Turismu ho IGJ Agusto Pereira, to’o agora seidauk bele hasoru tanba razaun la iha sevisu fatin no okupadu ho servisu seluk.

Seluk fali, informasaun ne’ebe simu husi fontes sira husi Ministerui Turismu ho Gabineti IGJ katak, Ministru Turismu ho IGJ sei lakoalia ba mídia kona-ba atividades jogus sira ne’e.  ety/lia

[:id]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, kontinua mantein nia dssizaun hodi suspende jogus lotaria popular ho slot machine ne’ebe mak Ministru Turismu, Manuel Lito Vong ho Inspektor Geral do Jogus (IGJ), Agusto Pereira, buka dalan at re-ativa fali jogus sira ne’e nia lisensa.

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, mensiona katak, nia kontinua la aseita loke jogus sira ne’ebe Ministru Turismu Manuel Vong ‘autoriza’ ho despaixu Ministru nian tanba seidauk iha lei no Alkatiri rasik prefere atvidades jogus hotu ne’ebe governu loke tenke tuir lei.

“Ha’u nia hanoin lei seidauk iha, agora ha’u hakarak konsentra ha’u nia atensaun ba  iha kampaña eleitoral no hafoin kampaña hotu mak ita haree,” afirma PM  Mari Alkatiri, hodi responde jornalista hafoin hasoru malu ho Prezidente Republika  iha Palacio Presidensial, Tersa (24/4/2018).

Alkatiri hateten, nudar primeiru Ministru ba VII Governu halo serevisu hotu tenke tuir lei no konstituisaun. La bele hanesan komando da luta ne’ebe halo sasan la tuir lei.

“Se sasan hotu tuir lei ha’u la taka,  la tuir lei ha’u taka duni. se tuir lei , lei mak komanda la’os ha’u mak komanda, ha’u laos komando da luta,” afirma PM  Alkatiri.

Ministru Vong ho IGJ Agusto Pereira sai arguido

Iha loron 9 fulan Abril liu ba, Ministeriu Publiku (MP) submete ona investigasaun hasoru Ministru Turismu, Manuel Vong ho Inspektor Geral do Jogos, Agusto Pereira nuda suspeitu ba loke jogus lotaria ho slot machine iha Dili laran.

Tuir fontes husi MP katak, hafoin halo tiha investigasaun ba suspeitu nain 2 ne’e no halo estudu klean ba depopimentus suspeitu sira nian ne’e, maka MP mos atribuio ona suspeitu nain rua hanesan arguido hodi submete ba primeiru interogatoriu iha Tribunal ne’ebe laklur tan haruka ona notifikasaun ba arguido nain 2.

Tuir fontes MP nian ne’e katak, tanba Manuerl Vong ho Agusto Pereira hanesan ona arguido, maka la iha ona kompetensia atu hasai tan despaixu kona-ba jogus nian. Tanba ne’e, MP husu Servisu Registu Verifikação Emprezarial (SERVER) atu konsulta uluk ho MP kona-ba saida deit mak IGJ ho Ministru Turismu rekomenda ba SERVER relasiona ho lisensa ba atividades jogus nian.

Husi sorin seluk, Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, klarifika katak, SERVER la iha kompotensia tomak hodi fo lisensa ba kompaña MTG HOLDING inklui kompania sira seluk atu loke jogu lotaria ha slot mechine.

“SERVER  halo deit registu ba kompaña, agora ba lisensa jogu ne’e laos SERVER nia kompotensia, katak hafoin regsitu lisensa ba aktividade hotu dekretu lei numeru 34/2007 hatete fo fila kompotensia kada instituisaun,” informa Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, hodi responde JNDiario kona ba despashu husi Diretor Inspesaun Geral do Jogu Agusto Pereira ne’ebe husu SERVER atu fo lisensa ba kompaña MTG Holding hodi loke  jogu slot mechine.

Florençio Sanches esplika katak, aktividade jogu sira ne’e 100% kompotensia Ministeriu Turismu nian, kuando iha fulan Janeiru ka Fevereiru hasai desizaun ba kompania sira hamutuk lima ne’e, rua seidauk registadu to’o agora tanba la kumpri rekezitus balun ne’ebe lei husu. Maibe, hafoin Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri hatun despashu hodi suspende jogu sira ne’e, SERVER rasik nia kompotensia la to’o ba asuntu jogu ne’e, maibe durante ne’e SERVER nafatin halo enkontru ho parte Ministeriu Turismu hodi hare lei sira ne’ebe mak liga ba ho asuntu ne’e.

“Hau rasik ba ho lei komersial nian iha legislaun lei sosiasidade komersial, dekretu lei registu komersial no iha dekretu lei numeru 6/2006 lei ne’e hatete kompaña ida kuando seidauk registu labele tuir konkursu ka hetan kontratru ba aktividade ruma, depois sira manan ne’e mos masimu  nain rua  no lei ne’e hatete manan mos tau tiha lai iha Jornal da Republika,’’ hateten Florêncio.

Nia mos esplika normalmente kuando despashu ida mai sira emite, tanba kuando sira la emite sira mos viola ona lei, maibe SEREVR nia servisu to’o deit emite hafoin rekomendasaun sai, fora husi ne’e SERVER la bele hakat liu tan sira nia kompotensia hodi fo lisensa.

Antes ne’e Direktor Inspesaun Geral do Jogos, Agusto Pereira halo despashu ba SERVER  hodi husu tan atu fo lisensa ba kompania MTG HOLDING hodi loke jogu slot mechine ne’ebe Primeiru Ministru Mari Alkatiri suspende tiha ona.

Jornalista JNDiario tenta ona halo konfirmasaun no husu klarifikasaun husi IGJ Agusto Pereira ho Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, maibe Ministru Turismu ho IGJ Agusto Pereira, to’o agora seidauk bele hasoru tanba razaun la iha sevisu fatin no okupadu ho servisu seluk.

Seluk fali, informasaun ne’ebe simu husi fontes sira husi Ministerui Turismu ho Gabineti IGJ katak, Ministru Turismu ho IGJ sei lakoalia ba mídia kona-ba atividades jogus sira ne’e.  ety/lia

[:en]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, kontinua mantein nia dssizaun hodi suspende jogus lotaria popular ho slot machine ne’ebe mak Ministru Turismu, Manuel Lito Vong ho Inspektor Geral do Jogus (IGJ), Agusto Pereira, buka dalan at re-ativa fali jogus sira ne’e nia lisensa.

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, mensiona katak, nia kontinua la aseita loke jogus sira ne’ebe Ministru Turismu Manuel Vong ‘autoriza’ ho despaixu Ministru nian tanba seidauk iha lei no Alkatiri rasik prefere atvidades jogus hotu ne’ebe governu loke tenke tuir lei.

“Ha’u nia hanoin lei seidauk iha, agora ha’u hakarak konsentra ha’u nia atensaun ba  iha kampaña eleitoral no hafoin kampaña hotu mak ita haree,” afirma PM  Mari Alkatiri, hodi responde jornalista hafoin hasoru malu ho Prezidente Republika  iha Palacio Presidensial, Tersa (24/4/2018).

Alkatiri hateten, nudar primeiru Ministru ba VII Governu halo serevisu hotu tenke tuir lei no konstituisaun. La bele hanesan komando da luta ne’ebe halo sasan la tuir lei.

“Se sasan hotu tuir lei ha’u la taka,  la tuir lei ha’u taka duni. se tuir lei , lei mak komanda la’os ha’u mak komanda, ha’u laos komando da luta,” afirma PM  Alkatiri.

Ministru Vong ho IGJ Agusto Pereira sai arguido

Iha loron 9 fulan Abril liu ba, Ministeriu Publiku (MP) submete ona investigasaun hasoru Ministru Turismu, Manuel Vong ho Inspektor Geral do Jogos, Agusto Pereira nuda suspeitu ba loke jogus lotaria ho slot machine iha Dili laran.

Tuir fontes husi MP katak, hafoin halo tiha investigasaun ba suspeitu nain 2 ne’e no halo estudu klean ba depopimentus suspeitu sira nian ne’e, maka MP mos atribuio ona suspeitu nain rua hanesan arguido hodi submete ba primeiru interogatoriu iha Tribunal ne’ebe laklur tan haruka ona notifikasaun ba arguido nain 2.

Tuir fontes MP nian ne’e katak, tanba Manuerl Vong ho Agusto Pereira hanesan ona arguido, maka la iha ona kompetensia atu hasai tan despaixu kona-ba jogus nian. Tanba ne’e, MP husu Servisu Registu Verifikação Emprezarial (SERVER) atu konsulta uluk ho MP kona-ba saida deit mak IGJ ho Ministru Turismu rekomenda ba SERVER relasiona ho lisensa ba atividades jogus nian.

Husi sorin seluk, Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, klarifika katak, SERVER la iha kompotensia tomak hodi fo lisensa ba kompaña MTG HOLDING inklui kompania sira seluk atu loke jogu lotaria ha slot mechine.

“SERVER  halo deit registu ba kompaña, agora ba lisensa jogu ne’e laos SERVER nia kompotensia, katak hafoin regsitu lisensa ba aktividade hotu dekretu lei numeru 34/2007 hatete fo fila kompotensia kada instituisaun,” informa Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, hodi responde JNDiario kona ba despashu husi Diretor Inspesaun Geral do Jogu Agusto Pereira ne’ebe husu SERVER atu fo lisensa ba kompaña MTG Holding hodi loke  jogu slot mechine.

Florençio Sanches esplika katak, aktividade jogu sira ne’e 100% kompotensia Ministeriu Turismu nian, kuando iha fulan Janeiru ka Fevereiru hasai desizaun ba kompania sira hamutuk lima ne’e, rua seidauk registadu to’o agora tanba la kumpri rekezitus balun ne’ebe lei husu. Maibe, hafoin Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri hatun despashu hodi suspende jogu sira ne’e, SERVER rasik nia kompotensia la to’o ba asuntu jogu ne’e, maibe durante ne’e SERVER nafatin halo enkontru ho parte Ministeriu Turismu hodi hare lei sira ne’ebe mak liga ba ho asuntu ne’e.

“Hau rasik ba ho lei komersial nian iha legislaun lei sosiasidade komersial, dekretu lei registu komersial no iha dekretu lei numeru 6/2006 lei ne’e hatete kompaña ida kuando seidauk registu labele tuir konkursu ka hetan kontratru ba aktividade ruma, depois sira manan ne’e mos masimu  nain rua  no lei ne’e hatete manan mos tau tiha lai iha Jornal da Republika,’’ hateten Florêncio.

Nia mos esplika normalmente kuando despashu ida mai sira emite, tanba kuando sira la emite sira mos viola ona lei, maibe SEREVR nia servisu to’o deit emite hafoin rekomendasaun sai, fora husi ne’e SERVER la bele hakat liu tan sira nia kompotensia hodi fo lisensa.

Antes ne’e Direktor Inspesaun Geral do Jogos, Agusto Pereira halo despashu ba SERVER  hodi husu tan atu fo lisensa ba kompania MTG HOLDING hodi loke jogu slot mechine ne’ebe Primeiru Ministru Mari Alkatiri suspende tiha ona.

Jornalista JNDiario tenta ona halo konfirmasaun no husu klarifikasaun husi IGJ Agusto Pereira ho Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, maibe Ministru Turismu ho IGJ Agusto Pereira, to’o agora seidauk bele hasoru tanba razaun la iha sevisu fatin no okupadu ho servisu seluk.

Seluk fali, informasaun ne’ebe simu husi fontes sira husi Ministerui Turismu ho Gabineti IGJ katak, Ministru Turismu ho IGJ sei lakoalia ba mídia kona-ba atividades jogus sira ne’e.  ety/lia

[:tl]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, kontinua mantein nia dssizaun hodi suspende jogus lotaria popular ho slot machine ne’ebe mak Ministru Turismu, Manuel Lito Vong ho Inspektor Geral do Jogus (IGJ), Agusto Pereira, buka dalan at re-ativa fali jogus sira ne’e nia lisensa.

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, mensiona katak, nia kontinua la aseita loke jogus sira ne’ebe Ministru Turismu Manuel Vong ‘autoriza’ ho despaixu Ministru nian tanba seidauk iha lei no Alkatiri rasik prefere atvidades jogus hotu ne’ebe governu loke tenke tuir lei.

“Ha’u nia hanoin lei seidauk iha, agora ha’u hakarak konsentra ha’u nia atensaun ba  iha kampaña eleitoral no hafoin kampaña hotu mak ita haree,” afirma PM  Mari Alkatiri, hodi responde jornalista hafoin hasoru malu ho Prezidente Republika  iha Palacio Presidensial, Tersa (24/4/2018).

Alkatiri hateten, nudar primeiru Ministru ba VII Governu halo serevisu hotu tenke tuir lei no konstituisaun. La bele hanesan komando da luta ne’ebe halo sasan la tuir lei.

“Se sasan hotu tuir lei ha’u la taka,  la tuir lei ha’u taka duni. se tuir lei , lei mak komanda la’os ha’u mak komanda, ha’u laos komando da luta,” afirma PM  Alkatiri.

Ministru Vong ho IGJ Agusto Pereira sai arguido

Iha loron 9 fulan Abril liu ba, Ministeriu Publiku (MP) submete ona investigasaun hasoru Ministru Turismu, Manuel Vong ho Inspektor Geral do Jogos, Agusto Pereira nuda suspeitu ba loke jogus lotaria ho slot machine iha Dili laran.

Tuir fontes husi MP katak, hafoin halo tiha investigasaun ba suspeitu nain 2 ne’e no halo estudu klean ba depopimentus suspeitu sira nian ne’e, maka MP mos atribuio ona suspeitu nain rua hanesan arguido hodi submete ba primeiru interogatoriu iha Tribunal ne’ebe laklur tan haruka ona notifikasaun ba arguido nain 2.

Tuir fontes MP nian ne’e katak, tanba Manuerl Vong ho Agusto Pereira hanesan ona arguido, maka la iha ona kompetensia atu hasai tan despaixu kona-ba jogus nian. Tanba ne’e, MP husu Servisu Registu Verifikação Emprezarial (SERVER) atu konsulta uluk ho MP kona-ba saida deit mak IGJ ho Ministru Turismu rekomenda ba SERVER relasiona ho lisensa ba atividades jogus nian.

Husi sorin seluk, Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, klarifika katak, SERVER la iha kompotensia tomak hodi fo lisensa ba kompaña MTG HOLDING inklui kompania sira seluk atu loke jogu lotaria ha slot mechine.

“SERVER  halo deit registu ba kompaña, agora ba lisensa jogu ne’e laos SERVER nia kompotensia, katak hafoin regsitu lisensa ba aktividade hotu dekretu lei numeru 34/2007 hatete fo fila kompotensia kada instituisaun,” informa Direktor Exekutivu  SERVER, Florêncio Sanches, hodi responde JNDiario kona ba despashu husi Diretor Inspesaun Geral do Jogu Agusto Pereira ne’ebe husu SERVER atu fo lisensa ba kompaña MTG Holding hodi loke  jogu slot mechine.

Florençio Sanches esplika katak, aktividade jogu sira ne’e 100% kompotensia Ministeriu Turismu nian, kuando iha fulan Janeiru ka Fevereiru hasai desizaun ba kompania sira hamutuk lima ne’e, rua seidauk registadu to’o agora tanba la kumpri rekezitus balun ne’ebe lei husu. Maibe, hafoin Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri hatun despashu hodi suspende jogu sira ne’e, SERVER rasik nia kompotensia la to’o ba asuntu jogu ne’e, maibe durante ne’e SERVER nafatin halo enkontru ho parte Ministeriu Turismu hodi hare lei sira ne’ebe mak liga ba ho asuntu ne’e.

“Hau rasik ba ho lei komersial nian iha legislaun lei sosiasidade komersial, dekretu lei registu komersial no iha dekretu lei numeru 6/2006 lei ne’e hatete kompaña ida kuando seidauk registu labele tuir konkursu ka hetan kontratru ba aktividade ruma, depois sira manan ne’e mos masimu  nain rua  no lei ne’e hatete manan mos tau tiha lai iha Jornal da Republika,’’ hateten Florêncio.

Nia mos esplika normalmente kuando despashu ida mai sira emite, tanba kuando sira la emite sira mos viola ona lei, maibe SEREVR nia servisu to’o deit emite hafoin rekomendasaun sai, fora husi ne’e SERVER la bele hakat liu tan sira nia kompotensia hodi fo lisensa.

Antes ne’e Direktor Inspesaun Geral do Jogos, Agusto Pereira halo despashu ba SERVER  hodi husu tan atu fo lisensa ba kompania MTG HOLDING hodi loke jogu slot mechine ne’ebe Primeiru Ministru Mari Alkatiri suspende tiha ona.

Jornalista JNDiario tenta ona halo konfirmasaun no husu klarifikasaun husi IGJ Agusto Pereira ho Ministru Turismu, Manuel Lito Vong, maibe Ministru Turismu ho IGJ Agusto Pereira, to’o agora seidauk bele hasoru tanba razaun la iha sevisu fatin no okupadu ho servisu seluk.

Seluk fali, informasaun ne’ebe simu husi fontes sira husi Ministerui Turismu ho Gabineti IGJ katak, Ministru Turismu ho IGJ sei lakoalia ba mídia kona-ba atividades jogus sira ne’e.  ety/lia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker