GMN TV Justica e Segurança Xanana Gusmão: ”Ha’u fo impresta kareta ba paroquia Manatuto, laos ba padre Martinho”

Xanana Gusmão: ”Ha’u fo impresta kareta ba paroquia Manatuto, laos ba padre Martinho”

0 views

[:pt]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Tersa (29/5/2018) hala’o julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve Eis Ministru Obras Públikas Transportes e Komunikasõens (MOPTK), Gastão de Sousa, padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTK, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’ebe tama ona ba dala neen ne’e, tribunal rona deklarasaun husi Kay Rala Xanana Gusmão nudar sasin ba kazu refere.

Ba tribunal Xanana deklara katak, iha momentu ne’eba, arguidu padre Martinho Gusmão ba hasoru duni nia hodi husu ajuda kareta ida ba preparasaun serimonia komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto, nune’e Xanana mos fo orden ba gabineti sosiedade sivil inklui ministru Gastão Sousa hodi fo impresta kareta ida ba paroquia Manatuto.

“Seremonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto importante tebes, tanba ne’e hau aprova, maske laiha proposta, nune’e hau fo orden ba ministru hodi fo impresta kareta ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto ate remata no em prinsipiu kareta ne’e Estadu nian, nune’e laos fo ba padre Martinho maibe hanesan apoiu ida ba komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto,”deklara Xanana iha sala audensia.

Nia dehan, iha koñesimentu konaba viatura ne’ebe para iha ministru Gastão nia uma hodi uza ba veikulu titulu pesoal no la viola lei, tanba viatura ne’e hanesan rezerva ba kondisaun emerjensia ou iha loron Sabadu no Domingu relasiona ho prejetu reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

“Normal kuandu ministru husu ajuda ba nia oan hodi ba ense mina ba viatura ne’e, maske laos funsionariu MOPTC enkuantu utiliza ba interese komum ne’e normal,”dehan Xanana.

Alende ne’e, Xanana laiha koñesimentu konaba manutensaun ba viatura haat ne’e, maske osan restu uza ba manutensaun.

Iha parte seluk, hafoin presta deklarasaun, ba jornalista sira Kay Rala Xanana Gusmão hateten, nia prezensa iha Tribunal atu fo sasin ba kazu Gastão Sousa konaba kareta ne’ebe ADB oferese ba Governu.

“Liu husi hau nia autorizasaun kareta ida hela ho Gastão, maibe laos atu partensia ba ninian, maibe sai hanesan kareta rezerva hodi responde ba situasaun emerjensia karik iha rai monu, estrada monu, ponte monu ou ba hafuhu kompanhia balun ne’ebe halo obra laiha kualidade ho kondisaun hirak ne’e hotu mak hau autoriza kareta ida para iha Gastão nia uma,”dehan Xanana.

Nia mos apela orgaun justisa hanesan ministeriu publiku (MP), CAC no polisia investigasaun kriminal atu labele rona lia anonimu ou lia anin iha liur, maibe presiza buka hatene motivasaun saida mak ema ida halo denunsia.

Hafoin rona deklarasaun husi sasin tribunal adia hikas julgamentu ne’e ba loron 26 fulan Junhu horas tuku 16:00 lokraik, hodi hein resposta eskrita husi sasin Bispu Diocese Baucau, Don Basilio do Nascimento.

Tuir observasaun Jornalista iha terenu nota katak, julgamentu kontinuasaun ne’e hetan partisipasaun masimu husi arguidu inklui komandante PNTL munisipiu Dili Pedro Belo no arguido Gastão Sousa nia kolega sira.

Antes ne’e, ministeriu publiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kodigu prosesu penal hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, eis ministru Obras Públikas Transportes e Comunicasoens (MOPTC), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu publiku no xefe gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Padre Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebe atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula 18-948 TLS ho marka toyota land cruiser no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian, tanba tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB, maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu pe. Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu husi arguidu Diogo da Costa.

Arguido pe. Martinho Gusmão utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere pe. Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu pe. Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu husi artigu 295 no 41 no terseiru krime falsifikasaun dokumentu kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu pe. Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prezidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu publiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Cancio Xavier. Ita

[:id]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Tersa (29/5/2018) hala’o julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve Eis Ministru Obras Públikas Transportes e Komunikasõens (MOPTK), Gastão de Sousa, padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTK, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’ebe tama ona ba dala neen ne’e, tribunal rona deklarasaun husi Kay Rala Xanana Gusmão nudar sasin ba kazu refere.

Ba tribunal Xanana deklara katak, iha momentu ne’eba, arguidu padre Martinho Gusmão ba hasoru duni nia hodi husu ajuda kareta ida ba preparasaun serimonia komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto, nune’e Xanana mos fo orden ba gabineti sosiedade sivil inklui ministru Gastão Sousa hodi fo impresta kareta ida ba paroquia Manatuto.

“Seremonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto importante tebes, tanba ne’e hau aprova, maske laiha proposta, nune’e hau fo orden ba ministru hodi fo impresta kareta ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto ate remata no em prinsipiu kareta ne’e Estadu nian, nune’e laos fo ba padre Martinho maibe hanesan apoiu ida ba komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto,”deklara Xanana iha sala audensia.

Nia dehan, iha koñesimentu konaba viatura ne’ebe para iha ministru Gastão nia uma hodi uza ba veikulu titulu pesoal no la viola lei, tanba viatura ne’e hanesan rezerva ba kondisaun emerjensia ou iha loron Sabadu no Domingu relasiona ho prejetu reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

“Normal kuandu ministru husu ajuda ba nia oan hodi ba ense mina ba viatura ne’e, maske laos funsionariu MOPTC enkuantu utiliza ba interese komum ne’e normal,”dehan Xanana.

Alende ne’e, Xanana laiha koñesimentu konaba manutensaun ba viatura haat ne’e, maske osan restu uza ba manutensaun.

Iha parte seluk, hafoin presta deklarasaun, ba jornalista sira Kay Rala Xanana Gusmão hateten, nia prezensa iha Tribunal atu fo sasin ba kazu Gastão Sousa konaba kareta ne’ebe ADB oferese ba Governu.

“Liu husi hau nia autorizasaun kareta ida hela ho Gastão, maibe laos atu partensia ba ninian, maibe sai hanesan kareta rezerva hodi responde ba situasaun emerjensia karik iha rai monu, estrada monu, ponte monu ou ba hafuhu kompanhia balun ne’ebe halo obra laiha kualidade ho kondisaun hirak ne’e hotu mak hau autoriza kareta ida para iha Gastão nia uma,”dehan Xanana.

Nia mos apela orgaun justisa hanesan ministeriu publiku (MP), CAC no polisia investigasaun kriminal atu labele rona lia anonimu ou lia anin iha liur, maibe presiza buka hatene motivasaun saida mak ema ida halo denunsia.

Hafoin rona deklarasaun husi sasin tribunal adia hikas julgamentu ne’e ba loron 26 fulan Junhu horas tuku 16:00 lokraik, hodi hein resposta eskrita husi sasin Bispu Diocese Baucau, Don Basilio do Nascimento.

Tuir observasaun Jornalista iha terenu nota katak, julgamentu kontinuasaun ne’e hetan partisipasaun masimu husi arguidu inklui komandante PNTL munisipiu Dili Pedro Belo no arguido Gastão Sousa nia kolega sira.

Antes ne’e, ministeriu publiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kodigu prosesu penal hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, eis ministru Obras Públikas Transportes e Comunicasoens (MOPTC), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu publiku no xefe gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Padre Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebe atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula 18-948 TLS ho marka toyota land cruiser no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian, tanba tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB, maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu pe. Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu husi arguidu Diogo da Costa.

Arguido pe. Martinho Gusmão utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere pe. Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu pe. Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu husi artigu 295 no 41 no terseiru krime falsifikasaun dokumentu kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu pe. Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prezidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu publiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Cancio Xavier. Ita

[:en]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Tersa (29/5/2018) hala’o julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve Eis Ministru Obras Públikas Transportes e Komunikasõens (MOPTK), Gastão de Sousa, padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTK, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’ebe tama ona ba dala neen ne’e, tribunal rona deklarasaun husi Kay Rala Xanana Gusmão nudar sasin ba kazu refere.

Ba tribunal Xanana deklara katak, iha momentu ne’eba, arguidu padre Martinho Gusmão ba hasoru duni nia hodi husu ajuda kareta ida ba preparasaun serimonia komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto, nune’e Xanana mos fo orden ba gabineti sosiedade sivil inklui ministru Gastão Sousa hodi fo impresta kareta ida ba paroquia Manatuto.

“Seremonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto importante tebes, tanba ne’e hau aprova, maske laiha proposta, nune’e hau fo orden ba ministru hodi fo impresta kareta ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto ate remata no em prinsipiu kareta ne’e Estadu nian, nune’e laos fo ba padre Martinho maibe hanesan apoiu ida ba komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto,”deklara Xanana iha sala audensia.

Nia dehan, iha koñesimentu konaba viatura ne’ebe para iha ministru Gastão nia uma hodi uza ba veikulu titulu pesoal no la viola lei, tanba viatura ne’e hanesan rezerva ba kondisaun emerjensia ou iha loron Sabadu no Domingu relasiona ho prejetu reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

“Normal kuandu ministru husu ajuda ba nia oan hodi ba ense mina ba viatura ne’e, maske laos funsionariu MOPTC enkuantu utiliza ba interese komum ne’e normal,”dehan Xanana.

Alende ne’e, Xanana laiha koñesimentu konaba manutensaun ba viatura haat ne’e, maske osan restu uza ba manutensaun.

Iha parte seluk, hafoin presta deklarasaun, ba jornalista sira Kay Rala Xanana Gusmão hateten, nia prezensa iha Tribunal atu fo sasin ba kazu Gastão Sousa konaba kareta ne’ebe ADB oferese ba Governu.

“Liu husi hau nia autorizasaun kareta ida hela ho Gastão, maibe laos atu partensia ba ninian, maibe sai hanesan kareta rezerva hodi responde ba situasaun emerjensia karik iha rai monu, estrada monu, ponte monu ou ba hafuhu kompanhia balun ne’ebe halo obra laiha kualidade ho kondisaun hirak ne’e hotu mak hau autoriza kareta ida para iha Gastão nia uma,”dehan Xanana.

Nia mos apela orgaun justisa hanesan ministeriu publiku (MP), CAC no polisia investigasaun kriminal atu labele rona lia anonimu ou lia anin iha liur, maibe presiza buka hatene motivasaun saida mak ema ida halo denunsia.

Hafoin rona deklarasaun husi sasin tribunal adia hikas julgamentu ne’e ba loron 26 fulan Junhu horas tuku 16:00 lokraik, hodi hein resposta eskrita husi sasin Bispu Diocese Baucau, Don Basilio do Nascimento.

Tuir observasaun Jornalista iha terenu nota katak, julgamentu kontinuasaun ne’e hetan partisipasaun masimu husi arguidu inklui komandante PNTL munisipiu Dili Pedro Belo no arguido Gastão Sousa nia kolega sira.

Antes ne’e, ministeriu publiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kodigu prosesu penal hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, eis ministru Obras Públikas Transportes e Comunicasoens (MOPTC), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu publiku no xefe gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Padre Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebe atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula 18-948 TLS ho marka toyota land cruiser no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian, tanba tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB, maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu pe. Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu husi arguidu Diogo da Costa.

Arguido pe. Martinho Gusmão utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere pe. Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu pe. Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu husi artigu 295 no 41 no terseiru krime falsifikasaun dokumentu kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu pe. Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prezidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu publiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Cancio Xavier. Ita

[:tl]

Tribunal Distrital Dili (TDD), Tersa (29/5/2018) hala’o julgamentu ba kazu krime pekulatu, administrasaun danoza no falsifikasaun dokumentus ne’ebe deskonfia envolve Eis Ministru Obras Públikas Transportes e Komunikasõens (MOPTK), Gastão de Sousa, padre Martinho Gusmão, inklui Gastão de Sousa nia oan Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa no funsionariu públiku iha MOPTK, Diogo da Costa.

Iha julgamentu kontinuasaun ne’ebe tama ona ba dala neen ne’e, tribunal rona deklarasaun husi Kay Rala Xanana Gusmão nudar sasin ba kazu refere.

Ba tribunal Xanana deklara katak, iha momentu ne’eba, arguidu padre Martinho Gusmão ba hasoru duni nia hodi husu ajuda kareta ida ba preparasaun serimonia komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto, nune’e Xanana mos fo orden ba gabineti sosiedade sivil inklui ministru Gastão Sousa hodi fo impresta kareta ida ba paroquia Manatuto.

“Seremonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto importante tebes, tanba ne’e hau aprova, maske laiha proposta, nune’e hau fo orden ba ministru hodi fo impresta kareta ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto ate remata no em prinsipiu kareta ne’e Estadu nian, nune’e laos fo ba padre Martinho maibe hanesan apoiu ida ba komemorasaun tinan 200 paroquia Manatuto,”deklara Xanana iha sala audensia.

Nia dehan, iha koñesimentu konaba viatura ne’ebe para iha ministru Gastão nia uma hodi uza ba veikulu titulu pesoal no la viola lei, tanba viatura ne’e hanesan rezerva ba kondisaun emerjensia ou iha loron Sabadu no Domingu relasiona ho prejetu reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

“Normal kuandu ministru husu ajuda ba nia oan hodi ba ense mina ba viatura ne’e, maske laos funsionariu MOPTC enkuantu utiliza ba interese komum ne’e normal,”dehan Xanana.

Alende ne’e, Xanana laiha koñesimentu konaba manutensaun ba viatura haat ne’e, maske osan restu uza ba manutensaun.

Iha parte seluk, hafoin presta deklarasaun, ba jornalista sira Kay Rala Xanana Gusmão hateten, nia prezensa iha Tribunal atu fo sasin ba kazu Gastão Sousa konaba kareta ne’ebe ADB oferese ba Governu.

“Liu husi hau nia autorizasaun kareta ida hela ho Gastão, maibe laos atu partensia ba ninian, maibe sai hanesan kareta rezerva hodi responde ba situasaun emerjensia karik iha rai monu, estrada monu, ponte monu ou ba hafuhu kompanhia balun ne’ebe halo obra laiha kualidade ho kondisaun hirak ne’e hotu mak hau autoriza kareta ida para iha Gastão nia uma,”dehan Xanana.

Nia mos apela orgaun justisa hanesan ministeriu publiku (MP), CAC no polisia investigasaun kriminal atu labele rona lia anonimu ou lia anin iha liur, maibe presiza buka hatene motivasaun saida mak ema ida halo denunsia.

Hafoin rona deklarasaun husi sasin tribunal adia hikas julgamentu ne’e ba loron 26 fulan Junhu horas tuku 16:00 lokraik, hodi hein resposta eskrita husi sasin Bispu Diocese Baucau, Don Basilio do Nascimento.

Tuir observasaun Jornalista iha terenu nota katak, julgamentu kontinuasaun ne’e hetan partisipasaun masimu husi arguidu inklui komandante PNTL munisipiu Dili Pedro Belo no arguido Gastão Sousa nia kolega sira.

Antes ne’e, ministeriu publiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kodigu prosesu penal hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, eis ministru Obras Públikas Transportes e Comunicasoens (MOPTC), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu publiku no xefe gabinete MOPTC, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Padre Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akordu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebe atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan husi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOPTC simu konsta viatura ho matrikula 18-948 TLS ho marka toyota land cruiser no viatura ho numeru matrikula 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo koñesimentu deit ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal husi arguidu Gastão de Sousa, la fo koñesimentu ba departamentu logistika no MOPTC kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian, tanba tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia husi ADB, maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastão de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastão de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu pe. Martinho Gusmão solisita verbalmente ba arguidu Gastão de Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastão de Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu husi arguidu Diogo da Costa.

Arguido pe. Martinho Gusmão utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere pe. Martinho Gusmão solisita dala 2 ba Gastão de Sousa hodi halo manutensaun ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastão de Sousa hetan akuzasaun primeiru, husi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu pe. Martinho Gusmão.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu husi artigu 295 no 41 no terseiru krime falsifikasaun dokumentu kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastão de Sousa.

Arguidu pe. Martinho Gusmão komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastão de Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prezidi husi juiz koletivu, Albertina Neves, Antonio do Carmo, Zumiaty Freitas, ministeriu publiku reprezenta husi prokuradora Lidia Soares ho Jacinto Babo no arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho, Estaqui Guterres ho Cancio Xavier. Ita

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Lere hato’o ona karta reforma ba Governu

January 18, 2022
Xefe Estadu Maior Jenerál, FALINTIL-Forsa Defez...

CNRT Husu PR Lú Olo di’ak liu halo suspensaun ba kargu

January 18, 2022
[caption id="attachment_53193" align="aligncenter"...

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker