GMN TV Justica e Segurança KONFRONTU IHA BEMORI, REZULTA EMA 8 KANEK NO UMA 4 RAHUN

KONFRONTU IHA BEMORI, REZULTA EMA 8 KANEK NO UMA 4 RAHUN

[:pt]

Konfrontu entre juventude Bemori 1 no Bemori 3 sentral, rezulta ema nain 8 hetan kanek kman, kareta ida vidru oin rahun no uma haat inklui kios ida  rahun total.

Kazu ne´e akontese iha Domingu (01/07/18) tuku tolu madrugada iha festa ida iha Bemori Díli.

Ema nain  8  ne’ebé hetan kanek kman ne’e inklui feto ida ho naran Eva  Maria dos Santos Varela, tanba hetan tuda husi suspeitu sira.

Tuir  kronolojia akontesimentu  ne´ebé mak haktuir husi vítima Natalino Abel Cardoso, katak, kazu ne´e akontese iha festa ida iha Bemori,  Sabadu (01/07/18) tuku 3 madrugada, wainhira Natalino Abel Cardoso hetan konvida hodi ba kanta. Maibe suspeitu balun la kontente ho Natalino ninia prezensa hodi hadau tiha mikro husi  Natalino nia liman wainhira nia sei kanta hela muzika balun. Ho attitude ne’e, Natalino senti ladun kontente hodi nia ba husu suspeitu sira, maibe suspeitu sira halo kedas reasaun hodi tuku Natalino nia ibun laran no  liman los nakles.

``Tanba  ne´e  ami  ho vítima sira seluk hakarak levanta  prosesu ne´e ba oin, atu nune´e bele  prosesa suspeitu sira,``esplika vítima Natalino Abel Cardoso, ba GMN Segunda (02/07/18)  iha fatin akontesimentu Bemori Díli.

Alende  ne´e, Eva  Maria dos Santos Varela, haktuir, kazu kriminal ne´e akontese uluk husi festa ida  iha Bemori  hodi daet ba tan uma kain tolu ho nia kios ida hetan estragus.

Wainhira  Eva Maria dos Santos rona tiha ema tuda malu, nia  mós  la’o sai ba liur hodi haree akontesimentu ne’e, nune’e sorte a´at ba Eva Maria dos Santos tamba nia kios mós hetan tuda no sasan kios nian estragus mos.

 ``Ha´u hakilar ba suspeitu sira hodi hapara tiha tuda fatuk ba ha´u-nia kios, maibe suspeitu sira  nafatin tuda fatuk hodi mai kona ha´u-nia ain, kanek, depois  ha´u monu tun ba rai,``esplika Eva Maria dos Santos.

Relasiona ho akontesimentu ne´e, Eva Maria dos Santos, husu ba suspeitu sira atu responsabiliza ba aktu krimi ne´ebé mak sira komete hodi hadia fila-fali nia kios ne´e.

Entretantu iha  akontesimentu  refere, autoridade seguransa liu-liu Polísia Nacional Timor-Leste husi Eskuadra Nain Feto, Munisípiu Díli to´o iha fatin akontesimentu  hodi hakalma situasaun iha fatin refere.

Tuir komunidade balun ne’ebé hela iha Bemori maibe sira lakohi publika identidade haktuir mos katak, iha tempu kalan sira-nia uma  hetan tuda hela de´it, maibe sira la deskobre suspeitu ruma.

Bainhira GMN tenta  konfirma ho Segundu Komandante PNTL Munisípiu Díli Superintendente Assistente Euclides Belo, via telefone, maibe okupadu ho servisu.avi

 

[:id]

Konfrontu entre juventude Bemori 1 no Bemori 3 sentral, rezulta ema nain 8 hetan kanek kman, kareta ida vidru oin rahun no uma haat inklui kios ida  rahun total.

Kazu ne´e akontese iha Domingu (01/07/18) tuku tolu madrugada iha festa ida iha Bemori Díli.

Ema nain  8  ne’ebé hetan kanek kman ne’e inklui feto ida ho naran Eva  Maria dos Santos Varela, tanba hetan tuda husi suspeitu sira.

Tuir  kronolojia akontesimentu  ne´ebé mak haktuir husi vítima Natalino Abel Cardoso, katak, kazu ne´e akontese iha festa ida iha Bemori,  Sabadu (01/07/18) tuku 3 madrugada, wainhira Natalino Abel Cardoso hetan konvida hodi ba kanta. Maibe suspeitu balun la kontente ho Natalino ninia prezensa hodi hadau tiha mikro husi  Natalino nia liman wainhira nia sei kanta hela muzika balun. Ho attitude ne’e, Natalino senti ladun kontente hodi nia ba husu suspeitu sira, maibe suspeitu sira halo kedas reasaun hodi tuku Natalino nia ibun laran no  liman los nakles.

``Tanba  ne´e  ami  ho vítima sira seluk hakarak levanta  prosesu ne´e ba oin, atu nune´e bele  prosesa suspeitu sira,``esplika vítima Natalino Abel Cardoso, ba GMN Segunda (02/07/18)  iha fatin akontesimentu Bemori Díli.

Alende  ne´e, Eva  Maria dos Santos Varela, haktuir, kazu kriminal ne´e akontese uluk husi festa ida  iha Bemori  hodi daet ba tan uma kain tolu ho nia kios ida hetan estragus.

Wainhira  Eva Maria dos Santos rona tiha ema tuda malu, nia  mós  la’o sai ba liur hodi haree akontesimentu ne’e, nune’e sorte a´at ba Eva Maria dos Santos tamba nia kios mós hetan tuda no sasan kios nian estragus mos.

 ``Ha´u hakilar ba suspeitu sira hodi hapara tiha tuda fatuk ba ha´u-nia kios, maibe suspeitu sira  nafatin tuda fatuk hodi mai kona ha´u-nia ain, kanek, depois  ha´u monu tun ba rai,``esplika Eva Maria dos Santos.

Relasiona ho akontesimentu ne´e, Eva Maria dos Santos, husu ba suspeitu sira atu responsabiliza ba aktu krimi ne´ebé mak sira komete hodi hadia fila-fali nia kios ne´e.

Entretantu iha  akontesimentu  refere, autoridade seguransa liu-liu Polísia Nacional Timor-Leste husi Eskuadra Nain Feto, Munisípiu Díli to´o iha fatin akontesimentu  hodi hakalma situasaun iha fatin refere.

Tuir komunidade balun ne’ebé hela iha Bemori maibe sira lakohi publika identidade haktuir mos katak, iha tempu kalan sira-nia uma  hetan tuda hela de´it, maibe sira la deskobre suspeitu ruma.

Bainhira GMN tenta  konfirma ho Segundu Komandante PNTL Munisípiu Díli Superintendente Assistente Euclides Belo, via telefone, maibe okupadu ho servisu.avi

 

[:en]

Konfrontu entre juventude Bemori 1 no Bemori 3 sentral, rezulta ema nain 8 hetan kanek kman, kareta ida vidru oin rahun no uma haat inklui kios ida  rahun total.

Kazu ne´e akontese iha Domingu (01/07/18) tuku tolu madrugada iha festa ida iha Bemori Díli.

Ema nain  8  ne’ebé hetan kanek kman ne’e inklui feto ida ho naran Eva  Maria dos Santos Varela, tanba hetan tuda husi suspeitu sira.

Tuir  kronolojia akontesimentu  ne´ebé mak haktuir husi vítima Natalino Abel Cardoso, katak, kazu ne´e akontese iha festa ida iha Bemori,  Sabadu (01/07/18) tuku 3 madrugada, wainhira Natalino Abel Cardoso hetan konvida hodi ba kanta. Maibe suspeitu balun la kontente ho Natalino ninia prezensa hodi hadau tiha mikro husi  Natalino nia liman wainhira nia sei kanta hela muzika balun. Ho attitude ne’e, Natalino senti ladun kontente hodi nia ba husu suspeitu sira, maibe suspeitu sira halo kedas reasaun hodi tuku Natalino nia ibun laran no  liman los nakles.

``Tanba  ne´e  ami  ho vítima sira seluk hakarak levanta  prosesu ne´e ba oin, atu nune´e bele  prosesa suspeitu sira,``esplika vítima Natalino Abel Cardoso, ba GMN Segunda (02/07/18)  iha fatin akontesimentu Bemori Díli.

Alende  ne´e, Eva  Maria dos Santos Varela, haktuir, kazu kriminal ne´e akontese uluk husi festa ida  iha Bemori  hodi daet ba tan uma kain tolu ho nia kios ida hetan estragus.

Wainhira  Eva Maria dos Santos rona tiha ema tuda malu, nia  mós  la’o sai ba liur hodi haree akontesimentu ne’e, nune’e sorte a´at ba Eva Maria dos Santos tamba nia kios mós hetan tuda no sasan kios nian estragus mos.

 ``Ha´u hakilar ba suspeitu sira hodi hapara tiha tuda fatuk ba ha´u-nia kios, maibe suspeitu sira  nafatin tuda fatuk hodi mai kona ha´u-nia ain, kanek, depois  ha´u monu tun ba rai,``esplika Eva Maria dos Santos.

Relasiona ho akontesimentu ne´e, Eva Maria dos Santos, husu ba suspeitu sira atu responsabiliza ba aktu krimi ne´ebé mak sira komete hodi hadia fila-fali nia kios ne´e.

Entretantu iha  akontesimentu  refere, autoridade seguransa liu-liu Polísia Nacional Timor-Leste husi Eskuadra Nain Feto, Munisípiu Díli to´o iha fatin akontesimentu  hodi hakalma situasaun iha fatin refere.

Tuir komunidade balun ne’ebé hela iha Bemori maibe sira lakohi publika identidade haktuir mos katak, iha tempu kalan sira-nia uma  hetan tuda hela de´it, maibe sira la deskobre suspeitu ruma.

Bainhira GMN tenta  konfirma ho Segundu Komandante PNTL Munisípiu Díli Superintendente Assistente Euclides Belo, via telefone, maibe okupadu ho servisu.avi

 

[:tl]

Konfrontu entre juventude Bemori 1 no Bemori 3 sentral, rezulta ema nain 8 hetan kanek kman, kareta ida vidru oin rahun no uma haat inklui kios ida  rahun total.

Kazu ne´e akontese iha Domingu (01/07/18) tuku tolu madrugada iha festa ida iha Bemori Díli.

Ema nain  8  ne’ebé hetan kanek kman ne’e inklui feto ida ho naran Eva  Maria dos Santos Varela, tanba hetan tuda husi suspeitu sira.

Tuir  kronolojia akontesimentu  ne´ebé mak haktuir husi vítima Natalino Abel Cardoso, katak, kazu ne´e akontese iha festa ida iha Bemori,  Sabadu (01/07/18) tuku 3 madrugada, wainhira Natalino Abel Cardoso hetan konvida hodi ba kanta. Maibe suspeitu balun la kontente ho Natalino ninia prezensa hodi hadau tiha mikro husi  Natalino nia liman wainhira nia sei kanta hela muzika balun. Ho attitude ne’e, Natalino senti ladun kontente hodi nia ba husu suspeitu sira, maibe suspeitu sira halo kedas reasaun hodi tuku Natalino nia ibun laran no  liman los nakles.

``Tanba  ne´e  ami  ho vítima sira seluk hakarak levanta  prosesu ne´e ba oin, atu nune´e bele  prosesa suspeitu sira,``esplika vítima Natalino Abel Cardoso, ba GMN Segunda (02/07/18)  iha fatin akontesimentu Bemori Díli.

Alende  ne´e, Eva  Maria dos Santos Varela, haktuir, kazu kriminal ne´e akontese uluk husi festa ida  iha Bemori  hodi daet ba tan uma kain tolu ho nia kios ida hetan estragus.

Wainhira  Eva Maria dos Santos rona tiha ema tuda malu, nia  mós  la’o sai ba liur hodi haree akontesimentu ne’e, nune’e sorte a´at ba Eva Maria dos Santos tamba nia kios mós hetan tuda no sasan kios nian estragus mos.

 ``Ha´u hakilar ba suspeitu sira hodi hapara tiha tuda fatuk ba ha´u-nia kios, maibe suspeitu sira  nafatin tuda fatuk hodi mai kona ha´u-nia ain, kanek, depois  ha´u monu tun ba rai,``esplika Eva Maria dos Santos.

Relasiona ho akontesimentu ne´e, Eva Maria dos Santos, husu ba suspeitu sira atu responsabiliza ba aktu krimi ne´ebé mak sira komete hodi hadia fila-fali nia kios ne´e.

Entretantu iha  akontesimentu  refere, autoridade seguransa liu-liu Polísia Nacional Timor-Leste husi Eskuadra Nain Feto, Munisípiu Díli to´o iha fatin akontesimentu  hodi hakalma situasaun iha fatin refere.

Tuir komunidade balun ne’ebé hela iha Bemori maibe sira lakohi publika identidade haktuir mos katak, iha tempu kalan sira-nia uma  hetan tuda hela de´it, maibe sira la deskobre suspeitu ruma.

Bainhira GMN tenta  konfirma ho Segundu Komandante PNTL Munisípiu Díli Superintendente Assistente Euclides Belo, via telefone, maibe okupadu ho servisu.avi

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UMDP husu PN retira proposta lei enkuadramentu OJF

July 23, 2021
Unidade Movimentu Demokrátiku no Patriotiku (UM...

L7 husu jerasaun foun aprende hamutuk ho jerasaun tuan

July 23, 2021
Veteranu Cornelio Gama ‘L7’ atúal deputadu ...

PM Taur: Polémika ró Tranship II, MTK mak responsabiliza

July 23, 2021
Primeiru Minstru (PM), Taur Matan Ruak, deklara,...

Lere kongratula Berta kandidata-an ba PR

July 22, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál Falintil Forsa Defeza...

Lere: Impase polítiku akontese tanba ami la rona malu

July 22, 2021
Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defez...
1 2 3 619

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker