GMN TV Justica e Segurança Alkatiri aprezenta keixa hasoru CPN-CNRT ba PGR

Alkatiri aprezenta keixa hasoru CPN-CNRT ba PGR

1 views

[:pt]

Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Marí Bim Amude Alkatiri, aprezenta ona keixa hasoru Konsellu Polítika Nasionál Partidu Congresso Nacional Reconstrucão Timor (CPN-CNRT) ba Prokuradór Jerál da Repúblika (PGR-sigla portugés) hodi hetan lialoos ba akuzasaun sira ne’eb’e durante ne’e kuadrus CPN-CNRT hasai ba públiku, liu-liu akuzasaun simu subornu hosi kompañhia ConocoPhillips.

“Ha’u mai hanesan sidadaun, la’os mai hanesan líder nasionál no la’os mai hanesan Sekretáriu Jerál, para atu reklama ba Estadu, ha’u nia direitu, direitu ba bom nome, direitu ba dignidade, direitu atu ema labele nafatin ataka ha’u, bainhira laiha baze”, Marí Alkatiri, deklara ba Jornalista sira, Tersa-feira (07/07/2020/) hafoin aprezenta keixa iha PGR Kolmera, Tersa ne’e.

Alkatiri dehan, nia parte tolera bei-beik ona akuzasaun durante tinan barak nia laran, maibe loron ba loron akuzasaun kontinua ba bei-beik, nune’e nia parte halo keixa hodi  bele hatudu ba públiku lialos loos mak ida ne’ebé.

“Tanba ha’u tolera tinan 50 ona, desde ha’u komesa luta ba povu ida ne’e mak maluk Timor-oan balun tenta atu diskrimina ha’u ho meius oi-oin, tolera tinan 50 ne’e la’os oituan, maibé agora ha’u haree buat sira ne’e komesa boot ba bebeik, entaun to’o ona tempu atu hatudu ba maluk sira ne’e, katak labele abuza demais ho ha’u nia tolerânsia, tanba lei no jusitisa sei iha”,afirma Alkatiri.

Eis Primeiru Ministru ne’e hateten, enkuantu akuzasaun ne’ebé CNRT halo hasoru nia laiha faktus, CNRT tenke responsabiliza.

“Sira (CNRT) mai prova iha ne’e (PGR) bainhira sira halo akuzasaun, sira sei hatudu provas iha ne’e, iha fundamentu ka la’e, se laiha fundamentu, sira tenke responsabiliza, la’os akuza-akuza de’it, uza média oi-oin halo akuzasaun”, Alkatiri realsa.

Eis Primeiru Ministru ne’e informa tan, iha tempu badak nia laran nia parte sei aprezenta tan keixa rua ou tolu.

“Ne’e primeira keixa hasoru CPN, loron hirak tan sei mai halo keixa hasoru bankada CNRT nian, loron hirak tuir mai sei mai tan keixa hasoru sidadaun balun, sidadaun na’in 4, maibé ha’u labele mensiona naran iha ne’e, no liu ida ne’e, sei mai nafatin tan kontra média balun, agora ha’u la para mak ne’e”, haklean eis PM iha primeiru governu ne’e.

CNRT prontu hasoru

Iha sorin seluk, xefe bankada CNRT, Duarte Nunes, afirma, bankada CNRT prontu ona hasoru hodi hatán, bainhira Marí Alkatiri halo ona keixa ba MP.

“Ne’e direitu, ema ruma Kuandu sente prejudikadu hatama ba, importante, sekarik iha prova, tenke iha kontra, buat hotu ita sei akompaña, depois mak ita haree”, deklara Duarte Nunes.

Xefe bankada CNRT ne’e hatutan, bankada seidauk hanoin atu hato’o keixa, maibé partidu mak hola desizaun atu hatama, ne’e direitu partidu nian.

“Ami prontu, sekarik lori ba Tribunal atu hasai ami hotu mós ami prontu, ami deputadu 21 ne’e ba hotu kedas, laiha ema ida hela, bankada ne’e taka, ita boot sira (Jornalista) mós la preokupa ho ami, buat hotu la’o di’ak”,tenik Duarte Nunes.

Iha aprezentasaun keixa ne’e, Mari Alkatiri akompaña husi oan feto Nurima Alkatiri, maun hosi Marí Alkatiri, Ahmad Alkatiri, inklui advogadu José Guterres ho Arlindo Sanches.

Relasiona ho prosesu aprezentasaun keixa ne’e, GMN seidauk halo konfirmasaun ho parte CNRT.

Maibe antes ne’e, deputadu kuadru konsellu polítika nasionál CNRT , dezafia Eis Primeiru Ministru, Marí Alkatiri atu lori mós banku Oceanic Exploration ba iha Tribunal, atu nune’e labele husik “duvidas” ba  Povu tomak kona-ba subornu ne’ebé nia simu hosi ConocoPhillips, tanba banku refere mak fó sai ho konta bankaria kompletu.Say

[:id]

Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Marí Bim Amude Alkatiri, aprezenta ona keixa hasoru Konsellu Polítika Nasionál Partidu Congresso Nacional Reconstrucão Timor (CPN-CNRT) ba Prokuradór Jerál da Repúblika (PGR-sigla portugés) hodi hetan lialoos ba akuzasaun sira ne’eb’e durante ne’e kuadrus CPN-CNRT hasai ba públiku, liu-liu akuzasaun simu subornu hosi kompañhia ConocoPhillips.

“Ha’u mai hanesan sidadaun, la’os mai hanesan líder nasionál no la’os mai hanesan Sekretáriu Jerál, para atu reklama ba Estadu, ha’u nia direitu, direitu ba bom nome, direitu ba dignidade, direitu atu ema labele nafatin ataka ha’u, bainhira laiha baze”, Marí Alkatiri, deklara ba Jornalista sira, Tersa-feira (07/07/2020/) hafoin aprezenta keixa iha PGR Kolmera, Tersa ne’e.

Alkatiri dehan, nia parte tolera bei-beik ona akuzasaun durante tinan barak nia laran, maibe loron ba loron akuzasaun kontinua ba bei-beik, nune’e nia parte halo keixa hodi  bele hatudu ba públiku lialos loos mak ida ne’ebé.

“Tanba ha’u tolera tinan 50 ona, desde ha’u komesa luta ba povu ida ne’e mak maluk Timor-oan balun tenta atu diskrimina ha’u ho meius oi-oin, tolera tinan 50 ne’e la’os oituan, maibé agora ha’u haree buat sira ne’e komesa boot ba bebeik, entaun to’o ona tempu atu hatudu ba maluk sira ne’e, katak labele abuza demais ho ha’u nia tolerânsia, tanba lei no jusitisa sei iha”,afirma Alkatiri.

Eis Primeiru Ministru ne’e hateten, enkuantu akuzasaun ne’ebé CNRT halo hasoru nia laiha faktus, CNRT tenke responsabiliza.

“Sira (CNRT) mai prova iha ne’e (PGR) bainhira sira halo akuzasaun, sira sei hatudu provas iha ne’e, iha fundamentu ka la’e, se laiha fundamentu, sira tenke responsabiliza, la’os akuza-akuza de’it, uza média oi-oin halo akuzasaun”, Alkatiri realsa.

Eis Primeiru Ministru ne’e informa tan, iha tempu badak nia laran nia parte sei aprezenta tan keixa rua ou tolu.

“Ne’e primeira keixa hasoru CPN, loron hirak tan sei mai halo keixa hasoru bankada CNRT nian, loron hirak tuir mai sei mai tan keixa hasoru sidadaun balun, sidadaun na’in 4, maibé ha’u labele mensiona naran iha ne’e, no liu ida ne’e, sei mai nafatin tan kontra média balun, agora ha’u la para mak ne’e”, haklean eis PM iha primeiru governu ne’e.

CNRT prontu hasoru

Iha sorin seluk, xefe bankada CNRT, Duarte Nunes, afirma, bankada CNRT prontu ona hasoru hodi hatán, bainhira Marí Alkatiri halo ona keixa ba MP.

“Ne’e direitu, ema ruma Kuandu sente prejudikadu hatama ba, importante, sekarik iha prova, tenke iha kontra, buat hotu ita sei akompaña, depois mak ita haree”, deklara Duarte Nunes.

Xefe bankada CNRT ne’e hatutan, bankada seidauk hanoin atu hato’o keixa, maibé partidu mak hola desizaun atu hatama, ne’e direitu partidu nian.

“Ami prontu, sekarik lori ba Tribunal atu hasai ami hotu mós ami prontu, ami deputadu 21 ne’e ba hotu kedas, laiha ema ida hela, bankada ne’e taka, ita boot sira (Jornalista) mós la preokupa ho ami, buat hotu la’o di’ak”,tenik Duarte Nunes.

Iha aprezentasaun keixa ne’e, Mari Alkatiri akompaña husi oan feto Nurima Alkatiri, maun hosi Marí Alkatiri, Ahmad Alkatiri, inklui advogadu José Guterres ho Arlindo Sanches.

Relasiona ho prosesu aprezentasaun keixa ne’e, GMN seidauk halo konfirmasaun ho parte CNRT.

Maibe antes ne’e, deputadu kuadru konsellu polítika nasionál CNRT , dezafia Eis Primeiru Ministru, Marí Alkatiri atu lori mós banku Oceanic Exploration ba iha Tribunal, atu nune’e labele husik “duvidas” ba  Povu tomak kona-ba subornu ne’ebé nia simu hosi ConocoPhillips, tanba banku refere mak fó sai ho konta bankaria kompletu.Say

[:en]

Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Marí Bim Amude Alkatiri, aprezenta ona keixa hasoru Konsellu Polítika Nasionál Partidu Congresso Nacional Reconstrucão Timor (CPN-CNRT) ba Prokuradór Jerál da Repúblika (PGR-sigla portugés) hodi hetan lialoos ba akuzasaun sira ne’eb’e durante ne’e kuadrus CPN-CNRT hasai ba públiku, liu-liu akuzasaun simu subornu hosi kompañhia ConocoPhillips.

“Ha’u mai hanesan sidadaun, la’os mai hanesan líder nasionál no la’os mai hanesan Sekretáriu Jerál, para atu reklama ba Estadu, ha’u nia direitu, direitu ba bom nome, direitu ba dignidade, direitu atu ema labele nafatin ataka ha’u, bainhira laiha baze”, Marí Alkatiri, deklara ba Jornalista sira, Tersa-feira (07/07/2020/) hafoin aprezenta keixa iha PGR Kolmera, Tersa ne’e.

Alkatiri dehan, nia parte tolera bei-beik ona akuzasaun durante tinan barak nia laran, maibe loron ba loron akuzasaun kontinua ba bei-beik, nune’e nia parte halo keixa hodi  bele hatudu ba públiku lialos loos mak ida ne’ebé.

“Tanba ha’u tolera tinan 50 ona, desde ha’u komesa luta ba povu ida ne’e mak maluk Timor-oan balun tenta atu diskrimina ha’u ho meius oi-oin, tolera tinan 50 ne’e la’os oituan, maibé agora ha’u haree buat sira ne’e komesa boot ba bebeik, entaun to’o ona tempu atu hatudu ba maluk sira ne’e, katak labele abuza demais ho ha’u nia tolerânsia, tanba lei no jusitisa sei iha”,afirma Alkatiri.

Eis Primeiru Ministru ne’e hateten, enkuantu akuzasaun ne’ebé CNRT halo hasoru nia laiha faktus, CNRT tenke responsabiliza.

“Sira (CNRT) mai prova iha ne’e (PGR) bainhira sira halo akuzasaun, sira sei hatudu provas iha ne’e, iha fundamentu ka la’e, se laiha fundamentu, sira tenke responsabiliza, la’os akuza-akuza de’it, uza média oi-oin halo akuzasaun”, Alkatiri realsa.

Eis Primeiru Ministru ne’e informa tan, iha tempu badak nia laran nia parte sei aprezenta tan keixa rua ou tolu.

“Ne’e primeira keixa hasoru CPN, loron hirak tan sei mai halo keixa hasoru bankada CNRT nian, loron hirak tuir mai sei mai tan keixa hasoru sidadaun balun, sidadaun na’in 4, maibé ha’u labele mensiona naran iha ne’e, no liu ida ne’e, sei mai nafatin tan kontra média balun, agora ha’u la para mak ne’e”, haklean eis PM iha primeiru governu ne’e.

CNRT prontu hasoru

Iha sorin seluk, xefe bankada CNRT, Duarte Nunes, afirma, bankada CNRT prontu ona hasoru hodi hatán, bainhira Marí Alkatiri halo ona keixa ba MP.

“Ne’e direitu, ema ruma Kuandu sente prejudikadu hatama ba, importante, sekarik iha prova, tenke iha kontra, buat hotu ita sei akompaña, depois mak ita haree”, deklara Duarte Nunes.

Xefe bankada CNRT ne’e hatutan, bankada seidauk hanoin atu hato’o keixa, maibé partidu mak hola desizaun atu hatama, ne’e direitu partidu nian.

“Ami prontu, sekarik lori ba Tribunal atu hasai ami hotu mós ami prontu, ami deputadu 21 ne’e ba hotu kedas, laiha ema ida hela, bankada ne’e taka, ita boot sira (Jornalista) mós la preokupa ho ami, buat hotu la’o di’ak”,tenik Duarte Nunes.

Iha aprezentasaun keixa ne’e, Mari Alkatiri akompaña husi oan feto Nurima Alkatiri, maun hosi Marí Alkatiri, Ahmad Alkatiri, inklui advogadu José Guterres ho Arlindo Sanches.

Relasiona ho prosesu aprezentasaun keixa ne’e, GMN seidauk halo konfirmasaun ho parte CNRT.

Maibe antes ne’e, deputadu kuadru konsellu polítika nasionál CNRT , dezafia Eis Primeiru Ministru, Marí Alkatiri atu lori mós banku Oceanic Exploration ba iha Tribunal, atu nune’e labele husik “duvidas” ba  Povu tomak kona-ba subornu ne’ebé nia simu hosi ConocoPhillips, tanba banku refere mak fó sai ho konta bankaria kompletu.Say

[:tl]

Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Marí Bim Amude Alkatiri, aprezenta ona keixa hasoru Konsellu Polítika Nasionál Partidu Congresso Nacional Reconstrucão Timor (CPN-CNRT) ba Prokuradór Jerál da Repúblika (PGR-sigla portugés) hodi hetan lialoos ba akuzasaun sira ne’eb’e durante ne’e kuadrus CPN-CNRT hasai ba públiku, liu-liu akuzasaun simu subornu hosi kompañhia ConocoPhillips.

“Ha’u mai hanesan sidadaun, la’os mai hanesan líder nasionál no la’os mai hanesan Sekretáriu Jerál, para atu reklama ba Estadu, ha’u nia direitu, direitu ba bom nome, direitu ba dignidade, direitu atu ema labele nafatin ataka ha’u, bainhira laiha baze”, Marí Alkatiri, deklara ba Jornalista sira, Tersa-feira (07/07/2020) hafoin aprezenta keixa iha PGR Kolmera, Tersa ne’e.

Alkatiri dehan, nia parte tolera bei-beik ona akuzasaun durante tinan barak nia laran, maibe loron ba loron akuzasaun kontinua ba bei-beik, nune’e nia parte halo keixa hodi  bele hatudu ba públiku lialos loos mak ida ne’ebé.

“Tanba ha’u tolera tinan 50 ona, desde ha’u komesa luta ba povu ida ne’e mak maluk Timor-oan balun tenta atu diskrimina ha’u ho meius oi-oin, tolera tinan 50 ne’e la’os oituan, maibé agora ha’u haree buat sira ne’e komesa boot ba bebeik, entaun to’o ona tempu atu hatudu ba maluk sira ne’e, katak labele abuza demais ho ha’u nia tolerânsia, tanba lei no jusitisa sei iha”,afirma Alkatiri.

Eis Primeiru Ministru ne’e hateten, enkuantu akuzasaun ne’ebé CNRT halo hasoru nia laiha faktus, CNRT tenke responsabiliza.

“Sira (CNRT) mai prova iha ne’e (PGR) bainhira sira halo akuzasaun, sira sei hatudu provas iha ne’e, iha fundamentu ka la’e, se laiha fundamentu, sira tenke responsabiliza, la’os akuza-akuza de’it, uza média oi-oin halo akuzasaun”, Alkatiri realsa.

Eis Primeiru Ministru ne’e informa tan, iha tempu badak nia laran nia parte sei aprezenta tan keixa rua ou tolu.

“Ne’e primeira keixa hasoru CPN, loron hirak tan sei mai halo keixa hasoru bankada CNRT nian, loron hirak tuir mai sei mai tan keixa hasoru sidadaun balun, sidadaun na’in 4, maibé ha’u labele mensiona naran iha ne’e, no liu ida ne’e, sei mai nafatin tan kontra média balun, agora ha’u la para mak ne’e”, haklean eis PM iha primeiru governu ne’e.

CNRT prontu hasoru

Iha sorin seluk, xefe bankada CNRT, Duarte Nunes, afirma, bankada CNRT prontu ona hasoru hodi hatán, bainhira Marí Alkatiri halo ona keixa ba MP.

“Ne’e direitu, ema ruma Kuandu sente prejudikadu hatama ba, importante, sekarik iha prova, tenke iha kontra, buat hotu ita sei akompaña, depois mak ita haree”, deklara Duarte Nunes.

Xefe bankada CNRT ne’e hatutan, bankada seidauk hanoin atu hato’o keixa, maibé partidu mak hola desizaun atu hatama, ne’e direitu partidu nian.

“Ami prontu, sekarik lori ba Tribunal atu hasai ami hotu mós ami prontu, ami deputadu 21 ne’e ba hotu kedas, laiha ema ida hela, bankada ne’e taka, ita boot sira (Jornalista) mós la preokupa ho ami, buat hotu la’o di’ak”,tenik Duarte Nunes.

Iha aprezentasaun keixa ne’e, Mari Alkatiri akompaña husi oan feto Nurima Alkatiri, maun hosi Marí Alkatiri, Ahmad Alkatiri, inklui advogadu José Guterres ho Arlindo Sanches.

Relasiona ho prosesu aprezentasaun keixa ne’e, GMN seidauk halo konfirmasaun ho parte CNRT.

Maibe antes ne’e, deputadu kuadru konsellu polítika nasionál CNRT , dezafia Eis Primeiru Ministru, Marí Alkatiri atu lori mós banku Oceanic Exploration ba iha Tribunal, atu nune’e labele husik “duvidas” ba  Povu tomak kona-ba subornu ne’ebé nia simu hosi ConocoPhillips, tanba banku refere mak fó sai ho konta bankaria kompletu.Say

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Lere hato’o ona karta reforma ba Governu

January 18, 2022
Xefe Estadu Maior Jenerál, FALINTIL-Forsa Defez...

CNRT Husu PR Lú Olo di’ak liu halo suspensaun ba kargu

January 18, 2022
[caption id="attachment_53193" align="aligncenter"...

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker