GMN TV Justica e Segurança TDD sei hasai mandadu kaptura Gastão Sousa

TDD sei hasai mandadu kaptura Gastão Sousa

0 views

[:pt]

Tribunal Distrital Dili (TDD) fo prazu loron lima ba eis Ministru Obras Publikas Transportes no Comunicaseons (MOPTC) Gastão Sousa, hanesan arguidu ba prosesu krime pekulatu atu halo justifiksaun kona ba nia la marka prejensa iha tribunal.

Kuando la halo justifikasaun durante loron lima mak tribunal sei hasai mandadu kapturasaun ba arguidu Gastão hodi tuir prosesu julgamentu.

Defeza husi arguidu Gastão inklui arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ho arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa  hanesan arguidu Gastão nia oan hatete, arguidu Gastão la marka prejensa ho razaun nia servisu barak, kolen, nia kondisaun ladun diak atu tuir julgamentu.

Nune’e mos arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa halao hela estudu iha Australia, nune’e nia la marka prejensa no arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa la hetan notifikasaun husi tribunal.

Hatan ba razaun defeza ne’e prokuradora Lidia Soares la menta no konsidera  razaun arguidu Gastão la iha ligasaun ho tribunal, tanba ne’e prokurador husu ba tribunal atu hasai mandadu kapturasaunba ba arguidu Gastão hodi mai tuir julgamentu.

Iha sala audensia juiz prosesu António do Carmo hatete, kuandu arguidu Gastão moras ka kolen tanba servisu barak, nia tenki aprezenta dokumentus mediku para haforsa nia razaun ne’e.

“Ita labele nune’e hela deit prejudika fali arguidu sira seluk ne’ebe marka prejensa, tanba ne’e ita fo prazu loron lima ba arguidu Gastão atu halo justifikasaun, kaundu nia la justifka haruka multa U$ 100 no la kumpri ita tenki hasai mandadu kapturasaun para nia bele marka prejensa iha tribunal,’’ koalia Juiz iha sala audensia TDD, Sesta (6/10).

Ba arguidu Ferlio tribunal sei halo notifikasaun foun no ba arguidu Jordao tribunal sei halo esfsorsu para nia bele marka prejensa.

Juiz prosesu deside adia hikas julgamentu ne’e ba loron 9 fulan Janeiro tinan 2018, tanba arguidu nain tolu la marka prejensa.

Tuir akuzasaun katak, Ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, atuál Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOP), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu públiku no atuál Xefe Gabinete MOP, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akondu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu  ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan hosi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOP simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser v8 no viatura 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo konesimentu de’it ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal hosi arguidu Gastao de Sousa, la fo konesimentu ba departamentu logistika no MOP kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian.Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia hosi ADB.

Maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastao de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastao de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmao solisita verbalmente ba arguidu Gastao Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastao Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguido Martinho Gusmao utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmao solisita dala 2 ba Gastao Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastao de Sousa hetan akuzasaun primeiru,hosi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru maka krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmao.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa.

Arguidu MG komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastao  Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, juiza Albertina Neves, juiza Zumiaty Freitas ho juiz Antonio do Carmo, MP reprezenta husi prokurador Lidia Soares ho Jacinto Babo, arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho. Nia

[:id]

Tribunal Distrital Dili (TDD) fo prazu loron lima ba eis Ministru Obras Publikas Transportes no Comunicaseons (MOPTC) Gastão Sousa, hanesan arguidu ba prosesu krime pekulatu atu halo justifiksaun kona ba nia la marka prejensa iha tribunal.

Kuando la halo justifikasaun durante loron lima mak tribunal sei hasai mandadu kapturasaun ba arguidu Gastão hodi tuir prosesu julgamentu.

Defeza husi arguidu Gastão inklui arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ho arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa  hanesan arguidu Gastão nia oan hatete, arguidu Gastão la marka prejensa ho razaun nia servisu barak, kolen, nia kondisaun ladun diak atu tuir julgamentu.

Nune’e mos arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa halao hela estudu iha Australia, nune’e nia la marka prejensa no arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa la hetan notifikasaun husi tribunal.

Hatan ba razaun defeza ne’e prokuradora Lidia Soares la menta no konsidera  razaun arguidu Gastão la iha ligasaun ho tribunal, tanba ne’e prokurador husu ba tribunal atu hasai mandadu kapturasaunba ba arguidu Gastão hodi mai tuir julgamentu.

Iha sala audensia juiz prosesu António do Carmo hatete, kuandu arguidu Gastão moras ka kolen tanba servisu barak, nia tenki aprezenta dokumentus mediku para haforsa nia razaun ne’e.

“Ita labele nune’e hela deit prejudika fali arguidu sira seluk ne’ebe marka prejensa, tanba ne’e ita fo prazu loron lima ba arguidu Gastão atu halo justifikasaun, kaundu nia la justifka haruka multa U$ 100 no la kumpri ita tenki hasai mandadu kapturasaun para nia bele marka prejensa iha tribunal,’’ koalia Juiz iha sala audensia TDD, Sesta (6/10).

Ba arguidu Ferlio tribunal sei halo notifikasaun foun no ba arguidu Jordao tribunal sei halo esfsorsu para nia bele marka prejensa.

Juiz prosesu deside adia hikas julgamentu ne’e ba loron 9 fulan Janeiro tinan 2018, tanba arguidu nain tolu la marka prejensa.

Tuir akuzasaun katak, Ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, atuál Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOP), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu públiku no atuál Xefe Gabinete MOP, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akondu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu  ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan hosi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOP simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser v8 no viatura 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo konesimentu de’it ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal hosi arguidu Gastao de Sousa, la fo konesimentu ba departamentu logistika no MOP kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian.Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia hosi ADB.

Maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastao de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastao de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmao solisita verbalmente ba arguidu Gastao Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastao Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguido Martinho Gusmao utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmao solisita dala 2 ba Gastao Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastao de Sousa hetan akuzasaun primeiru,hosi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru maka krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmao.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa.

Arguidu MG komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastao  Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, juiza Albertina Neves, juiza Zumiaty Freitas ho juiz Antonio do Carmo, MP reprezenta husi prokurador Lidia Soares ho Jacinto Babo, arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho. Nia

[:en]

Tribunal Distrital Dili (TDD) fo prazu loron lima ba eis Ministru Obras Publikas Transportes no Comunicaseons (MOPTC) Gastão Sousa, hanesan arguidu ba prosesu krime pekulatu atu halo justifiksaun kona ba nia la marka prejensa iha tribunal.

Kuando la halo justifikasaun durante loron lima mak tribunal sei hasai mandadu kapturasaun ba arguidu Gastão hodi tuir prosesu julgamentu.

Defeza husi arguidu Gastão inklui arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ho arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa  hanesan arguidu Gastão nia oan hatete, arguidu Gastão la marka prejensa ho razaun nia servisu barak, kolen, nia kondisaun ladun diak atu tuir julgamentu.

Nune’e mos arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa halao hela estudu iha Australia, nune’e nia la marka prejensa no arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa la hetan notifikasaun husi tribunal.

Hatan ba razaun defeza ne’e prokuradora Lidia Soares la menta no konsidera  razaun arguidu Gastão la iha ligasaun ho tribunal, tanba ne’e prokurador husu ba tribunal atu hasai mandadu kapturasaunba ba arguidu Gastão hodi mai tuir julgamentu.

Iha sala audensia juiz prosesu António do Carmo hatete, kuandu arguidu Gastão moras ka kolen tanba servisu barak, nia tenki aprezenta dokumentus mediku para haforsa nia razaun ne’e.

“Ita labele nune’e hela deit prejudika fali arguidu sira seluk ne’ebe marka prejensa, tanba ne’e ita fo prazu loron lima ba arguidu Gastão atu halo justifikasaun, kaundu nia la justifka haruka multa U$ 100 no la kumpri ita tenki hasai mandadu kapturasaun para nia bele marka prejensa iha tribunal,’’ koalia Juiz iha sala audensia TDD, Sesta (6/10).

Ba arguidu Ferlio tribunal sei halo notifikasaun foun no ba arguidu Jordao tribunal sei halo esfsorsu para nia bele marka prejensa.

Juiz prosesu deside adia hikas julgamentu ne’e ba loron 9 fulan Janeiro tinan 2018, tanba arguidu nain tolu la marka prejensa.

Tuir akuzasaun katak, Ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, atuál Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOP), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu públiku no atuál Xefe Gabinete MOP, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akondu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu  ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan hosi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOP simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser v8 no viatura 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo konesimentu de’it ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal hosi arguidu Gastao de Sousa, la fo konesimentu ba departamentu logistika no MOP kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian.Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia hosi ADB.

Maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastao de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastao de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmao solisita verbalmente ba arguidu Gastao Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastao Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguido Martinho Gusmao utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmao solisita dala 2 ba Gastao Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastao de Sousa hetan akuzasaun primeiru,hosi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru maka krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmao.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa.

Arguidu MG komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastao  Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, juiza Albertina Neves, juiza Zumiaty Freitas ho juiz Antonio do Carmo, MP reprezenta husi prokurador Lidia Soares ho Jacinto Babo, arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho. Nia

[:tl]

Tribunal Distrital Dili (TDD) fo prazu loron lima ba eis Ministru Obras Publikas Transportes no Comunicaseons (MOPTC) Gastão Sousa, hanesan arguidu ba prosesu krime pekulatu atu halo justifiksaun kona ba nia la marka prejensa iha tribunal.

Kuando la halo justifikasaun durante loron lima mak tribunal sei hasai mandadu kapturasaun ba arguidu Gastão hodi tuir prosesu julgamentu.

Defeza husi arguidu Gastão inklui arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ho arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa  hanesan arguidu Gastão nia oan hatete, arguidu Gastão la marka prejensa ho razaun nia servisu barak, kolen, nia kondisaun ladun diak atu tuir julgamentu.

Nune’e mos arguidu Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa halao hela estudu iha Australia, nune’e nia la marka prejensa no arguidu Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa la hetan notifikasaun husi tribunal.

Hatan ba razaun defeza ne’e prokuradora Lidia Soares la menta no konsidera  razaun arguidu Gastão la iha ligasaun ho tribunal, tanba ne’e prokurador husu ba tribunal atu hasai mandadu kapturasaunba ba arguidu Gastão hodi mai tuir julgamentu.

Iha sala audensia juiz prosesu António do Carmo hatete, kuandu arguidu Gastão moras ka kolen tanba servisu barak, nia tenki aprezenta dokumentus mediku para haforsa nia razaun ne’e.

“Ita labele nune’e hela deit prejudika fali arguidu sira seluk ne’ebe marka prejensa, tanba ne’e ita fo prazu loron lima ba arguidu Gastão atu halo justifikasaun, kaundu nia la justifka haruka multa U$ 100 no la kumpri ita tenki hasai mandadu kapturasaun para nia bele marka prejensa iha tribunal,’’ koalia Juiz iha sala audensia TDD, Sesta (6/10).

Ba arguidu Ferlio tribunal sei halo notifikasaun foun no ba arguidu Jordao tribunal sei halo esfsorsu para nia bele marka prejensa.

Juiz prosesu deside adia hikas julgamentu ne’e ba loron 9 fulan Janeiro tinan 2018, tanba arguidu nain tolu la marka prejensa.

Tuir akuzasaun katak, Ministériu públiku akuza no rekere julgamentu iha prosesu komum bazeia ba artigu 236 no 48 no.2 alínea d, kódigu prosesu penál hasoru arguidu  Gastão Francisco de Sousa, atuál Ministru Obras Públikas, Transportes no Komunikasaun (MOP), Diogo da Costa nu’udar funsionáriu públiku no atuál Xefe Gabinete MOP, Jordão Maria de Jesus da Silva Sousa ne’ebé  koñesidu ho “Jordy Sousa”, oan husi Gastão de Sousa, Ferlio Afonso Bado Loi da Silva Sousa koñesidu ho “Viali”, funsionário Públiku iha Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasau (MNEC) no Martinho Gusmão, saserdote katóliku iha paroquia Santo António Manatuto.

Iha loron 28 fulan Fevereiru 2010 asina akondu entre Governu RDTL ho Asian Development Bank (ADB), projetu finansiamentu  ho montante orsamentu hamutuk $ 46.000.000 ne’ebé atribui ba fundu ba reabilitasaun no konstrusaun Estrada.

Projetu refere remata iha tinan 2012 no tenki entrega fila fali osan hosi fundu ne’ebe la utiliza ho montante $ 82.776,77 dolares Amerikanu inklui viatura 8.

Entre viatura hirak ne’ebe MOP simu konsta viatura ho matrikula  18-948 TLS ho marka toyota land cruiser v8 no viatura 19-754 TLS ho marka toyota kijang innova ne’ebe entrega ba arguido Diogo da Costa.

Na realidade fo konesimentu de’it ba viatura rua seluk ho matrikula 18-723 TLS ho marka toyota rav 4 no viatura 18-947 TLS ho marka  toyota land cruiser prado.

Hafoin simu viatura hirak ne’e, tuir instrusaun verbal hosi arguidu Gastao de Sousa, la fo konesimentu ba departamentu logistika no MOP kona-ba simu viatura hirak ne’e.

Konkordansia no kolaborasaun hirak ne’e ho intensaun hodi oinsa bele halakon rejistu viatura rua ne’e hanesan partimoniu estadu nian.Tuir planu ne’ebe sira halo ona maka iha loron 24 fulan Setembru 2012, arguido Gastao komunika ba ADB kona-ba nia desizaun atu atribui viatura rua ho matrikula 18-948 no 19-754 ba unidade jestaun projetu nian inklui manutensaun no abastesimentu kombustivel ne’ebe finansia hosi ADB.

Maibe realidade hatudu katak viatura ho matrikula 18-948 rai hela iha Gastao de Sousa nia rezidensia iha aldeia Becusi bawah, suku Becora.

Arguidu Gastao de Sousa mos permite arguidu nain rua Jordy no Viali hodi utiliza veikulu ba titulu pesoal durante sira nia paseiu iha sidade laran.

Iha data ne’ebe la konkretu, iha final fulan Abril ka meadu fulan Maio 2014, arguidu Martinho Gusmao solisita verbalmente ba arguidu Gastao Sousa hodi husu ajuda viatura ida ba preparasaun serimonia komemorativa tinan 200 paroquia Manatuto nian no iha loron 13 fulan Maio 2014 arguidu Gastao Sousa entrega pesoalmente viatura ho matrikula 19-754 TLS ne’ebe uza hela ba titulu privadu hosi arguidu Diogo da Costa.

Arguido Martinho Gusmao utiliza viatura refere durante tinan 1 fulan 3 no bainhira uza viatura refere Martinho Gusmao solisita dala 2 ba Gastao Sousa hodi halo manutensaun  ba viatura iha loron 14 fulan Junho 2014 no loron 28 Agostu 2014 ne’ebe uza osan husi fundu ADB nian ho montante $ 532,34 dolar amerikanu.

Bazeia ba akuzasaun hirak ne’ebe iha maka konsidera katak bens no ekipamentu hirak ne’ebe sira uza pertense ba Estadu, mezmu nune’e, sira aproveita patrimoniu publiku ba benefisiu propriu maski hatene katak aktu sira ne’e prezudika Estadu.

Nune’e, arguidu Gastao de Sousa hetan akuzasaun primeiru,hosi MP ho krime pekulatu kontra artigu 295 no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Diogo da Silva, segundu, krime pekulatu ida seluk maka kontra artigu 295 no. 1, 41no 34 ba autoria material ho arguidu Jordy Sousa no Viali, terseiru maka krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Martinho Gusmao.

Arguidu Diogo da Costa MP akuza ho primeiru, krime pekulatu, iha artigu 295  no. 1& 3 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa, segundu nafatin ho krime pekulatu hosi artigu 295 no 41 no terseiru maka krime falsifikasaun dokumentu  kontra artigu 303 no 1 alinea A no 41.

Arguidu Jordy sousa no Viali komete iha co-autoria material ne’ebe MP akuza ho krime pekulatu kontra artigu 295, no 1, 41 no 34 ba autoria material ho arguidu Gastao de Sousa.

Arguidu MG komete ba kumplisidade material ne’ebe MP akuza ho krime administrasaun danoza kontra artigu 274, no 2 & 3 ba kumplisidade ho arguidu Gastao  Sousa.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiz koletivu, juiza Albertina Neves, juiza Zumiaty Freitas ho juiz Antonio do Carmo, MP reprezenta husi prokurador Lidia Soares ho Jacinto Babo, arguidu sira hetan asistensia legal husi defensor publiku Fernando Carvalho. Nia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker