GMN TV Justica e Segurança OJE 2019 TR husu milaun US$ 7  Husu adisional milaun 14 ba konstrusaun TDD

OJE 2019 TR husu milaun US$ 7  Husu adisional milaun 14 ba konstrusaun TDD

[:pt]

Prezidenti Tribunal Rekursu (TR), Deolindo dos Santos,  aprezenta planu orsamental Tribunal Rekursu nian ba tinan 2019  iha reuniaun komite revizaun politika orsamental tinan 2019.

Iha aprezentasaun ne’e, Deolindo dos Santos aprezenta Tribunal Rekursu nia orsamentu ho montante dolar amerikanu milaun US$3 resin ba komite revizaun orsamental, ne’ebé prepara husi Ministériu Finansas.

Prezidente Tribunal rekursu hatutan  katak, orsamentu milaun US$3 ne’e, la sufisiente ba tribunal rekursu hodi tau matan ba tribunal hotu iha Munisípiu sira.

Responsabel masimu Orgaun Judisial nee husu ba komite revizaun orsamental atu aumenta orsamentu Tribunal Rekursu nian ba dolar amerikanu milaun US$7, no husu tan orsamentu adisional milaun US$14 ba konstrusaun edifisiu  Tribunal Distrital Dili.

 “Ami mai hato’o ami nia informasaun, ba Orsamentu Jeral Estadu 2019 nian. Antes ne’e iha ona pakote orsamental husi ministériu finansas ne’ebé fó mai ami milaun US$3 resin, entaun ami haree katak, orsamentu ida ne’e sei la to’o ba servisu Tribunal Rekursu nian iha tinan oin. Tanba ne’e mak ami halo pedidu adisional sira ne’ebé mak atu bele koresponde nesesidade tribunal nian iha tinan ida nia laran. Entaun total orsamentu ne’ebé mak ami iha ne’e milaun US$7 resin,” informa Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo dos Santos ba jornalista sira iha Ministériu Finansas Aitarak Laran Dili, Kinta (25/010).

Nia hatutan Komisaun Revizaun Orsamental ne’e, prezide direita husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ne’e, konvida Tribunal Rekursu atu halo aprezentasaun kona ba nia orsamentu.

Nia haktuir, orsamentu ida ne’e sei tau direita iha Tribunal Rekursu atu haree servisu hotu tribunal sira nian.

“Ami mós iha pedidu adisional ba kapital dezenvolvimentu ho montante milaun US$14, inklui atu harii Tribunal Distrital Dili nian. Orsamentu ida ne’e sei jere husi Sekretáriadu Grande Projeitu, entaun orsamentu ida ne’e la tama iha direita ba Tribunal Rekursu nian,” relata Deolindo do Santos.

Nia esplika, Tribunal Rekursu iha planu importante tolu mak atu implementa iha setor justisa mak hanesan, lijislasaun, kapasitasaun rekursu humanus, no infra-estrutura. Tanba nee orsamentu tinan 2019 nian, Tribunal Rekursu fó mós prioridade ba rekursu humanu.

Tuir ajenda, reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, sei hala’o durante semana ida, no sei remata iha sabadu semana ne’e. Reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, ho objetivu atu ministeriu ida-ida aprezenta nia montante orsamentu rasik ba tinan 2019.cos

[:id]

Prezidenti Tribunal Rekursu (TR), Deolindo dos Santos,  aprezenta planu orsamental Tribunal Rekursu nian ba tinan 2019  iha reuniaun komite revizaun politika orsamental tinan 2019.

Iha aprezentasaun ne’e, Deolindo dos Santos aprezenta Tribunal Rekursu nia orsamentu ho montante dolar amerikanu milaun US$3 resin ba komite revizaun orsamental, ne’ebé prepara husi Ministériu Finansas.

Prezidente Tribunal rekursu hatutan  katak, orsamentu milaun US$3 ne’e, la sufisiente ba tribunal rekursu hodi tau matan ba tribunal hotu iha Munisípiu sira.

Responsabel masimu Orgaun Judisial nee husu ba komite revizaun orsamental atu aumenta orsamentu Tribunal Rekursu nian ba dolar amerikanu milaun US$7, no husu tan orsamentu adisional milaun US$14 ba konstrusaun edifisiu  Tribunal Distrital Dili.

 “Ami mai hato’o ami nia informasaun, ba Orsamentu Jeral Estadu 2019 nian. Antes ne’e iha ona pakote orsamental husi ministériu finansas ne’ebé fó mai ami milaun US$3 resin, entaun ami haree katak, orsamentu ida ne’e sei la to’o ba servisu Tribunal Rekursu nian iha tinan oin. Tanba ne’e mak ami halo pedidu adisional sira ne’ebé mak atu bele koresponde nesesidade tribunal nian iha tinan ida nia laran. Entaun total orsamentu ne’ebé mak ami iha ne’e milaun US$7 resin,” informa Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo dos Santos ba jornalista sira iha Ministériu Finansas Aitarak Laran Dili, Kinta (25/010).

Nia hatutan Komisaun Revizaun Orsamental ne’e, prezide direita husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ne’e, konvida Tribunal Rekursu atu halo aprezentasaun kona ba nia orsamentu.

Nia haktuir, orsamentu ida ne’e sei tau direita iha Tribunal Rekursu atu haree servisu hotu tribunal sira nian.

“Ami mós iha pedidu adisional ba kapital dezenvolvimentu ho montante milaun US$14, inklui atu harii Tribunal Distrital Dili nian. Orsamentu ida ne’e sei jere husi Sekretáriadu Grande Projeitu, entaun orsamentu ida ne’e la tama iha direita ba Tribunal Rekursu nian,” relata Deolindo do Santos.

Nia esplika, Tribunal Rekursu iha planu importante tolu mak atu implementa iha setor justisa mak hanesan, lijislasaun, kapasitasaun rekursu humanus, no infra-estrutura. Tanba nee orsamentu tinan 2019 nian, Tribunal Rekursu fó mós prioridade ba rekursu humanu.

Tuir ajenda, reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, sei hala’o durante semana ida, no sei remata iha sabadu semana ne’e. Reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, ho objetivu atu ministeriu ida-ida aprezenta nia montante orsamentu rasik ba tinan 2019.cos

[:en]

Prezidenti Tribunal Rekursu (TR), Deolindo dos Santos,  aprezenta planu orsamental Tribunal Rekursu nian ba tinan 2019  iha reuniaun komite revizaun politika orsamental tinan 2019.

Iha aprezentasaun ne’e, Deolindo dos Santos aprezenta Tribunal Rekursu nia orsamentu ho montante dolar amerikanu milaun US$3 resin ba komite revizaun orsamental, ne’ebé prepara husi Ministériu Finansas.

Prezidente Tribunal rekursu hatutan  katak, orsamentu milaun US$3 ne’e, la sufisiente ba tribunal rekursu hodi tau matan ba tribunal hotu iha Munisípiu sira.

Responsabel masimu Orgaun Judisial nee husu ba komite revizaun orsamental atu aumenta orsamentu Tribunal Rekursu nian ba dolar amerikanu milaun US$7, no husu tan orsamentu adisional milaun US$14 ba konstrusaun edifisiu  Tribunal Distrital Dili.

 “Ami mai hato’o ami nia informasaun, ba Orsamentu Jeral Estadu 2019 nian. Antes ne’e iha ona pakote orsamental husi ministériu finansas ne’ebé fó mai ami milaun US$3 resin, entaun ami haree katak, orsamentu ida ne’e sei la to’o ba servisu Tribunal Rekursu nian iha tinan oin. Tanba ne’e mak ami halo pedidu adisional sira ne’ebé mak atu bele koresponde nesesidade tribunal nian iha tinan ida nia laran. Entaun total orsamentu ne’ebé mak ami iha ne’e milaun US$7 resin,” informa Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo dos Santos ba jornalista sira iha Ministériu Finansas Aitarak Laran Dili, Kinta (25/010).

Nia hatutan Komisaun Revizaun Orsamental ne’e, prezide direita husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ne’e, konvida Tribunal Rekursu atu halo aprezentasaun kona ba nia orsamentu.

Nia haktuir, orsamentu ida ne’e sei tau direita iha Tribunal Rekursu atu haree servisu hotu tribunal sira nian.

“Ami mós iha pedidu adisional ba kapital dezenvolvimentu ho montante milaun US$14, inklui atu harii Tribunal Distrital Dili nian. Orsamentu ida ne’e sei jere husi Sekretáriadu Grande Projeitu, entaun orsamentu ida ne’e la tama iha direita ba Tribunal Rekursu nian,” relata Deolindo do Santos.

Nia esplika, Tribunal Rekursu iha planu importante tolu mak atu implementa iha setor justisa mak hanesan, lijislasaun, kapasitasaun rekursu humanus, no infra-estrutura. Tanba nee orsamentu tinan 2019 nian, Tribunal Rekursu fó mós prioridade ba rekursu humanu.

Tuir ajenda, reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, sei hala’o durante semana ida, no sei remata iha sabadu semana ne’e. Reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, ho objetivu atu ministeriu ida-ida aprezenta nia montante orsamentu rasik ba tinan 2019.cos

[:tl]

Prezidenti Tribunal Rekursu (TR), Deolindo dos Santos,  aprezenta planu orsamental Tribunal Rekursu nian ba tinan 2019  iha reuniaun komite revizaun politika orsamental tinan 2019.

Iha aprezentasaun ne’e, Deolindo dos Santos aprezenta Tribunal Rekursu nia orsamentu ho montante dolar amerikanu milaun US$3 resin ba komite revizaun orsamental, ne’ebé prepara husi Ministériu Finansas.

Prezidente Tribunal rekursu hatutan  katak, orsamentu milaun US$3 ne’e, la sufisiente ba tribunal rekursu hodi tau matan ba tribunal hotu iha Munisípiu sira.

Responsabel masimu Orgaun Judisial nee husu ba komite revizaun orsamental atu aumenta orsamentu Tribunal Rekursu nian ba dolar amerikanu milaun US$7, no husu tan orsamentu adisional milaun US$14 ba konstrusaun edifisiu  Tribunal Distrital Dili.

 “Ami mai hato’o ami nia informasaun, ba Orsamentu Jeral Estadu 2019 nian. Antes ne’e iha ona pakote orsamental husi ministériu finansas ne’ebé fó mai ami milaun US$3 resin, entaun ami haree katak, orsamentu ida ne’e sei la to’o ba servisu Tribunal Rekursu nian iha tinan oin. Tanba ne’e mak ami halo pedidu adisional sira ne’ebé mak atu bele koresponde nesesidade tribunal nian iha tinan ida nia laran. Entaun total orsamentu ne’ebé mak ami iha ne’e milaun US$7 resin,” informa Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo dos Santos ba jornalista sira iha Ministériu Finansas Aitarak Laran Dili, Kinta (25/010).

Nia hatutan Komisaun Revizaun Orsamental ne’e, prezide direita husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ne’e, konvida Tribunal Rekursu atu halo aprezentasaun kona ba nia orsamentu.

Nia haktuir, orsamentu ida ne’e sei tau direita iha Tribunal Rekursu atu haree servisu hotu tribunal sira nian.

“Ami mós iha pedidu adisional ba kapital dezenvolvimentu ho montante milaun US$14, inklui atu harii Tribunal Distrital Dili nian. Orsamentu ida ne’e sei jere husi Sekretáriadu Grande Projeitu, entaun orsamentu ida ne’e la tama iha direita ba Tribunal Rekursu nian,” relata Deolindo do Santos.

Nia esplika, Tribunal Rekursu iha planu importante tolu mak atu implementa iha setor justisa mak hanesan, lijislasaun, kapasitasaun rekursu humanus, no infra-estrutura. Tanba nee orsamentu tinan 2019 nian, Tribunal Rekursu fó mós prioridade ba rekursu humanu.

Tuir ajenda, reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, sei hala’o durante semana ida, no sei remata iha sabadu semana ne’e. Reuniaun komite revizaun orsamental ne’e, ho objetivu atu ministeriu ida-ida aprezenta nia montante orsamentu rasik ba tinan 2019.cos

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UMDP husu PN retira proposta lei enkuadramentu OJF

July 23, 2021
Unidade Movimentu Demokrátiku no Patriotiku (UM...

L7 husu jerasaun foun aprende hamutuk ho jerasaun tuan

July 23, 2021
Veteranu Cornelio Gama ‘L7’ atúal deputadu ...

PM Taur: Polémika ró Tranship II, MTK mak responsabiliza

July 23, 2021
Primeiru Minstru (PM), Taur Matan Ruak, deklara,...

Lere kongratula Berta kandidata-an ba PR

July 22, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál Falintil Forsa Defeza...

Lere: Impase polítiku akontese tanba ami la rona malu

July 22, 2021
Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defez...
1 2 3 619

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker