GMN TV Justica e Segurança Falsifikasaun dokumentus ba jogador ''Kalbuady rekuñese telefone bebebeik arguida MRFCA ''

Falsifikasaun dokumentus ba jogador ''Kalbuady rekuñese telefone bebebeik arguida MRFCA ''

0 views

[:pt]

Eis Ministru Turismu (MT) iha VI Governu Francisco Kalbuady Lay, sai sasin ba kazu falisifikasaun dokumentus ba jogador naturalizadu husi Brasil.

Iha nia sasin ne’e Prezidente Federasaun Footbal Timor-Leste (FFTL), Kalbuady, rekuñese nia halo kontaktu via telefone bebeik ba arguida MRFCA eis diretora Diresaun Nasional  Registu Notariado (DNRN) hodi husu ajuda prosesa pasporte ba jogador sira.

 “Ha’u nunka hasoru duni, maibe via telefone bebeik, tanba ha’u laos foin kuñese, ha’u telefone para husu prosesa lalais, tanba jogu mos besik ona,’’deklara Kalbuady ba tribunal, Sesta (16/12/2017) iha Tribunal Distrital Dili (TDD).

Hanesan prezidente nia hatene kona-ba prosesu halo pasaporte ba jogador sira ne’e no nia mos halo karta ba DNRN, maibe desizaun saida deit husi FFTL ne’e desizaun koletivu laos nia mesak mak halo  desizaun.

Tanba Kalbuady rasik servisu barak bai-bain nia hatene deit desizaun koletivu sai ona, servisu hotu nia entrega ba vise, sekretariu jeral inklui tekniku sira mak hala’o hanesan arguidu GSC ne’e kumpri no ezekuta desizaun mai husi koletivu.

Kona-ba karta ne’ebe deriji ba arguida MRFCA ne’e Kalbuady rekuñese duni, maibe kona-ba asinatura nia la iha kuñesementu, tanba tuir nia asinatira iha karta ne’e laos ninian.

Iha parte seluk testamuña Germano Antonio da Silva hanesan membru ezekutivu komite FFTL rekuñese sira halo reuniaun iha loron 20 fulan Marsu tinan 2014 hodi halo desizaun simu jogaor husi Barsil no aprova propsota ne’e depois sekretariu jeral Amandio mak implementa .

Nune’e mos sasin Frederico Pereira hatete, kuandu nia hahu servisu iha FFTL iha fulan Marsu tinan 2014 pasaporte ba jogador sira husi Brasil ne’e iha hotu ona, tan ne’e nia lahatene buat ida kona ba prosesu pasaporte ne’e.

Antes ne’e tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku (MP) katak,   iha tinan 2011 to’o tinan 2012 arguidu ho inisial MRFCA hanesan diretora DNRN.

Iha loron 3 fulan Fevereiru tinan 2015 FFTL liu husi nia prezidente Francisco Kalbuady Lay halo karta ofisial ba arguida MRFCA ne’ebe momentu ne’e hanesan diretora atu fasilita pasaporte ba jogador selesaun nasional Timor Leste ba jogu kualifikadu kopa mundial iha Russia tinan 2018 ne’ebe realiza ha fulan Marsu tinan 2015 ba jogador ho naran Junior Aparicio Guimaro husi Brasil.

Iha momentu ne’e kedas arguida MRFCA uza nia poder hanesan diretora hasai despashu diriji ba Januario Filipe hanesan chefi departementu registu sivil sentrais no nasional hodi halo sertidaun nasimentu RDTL.

Arguido GSC hanesan chefi departementu arbitragen iha FFTL mos lori tan despashu ba DNRN atu trata pasaporte jogador Tiago dos Santos Cunha, Jualiano Mineiro, Gustavo Silva, Celio Fereira ho Hebery Fernandes husi Brasil.

Maibe jogadores sira ne’e nia inan ho aman la hela iha Timor no FFTL aprezenta sira nia dokumentus mos mesak falsu ka scan hotu.

Arguido GSC mak prense jogadores sira nia formulariu hodi hetan sertidaun nasimentu RDTL.

Depois sekretariu jeral FFTL Amandio de Araujo halo pedidu urjente ba arguida MRFCA atu trata ona jogadores nain nen  no iha tempu ne’e kedas jogador nain nen ne’e marka prejens iha DNRN hodi trata kedas sira nia pasaporte maske sira uza dokumentus ne’ebe mesak scan deit no la aprezenta original.

Iha loron 8 fulan Setembru tinan 2015 sekretario jeral Amandio halo tan pedido junta ho dokumentos la original mesak scan ba arguida MRFC atu trata pasaporte ho sertidaun RDTL inklui BI ba jogador Caio Canedo.

Iha loron 9 fulan Setembru arguida MRFC halo kedas despashu hodi trata kedas Caio nia sertidaun nasimentu RDTL inklui pasaporte.

Arguida MRFCA hanesan diretora hanesan klean kona ba regras atu hetan pasaporte no sertidaun nasimentu RDTL ida tenki aprezenta dokumentos original, maibe FFTL aprezenta deit dokumentos falsu ka scan deit, maibe arguida MRFCA halo despashu hodi jogador sira hetan pasaporte.

Arguidu GSC hatene katak, jogador sira ne’e inan aman la hela iha Timor, maibe nia konsietamente asina formulariu jogador sira nian hodi hetan pasaporte.

Ho arguida MRFCA nia hahalok ne’e MP akuza arguida ho krime administrasaun danoza previstu iha artigu 274 tuir kodigu penal Timor Leste no arguido GSC MP akuza ho krime falsifikasaun dokumentos previstu iha artigu 303 tuir kodigu penal Timor Leste.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiza Albertina Neves, Antonio do Carmo ho juiza Zumiaty Freitas, Ministeriu Publiku  reprezenta husi prokurador Ambrosio Rangel, arguida MRCF hetan defeza husi advogada privadu Jose Guterres no arguido GSC hetan defeza husi advogada privadu Bety Pinto. Nia

[:id]

Eis Ministru Turismu (MT) iha VI Governu Francisco Kalbuady Lay, sai sasin ba kazu falisifikasaun dokumentus ba jogador naturalizadu husi Brasil.

Iha nia sasin ne’e Prezidente Federasaun Footbal Timor-Leste (FFTL), Kalbuady, rekuñese nia halo kontaktu via telefone bebeik ba arguida MRFCA eis diretora Diresaun Nasional  Registu Notariado (DNRN) hodi husu ajuda prosesa pasporte ba jogador sira.

 “Ha’u nunka hasoru duni, maibe via telefone bebeik, tanba ha’u laos foin kuñese, ha’u telefone para husu prosesa lalais, tanba jogu mos besik ona,’’deklara Kalbuady ba tribunal, Sesta (16/12/2017) iha Tribunal Distrital Dili (TDD).

Hanesan prezidente nia hatene kona-ba prosesu halo pasaporte ba jogador sira ne’e no nia mos halo karta ba DNRN, maibe desizaun saida deit husi FFTL ne’e desizaun koletivu laos nia mesak mak halo  desizaun.

Tanba Kalbuady rasik servisu barak bai-bain nia hatene deit desizaun koletivu sai ona, servisu hotu nia entrega ba vise, sekretariu jeral inklui tekniku sira mak hala’o hanesan arguidu GSC ne’e kumpri no ezekuta desizaun mai husi koletivu.

Kona-ba karta ne’ebe deriji ba arguida MRFCA ne’e Kalbuady rekuñese duni, maibe kona-ba asinatura nia la iha kuñesementu, tanba tuir nia asinatira iha karta ne’e laos ninian.

Iha parte seluk testamuña Germano Antonio da Silva hanesan membru ezekutivu komite FFTL rekuñese sira halo reuniaun iha loron 20 fulan Marsu tinan 2014 hodi halo desizaun simu jogaor husi Barsil no aprova propsota ne’e depois sekretariu jeral Amandio mak implementa .

Nune’e mos sasin Frederico Pereira hatete, kuandu nia hahu servisu iha FFTL iha fulan Marsu tinan 2014 pasaporte ba jogador sira husi Brasil ne’e iha hotu ona, tan ne’e nia lahatene buat ida kona ba prosesu pasaporte ne’e.

Antes ne’e tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku (MP) katak,   iha tinan 2011 to’o tinan 2012 arguidu ho inisial MRFCA hanesan diretora DNRN.

Iha loron 3 fulan Fevereiru tinan 2015 FFTL liu husi nia prezidente Francisco Kalbuady Lay halo karta ofisial ba arguida MRFCA ne’ebe momentu ne’e hanesan diretora atu fasilita pasaporte ba jogador selesaun nasional Timor Leste ba jogu kualifikadu kopa mundial iha Russia tinan 2018 ne’ebe realiza ha fulan Marsu tinan 2015 ba jogador ho naran Junior Aparicio Guimaro husi Brasil.

Iha momentu ne’e kedas arguida MRFCA uza nia poder hanesan diretora hasai despashu diriji ba Januario Filipe hanesan chefi departementu registu sivil sentrais no nasional hodi halo sertidaun nasimentu RDTL.

Arguido GSC hanesan chefi departementu arbitragen iha FFTL mos lori tan despashu ba DNRN atu trata pasaporte jogador Tiago dos Santos Cunha, Jualiano Mineiro, Gustavo Silva, Celio Fereira ho Hebery Fernandes husi Brasil.

Maibe jogadores sira ne’e nia inan ho aman la hela iha Timor no FFTL aprezenta sira nia dokumentus mos mesak falsu ka scan hotu.

Arguido GSC mak prense jogadores sira nia formulariu hodi hetan sertidaun nasimentu RDTL.

Depois sekretariu jeral FFTL Amandio de Araujo halo pedidu urjente ba arguida MRFCA atu trata ona jogadores nain nen  no iha tempu ne’e kedas jogador nain nen ne’e marka prejens iha DNRN hodi trata kedas sira nia pasaporte maske sira uza dokumentus ne’ebe mesak scan deit no la aprezenta original.

Iha loron 8 fulan Setembru tinan 2015 sekretario jeral Amandio halo tan pedido junta ho dokumentos la original mesak scan ba arguida MRFC atu trata pasaporte ho sertidaun RDTL inklui BI ba jogador Caio Canedo.

Iha loron 9 fulan Setembru arguida MRFC halo kedas despashu hodi trata kedas Caio nia sertidaun nasimentu RDTL inklui pasaporte.

Arguida MRFCA hanesan diretora hanesan klean kona ba regras atu hetan pasaporte no sertidaun nasimentu RDTL ida tenki aprezenta dokumentos original, maibe FFTL aprezenta deit dokumentos falsu ka scan deit, maibe arguida MRFCA halo despashu hodi jogador sira hetan pasaporte.

Arguidu GSC hatene katak, jogador sira ne’e inan aman la hela iha Timor, maibe nia konsietamente asina formulariu jogador sira nian hodi hetan pasaporte.

Ho arguida MRFCA nia hahalok ne’e MP akuza arguida ho krime administrasaun danoza previstu iha artigu 274 tuir kodigu penal Timor Leste no arguido GSC MP akuza ho krime falsifikasaun dokumentos previstu iha artigu 303 tuir kodigu penal Timor Leste.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiza Albertina Neves, Antonio do Carmo ho juiza Zumiaty Freitas, Ministeriu Publiku  reprezenta husi prokurador Ambrosio Rangel, arguida MRCF hetan defeza husi advogada privadu Jose Guterres no arguido GSC hetan defeza husi advogada privadu Bety Pinto. Nia

[:en]

Eis Ministru Turismu (MT) iha VI Governu Francisco Kalbuady Lay, sai sasin ba kazu falisifikasaun dokumentus ba jogador naturalizadu husi Brasil.

Iha nia sasin ne’e Prezidente Federasaun Footbal Timor-Leste (FFTL), Kalbuady, rekuñese nia halo kontaktu via telefone bebeik ba arguida MRFCA eis diretora Diresaun Nasional  Registu Notariado (DNRN) hodi husu ajuda prosesa pasporte ba jogador sira.

 “Ha’u nunka hasoru duni, maibe via telefone bebeik, tanba ha’u laos foin kuñese, ha’u telefone para husu prosesa lalais, tanba jogu mos besik ona,’’deklara Kalbuady ba tribunal, Sesta (16/12/2017) iha Tribunal Distrital Dili (TDD).

Hanesan prezidente nia hatene kona-ba prosesu halo pasaporte ba jogador sira ne’e no nia mos halo karta ba DNRN, maibe desizaun saida deit husi FFTL ne’e desizaun koletivu laos nia mesak mak halo  desizaun.

Tanba Kalbuady rasik servisu barak bai-bain nia hatene deit desizaun koletivu sai ona, servisu hotu nia entrega ba vise, sekretariu jeral inklui tekniku sira mak hala’o hanesan arguidu GSC ne’e kumpri no ezekuta desizaun mai husi koletivu.

Kona-ba karta ne’ebe deriji ba arguida MRFCA ne’e Kalbuady rekuñese duni, maibe kona-ba asinatura nia la iha kuñesementu, tanba tuir nia asinatira iha karta ne’e laos ninian.

Iha parte seluk testamuña Germano Antonio da Silva hanesan membru ezekutivu komite FFTL rekuñese sira halo reuniaun iha loron 20 fulan Marsu tinan 2014 hodi halo desizaun simu jogaor husi Barsil no aprova propsota ne’e depois sekretariu jeral Amandio mak implementa .

Nune’e mos sasin Frederico Pereira hatete, kuandu nia hahu servisu iha FFTL iha fulan Marsu tinan 2014 pasaporte ba jogador sira husi Brasil ne’e iha hotu ona, tan ne’e nia lahatene buat ida kona ba prosesu pasaporte ne’e.

Antes ne’e tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku (MP) katak,   iha tinan 2011 to’o tinan 2012 arguidu ho inisial MRFCA hanesan diretora DNRN.

Iha loron 3 fulan Fevereiru tinan 2015 FFTL liu husi nia prezidente Francisco Kalbuady Lay halo karta ofisial ba arguida MRFCA ne’ebe momentu ne’e hanesan diretora atu fasilita pasaporte ba jogador selesaun nasional Timor Leste ba jogu kualifikadu kopa mundial iha Russia tinan 2018 ne’ebe realiza ha fulan Marsu tinan 2015 ba jogador ho naran Junior Aparicio Guimaro husi Brasil.

Iha momentu ne’e kedas arguida MRFCA uza nia poder hanesan diretora hasai despashu diriji ba Januario Filipe hanesan chefi departementu registu sivil sentrais no nasional hodi halo sertidaun nasimentu RDTL.

Arguido GSC hanesan chefi departementu arbitragen iha FFTL mos lori tan despashu ba DNRN atu trata pasaporte jogador Tiago dos Santos Cunha, Jualiano Mineiro, Gustavo Silva, Celio Fereira ho Hebery Fernandes husi Brasil.

Maibe jogadores sira ne’e nia inan ho aman la hela iha Timor no FFTL aprezenta sira nia dokumentus mos mesak falsu ka scan hotu.

Arguido GSC mak prense jogadores sira nia formulariu hodi hetan sertidaun nasimentu RDTL.

Depois sekretariu jeral FFTL Amandio de Araujo halo pedidu urjente ba arguida MRFCA atu trata ona jogadores nain nen  no iha tempu ne’e kedas jogador nain nen ne’e marka prejens iha DNRN hodi trata kedas sira nia pasaporte maske sira uza dokumentus ne’ebe mesak scan deit no la aprezenta original.

Iha loron 8 fulan Setembru tinan 2015 sekretario jeral Amandio halo tan pedido junta ho dokumentos la original mesak scan ba arguida MRFC atu trata pasaporte ho sertidaun RDTL inklui BI ba jogador Caio Canedo.

Iha loron 9 fulan Setembru arguida MRFC halo kedas despashu hodi trata kedas Caio nia sertidaun nasimentu RDTL inklui pasaporte.

Arguida MRFCA hanesan diretora hanesan klean kona ba regras atu hetan pasaporte no sertidaun nasimentu RDTL ida tenki aprezenta dokumentos original, maibe FFTL aprezenta deit dokumentos falsu ka scan deit, maibe arguida MRFCA halo despashu hodi jogador sira hetan pasaporte.

Arguidu GSC hatene katak, jogador sira ne’e inan aman la hela iha Timor, maibe nia konsietamente asina formulariu jogador sira nian hodi hetan pasaporte.

Ho arguida MRFCA nia hahalok ne’e MP akuza arguida ho krime administrasaun danoza previstu iha artigu 274 tuir kodigu penal Timor Leste no arguido GSC MP akuza ho krime falsifikasaun dokumentos previstu iha artigu 303 tuir kodigu penal Timor Leste.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiza Albertina Neves, Antonio do Carmo ho juiza Zumiaty Freitas, Ministeriu Publiku  reprezenta husi prokurador Ambrosio Rangel, arguida MRCF hetan defeza husi advogada privadu Jose Guterres no arguido GSC hetan defeza husi advogada privadu Bety Pinto. Nia

[:tl]

Eis Ministru Turismu (MT) iha VI Governu Francisco Kalbuady Lay, sai sasin ba kazu falisifikasaun dokumentus ba jogador naturalizadu husi Brasil.

Iha nia sasin ne’e Prezidente Federasaun Footbal Timor-Leste (FFTL), Kalbuady, rekuñese nia halo kontaktu via telefone bebeik ba arguida MRFCA eis diretora Diresaun Nasional  Registu Notariado (DNRN) hodi husu ajuda prosesa pasporte ba jogador sira.

 “Ha’u nunka hasoru duni, maibe via telefone bebeik, tanba ha’u laos foin kuñese, ha’u telefone para husu prosesa lalais, tanba jogu mos besik ona,’’deklara Kalbuady ba tribunal, Sesta (16/12/2017) iha Tribunal Distrital Dili (TDD).

Hanesan prezidente nia hatene kona-ba prosesu halo pasaporte ba jogador sira ne’e no nia mos halo karta ba DNRN, maibe desizaun saida deit husi FFTL ne’e desizaun koletivu laos nia mesak mak halo  desizaun.

Tanba Kalbuady rasik servisu barak bai-bain nia hatene deit desizaun koletivu sai ona, servisu hotu nia entrega ba vise, sekretariu jeral inklui tekniku sira mak hala’o hanesan arguidu GSC ne’e kumpri no ezekuta desizaun mai husi koletivu.

Kona-ba karta ne’ebe deriji ba arguida MRFCA ne’e Kalbuady rekuñese duni, maibe kona-ba asinatura nia la iha kuñesementu, tanba tuir nia asinatira iha karta ne’e laos ninian.

Iha parte seluk testamuña Germano Antonio da Silva hanesan membru ezekutivu komite FFTL rekuñese sira halo reuniaun iha loron 20 fulan Marsu tinan 2014 hodi halo desizaun simu jogaor husi Barsil no aprova propsota ne’e depois sekretariu jeral Amandio mak implementa .

Nune’e mos sasin Frederico Pereira hatete, kuandu nia hahu servisu iha FFTL iha fulan Marsu tinan 2014 pasaporte ba jogador sira husi Brasil ne’e iha hotu ona, tan ne’e nia lahatene buat ida kona ba prosesu pasaporte ne’e.

Antes ne’e tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku (MP) katak,   iha tinan 2011 to’o tinan 2012 arguidu ho inisial MRFCA hanesan diretora DNRN.

Iha loron 3 fulan Fevereiru tinan 2015 FFTL liu husi nia prezidente Francisco Kalbuady Lay halo karta ofisial ba arguida MRFCA ne’ebe momentu ne’e hanesan diretora atu fasilita pasaporte ba jogador selesaun nasional Timor Leste ba jogu kualifikadu kopa mundial iha Russia tinan 2018 ne’ebe realiza ha fulan Marsu tinan 2015 ba jogador ho naran Junior Aparicio Guimaro husi Brasil.

Iha momentu ne’e kedas arguida MRFCA uza nia poder hanesan diretora hasai despashu diriji ba Januario Filipe hanesan chefi departementu registu sivil sentrais no nasional hodi halo sertidaun nasimentu RDTL.

Arguido GSC hanesan chefi departementu arbitragen iha FFTL mos lori tan despashu ba DNRN atu trata pasaporte jogador Tiago dos Santos Cunha, Jualiano Mineiro, Gustavo Silva, Celio Fereira ho Hebery Fernandes husi Brasil.

Maibe jogadores sira ne’e nia inan ho aman la hela iha Timor no FFTL aprezenta sira nia dokumentus mos mesak falsu ka scan hotu.

Arguido GSC mak prense jogadores sira nia formulariu hodi hetan sertidaun nasimentu RDTL.

Depois sekretariu jeral FFTL Amandio de Araujo halo pedidu urjente ba arguida MRFCA atu trata ona jogadores nain nen  no iha tempu ne’e kedas jogador nain nen ne’e marka prejens iha DNRN hodi trata kedas sira nia pasaporte maske sira uza dokumentus ne’ebe mesak scan deit no la aprezenta original.

Iha loron 8 fulan Setembru tinan 2015 sekretario jeral Amandio halo tan pedido junta ho dokumentos la original mesak scan ba arguida MRFC atu trata pasaporte ho sertidaun RDTL inklui BI ba jogador Caio Canedo.

Iha loron 9 fulan Setembru arguida MRFC halo kedas despashu hodi trata kedas Caio nia sertidaun nasimentu RDTL inklui pasaporte.

Arguida MRFCA hanesan diretora hanesan klean kona ba regras atu hetan pasaporte no sertidaun nasimentu RDTL ida tenki aprezenta dokumentos original, maibe FFTL aprezenta deit dokumentos falsu ka scan deit, maibe arguida MRFCA halo despashu hodi jogador sira hetan pasaporte.

Arguidu GSC hatene katak, jogador sira ne’e inan aman la hela iha Timor, maibe nia konsietamente asina formulariu jogador sira nian hodi hetan pasaporte.

Ho arguida MRFCA nia hahalok ne’e MP akuza arguida ho krime administrasaun danoza previstu iha artigu 274 tuir kodigu penal Timor Leste no arguido GSC MP akuza ho krime falsifikasaun dokumentos previstu iha artigu 303 tuir kodigu penal Timor Leste.

Audensia julgamentu ne’e prejidi husi juiza Albertina Neves, Antonio do Carmo ho juiza Zumiaty Freitas, Ministeriu Publiku  reprezenta husi prokurador Ambrosio Rangel, arguida MRCF hetan defeza husi advogada privadu Jose Guterres no arguido GSC hetan defeza husi advogada privadu Bety Pinto. Nia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker