JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

LERE BOLU ATENSAUN BA MUTL, KOIDADU HO APROVEITAMENTU ‘INIMIGU’

LERE BOLU ATENSAUN BA MUTL,  KOIDADU HO APROVEITAMENTU ‘INIMIGU’

Xefé Estadu Maior Jeneral FALINTIL- Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL), Major Jeneral Lere Anan Timur, bolu atensaun ba Movimentu Universitariu Timor Leste ((MUTL)) atu koidadu ho aproveitamentu inimigu nian.

Major Jeneral Lere Anan Timur fo sai lia hirak ne’ebé relasiona ho asaun manifestasaun ne’ebé organiza husi (MUTL) hodi halo protestu ba dezisaun Parlamentu Nasional (PN) ne’ebé lelaun kareta Prado 65 ho folin US$ 63,000 ba deit US$ 8,000 kada kareta. “Husi ita nia ema, ita nia inimigu aproveita buat át hotu-hotu atu atinji ninia objetivu, ida ne’e mak ita tenke kuidadu, ne’e mak ita dehan bolu sentidu de Estadu,” afirma  Xefé Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Major Jeneral Lere Anan Timur  ba jornalista sira hafoin informa situasaun seguransa territorial ba Prezidenti Republika (PR), Dr.Francisco Guterres “Lú-Olo”, Kuarta (23/8/2017). Lere Anan Timur husu ba membru (PN) ho estudantes sira ne’ebé hamahon a’an iha (MUTL) atu tuur hamutuk hodi buka solusaun diak no adekuada para nune’e la bele prezodika situasaun hakmatek no paz. “Situasaun rai laran di’ak, apezar de horbainrua-horbain tolu estudante sira ran nakali demais halo problema, maibe ne’e normal, dalaruma mos ita nia joven sira haree televizaun nasoens balun ne’ebé tuda, sobu no  baku malu,” hateten Lere Anan Timur. Kona-ba lelaun  kareta ba pralamentu nasional ne’e, tuir Lere Anan Timur, la’os nesesidade primeiru, maibe nesesidade sekundariu ne’ebé bele rezolve ikus. Importante liu mak hotu-hotu tenke hanoin ho sentidu Estadu atu kontribui ba formasaun Governu no soberania tasi nian.  Lere esplika katak, Timor Leste nudar nasaun demokratiku no Konstituisaun garantia  Liberdade Espresaun, maibe laos ho meus forsa no anarkismu hodi estraga no prezodika ema seluk nia liberdade.  “Demoraksia la’os demostrasaun atu ba sunu  uma, baku ema, estraga sasan, ida ne’e ita dehan tama ona ba krimi,” Lere Anan Timur hateten.     Lere Anan Timur dehan, kona-ba estudante universitariu ne’ebé oras ne’e detein hela iha sela polisia tenke responsabiliza sira nia aktu no atuasaun polisia nian legal no kumpri ninia dever hodi asegura fo protesaun ba patremonia Estadu no mantein lei ho ordem. Lere enkoraja Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) atu kontinua halo atuasaun ba situasan sira hanesan ne’e, tanba bele fó impaktu ba ema inosente sira. Katak manifestasaun ho violensia maka polisia mos tinke uza violensia.

Lee hotu :   Fronteira terrestre sei loke ba Timor-oan kada semana dala ida

La iha ameasas bot ba estabilidade

Biban ne’e,  Lere afirma katak, mesmu formasaun VII Governu Konstitusional ne’e atrazu, maibe la fo ameasas boot ba estabilidade nasaional. “Formasaun Governu la la’o to’o agora ne’e, ha’u konfia maun bo’ot sira katuas Mari, Xanana, Lú-Olo, Ramos Horta, tanba saida, ha’u hanoin katak la iha impaktu no la iha impendementu ba dezemvolvimentu nasaun nian,” hateten Lere Anan Timur. Lere Anan Timur dehan, tuir ninia kompredensaun Maun Bo’ot Xanana tenke tur nafatin hanesan Ministru, lebele hanesan sidadaun bai-bain par abele iha pezu politika boot ba negosiasaun fronteira maritime ho Australia. Hatan kona-ba prespetiva F-FDTL nian figura Ministru Defesa iha VII Governu Konstitusional ne’e, Lere Anan Timur hatete, Ministru Defesa ne’e tenke koopera di’ak ho forsa armada no bele rezeolve problema forsa armada nian.            “Ha’u hanoin katak ba ministru defesa ida ne’e mai husi kargu politiku, ministru defesa ne’ebé koopera liu-liu ho ha’u, ha’u nudar komandante forsa armada no aban bainrua ida ne’ebé atu mai troka ha’u sira nian tenke servisu hamutuk,” afirma Lere Anan Timur. Lere Anan Timur esplika Ministru Defesa ninia prezensa atu rezolve problema forsa armada nian kona-ba ekipamentus funu nian, osan no alimentasaun ba forsa armada no ministru defesa ne’e tenke servisu hamutuk ho instituisaun. Lere Anan Timur dehan, problema, nesesidade instituisaun nian tenke hato’o ba Konsellu Ministru atu diskuti hodi bele toma solusaun ne’e mak akontese to agora. Iha opurtnidade ne’e, Lere Anan Timur mos haktui renkontru ho Prezidenti Republika Franciso Guterres Lú Olo koalia mos kona-ba dezemvolvimentu forsas armadas nian. “Ami koalia mos kona-ba forsa nian, koalia liu kona-ba dezemvolvimentu forsa ninian, hanesan ha’u dehan prioridade ba forsa nian mak kapasitasaun rekursu humanus,” hatete Lere Anan Timur. Lere Anan Timur dehan alende kapasitasaun rekursu humanus ba forsa armada tenke halo mos moderenizasaun iha forsa armadas no Xefé Estadu nudar komandante em-Xefé forsa armada iha papel, dever atu halo oinsa para forsa aramada bele dezenvolve. eus

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
PN KANSELA LEILAUN KARETA 65

Xefi bankada CNRT, Natalino dos Santos,...

KOMBATE BOXE, MAYWEATHER KONTRA MCGREGOR

Iha loron 26 fulan Agostu, iha...

ÚNIKU GOLU MARINUS LORI INDONEZIA HALAKON SELESAUN NASIONÁL SUB 23 TIMOR-LESTE

Selesaun Nasionál Sub 23 Indonezia fila...

Close