JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Treinamentu ‘matebian’ hasa’e koñesimentu F-FDTL

Treinamentu ‘matebian’ hasa’e koñesimentu F-FDTL

Membru FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), ensera ona treinamentu hanaran ‘Matebian’ iha Munisípiu Baucau. Treinamentu ne’e ho objetivu atu hasa’e koñesimentu membru F-FDTL nian.

“Treinamentu Matebian, atu ita nia forsa sira treinu  hodi aumenta sira-nia koñesimentu, karik aban bairua halo misaun paz  ba Nasoens Unidas iha nasaun seluk,”esplika Tanenti Koronel Haksolok, ba jornalista sira hafoin ensera treinamentu Matebian iha Aeroportu Munisípiu Baucau.

Ezersisiu  Matebian  ne´e hanorin husi instrutor F-FDTL  no  Asesor Portugal  nain rua, ne´ebé  mak partisipa husi  Komponente Terestre Baucau.

Haksolok hatet, hafoin treinamentu remata efetivu F-FDTL, aplika hikas treinamentu ne´ebé mak sira hetan oinsa mak halo asaltu ba grupu inimigu  ne´ebé mak atake alta entidade iha dalan klaran, maibe forsa sira konsege detein inimigu hirak ne´e tula ba kareta hodi submete ba investigasaun.

“Demonstrasaun  ne´ebé mak  forsa sira hatudu, ne´e hanesan treinamentu ida ba sira atu aprende hodi hasa’e liu tan  koñesimentu,“dehan Haksolok.

Entretantu tuir observasaun GMN nota katak,  treinamentu matebian ne´e, involve mós membru F-FDTL feto ida.avi

Lee hotu :   Membru Polísia 203 komete violasaun direitu umanu

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
Odete Viegas: Rekoñese HNGV hasoru difikuldade barak

Diretora Jeral Prestasaun Saúde (DJPS), Ministériu...

UPF prende mina ilegal 26 toneledas

Komandante Unidade Polísia Fronteira (UPF), Superintendente,...

PR Lú- Olo VII governu tenke fó oportunidade ba joven

Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú...

Close