Akontesimentu iha Bugira, Lere haruka F-FDTL buka tuir suspeitu

[:pt]

Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  haruka ona membru F-FDTL hodi buka identifika suspeitu sira mak oho ema no sunu komunidade  ninia uma ho motor tolu iha semana  kotuk,  iha Bugira Suku Nunira,  Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

“Ha’u hanoin kazu  ida iha Laga Baucau ne’e artemarsiais ohin ha’u fó ona diretiva  ba kraik verbalmente ha’u dehan katak,  ba identifika sira hotu, sé mak la koalia mak sae  ne’e,  entaun  butamak  ne’e ba dook mak ba kria  problema iha   Laga, ha’u la fiar Bagia  ho Laga oan  inan terus ba funu  ukun a’an  ne’e o hakarak muturabu  bebeik hela de’it ne’e dala ruma ba ema seluk  mak ba estraga  iha Laga”,esplika Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  ba GMN  iha Kuartel Jeneral F-FDTL Fatuhada semana ne’e.

Lider másimu instituisaun F-FDTL Lere Anan Timur  hateten, problema sira hanesan baku malu  iha Laga   Baucau la’os foin mak  akontese,  maibe bebeik ona. Tanba  ne’e presiza halo intervensaun hodi identifikasaun ba ema hotu.

Relasiona ho akontesimentu hirak ne’e, Lere  husu ba komunidade Baucau   atu kontribui ba  paz no estabilidade hodi lori dezenvolvimentu ba iha nasaun Timor-Leste.

 “Ne’e mak  ohin ha’u hateten  ba  forsa sira iha Baucau,  imi ba Baguia  imi  hateten hanesan  ba komunidade sira,    imi nia oan sira mak bo’ot Prezidente Repúblika,  balun deputadu no seluk  Ministru keta  imi la gosta sira karik, enkuantu Postu sira seluk sei foti  lider sira  nia  naran,  imi hakarak trata  Primeiru Ministru ne’e Baguia  oan”, dehan Lere Anan Timur.

Enkuantu kazu   ne’e akontes  iha loron 28  fulan Janeiro no kontinua alarga to’o  loron 31 fulan Janeiro,  akontese ema sunu uma komunidade nian hitu no motorizadas  tolu iha Bugira, Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Baucau no  Polísia Bataliaun Ordem Públik (BOP) Baucau  tun kedas iha terenu hodi halo intervensaun hodi neutraliza situasaun.avi

[:id]

Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  haruka ona membru F-FDTL hodi buka identifika suspeitu sira mak oho ema no sunu komunidade  ninia uma ho motor tolu iha semana  kotuk,  iha Bugira Suku Nunira,  Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

“Ha’u hanoin kazu  ida iha Laga Baucau ne’e artemarsiais ohin ha’u fó ona diretiva  ba kraik verbalmente ha’u dehan katak,  ba identifika sira hotu, sé mak la koalia mak sae  ne’e,  entaun  butamak  ne’e ba dook mak ba kria  problema iha   Laga, ha’u la fiar Bagia  ho Laga oan  inan terus ba funu  ukun a’an  ne’e o hakarak muturabu  bebeik hela de’it ne’e dala ruma ba ema seluk  mak ba estraga  iha Laga”,esplika Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  ba GMN  iha Kuartel Jeneral F-FDTL Fatuhada semana ne’e.

Lider másimu instituisaun F-FDTL Lere Anan Timur  hateten, problema sira hanesan baku malu  iha Laga   Baucau la’os foin mak  akontese,  maibe bebeik ona. Tanba  ne’e presiza halo intervensaun hodi identifikasaun ba ema hotu.

Relasiona ho akontesimentu hirak ne’e, Lere  husu ba komunidade Baucau   atu kontribui ba  paz no estabilidade hodi lori dezenvolvimentu ba iha nasaun Timor-Leste.

 “Ne’e mak  ohin ha’u hateten  ba  forsa sira iha Baucau,  imi ba Baguia  imi  hateten hanesan  ba komunidade sira,    imi nia oan sira mak bo’ot Prezidente Repúblika,  balun deputadu no seluk  Ministru keta  imi la gosta sira karik, enkuantu Postu sira seluk sei foti  lider sira  nia  naran,  imi hakarak trata  Primeiru Ministru ne’e Baguia  oan”, dehan Lere Anan Timur.

Enkuantu kazu   ne’e akontes  iha loron 28  fulan Janeiro no kontinua alarga to’o  loron 31 fulan Janeiro,  akontese ema sunu uma komunidade nian hitu no motorizadas  tolu iha Bugira, Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Baucau no  Polísia Bataliaun Ordem Públik (BOP) Baucau  tun kedas iha terenu hodi halo intervensaun hodi neutraliza situasaun.avi

[:en]

Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  haruka ona membru F-FDTL hodi buka identifika suspeitu sira mak oho ema no sunu komunidade  ninia uma ho motor tolu iha semana  kotuk,  iha Bugira Suku Nunira,  Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

“Ha’u hanoin kazu  ida iha Laga Baucau ne’e artemarsiais ohin ha’u fó ona diretiva  ba kraik verbalmente ha’u dehan katak,  ba identifika sira hotu, sé mak la koalia mak sae  ne’e,  entaun  butamak  ne’e ba dook mak ba kria  problema iha   Laga, ha’u la fiar Bagia  ho Laga oan  inan terus ba funu  ukun a’an  ne’e o hakarak muturabu  bebeik hela de’it ne’e dala ruma ba ema seluk  mak ba estraga  iha Laga”,esplika Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  ba GMN  iha Kuartel Jeneral F-FDTL Fatuhada semana ne’e.

Lider másimu instituisaun F-FDTL Lere Anan Timur  hateten, problema sira hanesan baku malu  iha Laga   Baucau la’os foin mak  akontese,  maibe bebeik ona. Tanba  ne’e presiza halo intervensaun hodi identifikasaun ba ema hotu.

Relasiona ho akontesimentu hirak ne’e, Lere  husu ba komunidade Baucau   atu kontribui ba  paz no estabilidade hodi lori dezenvolvimentu ba iha nasaun Timor-Leste.

 “Ne’e mak  ohin ha’u hateten  ba  forsa sira iha Baucau,  imi ba Baguia  imi  hateten hanesan  ba komunidade sira,    imi nia oan sira mak bo’ot Prezidente Repúblika,  balun deputadu no seluk  Ministru keta  imi la gosta sira karik, enkuantu Postu sira seluk sei foti  lider sira  nia  naran,  imi hakarak trata  Primeiru Ministru ne’e Baguia  oan”, dehan Lere Anan Timur.

Enkuantu kazu   ne’e akontes  iha loron 28  fulan Janeiro no kontinua alarga to’o  loron 31 fulan Janeiro,  akontese ema sunu uma komunidade nian hitu no motorizadas  tolu iha Bugira, Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Baucau no  Polísia Bataliaun Ordem Públik (BOP) Baucau  tun kedas iha terenu hodi halo intervensaun hodi neutraliza situasaun.avi

[:tl]

Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  haruka ona membru F-FDTL hodi buka identifika suspeitu sira mak oho ema no sunu komunidade  ninia uma ho motor tolu iha semana  kotuk,  iha Bugira Suku Nunira,  Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

“Ha’u hanoin kazu  ida iha Laga Baucau ne’e artemarsiais ohin ha’u fó ona diretiva  ba kraik verbalmente ha’u dehan katak,  ba identifika sira hotu, sé mak la koalia mak sae  ne’e,  entaun  butamak  ne’e ba dook mak ba kria  problema iha   Laga, ha’u la fiar Bagia  ho Laga oan  inan terus ba funu  ukun a’an  ne’e o hakarak muturabu  bebeik hela de’it ne’e dala ruma ba ema seluk  mak ba estraga  iha Laga”,esplika Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur,  ba GMN  iha Kuartel Jeneral F-FDTL Fatuhada semana ne’e.

Lider másimu instituisaun F-FDTL Lere Anan Timur  hateten, problema sira hanesan baku malu  iha Laga   Baucau la’os foin mak  akontese,  maibe bebeik ona. Tanba  ne’e presiza halo intervensaun hodi identifikasaun ba ema hotu.

Relasiona ho akontesimentu hirak ne’e, Lere  husu ba komunidade Baucau   atu kontribui ba  paz no estabilidade hodi lori dezenvolvimentu ba iha nasaun Timor-Leste.

 “Ne’e mak  ohin ha’u hateten  ba  forsa sira iha Baucau,  imi ba Baguia  imi  hateten hanesan  ba komunidade sira,    imi nia oan sira mak bo’ot Prezidente Repúblika,  balun deputadu no seluk  Ministru keta  imi la gosta sira karik, enkuantu Postu sira seluk sei foti  lider sira  nia  naran,  imi hakarak trata  Primeiru Ministru ne’e Baguia  oan”, dehan Lere Anan Timur.

Enkuantu kazu   ne’e akontes  iha loron 28  fulan Janeiro no kontinua alarga to’o  loron 31 fulan Janeiro,  akontese ema sunu uma komunidade nian hitu no motorizadas  tolu iha Bugira, Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Baucau no  Polísia Bataliaun Ordem Públik (BOP) Baucau  tun kedas iha terenu hodi halo intervensaun hodi neutraliza situasaun.avi

 [:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *