JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

PTR Deolindo rejeita Juiz balun simu subornu husi kompañia ME

PTR Deolindo rejeita Juiz balun simu subornu husi kompañia ME

Prezidente Tribunál Rekursu Deolindo dos Santos, rezeita informasaun ne’ebe hatete, iha Juiz balun simu suborno husi kompañia Marinu  Enterprise, hodi hapara produsaun britas no rai henek iha municipiu Liquisa.

“Hau rona katak Juiz sira simu osan subornu husi  entrevista maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão mós koalia ida ne’e ba Timor oan hotu-hotu inklui maun bo’ot sira hotu semak iha faktus ruma e elementus ruma prova ruma ne’ebé que hatudu katak,hau rasik nu’udar prezidente TR ou juiz sira 33 ne’ebé agora dadauk hala’o servisu  ho estajiariu nain 3 ida maka simu subornu ,simu osan ruma  hodi foti desizaun   favorese ne’ebé ema ruma prejudikadu ema seluk aprezenta ba konselu superior majistradu ,nu’udar orgaun jestaun juiz sira nian ne’ebé que bele aprezenta em kualker momentu ,ohin semak aprezenta ohin kedas hau simu e konselu sei prosesu imediatu kedas, Tamba wanhira ita koalia dehan katak,justisa ne’e atu la’o diak ,juiz sira nem sei bele hanoin para atu halo aktu ida ne’e ,tamba ne’e krime,ne’e prosesu disiplinar nune’e kuandu wanhira iha prova ruma ne’ebé hatudu katak,ema ne’e juiz simu duni osan ona halo nusa mak ita bele diskute tan hasa’I nia imediatu ,tamba juiz ida nia atu justisa ba ema seluk atu tesi lia kuandu ema ne’e nakten nia ba dehan ema ne’e naokten,agora nia rasik naokten ne’e labele ,tamba antes juiz atu foti desizaun ba ema seluk katak, nia ne’e nakten ,halo krime oho ema nia rasik tenki hatudu ba ema seluk katak,nia labele halo ida ne’e”. Prezidente Tribunál Rekursu Deolindo dos Santos, rezeita asuntu ne’e, hafoin aprezenta orsamentu fiscal ba komisaun komite revizaun orsamentu tinan 2020, iha salaun Ministériu Finansas Aitarak Laran Díli,Segunda (16/09).

Lee hotu :   Kazál Timor- oan sai ona arguido iha Indonesia

Prezidente Tribunál Rekursu deklara ,to’o ohin loron seidauk iha desizaun husi Tribunal,atu hapara obra ruma husi Estadu hanesan,produsan brites no rai henek ne’ebe atu halo konstrusaun Portu Tibar.

Tamba ne’e Deolindo rezeita informasaun ne’ebe espalha iha publiku katak, iha juis balun simu soburno hodi taka produsaun referu.

Tuir Deolindo,  taka dalan ba fatin produsaun britas no rai henek iha loron 10 fulan Setembru tinan ne’e erru mai husi kompañia Marinu  Enterprise ho kompañia  China Harbour laos tribunal.

Antes ne’e   primeiru Prezidente Republika Timor Leste, Xanana Gusmão, hirus no la menta hodi sobu lutu hirak ne’ebe monta iha fatin refere.

Tamba Xanana, konsidera lutu hirak ne’e hari husi tribunal ne’ebe hakarak atu impede dezenvolvimentu nasional.Tos

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
Problema disputa rai iha Liquiça, Antonino: Desizaun ne’ebé tribunal foti bazeia ba lei

Prezidenti Asosiasaun Majislatura Jurídiku Timor-Leste (AMJTL),...

Komete krimi explorasaun sexual, Xineza na’in 3 hatán iha TDD

Tribunal Distrital Díli (TDD), iha Segunda,...

FRETILIN sadik MJ bongkar máfiozu iha TP •CNRT apoia total

Deputadu bankada FRETILIN Antoninho Bianco, sadik...

Close