GMN TV Justica e Segurança PTR Deolindo rejeita Juiz balun simu subornu husi kompañia ME

PTR Deolindo rejeita Juiz balun simu subornu husi kompañia ME

Prezidente Tribunál Rekursu Deolindo dos Santos, rezeita informasaun ne’ebe hatete, iha Juiz balun simu suborno husi kompañia Marinu  Enterprise, hodi hapara produsaun britas no rai henek iha municipiu Liquisa.

“Hau rona katak Juiz sira simu osan subornu husi  entrevista maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão mós koalia ida ne’e ba Timor oan hotu-hotu inklui maun bo’ot sira hotu semak iha faktus ruma e elementus ruma prova ruma ne’ebé que hatudu katak,hau rasik nu’udar prezidente TR ou juiz sira 33 ne’ebé agora dadauk hala’o servisu  ho estajiariu nain 3 ida maka simu subornu ,simu osan ruma  hodi foti desizaun   favorese ne’ebé ema ruma prejudikadu ema seluk aprezenta ba konselu superior majistradu ,nu’udar orgaun jestaun juiz sira nian ne’ebé que bele aprezenta em kualker momentu ,ohin semak aprezenta ohin kedas hau simu e konselu sei prosesu imediatu kedas, Tamba wanhira ita koalia dehan katak,justisa ne’e atu la’o diak ,juiz sira nem sei bele hanoin para atu halo aktu ida ne’e ,tamba ne’e krime,ne’e prosesu disiplinar nune’e kuandu wanhira iha prova ruma ne’ebé hatudu katak,ema ne’e juiz simu duni osan ona halo nusa mak ita bele diskute tan hasa’I nia imediatu ,tamba juiz ida nia atu justisa ba ema seluk atu tesi lia kuandu ema ne’e nakten nia ba dehan ema ne’e naokten,agora nia rasik naokten ne’e labele ,tamba antes juiz atu foti desizaun ba ema seluk katak, nia ne’e nakten ,halo krime oho ema nia rasik tenki hatudu ba ema seluk katak,nia labele halo ida ne’e”. Prezidente Tribunál Rekursu Deolindo dos Santos, rezeita asuntu ne’e, hafoin aprezenta orsamentu fiscal ba komisaun komite revizaun orsamentu tinan 2020, iha salaun Ministériu Finansas Aitarak Laran Díli,Segunda (16/09).

Prezidente Tribunál Rekursu deklara ,to’o ohin loron seidauk iha desizaun husi Tribunal,atu hapara obra ruma husi Estadu hanesan,produsan brites no rai henek ne’ebe atu halo konstrusaun Portu Tibar.

Tamba ne’e Deolindo rezeita informasaun ne’ebe espalha iha publiku katak, iha juis balun simu soburno hodi taka produsaun referu.

Tuir Deolindo,  taka dalan ba fatin produsaun britas no rai henek iha loron 10 fulan Setembru tinan ne’e erru mai husi kompañia Marinu  Enterprise ho kompañia  China Harbour laos tribunal.

Antes ne’e   primeiru Prezidente Republika Timor Leste, Xanana Gusmão, hirus no la menta hodi sobu lutu hirak ne’ebe monta iha fatin refere.

Tamba Xanana, konsidera lutu hirak ne’e hari husi tribunal ne’ebe hakarak atu impede dezenvolvimentu nasional.Tos


Banner

Foto

Notisia Ikus

VPPN: Tenke reforma estrutura no lei iha PNTL

June 7, 2021
Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (VPPN), Mari...

Xanana: Ha’u mesak labele halo buat ida

June 7, 2021
Eis Prezidente Repúblika, Kay Rala Xanana Gusmã...

Xina apoia vasina Sinovac 100.000 ba Timor-Leste

June 7, 2021
Governu Xina liu husi nia Embaixador iha Timor-Le...

Governu lansa fatuk dahuluk ba konstrusaun Programa Uma Kbi’it Laek iha territóriu nasionál

June 5, 2021
Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) hamutuk ...

José Ramos Horta admite recandidatura a Presidência da República

June 5, 2021
O Nobel da Paz José Ramos Horta revelou não ter...
1 2 3 610

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker