PNTL husu komunidade kumpri nafatin EE

Maske Timor-Leste livre ona husi pandemia COVID-19 no governu autoriza fali sirkulasaun transporte públiku, maibé Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL)  husi Sentru Formasaun Akadémiku  husu nafatin ba komunidade atu uza máskara no mantein distánsiamentu sosial.

Iha Domingu (17/05/20) Polísia Sentru Formasaun hala’o auto stop iha Komoro  hodi kontrola  komunidade  ne’ebé mak hala’o viazen  ho transporte públiku sira,  tantu anguna, mikrolet, Taxi no privadu, atu uza máskra no tuur mantein distánsia sosial, husi metro ida ou rua, atu nune’e  prevene a’an husi COVID-19, no moras seluk husi sidadaun seluk ba ema seluk.

“Check point  ne’ebé mak  ita hala’o,  ita implementa  ita implementa medidas Estadu Emerjénsia atu nune’e bele konsensializa nafatin para mantein distánsia, la’o sai ne’e uza máskra”,esplika  Komandante Sentru Formasaun Polísia Superintendente Xefe Arquimino Ramos, ba  GMN  Domingu (17/05/20), iha  Sentru Formasaun Polísia Komoro Díli.

Alénde pntl munisípiu díli hala’o auto stop iha área Tasi-Tolu, hodi kontrola sasan kro’at husi transporte públiku sira ne’ebé mak tama sai husi munisípiu Ermera, Bobonaro, Liquisa.avi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *