GMN TV Politika Veteranus nia luta seidauk hotu, Xanana mak mata dalan

Veteranus nia luta seidauk hotu, Xanana mak mata dalan

0 views

[:pt]

Foto:GMNTV

Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) Sub-Rejiaun Hafunan, Munisipiu Bobonaro, deklara katak, veteranus no kombatentis libertasaun nasional sira nia misaun luta seidauk hotu, tanba ne’e, sira tula konfiansa total ba Kayrala Xanana Gusmão, atu sai nudar sira nia mata dalan atu kontinua lidera luta ba kore povu husi mukit no ki’ak.

Veteranus no kombatentis sira Sub-Rejiaun Hafunan, Bobonaro, konsidera Xanana nia luta ba determinasaun soberania total Timor Leste nian, liu-liu ba fronteira maritime ho Australia, nudar aktu konkreta atu kore povu Timor tomak husi mikit no ki’ak.

Liu husi konferensia imprensa ne’ebe haloa iha salaun Igreja Paroquia Santa Cruz, Maliana, Segunda (19/02/2018), VCLN sub rejiaun Hafunan Bobonaro, deklara katak sira la iha rezerva atu apoia sira nia komandante Kayrala Xanana Gusmão, hodi luta ba direitu soberania total Timor oan nian.

“Durante tinan barak luta hodi hetan ukun an, tanba ne’e dala ida tan luta kontinua nafatin atu liberta povu husi kiak no mukit maka sei satan hela iha ita let, luta atu hetan soberania, especialmente tasi timor no fronteira maritima ne’ebe agora dadaun negosia hela ho Australia. Ami veteranus kombatentes da libertasaun nasional sub rejiaun Hafunan Municipiu Bobonaro ho populasaun no estudante tomak iha biban ida ne’e deklara katak, ami hato’o apoiu tomak ba komandantte em xefi FALINTIL, maun boot Kayrala Xanana Gusmão ne’ebe sai hanesan xefi negosiador ba delimitasaun fronteira, atu kontinua halao negosiasaun ne’e, no resolve fonte mina rai greater sunrice nian dada mai Timor Leste,”  afirma portavoz Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) sub-rejiaun Hafunan, Bobonaro, Lucas Marqus ‘Wansar’ iha konferensia imprensa ne’e.

VCLN sub-rejiaun Hafunan Bobonaro mos depozita konfiansa no fiar metin katak, Xanana Gusmão no nia ekipa maka iha prioridade tomak atu bele asina akordu kona ba delimitasaun Fronteira Maritima ho Australia.

Iha fatin hanesan, Vice Sekretario Rejaun IV, Aquelino Ribeiro Guterres “Eteuku”, hateten, lider rezistensia Xanana Gusmão mos husu ba veteranus no kombatentes sira atu mantein paz no estabilidade iha eleisaun antisipada.

“Ami nudar ema veteranu, Xanana Gusmão hanesan comandante em Xefi FALINTIL no mos líder masimu rezistensia sempre fo orientasaun mai ninia membru sira atu hala’o servisu ne’ebe nia tau konfiansa mai ami, servisu ida fo mai ne’e katak fo hatene ba veteranu sira hotu iha territóriu Timor laran tomak atu garante paz no estarbilidade iha rai laran wainhira eleisaun antisipada hahu,”  Eteuku hateten.

Veteranu hot-hotu ne’ebe lideradu husi Kayrala Xanana Gusmão, tuir Eteuku, to’o ohin loron todan ida ne’e sei iha veteranu nia kabas leten oinsa para fo apoiu masimu ba nia ho veteranu sira hotu katak luta veteranu sira nian ba total ba independensia seidauk hotu, bainhira seidauk konsege manan fronteira Maritima. mia[:id]

Foto:GMNTV

Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) Sub-Rejiaun Hafunan, Munisipiu Bobonaro, deklara katak, veteranus no kombatentis libertasaun nasional sira nia misaun luta seidauk hotu, tanba ne’e, sira tula konfiansa total ba Kayrala Xanana Gusmão, atu sai nudar sira nia mata dalan atu kontinua lidera luta ba kore povu husi mukit no ki’ak.

Veteranus no kombatentis sira Sub-Rejiaun Hafunan, Bobonaro, konsidera Xanana nia luta ba determinasaun soberania total Timor Leste nian, liu-liu ba fronteira maritime ho Australia, nudar aktu konkreta atu kore povu Timor tomak husi mikit no ki’ak.

Liu husi konferensia imprensa ne’ebe haloa iha salaun Igreja Paroquia Santa Cruz, Maliana, Segunda (19/02/2018), VCLN sub rejiaun Hafunan Bobonaro, deklara katak sira la iha rezerva atu apoia sira nia komandante Kayrala Xanana Gusmão, hodi luta ba direitu soberania total Timor oan nian.

“Durante tinan barak luta hodi hetan ukun an, tanba ne’e dala ida tan luta kontinua nafatin atu liberta povu husi kiak no mukit maka sei satan hela iha ita let, luta atu hetan soberania, especialmente tasi timor no fronteira maritima ne’ebe agora dadaun negosia hela ho Australia. Ami veteranus kombatentes da libertasaun nasional sub rejiaun Hafunan Municipiu Bobonaro ho populasaun no estudante tomak iha biban ida ne’e deklara katak, ami hato’o apoiu tomak ba komandantte em xefi FALINTIL, maun boot Kayrala Xanana Gusmão ne’ebe sai hanesan xefi negosiador ba delimitasaun fronteira, atu kontinua halao negosiasaun ne’e, no resolve fonte mina rai greater sunrice nian dada mai Timor Leste,”  afirma portavoz Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) sub-rejiaun Hafunan, Bobonaro, Lucas Marqus ‘Wansar’ iha konferensia imprensa ne’e.

VCLN sub-rejiaun Hafunan Bobonaro mos depozita konfiansa no fiar metin katak, Xanana Gusmão no nia ekipa maka iha prioridade tomak atu bele asina akordu kona ba delimitasaun Fronteira Maritima ho Australia.

Iha fatin hanesan, Vice Sekretario Rejaun IV, Aquelino Ribeiro Guterres “Eteuku”, hateten, lider rezistensia Xanana Gusmão mos husu ba veteranus no kombatentes sira atu mantein paz no estabilidade iha eleisaun antisipada.

“Ami nudar ema veteranu, Xanana Gusmão hanesan comandante em Xefi FALINTIL no mos líder masimu rezistensia sempre fo orientasaun mai ninia membru sira atu hala’o servisu ne’ebe nia tau konfiansa mai ami, servisu ida fo mai ne’e katak fo hatene ba veteranu sira hotu iha territóriu Timor laran tomak atu garante paz no estarbilidade iha rai laran wainhira eleisaun antisipada hahu,”  Eteuku hateten.

Veteranu hot-hotu ne’ebe lideradu husi Kayrala Xanana Gusmão, tuir Eteuku, to’o ohin loron todan ida ne’e sei iha veteranu nia kabas leten oinsa para fo apoiu masimu ba nia ho veteranu sira hotu katak luta veteranu sira nian ba total ba independensia seidauk hotu, bainhira seidauk konsege manan fronteira Maritima. mia[:en]

Foto:GMNTV

Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) Sub-Rejiaun Hafunan, Munisipiu Bobonaro, deklara katak, veteranus no kombatentis libertasaun nasional sira nia misaun luta seidauk hotu, tanba ne’e, sira tula konfiansa total ba Kayrala Xanana Gusmão, atu sai nudar sira nia mata dalan atu kontinua lidera luta ba kore povu husi mukit no ki’ak.

Veteranus no kombatentis sira Sub-Rejiaun Hafunan, Bobonaro, konsidera Xanana nia luta ba determinasaun soberania total Timor Leste nian, liu-liu ba fronteira maritime ho Australia, nudar aktu konkreta atu kore povu Timor tomak husi mikit no ki’ak.

Liu husi konferensia imprensa ne’ebe haloa iha salaun Igreja Paroquia Santa Cruz, Maliana, Segunda (19/02/2018), VCLN sub rejiaun Hafunan Bobonaro, deklara katak sira la iha rezerva atu apoia sira nia komandante Kayrala Xanana Gusmão, hodi luta ba direitu soberania total Timor oan nian.

“Durante tinan barak luta hodi hetan ukun an, tanba ne’e dala ida tan luta kontinua nafatin atu liberta povu husi kiak no mukit maka sei satan hela iha ita let, luta atu hetan soberania, especialmente tasi timor no fronteira maritima ne’ebe agora dadaun negosia hela ho Australia. Ami veteranus kombatentes da libertasaun nasional sub rejiaun Hafunan Municipiu Bobonaro ho populasaun no estudante tomak iha biban ida ne’e deklara katak, ami hato’o apoiu tomak ba komandantte em xefi FALINTIL, maun boot Kayrala Xanana Gusmão ne’ebe sai hanesan xefi negosiador ba delimitasaun fronteira, atu kontinua halao negosiasaun ne’e, no resolve fonte mina rai greater sunrice nian dada mai Timor Leste,”  afirma portavoz Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) sub-rejiaun Hafunan, Bobonaro, Lucas Marqus ‘Wansar’ iha konferensia imprensa ne’e.

VCLN sub-rejiaun Hafunan Bobonaro mos depozita konfiansa no fiar metin katak, Xanana Gusmão no nia ekipa maka iha prioridade tomak atu bele asina akordu kona ba delimitasaun Fronteira Maritima ho Australia.

Iha fatin hanesan, Vice Sekretario Rejaun IV, Aquelino Ribeiro Guterres “Eteuku”, hateten, lider rezistensia Xanana Gusmão mos husu ba veteranus no kombatentes sira atu mantein paz no estabilidade iha eleisaun antisipada.

“Ami nudar ema veteranu, Xanana Gusmão hanesan comandante em Xefi FALINTIL no mos líder masimu rezistensia sempre fo orientasaun mai ninia membru sira atu hala’o servisu ne’ebe nia tau konfiansa mai ami, servisu ida fo mai ne’e katak fo hatene ba veteranu sira hotu iha territóriu Timor laran tomak atu garante paz no estarbilidade iha rai laran wainhira eleisaun antisipada hahu,”  Eteuku hateten.

Veteranu hot-hotu ne’ebe lideradu husi Kayrala Xanana Gusmão, tuir Eteuku, to’o ohin loron todan ida ne’e sei iha veteranu nia kabas leten oinsa para fo apoiu masimu ba nia ho veteranu sira hotu katak luta veteranu sira nian ba total ba independensia seidauk hotu, bainhira seidauk konsege manan fronteira Maritima. mia[:tl]

Foto:GMNTV

Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) Sub-Rejiaun Hafunan, Munisipiu Bobonaro, deklara katak, veteranus no kombatentis libertasaun nasional sira nia misaun luta seidauk hotu, tanba ne’e, sira tula konfiansa total ba Kayrala Xanana Gusmão, atu sai nudar sira nia mata dalan atu kontinua lidera luta ba kore povu husi mukit no ki’ak.

Veteranus no kombatentis sira Sub-Rejiaun Hafunan, Bobonaro, konsidera Xanana nia luta ba determinasaun soberania total Timor Leste nian, liu-liu ba fronteira maritime ho Australia, nudar aktu konkreta atu kore povu Timor tomak husi mikit no ki’ak.

Liu husi konferensia imprensa ne’ebe haloa iha salaun Igreja Paroquia Santa Cruz, Maliana, Segunda (19/02/2018), VCLN sub rejiaun Hafunan Bobonaro, deklara katak sira la iha rezerva atu apoia sira nia komandante Kayrala Xanana Gusmão, hodi luta ba direitu soberania total Timor oan nian.

“Durante tinan barak luta hodi hetan ukun an, tanba ne’e dala ida tan luta kontinua nafatin atu liberta povu husi kiak no mukit maka sei satan hela iha ita let, luta atu hetan soberania, especialmente tasi timor no fronteira maritima ne’ebe agora dadaun negosia hela ho Australia. Ami veteranus kombatentes da libertasaun nasional sub rejiaun Hafunan Municipiu Bobonaro ho populasaun no estudante tomak iha biban ida ne’e deklara katak, ami hato’o apoiu tomak ba komandantte em xefi FALINTIL, maun boot Kayrala Xanana Gusmão ne’ebe sai hanesan xefi negosiador ba delimitasaun fronteira, atu kontinua halao negosiasaun ne’e, no resolve fonte mina rai greater sunrice nian dada mai Timor Leste,”  afirma portavoz Veteranus no Combatentes Libertasaun Nacional (VCLN) sub-rejiaun Hafunan, Bobonaro, Lucas Marqus ‘Wansar’ iha konferensia imprensa ne’e.

VCLN sub-rejiaun Hafunan Bobonaro mos depozita konfiansa no fiar metin katak, Xanana Gusmão no nia ekipa maka iha prioridade tomak atu bele asina akordu kona ba delimitasaun Fronteira Maritima ho Australia.

Iha fatin hanesan, Vice Sekretario Rejaun IV, Aquelino Ribeiro Guterres “Eteuku”, hateten, lider rezistensia Xanana Gusmão mos husu ba veteranus no kombatentes sira atu mantein paz no estabilidade iha eleisaun antisipada.

“Ami nudar ema veteranu, Xanana Gusmão hanesan comandante em Xefi FALINTIL no mos líder masimu rezistensia sempre fo orientasaun mai ninia membru sira atu hala’o servisu ne’ebe nia tau konfiansa mai ami, servisu ida fo mai ne’e katak fo hatene ba veteranu sira hotu iha territóriu Timor laran tomak atu garante paz no estarbilidade iha rai laran wainhira eleisaun antisipada hahu,”  Eteuku hateten.

Veteranu hot-hotu ne’ebe lideradu husi Kayrala Xanana Gusmão, tuir Eteuku, to’o ohin loron todan ida ne’e sei iha veteranu nia kabas leten oinsa para fo apoiu masimu ba nia ho veteranu sira hotu katak luta veteranu sira nian ba total ba independensia seidauk hotu, bainhira seidauk konsege manan fronteira Maritima. mia[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker