GMN TV Politika APA iha vantajen bo’ot ba TL  Presiza diskusaun klean antes sai membru

APA iha vantajen bo’ot ba TL  Presiza diskusaun klean antes sai membru

0 views

[:pt]

Liu hosi aprezentasaun relatoriu Asembleia Parlamentar Aziátika (APA) iha Parlamentu Nasionál (PN) Tersa (12/02/2019), deputadu Mariano Asanami Sabino nu’udar reprezentante ba programa ne’e hateten, iha vantajen barak, bainhira Timor-Leste (TL) hola parte iha organizasaun ne’e, maibé iha mós dezvantajen tanba sei hada’et ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE) kada tinan nian.

Asanamai Sabino esklarese, objetivu husi APA ne’e, atu promove justisa sosial, seguransa no amizade, hodi alkansa objetivu asembleia nian.

Tuir Asanami, objetivu seluk husi APA ne’e mak, atu kompartilla koñesimentu, atulizada iha área oi-oin, ne’ebé mak membru sira iha, inklui atu esplora rekursu humanus, rekursu naturais no asegura interese membru sira nian, inklui, fornesimentu instalasoens, ben estar ba saúde, no nutrisaun populasaun husi nasaun membru nian.

“ Haree mós vantajen bo’ot, bainhira kuandu Timor-Leste sai membru APA, ida mak Timor-Leste bele utiliza órgaun ida ne’e hala’o diplomasia Parlamentar,  hodi defende interese nasionál TL nian, no fahe mós informasaun progresu dezenvolvimentu ne’ebé ita iha. Vantajen seluk mak, liu husi instrumentu ida ne’e, ita bele sai nu’udar diplomasia, oinsa promove rai laran, inklui dada investimentu exterior mai ita-nia rain, tanba iha enkontru ne’e,   komisaun oi-oin ne’ebé mak la’os de’it polítikus, maibé iha mós setór privadu”,relata Asanami.

Prezidente Partidu Demokrátiku ne’e afirma, Timor-Leste sei sai mós ezemplu ba valores demokrásia, liu-liu oinsa implementasaun rekonsiliasaun, hafoin hasoru funu durante tinan 24, ba nasaun membru seluk, liu-liu nasaun hirak ne’ebé sei iha problema internal no external, bainhira hola parte iha organizasaun APA ne’e.

Asanami esplika, lisaun ne’ebé hatúr Timor-Leste iha APA mak, la’os de’it atu aprende, maibé sai mós lisaun, tanba vantajen seluk ne’ebé iha mak, Timor-Leste bele partisipa mós iha rezolusaun konflitu APA nian, ne’ebé bele halo TL sai ativu liutan iha problema sira seluk.

“Dez-vantajen mak, ita prezisa estabelese grupu Parlamentar ida, sei tau matan bai da ne’e, entaun bele da’et ba OJE, maibé ita bele haree husi utilizasaun orsamentu ne’e, membru sira kontribui, maibé ita mós iha vantajen bainhira lidera fali komisaun sira ne’e. Osan ne’e utiliza fali ba enkontru regular, nomós komisoens ne’ebé APA iha, tanba bainhira ita mak organiza, ema husi liur sei mai, hatene ita-nia rai no área turizmu”,esplika Mariano Asanami.

Alende ne’e, deputadu bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos sente dúvidas ho programa APA nian, tanba ne’e, reprezentante povu ne’e sujere, atu iha konvokasaun disksaun ida klean ho parte kompetente sira hanesan, Ministériu Negosius Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK), antes sai membru permanente ba APA nian.

“Ha’u kontinua ejize ba PN, antes sai membru permanente, ita tenke loke debate ida espesífiku iha PN, hodi diskute kona ba ninia dezvantajen, tanba ita rai ki’ik oan tama iha kampu ida luan tebes, ita hanesan nehek oan ida. Buat ne’ebé iha relatóriu iha, mesak di’ak de’it, maibé ita tenki diskute lai ba futuru longu prazu, inklui lingua ne’e mós Inglesh ho Arabia mak lian ofisial, sei iha asuntu seluk presiza diskute. Vantajen sempre iha, maibé presiza diskuti uluk, antes sai membru”, relata Joaquim dos Santos.

Partisipa iha Asembleia Parlamentar Asiátika (APA) ne’e, nasaun membru permanente 42 no observador nasaun 16, inklui Timor-Leste rasik reprezenta husi deputadu Mariano Asanami Sabino, ho deputada Maria Teresinha Viegas nu’udar xefi delegasaun. Asembleia ne’e rasik hala’o iha fulan Outubru tinan 2018.say

[:id]

Liu hosi aprezentasaun relatoriu Asembleia Parlamentar Aziátika (APA) iha Parlamentu Nasionál (PN) Tersa (12/02/2019), deputadu Mariano Asanami Sabino nu’udar reprezentante ba programa ne’e hateten, iha vantajen barak, bainhira Timor-Leste (TL) hola parte iha organizasaun ne’e, maibé iha mós dezvantajen tanba sei hada’et ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE) kada tinan nian.

Asanamai Sabino esklarese, objetivu husi APA ne’e, atu promove justisa sosial, seguransa no amizade, hodi alkansa objetivu asembleia nian.

Tuir Asanami, objetivu seluk husi APA ne’e mak, atu kompartilla koñesimentu, atulizada iha área oi-oin, ne’ebé mak membru sira iha, inklui atu esplora rekursu humanus, rekursu naturais no asegura interese membru sira nian, inklui, fornesimentu instalasoens, ben estar ba saúde, no nutrisaun populasaun husi nasaun membru nian.

“ Haree mós vantajen bo’ot, bainhira kuandu Timor-Leste sai membru APA, ida mak Timor-Leste bele utiliza órgaun ida ne’e hala’o diplomasia Parlamentar,  hodi defende interese nasionál TL nian, no fahe mós informasaun progresu dezenvolvimentu ne’ebé ita iha. Vantajen seluk mak, liu husi instrumentu ida ne’e, ita bele sai nu’udar diplomasia, oinsa promove rai laran, inklui dada investimentu exterior mai ita-nia rain, tanba iha enkontru ne’e,   komisaun oi-oin ne’ebé mak la’os de’it polítikus, maibé iha mós setór privadu”,relata Asanami.

Prezidente Partidu Demokrátiku ne’e afirma, Timor-Leste sei sai mós ezemplu ba valores demokrásia, liu-liu oinsa implementasaun rekonsiliasaun, hafoin hasoru funu durante tinan 24, ba nasaun membru seluk, liu-liu nasaun hirak ne’ebé sei iha problema internal no external, bainhira hola parte iha organizasaun APA ne’e.

Asanami esplika, lisaun ne’ebé hatúr Timor-Leste iha APA mak, la’os de’it atu aprende, maibé sai mós lisaun, tanba vantajen seluk ne’ebé iha mak, Timor-Leste bele partisipa mós iha rezolusaun konflitu APA nian, ne’ebé bele halo TL sai ativu liutan iha problema sira seluk.

“Dez-vantajen mak, ita prezisa estabelese grupu Parlamentar ida, sei tau matan bai da ne’e, entaun bele da’et ba OJE, maibé ita bele haree husi utilizasaun orsamentu ne’e, membru sira kontribui, maibé ita mós iha vantajen bainhira lidera fali komisaun sira ne’e. Osan ne’e utiliza fali ba enkontru regular, nomós komisoens ne’ebé APA iha, tanba bainhira ita mak organiza, ema husi liur sei mai, hatene ita-nia rai no área turizmu”,esplika Mariano Asanami.

Alende ne’e, deputadu bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos sente dúvidas ho programa APA nian, tanba ne’e, reprezentante povu ne’e sujere, atu iha konvokasaun disksaun ida klean ho parte kompetente sira hanesan, Ministériu Negosius Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK), antes sai membru permanente ba APA nian.

“Ha’u kontinua ejize ba PN, antes sai membru permanente, ita tenke loke debate ida espesífiku iha PN, hodi diskute kona ba ninia dezvantajen, tanba ita rai ki’ik oan tama iha kampu ida luan tebes, ita hanesan nehek oan ida. Buat ne’ebé iha relatóriu iha, mesak di’ak de’it, maibé ita tenki diskute lai ba futuru longu prazu, inklui lingua ne’e mós Inglesh ho Arabia mak lian ofisial, sei iha asuntu seluk presiza diskute. Vantajen sempre iha, maibé presiza diskuti uluk, antes sai membru”, relata Joaquim dos Santos.

Partisipa iha Asembleia Parlamentar Asiátika (APA) ne’e, nasaun membru permanente 42 no observador nasaun 16, inklui Timor-Leste rasik reprezenta husi deputadu Mariano Asanami Sabino, ho deputada Maria Teresinha Viegas nu’udar xefi delegasaun. Asembleia ne’e rasik hala’o iha fulan Outubru tinan 2018.say

[:en]

Liu hosi aprezentasaun relatoriu Asembleia Parlamentar Aziátika (APA) iha Parlamentu Nasionál (PN) Tersa (12/02/2019), deputadu Mariano Asanami Sabino nu’udar reprezentante ba programa ne’e hateten, iha vantajen barak, bainhira Timor-Leste (TL) hola parte iha organizasaun ne’e, maibé iha mós dezvantajen tanba sei hada’et ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE) kada tinan nian.

Asanamai Sabino esklarese, objetivu husi APA ne’e, atu promove justisa sosial, seguransa no amizade, hodi alkansa objetivu asembleia nian.

Tuir Asanami, objetivu seluk husi APA ne’e mak, atu kompartilla koñesimentu, atulizada iha área oi-oin, ne’ebé mak membru sira iha, inklui atu esplora rekursu humanus, rekursu naturais no asegura interese membru sira nian, inklui, fornesimentu instalasoens, ben estar ba saúde, no nutrisaun populasaun husi nasaun membru nian.

“ Haree mós vantajen bo’ot, bainhira kuandu Timor-Leste sai membru APA, ida mak Timor-Leste bele utiliza órgaun ida ne’e hala’o diplomasia Parlamentar,  hodi defende interese nasionál TL nian, no fahe mós informasaun progresu dezenvolvimentu ne’ebé ita iha. Vantajen seluk mak, liu husi instrumentu ida ne’e, ita bele sai nu’udar diplomasia, oinsa promove rai laran, inklui dada investimentu exterior mai ita-nia rain, tanba iha enkontru ne’e,   komisaun oi-oin ne’ebé mak la’os de’it polítikus, maibé iha mós setór privadu”,relata Asanami.

Prezidente Partidu Demokrátiku ne’e afirma, Timor-Leste sei sai mós ezemplu ba valores demokrásia, liu-liu oinsa implementasaun rekonsiliasaun, hafoin hasoru funu durante tinan 24, ba nasaun membru seluk, liu-liu nasaun hirak ne’ebé sei iha problema internal no external, bainhira hola parte iha organizasaun APA ne’e.

Asanami esplika, lisaun ne’ebé hatúr Timor-Leste iha APA mak, la’os de’it atu aprende, maibé sai mós lisaun, tanba vantajen seluk ne’ebé iha mak, Timor-Leste bele partisipa mós iha rezolusaun konflitu APA nian, ne’ebé bele halo TL sai ativu liutan iha problema sira seluk.

“Dez-vantajen mak, ita prezisa estabelese grupu Parlamentar ida, sei tau matan bai da ne’e, entaun bele da’et ba OJE, maibé ita bele haree husi utilizasaun orsamentu ne’e, membru sira kontribui, maibé ita mós iha vantajen bainhira lidera fali komisaun sira ne’e. Osan ne’e utiliza fali ba enkontru regular, nomós komisoens ne’ebé APA iha, tanba bainhira ita mak organiza, ema husi liur sei mai, hatene ita-nia rai no área turizmu”,esplika Mariano Asanami.

Alende ne’e, deputadu bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos sente dúvidas ho programa APA nian, tanba ne’e, reprezentante povu ne’e sujere, atu iha konvokasaun disksaun ida klean ho parte kompetente sira hanesan, Ministériu Negosius Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK), antes sai membru permanente ba APA nian.

“Ha’u kontinua ejize ba PN, antes sai membru permanente, ita tenke loke debate ida espesífiku iha PN, hodi diskute kona ba ninia dezvantajen, tanba ita rai ki’ik oan tama iha kampu ida luan tebes, ita hanesan nehek oan ida. Buat ne’ebé iha relatóriu iha, mesak di’ak de’it, maibé ita tenki diskute lai ba futuru longu prazu, inklui lingua ne’e mós Inglesh ho Arabia mak lian ofisial, sei iha asuntu seluk presiza diskute. Vantajen sempre iha, maibé presiza diskuti uluk, antes sai membru”, relata Joaquim dos Santos.

Partisipa iha Asembleia Parlamentar Asiátika (APA) ne’e, nasaun membru permanente 42 no observador nasaun 16, inklui Timor-Leste rasik reprezenta husi deputadu Mariano Asanami Sabino, ho deputada Maria Teresinha Viegas nu’udar xefi delegasaun. Asembleia ne’e rasik hala’o iha fulan Outubru tinan 2018.say

[:tl]

Liu hosi aprezentasaun relatoriu Asembleia Parlamentar Aziátika (APA) iha Parlamentu Nasionál (PN) Tersa (12/02/2019), deputadu Mariano Asanami Sabino nu’udar reprezentante ba programa ne’e hateten, iha vantajen barak, bainhira Timor-Leste (TL) hola parte iha organizasaun ne’e, maibé iha mós dezvantajen tanba sei hada’et ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE) kada tinan nian.

Asanamai Sabino esklarese, objetivu husi APA ne’e, atu promove justisa sosial, seguransa no amizade, hodi alkansa objetivu asembleia nian.

Tuir Asanami, objetivu seluk husi APA ne’e mak, atu kompartilla koñesimentu, atulizada iha área oi-oin, ne’ebé mak membru sira iha, inklui atu esplora rekursu humanus, rekursu naturais no asegura interese membru sira nian, inklui, fornesimentu instalasoens, ben estar ba saúde, no nutrisaun populasaun husi nasaun membru nian.

“ Haree mós vantajen bo’ot, bainhira kuandu Timor-Leste sai membru APA, ida mak Timor-Leste bele utiliza órgaun ida ne’e hala’o diplomasia Parlamentar,  hodi defende interese nasionál TL nian, no fahe mós informasaun progresu dezenvolvimentu ne’ebé ita iha. Vantajen seluk mak, liu husi instrumentu ida ne’e, ita bele sai nu’udar diplomasia, oinsa promove rai laran, inklui dada investimentu exterior mai ita-nia rain, tanba iha enkontru ne’e,   komisaun oi-oin ne’ebé mak la’os de’it polítikus, maibé iha mós setór privadu”,relata Asanami.

Prezidente Partidu Demokrátiku ne’e afirma, Timor-Leste sei sai mós ezemplu ba valores demokrásia, liu-liu oinsa implementasaun rekonsiliasaun, hafoin hasoru funu durante tinan 24, ba nasaun membru seluk, liu-liu nasaun hirak ne’ebé sei iha problema internal no external, bainhira hola parte iha organizasaun APA ne’e.

Asanami esplika, lisaun ne’ebé hatúr Timor-Leste iha APA mak, la’os de’it atu aprende, maibé sai mós lisaun, tanba vantajen seluk ne’ebé iha mak, Timor-Leste bele partisipa mós iha rezolusaun konflitu APA nian, ne’ebé bele halo TL sai ativu liutan iha problema sira seluk.

“Dez-vantajen mak, ita prezisa estabelese grupu Parlamentar ida, sei tau matan bai da ne’e, entaun bele da’et ba OJE, maibé ita bele haree husi utilizasaun orsamentu ne’e, membru sira kontribui, maibé ita mós iha vantajen bainhira lidera fali komisaun sira ne’e. Osan ne’e utiliza fali ba enkontru regular, nomós komisoens ne’ebé APA iha, tanba bainhira ita mak organiza, ema husi liur sei mai, hatene ita-nia rai no área turizmu”,esplika Mariano Asanami.

Alende ne’e, deputadu bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos sente dúvidas ho programa APA nian, tanba ne’e, reprezentante povu ne’e sujere, atu iha konvokasaun disksaun ida klean ho parte kompetente sira hanesan, Ministériu Negosius Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK), antes sai membru permanente ba APA nian.

“Ha’u kontinua ejize ba PN, antes sai membru permanente, ita tenke loke debate ida espesífiku iha PN, hodi diskute kona ba ninia dezvantajen, tanba ita rai ki’ik oan tama iha kampu ida luan tebes, ita hanesan nehek oan ida. Buat ne’ebé iha relatóriu iha, mesak di’ak de’it, maibé ita tenki diskute lai ba futuru longu prazu, inklui lingua ne’e mós Inglesh ho Arabia mak lian ofisial, sei iha asuntu seluk presiza diskute. Vantajen sempre iha, maibé presiza diskuti uluk, antes sai membru”, relata Joaquim dos Santos.

Partisipa iha Asembleia Parlamentar Asiátika (APA) ne’e, nasaun membru permanente 42 no observador nasaun 16, inklui Timor-Leste rasik reprezenta husi deputadu Mariano Asanami Sabino, ho deputada Maria Teresinha Viegas nu’udar xefi delegasaun. Asembleia ne’e rasik hala’o iha fulan Outubru tinan 2018.say

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PN pede às autoridades sanitárias que inspecionam carne vendida nas bermas das estradas

July 1, 2022
O deputado da bancada da Frente Revolucionário ...

Inflasaun Global halo TL lakon retornu investimentu FP biliaun USD 1.6

July 1, 2022
Ministru Finansan, Rui Agusto Gomes hateten, dur...

Xanana husu nasaun hotu atu proteje Oceano ho baze iha siénsia no inovasaun

June 30, 2022
Líder Nasionál Kay Rala Xanana Gusmão, husu b...

SEFOPE sei hamenus númeru dezempregu iha rai-laran

June 29, 2022
Sekretaria Estadu Formasaun Profísional no Empr...

AJAR apresia TR deside Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...
1 2 3 742

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker