GMN TV Politika FDD fo posse ba estrutura Ainaro • Agustinho promete la buka pozisaun

FDD fo posse ba estrutura Ainaro • Agustinho promete la buka pozisaun

0 views

[:pt]

Frenti Dezenvolvimentu Demokratiku (FDD), Sabadu (24/3/2018), halo konsolidasaun aberta iha Munispiu7 Ainaro hodi fo posse ba estrutura nivel postu administrativu no munispiu, atu bele servisu no investe vitopria ba FDD iha eleisaun antisipada mai ne’e.

Liu husi atividade konsolidasaun no tomada de posse ne’e, Prezidenti Konseleiru no Komisariu Politika Nasional (FDD), Agustinho Gomes, promete, iha eleisaun antesipada partidu FDD manan, sei la hola parte iha Governu ka Parlamentu Nasional.

Agustinho Gomes deklara asuntu ne’e, hafoin fo tomada de pose ba estrutura FDD husi aldeia, suku to’o postu administrativu no Munisipiu Ainaro, ne’ebe realiza iha salaun parokia Igreza Vila Maria Ainaro.

“Ha’u fiar FDD sei manan iha Ainaro, Ha’u nia pozisaun sei la ba Governu satan ba parlamentu nasional hakarak nafatin hamutuk ho imi hotu, no  tau matan ba sira ne’ebe tur iha parlamentu sei sira konkalikon hasai sira tuir statutu partidu nian,” dehan, Agustinho Gomes ba strutura FDD ne’ebe konsentra iha salaun parokia Igreja Vila Maria, Ainaro.

Estrutura partidu FDD iha rekursu ne’ebe barak iha esprensia iha Governu no Parlamentu Nasional. Tanba ne’e, Agustinho Gomes husu ba estrutura munisipiu Ainaro atu servisu maka’as ho tarjetu no tenke manan iha eleisaun antesipada.

Iha fatin hanesan, Konseleiru Partidu FDD Leandro Isaac hateten,  FDD sei hetan vitoria iha eleisaun antesipada tanba sedauk iha noda ruma liu-liu iha estrutura FDD katak seidauk halo korupsaun

Ho razaun katak husi partidu bo’ot balun nia ema sira balun ba ona komarka Becora no Komarka Gleno . Ha’u hakarak garante ba imi FDD nia lider sira sei mós, ami seda’uk iha noda, FDD sedauk ba iha komarka id aba iha Becora ka Gleno, ami laiha historia, ami laiha historia vigura tanba historia vigura rai hotu ona iha museum iha Dili ne’e bá,” esklarese, Leandro Isaac.

Leandro Isaac husu ba strutura munisipiu Ainaro tenke kaer komprimisiu ida katak tenke buka solusaun ba moris diak povu nian, hasai mukit no susar husi independensia ne’ebe to’o oras ne’e dadauk sedauk sente.

Koordenador FDD Munisipiu Ainaro, Jaimito Soares Missa, deklara, uluk iha partidu seluk agora hamutuk ho partidu   FDD sei manan iha eleisaun antesipada, no sei lori programa no politika partidu nian sai sentru ba dezemvolvimentu.

“Ha’u ema dezemvolvimentu no ha’u iha dereitu ba án rasik atu muda ba ne’ebe deit no hau promete hamutuk ho strutura tomak esforsu fo votus ba FDD,manan iha eleisaun antesipada, tanba ita tenke halo tiha mak ita foin bele koalia,” deklara, Jaimito Soares Missa.

Estrutura partidu FDD Munisipiu Ainaro, ne’ebe mak simu tomada de posse husi Postu Administrativu, Suku no Aldeia hamutuk ema rihun ida, haat nulu.

Koligasaun FDD kompostu husi partidu hat mak hamutuk, partidu PUDD, Partidu Frenti Mudansa (FM), Paridu PDN no Paridu UDT, ho simblo uma lisan tolu ne’ebe hatudu reprezenta husi Lorosa’e, Loromonu no rai klaran, katak partidu FDD nia I’is mak uma lulik ka lisan.

Politika no programa partidu FDD hahu dezemvolvimentu husi baze katak baze mak uma lisan hodi povu sira iha iha aldeia bele sente dezemvolvimentu iha ukun-an ne’e.

Iha Domingu, (25/03/2018), FDD halao mos tomada de posse ba strutura partidu FDD Munisipiu Manufahi, ne’ebe reprezenta de’it ema nain nén nulu, reprezenta husi suku Letefoho, Suku Hola-rua, Suku Rotutu, Suku Betanu, Suku Grotu, Suku Tutuluru, Suku Babulu, Suku Daisua, inklui Postu Administrativu Alas, Turiskai, Fatuberliu, Same. eus               

[:id]

Frenti Dezenvolvimentu Demokratiku (FDD), Sabadu (24/3/2018), halo konsolidasaun aberta iha Munispiu7 Ainaro hodi fo posse ba estrutura nivel postu administrativu no munispiu, atu bele servisu no investe vitopria ba FDD iha eleisaun antisipada mai ne’e.

Liu husi atividade konsolidasaun no tomada de posse ne’e, Prezidenti Konseleiru no Komisariu Politika Nasional (FDD), Agustinho Gomes, promete, iha eleisaun antesipada partidu FDD manan, sei la hola parte iha Governu ka Parlamentu Nasional.

Agustinho Gomes deklara asuntu ne’e, hafoin fo tomada de pose ba estrutura FDD husi aldeia, suku to’o postu administrativu no Munisipiu Ainaro, ne’ebe realiza iha salaun parokia Igreza Vila Maria Ainaro.

“Ha’u fiar FDD sei manan iha Ainaro, Ha’u nia pozisaun sei la ba Governu satan ba parlamentu nasional hakarak nafatin hamutuk ho imi hotu, no  tau matan ba sira ne’ebe tur iha parlamentu sei sira konkalikon hasai sira tuir statutu partidu nian,” dehan, Agustinho Gomes ba strutura FDD ne’ebe konsentra iha salaun parokia Igreja Vila Maria, Ainaro.

Estrutura partidu FDD iha rekursu ne’ebe barak iha esprensia iha Governu no Parlamentu Nasional. Tanba ne’e, Agustinho Gomes husu ba estrutura munisipiu Ainaro atu servisu maka’as ho tarjetu no tenke manan iha eleisaun antesipada.

Iha fatin hanesan, Konseleiru Partidu FDD Leandro Isaac hateten,  FDD sei hetan vitoria iha eleisaun antesipada tanba sedauk iha noda ruma liu-liu iha estrutura FDD katak seidauk halo korupsaun

Ho razaun katak husi partidu bo’ot balun nia ema sira balun ba ona komarka Becora no Komarka Gleno . Ha’u hakarak garante ba imi FDD nia lider sira sei mós, ami seda’uk iha noda, FDD sedauk ba iha komarka id aba iha Becora ka Gleno, ami laiha historia, ami laiha historia vigura tanba historia vigura rai hotu ona iha museum iha Dili ne’e bá,” esklarese, Leandro Isaac.

Leandro Isaac husu ba strutura munisipiu Ainaro tenke kaer komprimisiu ida katak tenke buka solusaun ba moris diak povu nian, hasai mukit no susar husi independensia ne’ebe to’o oras ne’e dadauk sedauk sente.

Koordenador FDD Munisipiu Ainaro, Jaimito Soares Missa, deklara, uluk iha partidu seluk agora hamutuk ho partidu   FDD sei manan iha eleisaun antesipada, no sei lori programa no politika partidu nian sai sentru ba dezemvolvimentu.

“Ha’u ema dezemvolvimentu no ha’u iha dereitu ba án rasik atu muda ba ne’ebe deit no hau promete hamutuk ho strutura tomak esforsu fo votus ba FDD,manan iha eleisaun antesipada, tanba ita tenke halo tiha mak ita foin bele koalia,” deklara, Jaimito Soares Missa.

Estrutura partidu FDD Munisipiu Ainaro, ne’ebe mak simu tomada de posse husi Postu Administrativu, Suku no Aldeia hamutuk ema rihun ida, haat nulu.

Koligasaun FDD kompostu husi partidu hat mak hamutuk, partidu PUDD, Partidu Frenti Mudansa (FM), Paridu PDN no Paridu UDT, ho simblo uma lisan tolu ne’ebe hatudu reprezenta husi Lorosa’e, Loromonu no rai klaran, katak partidu FDD nia I’is mak uma lulik ka lisan.

Politika no programa partidu FDD hahu dezemvolvimentu husi baze katak baze mak uma lisan hodi povu sira iha iha aldeia bele sente dezemvolvimentu iha ukun-an ne’e.

Iha Domingu, (25/03/2018), FDD halao mos tomada de posse ba strutura partidu FDD Munisipiu Manufahi, ne’ebe reprezenta de’it ema nain nén nulu, reprezenta husi suku Letefoho, Suku Hola-rua, Suku Rotutu, Suku Betanu, Suku Grotu, Suku Tutuluru, Suku Babulu, Suku Daisua, inklui Postu Administrativu Alas, Turiskai, Fatuberliu, Same. eus               

[:en]

Frenti Dezenvolvimentu Demokratiku (FDD), Sabadu (24/3/2018), halo konsolidasaun aberta iha Munispiu7 Ainaro hodi fo posse ba estrutura nivel postu administrativu no munispiu, atu bele servisu no investe vitopria ba FDD iha eleisaun antisipada mai ne’e.

Liu husi atividade konsolidasaun no tomada de posse ne’e, Prezidenti Konseleiru no Komisariu Politika Nasional (FDD), Agustinho Gomes, promete, iha eleisaun antesipada partidu FDD manan, sei la hola parte iha Governu ka Parlamentu Nasional.

Agustinho Gomes deklara asuntu ne’e, hafoin fo tomada de pose ba estrutura FDD husi aldeia, suku to’o postu administrativu no Munisipiu Ainaro, ne’ebe realiza iha salaun parokia Igreza Vila Maria Ainaro.

“Ha’u fiar FDD sei manan iha Ainaro, Ha’u nia pozisaun sei la ba Governu satan ba parlamentu nasional hakarak nafatin hamutuk ho imi hotu, no  tau matan ba sira ne’ebe tur iha parlamentu sei sira konkalikon hasai sira tuir statutu partidu nian,” dehan, Agustinho Gomes ba strutura FDD ne’ebe konsentra iha salaun parokia Igreja Vila Maria, Ainaro.

Estrutura partidu FDD iha rekursu ne’ebe barak iha esprensia iha Governu no Parlamentu Nasional. Tanba ne’e, Agustinho Gomes husu ba estrutura munisipiu Ainaro atu servisu maka’as ho tarjetu no tenke manan iha eleisaun antesipada.

Iha fatin hanesan, Konseleiru Partidu FDD Leandro Isaac hateten,  FDD sei hetan vitoria iha eleisaun antesipada tanba sedauk iha noda ruma liu-liu iha estrutura FDD katak seidauk halo korupsaun

Ho razaun katak husi partidu bo’ot balun nia ema sira balun ba ona komarka Becora no Komarka Gleno . Ha’u hakarak garante ba imi FDD nia lider sira sei mós, ami seda’uk iha noda, FDD sedauk ba iha komarka id aba iha Becora ka Gleno, ami laiha historia, ami laiha historia vigura tanba historia vigura rai hotu ona iha museum iha Dili ne’e bá,” esklarese, Leandro Isaac.

Leandro Isaac husu ba strutura munisipiu Ainaro tenke kaer komprimisiu ida katak tenke buka solusaun ba moris diak povu nian, hasai mukit no susar husi independensia ne’ebe to’o oras ne’e dadauk sedauk sente.

Koordenador FDD Munisipiu Ainaro, Jaimito Soares Missa, deklara, uluk iha partidu seluk agora hamutuk ho partidu   FDD sei manan iha eleisaun antesipada, no sei lori programa no politika partidu nian sai sentru ba dezemvolvimentu.

“Ha’u ema dezemvolvimentu no ha’u iha dereitu ba án rasik atu muda ba ne’ebe deit no hau promete hamutuk ho strutura tomak esforsu fo votus ba FDD,manan iha eleisaun antesipada, tanba ita tenke halo tiha mak ita foin bele koalia,” deklara, Jaimito Soares Missa.

Estrutura partidu FDD Munisipiu Ainaro, ne’ebe mak simu tomada de posse husi Postu Administrativu, Suku no Aldeia hamutuk ema rihun ida, haat nulu.

Koligasaun FDD kompostu husi partidu hat mak hamutuk, partidu PUDD, Partidu Frenti Mudansa (FM), Paridu PDN no Paridu UDT, ho simblo uma lisan tolu ne’ebe hatudu reprezenta husi Lorosa’e, Loromonu no rai klaran, katak partidu FDD nia I’is mak uma lulik ka lisan.

Politika no programa partidu FDD hahu dezemvolvimentu husi baze katak baze mak uma lisan hodi povu sira iha iha aldeia bele sente dezemvolvimentu iha ukun-an ne’e.

Iha Domingu, (25/03/2018), FDD halao mos tomada de posse ba strutura partidu FDD Munisipiu Manufahi, ne’ebe reprezenta de’it ema nain nén nulu, reprezenta husi suku Letefoho, Suku Hola-rua, Suku Rotutu, Suku Betanu, Suku Grotu, Suku Tutuluru, Suku Babulu, Suku Daisua, inklui Postu Administrativu Alas, Turiskai, Fatuberliu, Same. eus               

[:tl]

Frenti Dezenvolvimentu Demokratiku (FDD), Sabadu (24/3/2018), halo konsolidasaun aberta iha Munispiu7 Ainaro hodi fo posse ba estrutura nivel postu administrativu no munispiu, atu bele servisu no investe vitopria ba FDD iha eleisaun antisipada mai ne’e.

Liu husi atividade konsolidasaun no tomada de posse ne’e, Prezidenti Konseleiru no Komisariu Politika Nasional (FDD), Agustinho Gomes, promete, iha eleisaun antesipada partidu FDD manan, sei la hola parte iha Governu ka Parlamentu Nasional.

Agustinho Gomes deklara asuntu ne’e, hafoin fo tomada de pose ba estrutura FDD husi aldeia, suku to’o postu administrativu no Munisipiu Ainaro, ne’ebe realiza iha salaun parokia Igreza Vila Maria Ainaro.

“Ha’u fiar FDD sei manan iha Ainaro, Ha’u nia pozisaun sei la ba Governu satan ba parlamentu nasional hakarak nafatin hamutuk ho imi hotu, no  tau matan ba sira ne’ebe tur iha parlamentu sei sira konkalikon hasai sira tuir statutu partidu nian,” dehan, Agustinho Gomes ba strutura FDD ne’ebe konsentra iha salaun parokia Igreja Vila Maria, Ainaro.

Estrutura partidu FDD iha rekursu ne’ebe barak iha esprensia iha Governu no Parlamentu Nasional. Tanba ne’e, Agustinho Gomes husu ba estrutura munisipiu Ainaro atu servisu maka’as ho tarjetu no tenke manan iha eleisaun antesipada.

Iha fatin hanesan, Konseleiru Partidu FDD Leandro Isaac hateten,  FDD sei hetan vitoria iha eleisaun antesipada tanba sedauk iha noda ruma liu-liu iha estrutura FDD katak seidauk halo korupsaun

Ho razaun katak husi partidu bo’ot balun nia ema sira balun ba ona komarka Becora no Komarka Gleno . Ha’u hakarak garante ba imi FDD nia lider sira sei mós, ami seda’uk iha noda, FDD sedauk ba iha komarka id aba iha Becora ka Gleno, ami laiha historia, ami laiha historia vigura tanba historia vigura rai hotu ona iha museum iha Dili ne’e bá,” esklarese, Leandro Isaac.

Leandro Isaac husu ba strutura munisipiu Ainaro tenke kaer komprimisiu ida katak tenke buka solusaun ba moris diak povu nian, hasai mukit no susar husi independensia ne’ebe to’o oras ne’e dadauk sedauk sente.

Koordenador FDD Munisipiu Ainaro, Jaimito Soares Missa, deklara, uluk iha partidu seluk agora hamutuk ho partidu   FDD sei manan iha eleisaun antesipada, no sei lori programa no politika partidu nian sai sentru ba dezemvolvimentu.

“Ha’u ema dezemvolvimentu no ha’u iha dereitu ba án rasik atu muda ba ne’ebe deit no hau promete hamutuk ho strutura tomak esforsu fo votus ba FDD,manan iha eleisaun antesipada, tanba ita tenke halo tiha mak ita foin bele koalia,” deklara, Jaimito Soares Missa.

Estrutura partidu FDD Munisipiu Ainaro, ne’ebe mak simu tomada de posse husi Postu Administrativu, Suku no Aldeia hamutuk ema rihun ida, haat nulu.

Koligasaun FDD kompostu husi partidu hat mak hamutuk, partidu PUDD, Partidu Frenti Mudansa (FM), Paridu PDN no Paridu UDT, ho simblo uma lisan tolu ne’ebe hatudu reprezenta husi Lorosa’e, Loromonu no rai klaran, katak partidu FDD nia I’is mak uma lulik ka lisan.

Politika no programa partidu FDD hahu dezemvolvimentu husi baze katak baze mak uma lisan hodi povu sira iha iha aldeia bele sente dezemvolvimentu iha ukun-an ne’e.

Iha Domingu, (25/03/2018), FDD halao mos tomada de posse ba strutura partidu FDD Munisipiu Manufahi, ne’ebe reprezenta de’it ema nain nén nulu, reprezenta husi suku Letefoho, Suku Hola-rua, Suku Rotutu, Suku Betanu, Suku Grotu, Suku Tutuluru, Suku Babulu, Suku Daisua, inklui Postu Administrativu Alas, Turiskai, Fatuberliu, Same. eus               

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker