GMN TV Politika KP la’os fizkaliza atividade Governu ■Fidelis:Ne’e lalos

KP la’os fizkaliza atividade Governu ■Fidelis:Ne’e lalos

0 views

[:pt]

Deputadu bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco,  afirma, Komisaun Permanente (KP) Parlamentu Nasional nia kompetensia ne’ebé konsagra iha artigu 102 alinea 3, la’os atu halo fiskalizasaun ba atividade Governu nian, maibe atu akompaña hodi alista de’it fallansu Governu nian.

“Komisaun Permanente ne’e halo akompañamentu de’it ba atividade Governu nian, no alista de’it saida mak Governu halo, lakestiona tan, tanba la’os hanesan Parlamentu normal ne’ebé halo fiskalizasaun, halo lei no halo desizaun polítika,”esplika deputadu bankada FRETILIN, Francisco Branco ba jornalista sira Parlamentu Nasionál(PN), Kinta (15/03/2018).

Tuir deputadu Komisaun Permanente ne’e, konaba prosesu orsamentu duo-désimu, komisaun permanente so bele akompaña no rejista de’it informasaun, maibe la presiza aprezenta relatoriu ba PN.

“Parlamentu kuandu disolvidu, nia knaar atu fiskaliza, halo desizaun polítika ne’e laiha ona, tanba tempu limitadu. Tanba ne’e mak kontstituisaun hateten akompaña de’it ba atividade Governu nian,”dehan Branco.

Maske nune’e, deputadu bankada PLP, Fidelis Magalhães, la konkorda ho opiniaun bankada FRETILIN nian ne’ebé sala, no hodi klarifika katak, Parlamentu Nasionál nia poder kompletu hela maske dissolve, tanba konstituisaun RDTL artigu 100 dehan, disolusaun PN nian la hamate mandatu deputadu nian, to’o parlamentu nia reuniaun dahuluk hafoin liu tiha eleisaun subsekuente.

“Ema ne’ebé dehan Komisaun Permanente nia kompetensia akompañamentu ho fiskalizasaun diferente ne’e laloos, tanba poder ka mandatu parlamentu nian ne’e kompletu hela. PN nia poder ne’e nakonu, ne’e signifika poder ida atu fizkaliza atividade Governu nian sei la mate, akompaña ne’e la diferensa ho fiskalizasaun, tanba akompaña haree, no ejize ita, tanba PN nia poder kompletu, tanba nia mandatu seidauk hotu, nia tenke ezerse nia knaar hanesan fiskalizador to’o nia mandatu ne’e hotu,”katak Fidelis.

Antes ne’e, deputada bankada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, hateten, objetivu ba kompetensia Komisaun Permanente nian, atu akompaña no fiskaliza ba atividade Governu hanesan de’it no laiha diferensa.

Tuir konstituisaun RDTL konaba kompetensia Komisaun Permanete nian konsagra iha artigu 102 alinea 3 pontu A, hateten, akompaña servisu sira Governu nian no mós administrasaun nian. Alinea 3 pontu B hateten, koordena servisu sira komisaun nasionál nian.

Pontu C, promove konvokasaun Parlamentu nian, iha pontu D hateten, prepara no organiza Parlamentu Nasionál nia sesaun sira, no iha pontu E dehan, autoriza deslokasaun Prezidente Repúblika iha rai-laran, iha pontu F mós hateten, dirije Parlamentu Nasionál nia relasaun ho Parlamentu no instituisaun análojia sira iha rai seluk, inklui iha pontu G dehan, autoriza deklarasaun Estadu serku nian no Estadu emerjensia nian.Say

[:id]

Deputadu bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco,  afirma, Komisaun Permanente (KP) Parlamentu Nasional nia kompetensia ne’ebé konsagra iha artigu 102 alinea 3, la’os atu halo fiskalizasaun ba atividade Governu nian, maibe atu akompaña hodi alista de’it fallansu Governu nian.

“Komisaun Permanente ne’e halo akompañamentu de’it ba atividade Governu nian, no alista de’it saida mak Governu halo, lakestiona tan, tanba la’os hanesan Parlamentu normal ne’ebé halo fiskalizasaun, halo lei no halo desizaun polítika,”esplika deputadu bankada FRETILIN, Francisco Branco ba jornalista sira Parlamentu Nasionál(PN), Kinta (15/03/2018).

Tuir deputadu Komisaun Permanente ne’e, konaba prosesu orsamentu duo-désimu, komisaun permanente so bele akompaña no rejista de’it informasaun, maibe la presiza aprezenta relatoriu ba PN.

“Parlamentu kuandu disolvidu, nia knaar atu fiskaliza, halo desizaun polítika ne’e laiha ona, tanba tempu limitadu. Tanba ne’e mak kontstituisaun hateten akompaña de’it ba atividade Governu nian,”dehan Branco.

Maske nune’e, deputadu bankada PLP, Fidelis Magalhães, la konkorda ho opiniaun bankada FRETILIN nian ne’ebé sala, no hodi klarifika katak, Parlamentu Nasionál nia poder kompletu hela maske dissolve, tanba konstituisaun RDTL artigu 100 dehan, disolusaun PN nian la hamate mandatu deputadu nian, to’o parlamentu nia reuniaun dahuluk hafoin liu tiha eleisaun subsekuente.

“Ema ne’ebé dehan Komisaun Permanente nia kompetensia akompañamentu ho fiskalizasaun diferente ne’e laloos, tanba poder ka mandatu parlamentu nian ne’e kompletu hela. PN nia poder ne’e nakonu, ne’e signifika poder ida atu fizkaliza atividade Governu nian sei la mate, akompaña ne’e la diferensa ho fiskalizasaun, tanba akompaña haree, no ejize ita, tanba PN nia poder kompletu, tanba nia mandatu seidauk hotu, nia tenke ezerse nia knaar hanesan fiskalizador to’o nia mandatu ne’e hotu,”katak Fidelis.

Antes ne’e, deputada bankada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, hateten, objetivu ba kompetensia Komisaun Permanente nian, atu akompaña no fiskaliza ba atividade Governu hanesan de’it no laiha diferensa.

Tuir konstituisaun RDTL konaba kompetensia Komisaun Permanete nian konsagra iha artigu 102 alinea 3 pontu A, hateten, akompaña servisu sira Governu nian no mós administrasaun nian. Alinea 3 pontu B hateten, koordena servisu sira komisaun nasionál nian.

Pontu C, promove konvokasaun Parlamentu nian, iha pontu D hateten, prepara no organiza Parlamentu Nasionál nia sesaun sira, no iha pontu E dehan, autoriza deslokasaun Prezidente Repúblika iha rai-laran, iha pontu F mós hateten, dirije Parlamentu Nasionál nia relasaun ho Parlamentu no instituisaun análojia sira iha rai seluk, inklui iha pontu G dehan, autoriza deklarasaun Estadu serku nian no Estadu emerjensia nian.Say

[:en]

Deputadu bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco,  afirma, Komisaun Permanente (KP) Parlamentu Nasional nia kompetensia ne’ebé konsagra iha artigu 102 alinea 3, la’os atu halo fiskalizasaun ba atividade Governu nian, maibe atu akompaña hodi alista de’it fallansu Governu nian.

“Komisaun Permanente ne’e halo akompañamentu de’it ba atividade Governu nian, no alista de’it saida mak Governu halo, lakestiona tan, tanba la’os hanesan Parlamentu normal ne’ebé halo fiskalizasaun, halo lei no halo desizaun polítika,”esplika deputadu bankada FRETILIN, Francisco Branco ba jornalista sira Parlamentu Nasionál(PN), Kinta (15/03/2018).

Tuir deputadu Komisaun Permanente ne’e, konaba prosesu orsamentu duo-désimu, komisaun permanente so bele akompaña no rejista de’it informasaun, maibe la presiza aprezenta relatoriu ba PN.

“Parlamentu kuandu disolvidu, nia knaar atu fiskaliza, halo desizaun polítika ne’e laiha ona, tanba tempu limitadu. Tanba ne’e mak kontstituisaun hateten akompaña de’it ba atividade Governu nian,”dehan Branco.

Maske nune’e, deputadu bankada PLP, Fidelis Magalhães, la konkorda ho opiniaun bankada FRETILIN nian ne’ebé sala, no hodi klarifika katak, Parlamentu Nasionál nia poder kompletu hela maske dissolve, tanba konstituisaun RDTL artigu 100 dehan, disolusaun PN nian la hamate mandatu deputadu nian, to’o parlamentu nia reuniaun dahuluk hafoin liu tiha eleisaun subsekuente.

“Ema ne’ebé dehan Komisaun Permanente nia kompetensia akompañamentu ho fiskalizasaun diferente ne’e laloos, tanba poder ka mandatu parlamentu nian ne’e kompletu hela. PN nia poder ne’e nakonu, ne’e signifika poder ida atu fizkaliza atividade Governu nian sei la mate, akompaña ne’e la diferensa ho fiskalizasaun, tanba akompaña haree, no ejize ita, tanba PN nia poder kompletu, tanba nia mandatu seidauk hotu, nia tenke ezerse nia knaar hanesan fiskalizador to’o nia mandatu ne’e hotu,”katak Fidelis.

Antes ne’e, deputada bankada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, hateten, objetivu ba kompetensia Komisaun Permanente nian, atu akompaña no fiskaliza ba atividade Governu hanesan de’it no laiha diferensa.

Tuir konstituisaun RDTL konaba kompetensia Komisaun Permanete nian konsagra iha artigu 102 alinea 3 pontu A, hateten, akompaña servisu sira Governu nian no mós administrasaun nian. Alinea 3 pontu B hateten, koordena servisu sira komisaun nasionál nian.

Pontu C, promove konvokasaun Parlamentu nian, iha pontu D hateten, prepara no organiza Parlamentu Nasionál nia sesaun sira, no iha pontu E dehan, autoriza deslokasaun Prezidente Repúblika iha rai-laran, iha pontu F mós hateten, dirije Parlamentu Nasionál nia relasaun ho Parlamentu no instituisaun análojia sira iha rai seluk, inklui iha pontu G dehan, autoriza deklarasaun Estadu serku nian no Estadu emerjensia nian.Say

[:tl]

Deputadu bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco,  afirma, Komisaun Permanente (KP) Parlamentu Nasional nia kompetensia ne’ebé konsagra iha artigu 102 alinea 3, la’os atu halo fiskalizasaun ba atividade Governu nian, maibe atu akompaña hodi alista de’it fallansu Governu nian.

“Komisaun Permanente ne’e halo akompañamentu de’it ba atividade Governu nian, no alista de’it saida mak Governu halo, lakestiona tan, tanba la’os hanesan Parlamentu normal ne’ebé halo fiskalizasaun, halo lei no halo desizaun polítika,”esplika deputadu bankada FRETILIN, Francisco Branco ba jornalista sira Parlamentu Nasionál(PN), Kinta (15/03/2018).

Tuir deputadu Komisaun Permanente ne’e, konaba prosesu orsamentu duo-désimu, komisaun permanente so bele akompaña no rejista de’it informasaun, maibe la presiza aprezenta relatoriu ba PN.

“Parlamentu kuandu disolvidu, nia knaar atu fiskaliza, halo desizaun polítika ne’e laiha ona, tanba tempu limitadu. Tanba ne’e mak kontstituisaun hateten akompaña de’it ba atividade Governu nian,”dehan Branco.

Maske nune’e, deputadu bankada PLP, Fidelis Magalhães, la konkorda ho opiniaun bankada FRETILIN nian ne’ebé sala, no hodi klarifika katak, Parlamentu Nasionál nia poder kompletu hela maske dissolve, tanba konstituisaun RDTL artigu 100 dehan, disolusaun PN nian la hamate mandatu deputadu nian, to’o parlamentu nia reuniaun dahuluk hafoin liu tiha eleisaun subsekuente.

“Ema ne’ebé dehan Komisaun Permanente nia kompetensia akompañamentu ho fiskalizasaun diferente ne’e laloos, tanba poder ka mandatu parlamentu nian ne’e kompletu hela. PN nia poder ne’e nakonu, ne’e signifika poder ida atu fizkaliza atividade Governu nian sei la mate, akompaña ne’e la diferensa ho fiskalizasaun, tanba akompaña haree, no ejize ita, tanba PN nia poder kompletu, tanba nia mandatu seidauk hotu, nia tenke ezerse nia knaar hanesan fiskalizador to’o nia mandatu ne’e hotu,”katak Fidelis.

Antes ne’e, deputada bankada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, hateten, objetivu ba kompetensia Komisaun Permanente nian, atu akompaña no fiskaliza ba atividade Governu hanesan de’it no laiha diferensa.

Tuir konstituisaun RDTL konaba kompetensia Komisaun Permanete nian konsagra iha artigu 102 alinea 3 pontu A, hateten, akompaña servisu sira Governu nian no mós administrasaun nian. Alinea 3 pontu B hateten, koordena servisu sira komisaun nasionál nian.

Pontu C, promove konvokasaun Parlamentu nian, iha pontu D hateten, prepara no organiza Parlamentu Nasionál nia sesaun sira, no iha pontu E dehan, autoriza deslokasaun Prezidente Repúblika iha rai-laran, iha pontu F mós hateten, dirije Parlamentu Nasionál nia relasaun ho Parlamentu no instituisaun análojia sira iha rai seluk, inklui iha pontu G dehan, autoriza deklarasaun Estadu serku nian no Estadu emerjensia nian.Say

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker