GMN TV Politika Substituisaun kargu Xefia AP, AMP konsidera ambisaun FRETILIN no PD ba pozisaun

Substituisaun kargu Xefia AP, AMP konsidera ambisaun FRETILIN no PD ba pozisaun

0 views

[:pt]

FOTO:GOOGLE

Bankada opozisaun CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé hanaran aan Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), konsidera substituisaun ba dirijente no Xefia sira iha Administrasaun Públika (AP), husi  VII Governu ne’e, hanesan ambisaun husi koligasaun FRETILIN no Partidu Demokrátiku (PD) atu koloka sira-nia kuadru sira iha pozisaun hirak ne’e.

Liu husi konferensia ba imprensa, bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, hato’o publikamente, sira-nia preokupasaun ho okorénsia kona-ba substituisaun titular ba kargu diresaun no Xefia sira iha Administrasaun Públika.

“Haree ba Primeiru  Ministru no Sekretária Estadu husi Governu FRETILIN no  PD, dezenvolve aktividade ida fraku, hanesan konsekuénsia husi sira-nia inkapasidade atu viabiliza programa Governu nian iha Parlamentu Nasional, no sira-nia inkapasidade hodi aprezenta Orsamentu Jeral Estadu ba tinan fiskal 2018, no  tanba Governu ida ne’e hanesan Governu jestaun.  Husi ponto de vista bankada Parlamentar opozisaun nian hala’o iha faze ida ne’e, kualker movimentu de substituisaun ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika revela ambisaun husi FRETILIN no PD hodi koloka sira nia kuadru iha pozisaun,” deputadu Mericio Akara husi bankada PLP liu husi konferensia imprensa ba jornalista sira iha PN, Kuarta (20/03).

Nia hatutan, deputadu no deputada sira husi bankada CNRT, PLP no KHUNTO, ne’ebé dezempeña funsaun iha Komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, entende katak, laiha sentidu ruma halo substituisaun ba titular kargu diresaun no xefia iha Administrasaun Públika, iha faze ne’ebé Governu devia limita de’it ba prátika aktu jestaun, ka aktu sira ne’ebé garante funsionamentu iha Administrasaun Públika, hodi asegura kontinuidade prestasaun bens no servisu públiku ba populasaun.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP, no KHUNTO entende katak movimentu substituisaun ba Diretor Jeral sira, Diretor Nasional sira, Diretor Munisipal sira, Xefe Departamentu no Xefe Seksaun la iha sentidu ruma iha momentu ida ne’e.

Mericio Akara hatutan, estratéjika no lideransa iha estrutura administrativa Estadu nian ho objetivu atu prevene konsekuénsia todan iha derota eleitoral ne’ebé sira hatene katak, sei sofre iha eleisaun antesipada ne’ebé sei realiza iha loron 12 maiu tinan 2018.

Bankada opozisaun tolu ne’e (CNRT, PLP no KHUNTO) konsidera demisaun ba Diretor Jeral husi Ministériu Justisa no demisaun ba Diretor Nasional Terras no Propriedades, nune’e mós husi Ministériu Justisa, parese atu konfirma preokupasaun deputada no deputadu sira husi opozisaun iha komisaun Permanente Parlamentu Nasional, tanba determina hapara imediatu sira-nia komisaun servisu antes, mezmu konklui kualker prosesu disiplinar.

“Deputada no Deputadu iha Parlamentu Nasional, membru Komisaun Permanente, ne’ebé integra iha Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KUNTO nian, konsidera katak, deside hodi hapara antesipadamente komisaun servisu ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, sein hala’o prosesu disiplinar ruma antes, ne’e tuir prinsípiu la loos (eradu) tanba impede dirijente no xefia sira hapara sira nia komisaun servisu ho baze iha akuzasaun ne’ebé sira rasik la hetan oportunidade atu aprezenta defeza,” relata Mericio Akara.

Tuir bankada CNRT, PLP no KHUNTO katak, laiha sidadaun ida, funsionáriu Estadu ida labele sofre kondenasaun antes atu bele defende husi akuzasaun ne’ebé sira halo ba nia an.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé ezerse funsaun iha komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, rekere ona ba Komisaun Funsaun Públika, nú’udar orgaun Administrasaun Públika ne’ebé responsável hodi garante rekursus humanus Estadu, nian la’os husi partidu no laiha kontrolu husi partidu polítiku ruma, atu fó esklaresimentu kona-ba medida ne’ebé foti, hodi evita FRETILIN no PD, ne’ebé iha pozisaun Governu, hodi halo troka ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, ho baze iha kritériu eskluziva ka preponderate polítiku-partidáriu.

Tuir bankada Parlamentar tolu ne’e katak, infelizmente, Komisaun Funsaun Públika, seidauk, bele responde ba kestaun sira ne’ebé koloka husi Deputada no Deputadu sira.

Ba Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, laiha sentidu no la eziste fundamentu sériu no konkretu atu justifika substituisaun ba dirijente no xefia sira husi servisu administrativu Estadu nian, iha altura ida ne’e, ka husi semana balu ba hala’o eleisaun antesipada ba Parlamentu Nasional no ne’ebé sei lori ba formasaun Governu foun ida, VIII Governu Konstitusional ne’ebé sei lidera husi AMP.

“Independénsia, izensaun no ho profisionalismu ita nia Funsaun Públika sei halo buat hotu, tuir lei, atu dirijente no xefia sira ezerse funsaun iha servisu administrativa ne’ebé dependente ba Estadu bele kontinua servisu ba interese Timor-oan hotu, no la’os de’it atu defende interese grupu espesífiku ida ka partidu polítiku ida nian,” relata Mericio Akara.cos

 

[:id]

FOTO:GOOGLE

Bankada opozisaun CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé hanaran aan Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), konsidera substituisaun ba dirijente no Xefia sira iha Administrasaun Públika (AP), husi  VII Governu ne’e, hanesan ambisaun husi koligasaun FRETILIN no Partidu Demokrátiku (PD) atu koloka sira-nia kuadru sira iha pozisaun hirak ne’e.

Liu husi konferensia ba imprensa, bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, hato’o publikamente, sira-nia preokupasaun ho okorénsia kona-ba substituisaun titular ba kargu diresaun no Xefia sira iha Administrasaun Públika.

“Haree ba Primeiru  Ministru no Sekretária Estadu husi Governu FRETILIN no  PD, dezenvolve aktividade ida fraku, hanesan konsekuénsia husi sira-nia inkapasidade atu viabiliza programa Governu nian iha Parlamentu Nasional, no sira-nia inkapasidade hodi aprezenta Orsamentu Jeral Estadu ba tinan fiskal 2018, no  tanba Governu ida ne’e hanesan Governu jestaun.  Husi ponto de vista bankada Parlamentar opozisaun nian hala’o iha faze ida ne’e, kualker movimentu de substituisaun ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika revela ambisaun husi FRETILIN no PD hodi koloka sira nia kuadru iha pozisaun,” deputadu Mericio Akara husi bankada PLP liu husi konferensia imprensa ba jornalista sira iha PN, Kuarta (20/03).

Nia hatutan, deputadu no deputada sira husi bankada CNRT, PLP no KHUNTO, ne’ebé dezempeña funsaun iha Komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, entende katak, laiha sentidu ruma halo substituisaun ba titular kargu diresaun no xefia iha Administrasaun Públika, iha faze ne’ebé Governu devia limita de’it ba prátika aktu jestaun, ka aktu sira ne’ebé garante funsionamentu iha Administrasaun Públika, hodi asegura kontinuidade prestasaun bens no servisu públiku ba populasaun.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP, no KHUNTO entende katak movimentu substituisaun ba Diretor Jeral sira, Diretor Nasional sira, Diretor Munisipal sira, Xefe Departamentu no Xefe Seksaun la iha sentidu ruma iha momentu ida ne’e.

Mericio Akara hatutan, estratéjika no lideransa iha estrutura administrativa Estadu nian ho objetivu atu prevene konsekuénsia todan iha derota eleitoral ne’ebé sira hatene katak, sei sofre iha eleisaun antesipada ne’ebé sei realiza iha loron 12 maiu tinan 2018.

Bankada opozisaun tolu ne’e (CNRT, PLP no KHUNTO) konsidera demisaun ba Diretor Jeral husi Ministériu Justisa no demisaun ba Diretor Nasional Terras no Propriedades, nune’e mós husi Ministériu Justisa, parese atu konfirma preokupasaun deputada no deputadu sira husi opozisaun iha komisaun Permanente Parlamentu Nasional, tanba determina hapara imediatu sira-nia komisaun servisu antes, mezmu konklui kualker prosesu disiplinar.

“Deputada no Deputadu iha Parlamentu Nasional, membru Komisaun Permanente, ne’ebé integra iha Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KUNTO nian, konsidera katak, deside hodi hapara antesipadamente komisaun servisu ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, sein hala’o prosesu disiplinar ruma antes, ne’e tuir prinsípiu la loos (eradu) tanba impede dirijente no xefia sira hapara sira nia komisaun servisu ho baze iha akuzasaun ne’ebé sira rasik la hetan oportunidade atu aprezenta defeza,” relata Mericio Akara.

Tuir bankada CNRT, PLP no KHUNTO katak, laiha sidadaun ida, funsionáriu Estadu ida labele sofre kondenasaun antes atu bele defende husi akuzasaun ne’ebé sira halo ba nia an.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé ezerse funsaun iha komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, rekere ona ba Komisaun Funsaun Públika, nú’udar orgaun Administrasaun Públika ne’ebé responsável hodi garante rekursus humanus Estadu, nian la’os husi partidu no laiha kontrolu husi partidu polítiku ruma, atu fó esklaresimentu kona-ba medida ne’ebé foti, hodi evita FRETILIN no PD, ne’ebé iha pozisaun Governu, hodi halo troka ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, ho baze iha kritériu eskluziva ka preponderate polítiku-partidáriu.

Tuir bankada Parlamentar tolu ne’e katak, infelizmente, Komisaun Funsaun Públika, seidauk, bele responde ba kestaun sira ne’ebé koloka husi Deputada no Deputadu sira.

Ba Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, laiha sentidu no la eziste fundamentu sériu no konkretu atu justifika substituisaun ba dirijente no xefia sira husi servisu administrativu Estadu nian, iha altura ida ne’e, ka husi semana balu ba hala’o eleisaun antesipada ba Parlamentu Nasional no ne’ebé sei lori ba formasaun Governu foun ida, VIII Governu Konstitusional ne’ebé sei lidera husi AMP.

“Independénsia, izensaun no ho profisionalismu ita nia Funsaun Públika sei halo buat hotu, tuir lei, atu dirijente no xefia sira ezerse funsaun iha servisu administrativa ne’ebé dependente ba Estadu bele kontinua servisu ba interese Timor-oan hotu, no la’os de’it atu defende interese grupu espesífiku ida ka partidu polítiku ida nian,” relata Mericio Akara.cos

 

[:en]

FOTO:GOOGLE

Bankada opozisaun CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé hanaran aan Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), konsidera substituisaun ba dirijente no Xefia sira iha Administrasaun Públika (AP), husi  VII Governu ne’e, hanesan ambisaun husi koligasaun FRETILIN no Partidu Demokrátiku (PD) atu koloka sira-nia kuadru sira iha pozisaun hirak ne’e.

Liu husi konferensia ba imprensa, bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, hato’o publikamente, sira-nia preokupasaun ho okorénsia kona-ba substituisaun titular ba kargu diresaun no Xefia sira iha Administrasaun Públika.

“Haree ba Primeiru  Ministru no Sekretária Estadu husi Governu FRETILIN no  PD, dezenvolve aktividade ida fraku, hanesan konsekuénsia husi sira-nia inkapasidade atu viabiliza programa Governu nian iha Parlamentu Nasional, no sira-nia inkapasidade hodi aprezenta Orsamentu Jeral Estadu ba tinan fiskal 2018, no  tanba Governu ida ne’e hanesan Governu jestaun.  Husi ponto de vista bankada Parlamentar opozisaun nian hala’o iha faze ida ne’e, kualker movimentu de substituisaun ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika revela ambisaun husi FRETILIN no PD hodi koloka sira nia kuadru iha pozisaun,” deputadu Mericio Akara husi bankada PLP liu husi konferensia imprensa ba jornalista sira iha PN, Kuarta (20/03).

Nia hatutan, deputadu no deputada sira husi bankada CNRT, PLP no KHUNTO, ne’ebé dezempeña funsaun iha Komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, entende katak, laiha sentidu ruma halo substituisaun ba titular kargu diresaun no xefia iha Administrasaun Públika, iha faze ne’ebé Governu devia limita de’it ba prátika aktu jestaun, ka aktu sira ne’ebé garante funsionamentu iha Administrasaun Públika, hodi asegura kontinuidade prestasaun bens no servisu públiku ba populasaun.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP, no KHUNTO entende katak movimentu substituisaun ba Diretor Jeral sira, Diretor Nasional sira, Diretor Munisipal sira, Xefe Departamentu no Xefe Seksaun la iha sentidu ruma iha momentu ida ne’e.

Mericio Akara hatutan, estratéjika no lideransa iha estrutura administrativa Estadu nian ho objetivu atu prevene konsekuénsia todan iha derota eleitoral ne’ebé sira hatene katak, sei sofre iha eleisaun antesipada ne’ebé sei realiza iha loron 12 maiu tinan 2018.

Bankada opozisaun tolu ne’e (CNRT, PLP no KHUNTO) konsidera demisaun ba Diretor Jeral husi Ministériu Justisa no demisaun ba Diretor Nasional Terras no Propriedades, nune’e mós husi Ministériu Justisa, parese atu konfirma preokupasaun deputada no deputadu sira husi opozisaun iha komisaun Permanente Parlamentu Nasional, tanba determina hapara imediatu sira-nia komisaun servisu antes, mezmu konklui kualker prosesu disiplinar.

“Deputada no Deputadu iha Parlamentu Nasional, membru Komisaun Permanente, ne’ebé integra iha Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KUNTO nian, konsidera katak, deside hodi hapara antesipadamente komisaun servisu ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, sein hala’o prosesu disiplinar ruma antes, ne’e tuir prinsípiu la loos (eradu) tanba impede dirijente no xefia sira hapara sira nia komisaun servisu ho baze iha akuzasaun ne’ebé sira rasik la hetan oportunidade atu aprezenta defeza,” relata Mericio Akara.

Tuir bankada CNRT, PLP no KHUNTO katak, laiha sidadaun ida, funsionáriu Estadu ida labele sofre kondenasaun antes atu bele defende husi akuzasaun ne’ebé sira halo ba nia an.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé ezerse funsaun iha komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, rekere ona ba Komisaun Funsaun Públika, nú’udar orgaun Administrasaun Públika ne’ebé responsável hodi garante rekursus humanus Estadu, nian la’os husi partidu no laiha kontrolu husi partidu polítiku ruma, atu fó esklaresimentu kona-ba medida ne’ebé foti, hodi evita FRETILIN no PD, ne’ebé iha pozisaun Governu, hodi halo troka ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, ho baze iha kritériu eskluziva ka preponderate polítiku-partidáriu.

Tuir bankada Parlamentar tolu ne’e katak, infelizmente, Komisaun Funsaun Públika, seidauk, bele responde ba kestaun sira ne’ebé koloka husi Deputada no Deputadu sira.

Ba Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, laiha sentidu no la eziste fundamentu sériu no konkretu atu justifika substituisaun ba dirijente no xefia sira husi servisu administrativu Estadu nian, iha altura ida ne’e, ka husi semana balu ba hala’o eleisaun antesipada ba Parlamentu Nasional no ne’ebé sei lori ba formasaun Governu foun ida, VIII Governu Konstitusional ne’ebé sei lidera husi AMP.

“Independénsia, izensaun no ho profisionalismu ita nia Funsaun Públika sei halo buat hotu, tuir lei, atu dirijente no xefia sira ezerse funsaun iha servisu administrativa ne’ebé dependente ba Estadu bele kontinua servisu ba interese Timor-oan hotu, no la’os de’it atu defende interese grupu espesífiku ida ka partidu polítiku ida nian,” relata Mericio Akara.cos

 

[:tl]

FOTO:GOOGLE

Bankada opozisaun CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé hanaran aan Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), konsidera substituisaun ba dirijente no Xefia sira iha Administrasaun Públika (AP), husi  VII Governu ne’e, hanesan ambisaun husi koligasaun FRETILIN no Partidu Demokrátiku (PD) atu koloka sira-nia kuadru sira iha pozisaun hirak ne’e.

Liu husi konferensia ba imprensa, bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, hato’o publikamente, sira-nia preokupasaun ho okorénsia kona-ba substituisaun titular ba kargu diresaun no Xefia sira iha Administrasaun Públika.

“Haree ba Primeiru  Ministru no Sekretária Estadu husi Governu FRETILIN no  PD, dezenvolve aktividade ida fraku, hanesan konsekuénsia husi sira-nia inkapasidade atu viabiliza programa Governu nian iha Parlamentu Nasional, no sira-nia inkapasidade hodi aprezenta Orsamentu Jeral Estadu ba tinan fiskal 2018, no  tanba Governu ida ne’e hanesan Governu jestaun.  Husi ponto de vista bankada Parlamentar opozisaun nian hala’o iha faze ida ne’e, kualker movimentu de substituisaun ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika revela ambisaun husi FRETILIN no PD hodi koloka sira nia kuadru iha pozisaun,” deputadu Mericio Akara husi bankada PLP liu husi konferensia imprensa ba jornalista sira iha PN, Kuarta (20/03).

Nia hatutan, deputadu no deputada sira husi bankada CNRT, PLP no KHUNTO, ne’ebé dezempeña funsaun iha Komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, entende katak, laiha sentidu ruma halo substituisaun ba titular kargu diresaun no xefia iha Administrasaun Públika, iha faze ne’ebé Governu devia limita de’it ba prátika aktu jestaun, ka aktu sira ne’ebé garante funsionamentu iha Administrasaun Públika, hodi asegura kontinuidade prestasaun bens no servisu públiku ba populasaun.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP, no KHUNTO entende katak movimentu substituisaun ba Diretor Jeral sira, Diretor Nasional sira, Diretor Munisipal sira, Xefe Departamentu no Xefe Seksaun la iha sentidu ruma iha momentu ida ne’e.

Mericio Akara hatutan, estratéjika no lideransa iha estrutura administrativa Estadu nian ho objetivu atu prevene konsekuénsia todan iha derota eleitoral ne’ebé sira hatene katak, sei sofre iha eleisaun antesipada ne’ebé sei realiza iha loron 12 maiu tinan 2018.

Bankada opozisaun tolu ne’e (CNRT, PLP no KHUNTO) konsidera demisaun ba Diretor Jeral husi Ministériu Justisa no demisaun ba Diretor Nasional Terras no Propriedades, nune’e mós husi Ministériu Justisa, parese atu konfirma preokupasaun deputada no deputadu sira husi opozisaun iha komisaun Permanente Parlamentu Nasional, tanba determina hapara imediatu sira-nia komisaun servisu antes, mezmu konklui kualker prosesu disiplinar.

“Deputada no Deputadu iha Parlamentu Nasional, membru Komisaun Permanente, ne’ebé integra iha Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KUNTO nian, konsidera katak, deside hodi hapara antesipadamente komisaun servisu ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, sein hala’o prosesu disiplinar ruma antes, ne’e tuir prinsípiu la loos (eradu) tanba impede dirijente no xefia sira hapara sira nia komisaun servisu ho baze iha akuzasaun ne’ebé sira rasik la hetan oportunidade atu aprezenta defeza,” relata Mericio Akara.

Tuir bankada CNRT, PLP no KHUNTO katak, laiha sidadaun ida, funsionáriu Estadu ida labele sofre kondenasaun antes atu bele defende husi akuzasaun ne’ebé sira halo ba nia an.

Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO ne’ebé ezerse funsaun iha komisaun Permanente iha Parlamentu Nasional, rekere ona ba Komisaun Funsaun Públika, nú’udar orgaun Administrasaun Públika ne’ebé responsável hodi garante rekursus humanus Estadu, nian la’os husi partidu no laiha kontrolu husi partidu polítiku ruma, atu fó esklaresimentu kona-ba medida ne’ebé foti, hodi evita FRETILIN no PD, ne’ebé iha pozisaun Governu, hodi halo troka ba dirijente no xefia iha Administrasaun Públika, ho baze iha kritériu eskluziva ka preponderate polítiku-partidáriu.

Tuir bankada Parlamentar tolu ne’e katak, infelizmente, Komisaun Funsaun Públika, seidauk, bele responde ba kestaun sira ne’ebé koloka husi Deputada no Deputadu sira.

Ba Bankada Parlamentar CNRT, PLP no KHUNTO, laiha sentidu no la eziste fundamentu sériu no konkretu atu justifika substituisaun ba dirijente no xefia sira husi servisu administrativu Estadu nian, iha altura ida ne’e, ka husi semana balu ba hala’o eleisaun antesipada ba Parlamentu Nasional no ne’ebé sei lori ba formasaun Governu foun ida, VIII Governu Konstitusional ne’ebé sei lidera husi AMP.

“Independénsia, izensaun no ho profisionalismu ita nia Funsaun Públika sei halo buat hotu, tuir lei, atu dirijente no xefia sira ezerse funsaun iha servisu administrativa ne’ebé dependente ba Estadu bele kontinua servisu ba interese Timor-oan hotu, no la’os de’it atu defende interese grupu espesífiku ida ka partidu polítiku ida nian,” relata Mericio Akara.cos

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...

Ema na’in 10 hatudu prontidaun kandidata-an ba PR

January 16, 2022
[caption id="attachment_58967" align="aligncenter"...

Lere sei deklara ninia kandidatura ba PR iha Ainaro

January 15, 2022
Xefe Estadu Maiór Jenerál F-FDTL, Tenente Jene...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker