GMN TV Politika Timor-oan protesta Embaixada Portugal

Timor-oan protesta Embaixada Portugal

0 views

[:pt]

Timor-oan hamutuk 3000-resin manifesta sira nia insatisfasaun hasoru Embaixada Portugal (EP) iha Dili tanba laiha informasaun ida serteza kona-ba prosesu sertidaun narativa atu bele hetan Bileti Identidade (BI) para bele fasilita halo passaporte Portugal.
Timor oan rihun ona mak hetan Passaporte Portugal nian liu husi Embaixada Portugal nian mai Timor-Leste no maioria husi Timor oan hirak ne’e utiliza pasaporte Portugal hodi ba buka serbisu iha Irlanda no Englatera.
Iha Kuarta (28/02/2018), tuku 10:00 OTL, Timor ona lubun ida ne’ebe maioria idade jovens hobur no halo protest hasoru Embaixada Portugal iha Dili tanba la fo informasuan klareza sobre prosesu trata sira nia dokumentus Narativa nian.
Laurentino Tavares nudar portavos Timoroan ne’ebe sai mos vitima ba prosesu dokumentus atu sai sidadaun Portugal, hateten, nia parte hatama ona dokumentus no hetan vistu iha embaixada maibe to’o oras ne’e dadauk laiha rezultadu.
“Momentu ami mai vistu sira promote dehan fulan nén, maibe to’o agora tinan tolu ho balun tiha ona tama ba tinan hát,rezultadu laiha, to’o ikus ami tenke mai ejiji nafatin,” hateten Laurentino Tavares.
Laurentino ho lian maka’as dehan prosesu ba dokumentus sira la iha solusaun pozitivu ba sira, sira sei organiza halo manifestasaun pasifika ne’ebe bo’ot to’o hetan solusaun.
Laurentino mos dehan halo’o manifestasaun ne’e laiha ligasaun ho politika satan kona-ba partidu politiku ruma, maibe ejiji dereitu ba prosesu dokumentus atu hetan sertidaun narativa.
Iha fatin hanesan, Reinaldo Pereira dehan tanba seida Timoroan barak sai vitima embaixada Portugal iha Timor Leste tanba, prosesu hotu ami konklui hodi to’o mai embaixada Portugal hodi vistu maibe to’o ikus fali dehan pendenti.
“Ami mai iha ne’e hakarak ejiji, ami hakarak sai nasionalidade portuguesa, liu husi prosesu hotu to’o mai iha embaixada hodi hetan vistu no ami selu taxa ho US$ 127,87 cent, kada ema ida,” informa Reinaldo Pereira.
Reinaldo hatutan katak iha prosesu pendenti ne’e parte embaixada la informa buat ruma, husu klarifikasaun mos sira dehan pendent laiha razaun, agora pendenti tanba dehan dokumentus balun la lo’os tuir lolos sira hato’o kedas antes selu.
“Sira hatene katak lo’os ona mak sira vistu, depois ami halo pagamentu ba Embaixada Portugal sira tenke hatene ida ne’e, depois desidi tiha data ne’ebe sertidaun narativa ne’e atu ami dehan pendenti razaun ne’e seida, ami mai hamutuk iha ne’e atu husu klarifikasaun,” hatene Reinaldo.
Iha asaun manifestasaun ne’e hetan intervensaun autoridade seguransa Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Dili husi ekipa Taskforce.
Jornalista GMN koko konfirma asuntu refere ba Embaixador Portugal iha Timor Leste, maibe portaun Embaixada nian taka ba publiku, inklui media atu asesu tama to’o embaixada laran. eus[:id]

Timor-oan hamutuk 3000-resin manifesta sira nia insatisfasaun hasoru Embaixada Portugal (EP) iha Dili tanba laiha informasaun ida serteza kona-ba prosesu sertidaun narativa atu bele hetan Bileti Identidade (BI) para bele fasilita halo passaporte Portugal.
Timor oan rihun ona mak hetan Passaporte Portugal nian liu husi Embaixada Portugal nian mai Timor-Leste no maioria husi Timor oan hirak ne’e utiliza pasaporte Portugal hodi ba buka serbisu iha Irlanda no Englatera.
Iha Kuarta (28/02/2018), tuku 10:00 OTL, Timor ona lubun ida ne’ebe maioria idade jovens hobur no halo protest hasoru Embaixada Portugal iha Dili tanba la fo informasuan klareza sobre prosesu trata sira nia dokumentus Narativa nian.
Laurentino Tavares nudar portavos Timoroan ne’ebe sai mos vitima ba prosesu dokumentus atu sai sidadaun Portugal, hateten, nia parte hatama ona dokumentus no hetan vistu iha embaixada maibe to’o oras ne’e dadauk laiha rezultadu.
“Momentu ami mai vistu sira promote dehan fulan nén, maibe to’o agora tinan tolu ho balun tiha ona tama ba tinan hát,rezultadu laiha, to’o ikus ami tenke mai ejiji nafatin,” hateten Laurentino Tavares.
Laurentino ho lian maka’as dehan prosesu ba dokumentus sira la iha solusaun pozitivu ba sira, sira sei organiza halo manifestasaun pasifika ne’ebe bo’ot to’o hetan solusaun.
Laurentino mos dehan halo’o manifestasaun ne’e laiha ligasaun ho politika satan kona-ba partidu politiku ruma, maibe ejiji dereitu ba prosesu dokumentus atu hetan sertidaun narativa.
Iha fatin hanesan, Reinaldo Pereira dehan tanba seida Timoroan barak sai vitima embaixada Portugal iha Timor Leste tanba, prosesu hotu ami konklui hodi to’o mai embaixada Portugal hodi vistu maibe to’o ikus fali dehan pendenti.
“Ami mai iha ne’e hakarak ejiji, ami hakarak sai nasionalidade portuguesa, liu husi prosesu hotu to’o mai iha embaixada hodi hetan vistu no ami selu taxa ho US$ 127,87 cent, kada ema ida,” informa Reinaldo Pereira.
Reinaldo hatutan katak iha prosesu pendenti ne’e parte embaixada la informa buat ruma, husu klarifikasaun mos sira dehan pendent laiha razaun, agora pendenti tanba dehan dokumentus balun la lo’os tuir lolos sira hato’o kedas antes selu.
“Sira hatene katak lo’os ona mak sira vistu, depois ami halo pagamentu ba Embaixada Portugal sira tenke hatene ida ne’e, depois desidi tiha data ne’ebe sertidaun narativa ne’e atu ami dehan pendenti razaun ne’e seida, ami mai hamutuk iha ne’e atu husu klarifikasaun,” hatene Reinaldo.
Iha asaun manifestasaun ne’e hetan intervensaun autoridade seguransa Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Dili husi ekipa Taskforce.
Jornalista GMN koko konfirma asuntu refere ba Embaixador Portugal iha Timor Leste, maibe portaun Embaixada nian taka ba publiku, inklui media atu asesu tama to’o embaixada laran. eus[:en]

Timor-oan hamutuk 3000-resin manifesta sira nia insatisfasaun hasoru Embaixada Portugal (EP) iha Dili tanba laiha informasaun ida serteza kona-ba prosesu sertidaun narativa atu bele hetan Bileti Identidade (BI) para bele fasilita halo passaporte Portugal.
Timor oan rihun ona mak hetan Passaporte Portugal nian liu husi Embaixada Portugal nian mai Timor-Leste no maioria husi Timor oan hirak ne’e utiliza pasaporte Portugal hodi ba buka serbisu iha Irlanda no Englatera.
Iha Kuarta (28/02/2018), tuku 10:00 OTL, Timor ona lubun ida ne’ebe maioria idade jovens hobur no halo protest hasoru Embaixada Portugal iha Dili tanba la fo informasuan klareza sobre prosesu trata sira nia dokumentus Narativa nian.
Laurentino Tavares nudar portavos Timoroan ne’ebe sai mos vitima ba prosesu dokumentus atu sai sidadaun Portugal, hateten, nia parte hatama ona dokumentus no hetan vistu iha embaixada maibe to’o oras ne’e dadauk laiha rezultadu.
“Momentu ami mai vistu sira promote dehan fulan nén, maibe to’o agora tinan tolu ho balun tiha ona tama ba tinan hát,rezultadu laiha, to’o ikus ami tenke mai ejiji nafatin,” hateten Laurentino Tavares.
Laurentino ho lian maka’as dehan prosesu ba dokumentus sira la iha solusaun pozitivu ba sira, sira sei organiza halo manifestasaun pasifika ne’ebe bo’ot to’o hetan solusaun.
Laurentino mos dehan halo’o manifestasaun ne’e laiha ligasaun ho politika satan kona-ba partidu politiku ruma, maibe ejiji dereitu ba prosesu dokumentus atu hetan sertidaun narativa.
Iha fatin hanesan, Reinaldo Pereira dehan tanba seida Timoroan barak sai vitima embaixada Portugal iha Timor Leste tanba, prosesu hotu ami konklui hodi to’o mai embaixada Portugal hodi vistu maibe to’o ikus fali dehan pendenti.
“Ami mai iha ne’e hakarak ejiji, ami hakarak sai nasionalidade portuguesa, liu husi prosesu hotu to’o mai iha embaixada hodi hetan vistu no ami selu taxa ho US$ 127,87 cent, kada ema ida,” informa Reinaldo Pereira.
Reinaldo hatutan katak iha prosesu pendenti ne’e parte embaixada la informa buat ruma, husu klarifikasaun mos sira dehan pendent laiha razaun, agora pendenti tanba dehan dokumentus balun la lo’os tuir lolos sira hato’o kedas antes selu.
“Sira hatene katak lo’os ona mak sira vistu, depois ami halo pagamentu ba Embaixada Portugal sira tenke hatene ida ne’e, depois desidi tiha data ne’ebe sertidaun narativa ne’e atu ami dehan pendenti razaun ne’e seida, ami mai hamutuk iha ne’e atu husu klarifikasaun,” hatene Reinaldo.
Iha asaun manifestasaun ne’e hetan intervensaun autoridade seguransa Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Dili husi ekipa Taskforce.
Jornalista GMN koko konfirma asuntu refere ba Embaixador Portugal iha Timor Leste, maibe portaun Embaixada nian taka ba publiku, inklui media atu asesu tama to’o embaixada laran. eus[:tl]

Timor-oan hamutuk 3000-resin manifesta sira nia insatisfasaun hasoru Embaixada Portugal (EP) iha Dili tanba laiha informasaun ida serteza kona-ba prosesu sertidaun narativa atu bele hetan Bileti Identidade (BI) para bele fasilita halo passaporte Portugal.
Timor oan rihun ona mak hetan Passaporte Portugal nian liu husi Embaixada Portugal nian mai Timor-Leste no maioria husi Timor oan hirak ne’e utiliza pasaporte Portugal hodi ba buka serbisu iha Irlanda no Englatera.
Iha Kuarta (28/02/2018), tuku 10:00 OTL, Timor ona lubun ida ne’ebe maioria idade jovens hobur no halo protest hasoru Embaixada Portugal iha Dili tanba la fo informasuan klareza sobre prosesu trata sira nia dokumentus Narativa nian.
Laurentino Tavares nudar portavos Timoroan ne’ebe sai mos vitima ba prosesu dokumentus atu sai sidadaun Portugal, hateten, nia parte hatama ona dokumentus no hetan vistu iha embaixada maibe to’o oras ne’e dadauk laiha rezultadu.
“Momentu ami mai vistu sira promote dehan fulan nén, maibe to’o agora tinan tolu ho balun tiha ona tama ba tinan hát,rezultadu laiha, to’o ikus ami tenke mai ejiji nafatin,” hateten Laurentino Tavares.
Laurentino ho lian maka’as dehan prosesu ba dokumentus sira la iha solusaun pozitivu ba sira, sira sei organiza halo manifestasaun pasifika ne’ebe bo’ot to’o hetan solusaun.
Laurentino mos dehan halo’o manifestasaun ne’e laiha ligasaun ho politika satan kona-ba partidu politiku ruma, maibe ejiji dereitu ba prosesu dokumentus atu hetan sertidaun narativa.
Iha fatin hanesan, Reinaldo Pereira dehan tanba seida Timoroan barak sai vitima embaixada Portugal iha Timor Leste tanba, prosesu hotu ami konklui hodi to’o mai embaixada Portugal hodi vistu maibe to’o ikus fali dehan pendenti.
“Ami mai iha ne’e hakarak ejiji, ami hakarak sai nasionalidade portuguesa, liu husi prosesu hotu to’o mai iha embaixada hodi hetan vistu no ami selu taxa ho US$ 127,87 cent, kada ema ida,” informa Reinaldo Pereira.
Reinaldo hatutan katak iha prosesu pendenti ne’e parte embaixada la informa buat ruma, husu klarifikasaun mos sira dehan pendent laiha razaun, agora pendenti tanba dehan dokumentus balun la lo’os tuir lolos sira hato’o kedas antes selu.
“Sira hatene katak lo’os ona mak sira vistu, depois ami halo pagamentu ba Embaixada Portugal sira tenke hatene ida ne’e, depois desidi tiha data ne’ebe sertidaun narativa ne’e atu ami dehan pendenti razaun ne’e seida, ami mai hamutuk iha ne’e atu husu klarifikasaun,” hatene Reinaldo.
Iha asaun manifestasaun ne’e hetan intervensaun autoridade seguransa Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Dili husi ekipa Taskforce.
Jornalista GMN koko konfirma asuntu refere ba Embaixador Portugal iha Timor Leste, maibe portaun Embaixada nian taka ba publiku, inklui media atu asesu tama to’o embaixada laran. eus[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker