GMN TV Politika Xanana hakerek karta ba PR Lú Olo •Husu fo rekonhesimentu ba advogadu ne’ebe defende TL

Xanana hakerek karta ba PR Lú Olo •Husu fo rekonhesimentu ba advogadu ne’ebe defende TL

0 views

[:pt]

Xefe Negosiador Prinsipal ba Negosiasaun Delimitasaun Fronteira Maritima, Kayrala Xanana Gusmão, haruka ona karta ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres “Lú Olo”, atu lori Estadu no povu Timor Leste nia naran fo kondekorasaun ka rekoñesementu ba ekipa advogadu internasional ne’ebe fo advokasia ba lala’ok negosiasaun fronteira maritime to’o nia rohan.

Xanana mos esklarese katak,  to’o agora nia seidauk simu apresiasaun ou liafuan agradesementu ida husi Governu, tantu verbal no eskrita, hafoin asina tiha akordu ba Fronteira Maritima ho Austalia iha loron 6 fulan Marsu, foin lalais ne’e, iha Noiva Iorke.

Xanana Gusmão deklara lia hirak ne’e “Seidauk simu, maibe dala ruma imi dehan katak hau maka iha ne’eba maka imi bolu maun, avo, tiu, hau seidauk simu agradementu ne’e, mas hau hakerek tiha ona surat ida ba Prezidenti Republika, husu katak em nome do povu ita tenke husu agradese ba advogadu sira ne’ebe defende ita, no ba ekipa tomak servisu hodi ita manan,” hateten Xanana Gusmão, liu husi konferensia ba imprensa ne’ebe halao  iha sede nasional partidu CNRT, Domingu (11/03/2018)

Husi sorin seluk, Portavoz Governu, Matias Boavida, hateten, falta komunikasaun, tanba ne’e Governu la organiza hodi simu xefi negosiador Xanana Gusmão iha Aeroporto Internasional Prezidente Nicolau Lobato.

“Razaun primeiru maka, ami lahatene, maibe ami iha membru Governu nain hat hanesan, Ministru do Estado nain rua, Rui Gomes no Mariano Asanami no Ministru Negosio Estranjeiro, sira ba em nome Governu hodi hasoru xefi negosiador,” klarifika Matias Boavida ba jornalista sira iha Palacio do Govoverno, Segunda (12/3/2018).

Matias Boavida dehan, ema barak maka partidariza asuntu nasional no falta komunikasaun ba asuntus sira nasional nian.

“Falta komunikoens entre ami, dala wain ema barak liu politiza buat hot-hotu ne’ebe kestaun nasional ka kestaun Estado ba fali asuntu partidu, tanba ne’e maka ami nia membro Governu nain 4 deit maka ba, maibe kuandu komunikasaun diak ne’e oinseluk, lolos ne’e hau tenke hatene, falta komunikasaun buat hotu baralha,” afirma Matias Boavida.

Akordu delimitasaun fronteira maritima entre Australia ho Timor-Leste asina direitamente husi Adjuntu Primeiru Ministru Asuntu Fronteira Maritima, Hermenegildo “Agio” Pereira ne’ebe reprezenta Governu Timor Leste ho Ministra Negosio Estranjeiro, Julia Bishop, resprezenta Governu Australia no Sekretario Jeral ONU António Guterres, sai nudar testamuña. mia

[:id]

Xefe Negosiador Prinsipal ba Negosiasaun Delimitasaun Fronteira Maritima, Kayrala Xanana Gusmão, haruka ona karta ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres “Lú Olo”, atu lori Estadu no povu Timor Leste nia naran fo kondekorasaun ka rekoñesementu ba ekipa advogadu internasional ne’ebe fo advokasia ba lala’ok negosiasaun fronteira maritime to’o nia rohan.

Xanana mos esklarese katak,  to’o agora nia seidauk simu apresiasaun ou liafuan agradesementu ida husi Governu, tantu verbal no eskrita, hafoin asina tiha akordu ba Fronteira Maritima ho Austalia iha loron 6 fulan Marsu, foin lalais ne’e, iha Noiva Iorke.

Xanana Gusmão deklara lia hirak ne’e “Seidauk simu, maibe dala ruma imi dehan katak hau maka iha ne’eba maka imi bolu maun, avo, tiu, hau seidauk simu agradementu ne’e, mas hau hakerek tiha ona surat ida ba Prezidenti Republika, husu katak em nome do povu ita tenke husu agradese ba advogadu sira ne’ebe defende ita, no ba ekipa tomak servisu hodi ita manan,” hateten Xanana Gusmão, liu husi konferensia ba imprensa ne’ebe halao  iha sede nasional partidu CNRT, Domingu (11/03/2018)

Husi sorin seluk, Portavoz Governu, Matias Boavida, hateten, falta komunikasaun, tanba ne’e Governu la organiza hodi simu xefi negosiador Xanana Gusmão iha Aeroporto Internasional Prezidente Nicolau Lobato.

“Razaun primeiru maka, ami lahatene, maibe ami iha membru Governu nain hat hanesan, Ministru do Estado nain rua, Rui Gomes no Mariano Asanami no Ministru Negosio Estranjeiro, sira ba em nome Governu hodi hasoru xefi negosiador,” klarifika Matias Boavida ba jornalista sira iha Palacio do Govoverno, Segunda (12/3/2018).

Matias Boavida dehan, ema barak maka partidariza asuntu nasional no falta komunikasaun ba asuntus sira nasional nian.

“Falta komunikoens entre ami, dala wain ema barak liu politiza buat hot-hotu ne’ebe kestaun nasional ka kestaun Estado ba fali asuntu partidu, tanba ne’e maka ami nia membro Governu nain 4 deit maka ba, maibe kuandu komunikasaun diak ne’e oinseluk, lolos ne’e hau tenke hatene, falta komunikasaun buat hotu baralha,” afirma Matias Boavida.

Akordu delimitasaun fronteira maritima entre Australia ho Timor-Leste asina direitamente husi Adjuntu Primeiru Ministru Asuntu Fronteira Maritima, Hermenegildo “Agio” Pereira ne’ebe reprezenta Governu Timor Leste ho Ministra Negosio Estranjeiro, Julia Bishop, resprezenta Governu Australia no Sekretario Jeral ONU António Guterres, sai nudar testamuña. mia

[:en]

Xefe Negosiador Prinsipal ba Negosiasaun Delimitasaun Fronteira Maritima, Kayrala Xanana Gusmão, haruka ona karta ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres “Lú Olo”, atu lori Estadu no povu Timor Leste nia naran fo kondekorasaun ka rekoñesementu ba ekipa advogadu internasional ne’ebe fo advokasia ba lala’ok negosiasaun fronteira maritime to’o nia rohan.

Xanana mos esklarese katak,  to’o agora nia seidauk simu apresiasaun ou liafuan agradesementu ida husi Governu, tantu verbal no eskrita, hafoin asina tiha akordu ba Fronteira Maritima ho Austalia iha loron 6 fulan Marsu, foin lalais ne’e, iha Noiva Iorke.

Xanana Gusmão deklara lia hirak ne’e “Seidauk simu, maibe dala ruma imi dehan katak hau maka iha ne’eba maka imi bolu maun, avo, tiu, hau seidauk simu agradementu ne’e, mas hau hakerek tiha ona surat ida ba Prezidenti Republika, husu katak em nome do povu ita tenke husu agradese ba advogadu sira ne’ebe defende ita, no ba ekipa tomak servisu hodi ita manan,” hateten Xanana Gusmão, liu husi konferensia ba imprensa ne’ebe halao  iha sede nasional partidu CNRT, Domingu (11/03/2018)

Husi sorin seluk, Portavoz Governu, Matias Boavida, hateten, falta komunikasaun, tanba ne’e Governu la organiza hodi simu xefi negosiador Xanana Gusmão iha Aeroporto Internasional Prezidente Nicolau Lobato.

“Razaun primeiru maka, ami lahatene, maibe ami iha membru Governu nain hat hanesan, Ministru do Estado nain rua, Rui Gomes no Mariano Asanami no Ministru Negosio Estranjeiro, sira ba em nome Governu hodi hasoru xefi negosiador,” klarifika Matias Boavida ba jornalista sira iha Palacio do Govoverno, Segunda (12/3/2018).

Matias Boavida dehan, ema barak maka partidariza asuntu nasional no falta komunikasaun ba asuntus sira nasional nian.

“Falta komunikoens entre ami, dala wain ema barak liu politiza buat hot-hotu ne’ebe kestaun nasional ka kestaun Estado ba fali asuntu partidu, tanba ne’e maka ami nia membro Governu nain 4 deit maka ba, maibe kuandu komunikasaun diak ne’e oinseluk, lolos ne’e hau tenke hatene, falta komunikasaun buat hotu baralha,” afirma Matias Boavida.

Akordu delimitasaun fronteira maritima entre Australia ho Timor-Leste asina direitamente husi Adjuntu Primeiru Ministru Asuntu Fronteira Maritima, Hermenegildo “Agio” Pereira ne’ebe reprezenta Governu Timor Leste ho Ministra Negosio Estranjeiro, Julia Bishop, resprezenta Governu Australia no Sekretario Jeral ONU António Guterres, sai nudar testamuña. mia

[:tl]

Xefe Negosiador Prinsipal ba Negosiasaun Delimitasaun Fronteira Maritima, Kayrala Xanana Gusmão, haruka ona karta ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres “Lú Olo”, atu lori Estadu no povu Timor Leste nia naran fo kondekorasaun ka rekonhesimentu ba ekipa advogadu internasional ne’ebe fo advokasia ba lala’ok negosiasaun fronteira maritime to’o nia rohan.

Xanana mos esklarese katak,  to’o agora nia seidauk simu apresiasaun ou liafuan agradesementu ida husi Governu, tantu verbal no eskrita, hafoin asina tiha akordu ba Fronteira Maritima ho Austalia iha loron 6 fulan Marsu, foin lalais ne’e, iha Noiva Iorke.

Xanana Gusmão deklara lia hirak ne’e “Seidauk simu, maibe dala ruma imi dehan katak hau maka iha ne’eba maka imi bolu maun, avo, tiu, hau seidauk simu agradementu ne’e, mas hau hakerek tiha ona surat ida ba Prezidenti Republika, husu katak em nome do povu ita tenke husu agradese ba advogadu sira ne’ebe defende ita, no ba ekipa tomak servisu hodi ita manan,” hateten Xanana Gusmão, liu husi konferensia ba imprensa ne’ebe halao  iha sede nasional partidu CNRT, Domingu (11/03/2018)

Husi sorin seluk, Portavoz Governu, Matias Boavida, hateten, falta komunikasaun, tanba ne’e Governu la organiza hodi simu xefi negosiador Xanana Gusmão iha Aeroporto Internasional Prezidente Nicolau Lobato.

“Razaun primeiru maka, ami lahatene, maibe ami iha membru Governu nain hat hanesan, Ministru do Estado nain rua, Rui Gomes no Mariano Asanami no Ministru Negosio Estranjeiro, sira ba em nome Governu hodi hasoru xefi negosiador,” klarifika Matias Boavida ba jornalista sira iha Palacio do Govoverno, Segunda (12/3/2018).

Matias Boavida dehan, ema barak maka partidariza asuntu nasional no falta komunikasaun ba asuntus sira nasional nian.

“Falta komunikoens entre ami, dala wain ema barak liu politiza buat hot-hotu ne’ebe kestaun nasional ka kestaun Estado ba fali asuntu partidu, tanba ne’e maka ami nia membro Governu nain 4 deit maka ba, maibe kuandu komunikasaun diak ne’e oinseluk, lolos ne’e hau tenke hatene, falta komunikasaun buat hotu baralha,” afirma Matias Boavida.

Akordu delimitasaun fronteira maritima entre Australia ho Timor-Leste asina direitamente husi Adjuntu Primeiru Ministru Asuntu Fronteira Maritima, Hermenegildo “Agio” Pereira ne’ebe reprezenta Governu Timor Leste ho Ministra Negosio Estranjeiro, Julia Bishop, resprezenta Governu Australia no Sekretario Jeral ONU António Guterres, sai nudar testamuña. mia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker