GMN TV Politika PM Taur: AMP mantein lista membru Governu nain sia

PM Taur: AMP mantein lista membru Governu nain sia

0 views

[:pt]

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten, troka kandidatu membru Governu nain sia (9) ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe desizaun mai husi Partidu. Tanba ne’e, Taur Matan Ruak deklara, dadaun ne’e Aliansa Mudansa ba Progresso (AMP) nafatin mantein lista membru Governu nain 9.

“Atu troka kandidatu sira ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe primeiru ministru koalia ho Prezidenti Republika kona ba kandidatu sira ne’ebe iha, kona ba kandidatu foun tenke liga ba fali ami nia partidu iha prosesu ne’e mak Aliansa Maioria Parlamentar (AMP). Ami nia hanoin dadaun ne’e iha maka mantein kandidatu hirak ne’ebe iha no primeiru ministru kontinua koalia ho prezidenti republika”, hateten Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ba Jornalista sira hafoin partisipa seminário Loron Nasional Veteranus iha Centro Convenções Dili (CCD), Caicoli, Dili, Sabado (02/03/2019).

Xefi Governu ne’e mos garante katak, maske ministériu balu seidauk iha Ministru maibe sei ezekuta Orsamentu Jerál Estado 2019 ho diak, tanba rezultadu hatudu ona iha ezekusaun OJE 2018 no rezime duodecimal, ne’ebe hatudu rezultadu diak.

“Governu ne’e sei iha membru nain 12 maka seidauk toma posse, nain 3 ne’e dekretu prezidensial sei validu, maibe momento ne’eba sira la toma posse, tanba sira hakarak fo solidariedade no hakarak toma posse hamutuk. Tanba ne’e hau sei kontinua nafatin ho Prezidenti Republika para hare solusaun ba problema ne’e, hau atu dehan to’o agora ami seidauk hetan solusaun no espera katak tempu badak sei hetan solusaun hodi ajuda Governu bele hala’o nia seribisu ho diak”, haktuir Taur Matan Ruak.

Xefe Ezekutivu nee afirma, remodelasaun bele akontese iha kualker momento, maibe antes atu halo remodelasaun presiza haree uluk rezultadu serbisu.

“Remodelasaun bele halo kualker momentu, maibe antes atu halo primeiru maka tenke haree uluk saída maka halo ona, halo diak ka lae, no halo iha ne’ebe, tanba foin tama mai sei hamrik hela iha odamatan dudu malu sai dadauk ne’e labele. Remodelasaun iha Governu ne’ebe deit bele halo, no Primeiru Ministru iha kompetensia tomak halo, maibe hau mos hakarak hateten katak hau nia Ministru, Vise no Sekretario Estado sira, maske membru Governu seidauk kompletu, maibe sira serbisu diak.

To’o oras ne’e, membru Governu ne’ebe seidauk toma posse mak mai husi Ministeriu Finansas, Ministeriu Saúde, Ministeriu Turismu, Comercio no Industria, Ministeriu Petrolio no Rekursu Minerais,  Ministeriu Seguransa, Ministru Administrasaun Estatal, Vise Ministru Negosio Estranjeiro no Koperasaun no Vise Ministru Agrikultura no Peskas. mia

[:id]

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten, troka kandidatu membru Governu nain sia (9) ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe desizaun mai husi Partidu. Tanba ne’e, Taur Matan Ruak deklara, dadaun ne’e Aliansa Mudansa ba Progresso (AMP) nafatin mantein lista membru Governu nain 9.

“Atu troka kandidatu sira ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe primeiru ministru koalia ho Prezidenti Republika kona ba kandidatu sira ne’ebe iha, kona ba kandidatu foun tenke liga ba fali ami nia partidu iha prosesu ne’e mak Aliansa Maioria Parlamentar (AMP). Ami nia hanoin dadaun ne’e iha maka mantein kandidatu hirak ne’ebe iha no primeiru ministru kontinua koalia ho prezidenti republika”, hateten Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ba Jornalista sira hafoin partisipa seminário Loron Nasional Veteranus iha Centro Convenções Dili (CCD), Caicoli, Dili, Sabado (02/03/2019).

Xefi Governu ne’e mos garante katak, maske ministériu balu seidauk iha Ministru maibe sei ezekuta Orsamentu Jerál Estado 2019 ho diak, tanba rezultadu hatudu ona iha ezekusaun OJE 2018 no rezime duodecimal, ne’ebe hatudu rezultadu diak.

“Governu ne’e sei iha membru nain 12 maka seidauk toma posse, nain 3 ne’e dekretu prezidensial sei validu, maibe momento ne’eba sira la toma posse, tanba sira hakarak fo solidariedade no hakarak toma posse hamutuk. Tanba ne’e hau sei kontinua nafatin ho Prezidenti Republika para hare solusaun ba problema ne’e, hau atu dehan to’o agora ami seidauk hetan solusaun no espera katak tempu badak sei hetan solusaun hodi ajuda Governu bele hala’o nia seribisu ho diak”, haktuir Taur Matan Ruak.

Xefe Ezekutivu nee afirma, remodelasaun bele akontese iha kualker momento, maibe antes atu halo remodelasaun presiza haree uluk rezultadu serbisu.

“Remodelasaun bele halo kualker momentu, maibe antes atu halo primeiru maka tenke haree uluk saída maka halo ona, halo diak ka lae, no halo iha ne’ebe, tanba foin tama mai sei hamrik hela iha odamatan dudu malu sai dadauk ne’e labele. Remodelasaun iha Governu ne’ebe deit bele halo, no Primeiru Ministru iha kompetensia tomak halo, maibe hau mos hakarak hateten katak hau nia Ministru, Vise no Sekretario Estado sira, maske membru Governu seidauk kompletu, maibe sira serbisu diak.

To’o oras ne’e, membru Governu ne’ebe seidauk toma posse mak mai husi Ministeriu Finansas, Ministeriu Saúde, Ministeriu Turismu, Comercio no Industria, Ministeriu Petrolio no Rekursu Minerais,  Ministeriu Seguransa, Ministru Administrasaun Estatal, Vise Ministru Negosio Estranjeiro no Koperasaun no Vise Ministru Agrikultura no Peskas. mia

[:en]

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten, troka kandidatu membru Governu nain sia (9) ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe desizaun mai husi Partidu. Tanba ne’e, Taur Matan Ruak deklara, dadaun ne’e Aliansa Mudansa ba Progresso (AMP) nafatin mantein lista membru Governu nain 9.

“Atu troka kandidatu sira ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe primeiru ministru koalia ho Prezidenti Republika kona ba kandidatu sira ne’ebe iha, kona ba kandidatu foun tenke liga ba fali ami nia partidu iha prosesu ne’e mak Aliansa Maioria Parlamentar (AMP). Ami nia hanoin dadaun ne’e iha maka mantein kandidatu hirak ne’ebe iha no primeiru ministru kontinua koalia ho prezidenti republika”, hateten Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ba Jornalista sira hafoin partisipa seminário Loron Nasional Veteranus iha Centro Convenções Dili (CCD), Caicoli, Dili, Sabado (02/03/2019).

Xefi Governu ne’e mos garante katak, maske ministériu balu seidauk iha Ministru maibe sei ezekuta Orsamentu Jerál Estado 2019 ho diak, tanba rezultadu hatudu ona iha ezekusaun OJE 2018 no rezime duodecimal, ne’ebe hatudu rezultadu diak.

“Governu ne’e sei iha membru nain 12 maka seidauk toma posse, nain 3 ne’e dekretu prezidensial sei validu, maibe momento ne’eba sira la toma posse, tanba sira hakarak fo solidariedade no hakarak toma posse hamutuk. Tanba ne’e hau sei kontinua nafatin ho Prezidenti Republika para hare solusaun ba problema ne’e, hau atu dehan to’o agora ami seidauk hetan solusaun no espera katak tempu badak sei hetan solusaun hodi ajuda Governu bele hala’o nia seribisu ho diak”, haktuir Taur Matan Ruak.

Xefe Ezekutivu nee afirma, remodelasaun bele akontese iha kualker momento, maibe antes atu halo remodelasaun presiza haree uluk rezultadu serbisu.

“Remodelasaun bele halo kualker momentu, maibe antes atu halo primeiru maka tenke haree uluk saída maka halo ona, halo diak ka lae, no halo iha ne’ebe, tanba foin tama mai sei hamrik hela iha odamatan dudu malu sai dadauk ne’e labele. Remodelasaun iha Governu ne’ebe deit bele halo, no Primeiru Ministru iha kompetensia tomak halo, maibe hau mos hakarak hateten katak hau nia Ministru, Vise no Sekretario Estado sira, maske membru Governu seidauk kompletu, maibe sira serbisu diak.

To’o oras ne’e, membru Governu ne’ebe seidauk toma posse mak mai husi Ministeriu Finansas, Ministeriu Saúde, Ministeriu Turismu, Comercio no Industria, Ministeriu Petrolio no Rekursu Minerais,  Ministeriu Seguransa, Ministru Administrasaun Estatal, Vise Ministru Negosio Estranjeiro no Koperasaun no Vise Ministru Agrikultura no Peskas. mia

[:tl]

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten, troka kandidatu membru Governu nain sia (9) ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe desizaun mai husi Partidu. Tanba ne’e, Taur Matan Ruak deklara, dadaun ne’e Aliansa Mudansa ba Progresso (AMP) nafatin mantein lista membru Governu nain 9.

“Atu troka kandidatu sira ne’ebe seidauk simu posse la’os papel Primeiru Ministru nian, maibe primeiru ministru koalia ho Prezidenti Republika kona ba kandidatu sira ne’ebe iha, kona ba kandidatu foun tenke liga ba fali ami nia partidu iha prosesu ne’e mak Aliansa Maioria Parlamentar (AMP). Ami nia hanoin dadaun ne’e iha maka mantein kandidatu hirak ne’ebe iha no primeiru ministru kontinua koalia ho prezidenti republika”, hateten Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ba Jornalista sira hafoin partisipa seminário Loron Nasional Veteranus iha Centro Convenções Dili (CCD), Caicoli, Dili, Sabado (02/03/2019).

Xefi Governu ne’e mos garante katak, maske ministériu balu seidauk iha Ministru maibe sei ezekuta Orsamentu Jerál Estado 2019 ho diak, tanba rezultadu hatudu ona iha ezekusaun OJE 2018 no rezime duodecimal, ne’ebe hatudu rezultadu diak.

“Governu ne’e sei iha membru nain 12 maka seidauk toma posse, nain 3 ne’e dekretu prezidensial sei validu, maibe momento ne’eba sira la toma posse, tanba sira hakarak fo solidariedade no hakarak toma posse hamutuk. Tanba ne’e hau sei kontinua nafatin ho Prezidenti Republika para hare solusaun ba problema ne’e, hau atu dehan to’o agora ami seidauk hetan solusaun no espera katak tempu badak sei hetan solusaun hodi ajuda Governu bele hala’o nia seribisu ho diak”, haktuir Taur Matan Ruak.

Xefe Ezekutivu nee afirma, remodelasaun bele akontese iha kualker momento, maibe antes atu halo remodelasaun presiza haree uluk rezultadu serbisu.

“Remodelasaun bele halo kualker momentu, maibe antes atu halo primeiru maka tenke haree uluk saída maka halo ona, halo diak ka lae, no halo iha ne’ebe, tanba foin tama mai sei hamrik hela iha odamatan dudu malu sai dadauk ne’e labele. Remodelasaun iha Governu ne’ebe deit bele halo, no Primeiru Ministru iha kompetensia tomak halo, maibe hau mos hakarak hateten katak hau nia Ministru, Vise no Sekretario Estado sira, maske membru Governu seidauk kompletu, maibe sira serbisu diak.

To’o oras ne’e, membru Governu ne’ebe seidauk toma posse mak mai husi Ministeriu Finansas, Ministeriu Saúde, Ministeriu Turismu, Comercio no Industria, Ministeriu Petrolio no Rekursu Minerais,  Ministeriu Seguransa, Ministru Administrasaun Estatal, Vise Ministru Negosio Estranjeiro no Koperasaun no Vise Ministru Agrikultura no Peskas. mia

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Ramos Horta sei halakon LPV iha tinan 2023

June 24, 2022
Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, h...

To’o agora deputadu barak la hatene ko’alia Portugés

June 23, 2022
Maske Timor-Leste ukun-an tinan 20 ona, maibé p...

Australia sei fasilita bolsa estudu ba Veteranu no Martires nia oan

June 21, 2022
Embaixadór Australia iha Timor-Leste (TL), Bill...

PR Horta: TL mos hetan impaktu husi krize geopolítika mundiál

June 21, 2022
Prezidente Repúblika nu’udar mos premiadu nob...
1 2 3 739

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker