GMN TV Politika Agustinho Gomes “FDD mosu atu hadia povu nia moris”

Agustinho Gomes “FDD mosu atu hadia povu nia moris”

0 views

[:pt]

Prezidente Comisario Polítika Nasional (CPN) Frente Dezenvolvimentu Democrátiku  (FDD), Agustinho Gomes deklara FDD mosu atu hadia povu nia moris, liu-liu ba povu sira ne’ebe sei moris kiak, maske Timor-Leste ukun an tinan 15 ona.

“Iha tinan 2002 ita ukun an ona, maibe liu husi ne’e ita seidauk liberta povu ida ne’e husi susar no kiak, ukun nain antes ne’e lahatene saida mak povu nia hakarak no povu nia moris ne’e oinsa, sira la husu povu sira ne’e loron ida han dala tolu ka lae,  tan ne’e hau hari partidu atu garante fo moris diak ba povu liu husi  FDD,’’ Agustinho deklara asuntu ne’e iha kampanha eleitoral FDD nian iha suku Letefou postu administrativu Same, Municipiu Manufahi, Domingo (15/04).

Agustinho afirma, iha FDD partidu PUDD, Frente-Mudansa, PDN ho UDT tau hamutuk forsa hodi  sai alternativu ida hamrik iha povu nia let hodi fo solusaun ba povu nia problema ne’ebe sira hasoru  durante ne’e.

FDD ne’ebe mosu mai ho moto ‘hamutuk ho povu dezenvolve husi paz’ ne’e, promete sei hamenus importasaun fos husi rai liur no tau atenasaun liu ba agrikultor ne’ebe kuda hare  hodi fo folin ba sira nia hare.

Fo motivasaun ba povu sira kuda hare barak liu, nune’e bele responde nesesidade fos iha rai laran, hodi hamenus importasaun fos husi rai liur.

Iha fatin hanesan prezidente asuntu relevante FDD Gilman Espostu husu ba povu tomak atu hamutuk ho FDD hodi hasai povu husi kiak, tanba povu sofre barak ona no FDD mosu atu hadia povu nia moris laos atu hadau ukun.

“Ita liberta ona husi tempu ukupasaun, maibe ita seidauk liberta povu husi moris kiak, realidade povu barak nafatin ho kondisaun moris ne’ebe kiak, mai ita hamutuk ho FDD hodi garante povu nia moris diak hahu agora ho FDD,’’ koalia Gilman ho lian makas.

Antes atu halao kampanha xefi joventude Partidu Democrátiku iha aldeia Lariki suku Letefou Postu Administratviu Same Municipiu Manufahi  hamutuk ho nia militante PD iha aldeia refere halo afiliasaun ba FDD ho razaun sira konsidera FDD mak partidu ne’ebe bele halibur sira no sei halo dezenvolvimentu iha sira nia aldeia.

Kampanha ne’e partisipa husi Prezidente FDD konselhu prezidensial FDD Antonio de Sá Benevides, Fernando Gusmão, Gilman Expostu, Prezidente Comisariu Polítik Nasional Agustinho Gomes inklui estrutura FDD husi nasional no muncipiu Manufahi

Kampanha ne’e hetan seguransa husi parte Polisia Nasional Timor Leste, Comisaun Nasional da Eleisoens (CNE) ho Provedor Direitus Humanu e Justisa (PDHJ). nia

[:id]

Prezidente Comisario Polítika Nasional (CPN) Frente Dezenvolvimentu Democrátiku  (FDD), Agustinho Gomes deklara FDD mosu atu hadia povu nia moris, liu-liu ba povu sira ne’ebe sei moris kiak, maske Timor-Leste ukun an tinan 15 ona.

“Iha tinan 2002 ita ukun an ona, maibe liu husi ne’e ita seidauk liberta povu ida ne’e husi susar no kiak, ukun nain antes ne’e lahatene saida mak povu nia hakarak no povu nia moris ne’e oinsa, sira la husu povu sira ne’e loron ida han dala tolu ka lae,  tan ne’e hau hari partidu atu garante fo moris diak ba povu liu husi  FDD,’’ Agustinho deklara asuntu ne’e iha kampanha eleitoral FDD nian iha suku Letefou postu administrativu Same, Municipiu Manufahi, Domingo (15/04).

Agustinho afirma, iha FDD partidu PUDD, Frente-Mudansa, PDN ho UDT tau hamutuk forsa hodi  sai alternativu ida hamrik iha povu nia let hodi fo solusaun ba povu nia problema ne’ebe sira hasoru  durante ne’e.

FDD ne’ebe mosu mai ho moto ‘hamutuk ho povu dezenvolve husi paz’ ne’e, promete sei hamenus importasaun fos husi rai liur no tau atenasaun liu ba agrikultor ne’ebe kuda hare  hodi fo folin ba sira nia hare.

Fo motivasaun ba povu sira kuda hare barak liu, nune’e bele responde nesesidade fos iha rai laran, hodi hamenus importasaun fos husi rai liur.

Iha fatin hanesan prezidente asuntu relevante FDD Gilman Espostu husu ba povu tomak atu hamutuk ho FDD hodi hasai povu husi kiak, tanba povu sofre barak ona no FDD mosu atu hadia povu nia moris laos atu hadau ukun.

“Ita liberta ona husi tempu ukupasaun, maibe ita seidauk liberta povu husi moris kiak, realidade povu barak nafatin ho kondisaun moris ne’ebe kiak, mai ita hamutuk ho FDD hodi garante povu nia moris diak hahu agora ho FDD,’’ koalia Gilman ho lian makas.

Antes atu halao kampanha xefi joventude Partidu Democrátiku iha aldeia Lariki suku Letefou Postu Administratviu Same Municipiu Manufahi  hamutuk ho nia militante PD iha aldeia refere halo afiliasaun ba FDD ho razaun sira konsidera FDD mak partidu ne’ebe bele halibur sira no sei halo dezenvolvimentu iha sira nia aldeia.

Kampanha ne’e partisipa husi Prezidente FDD konselhu prezidensial FDD Antonio de Sá Benevides, Fernando Gusmão, Gilman Expostu, Prezidente Comisariu Polítik Nasional Agustinho Gomes inklui estrutura FDD husi nasional no muncipiu Manufahi

Kampanha ne’e hetan seguransa husi parte Polisia Nasional Timor Leste, Comisaun Nasional da Eleisoens (CNE) ho Provedor Direitus Humanu e Justisa (PDHJ). nia

[:en]

Prezidente Comisario Polítika Nasional (CPN) Frente Dezenvolvimentu Democrátiku  (FDD), Agustinho Gomes deklara FDD mosu atu hadia povu nia moris, liu-liu ba povu sira ne’ebe sei moris kiak, maske Timor-Leste ukun an tinan 15 ona.

“Iha tinan 2002 ita ukun an ona, maibe liu husi ne’e ita seidauk liberta povu ida ne’e husi susar no kiak, ukun nain antes ne’e lahatene saida mak povu nia hakarak no povu nia moris ne’e oinsa, sira la husu povu sira ne’e loron ida han dala tolu ka lae,  tan ne’e hau hari partidu atu garante fo moris diak ba povu liu husi  FDD,’’ Agustinho deklara asuntu ne’e iha kampanha eleitoral FDD nian iha suku Letefou postu administrativu Same, Municipiu Manufahi, Domingo (15/04).

Agustinho afirma, iha FDD partidu PUDD, Frente-Mudansa, PDN ho UDT tau hamutuk forsa hodi  sai alternativu ida hamrik iha povu nia let hodi fo solusaun ba povu nia problema ne’ebe sira hasoru  durante ne’e.

FDD ne’ebe mosu mai ho moto ‘hamutuk ho povu dezenvolve husi paz’ ne’e, promete sei hamenus importasaun fos husi rai liur no tau atenasaun liu ba agrikultor ne’ebe kuda hare  hodi fo folin ba sira nia hare.

Fo motivasaun ba povu sira kuda hare barak liu, nune’e bele responde nesesidade fos iha rai laran, hodi hamenus importasaun fos husi rai liur.

Iha fatin hanesan prezidente asuntu relevante FDD Gilman Espostu husu ba povu tomak atu hamutuk ho FDD hodi hasai povu husi kiak, tanba povu sofre barak ona no FDD mosu atu hadia povu nia moris laos atu hadau ukun.

“Ita liberta ona husi tempu ukupasaun, maibe ita seidauk liberta povu husi moris kiak, realidade povu barak nafatin ho kondisaun moris ne’ebe kiak, mai ita hamutuk ho FDD hodi garante povu nia moris diak hahu agora ho FDD,’’ koalia Gilman ho lian makas.

Antes atu halao kampanha xefi joventude Partidu Democrátiku iha aldeia Lariki suku Letefou Postu Administratviu Same Municipiu Manufahi  hamutuk ho nia militante PD iha aldeia refere halo afiliasaun ba FDD ho razaun sira konsidera FDD mak partidu ne’ebe bele halibur sira no sei halo dezenvolvimentu iha sira nia aldeia.

Kampanha ne’e partisipa husi Prezidente FDD konselhu prezidensial FDD Antonio de Sá Benevides, Fernando Gusmão, Gilman Expostu, Prezidente Comisariu Polítik Nasional Agustinho Gomes inklui estrutura FDD husi nasional no muncipiu Manufahi

Kampanha ne’e hetan seguransa husi parte Polisia Nasional Timor Leste, Comisaun Nasional da Eleisoens (CNE) ho Provedor Direitus Humanu e Justisa (PDHJ). nia

[:tl]

Prezidente Comisario Polítika Nasional (CPN) Frente Dezenvolvimentu Democrátiku  (FDD), Agustinho Gomes deklara FDD mosu atu hadia povu nia moris, liu-liu ba povu sira ne’ebe sei moris kiak, maske Timor-Leste ukun an tinan 15 ona.

“Iha tinan 2002 ita ukun an ona, maibe liu husi ne’e ita seidauk liberta povu ida ne’e husi susar no kiak, ukun nain antes ne’e lahatene saida mak povu nia hakarak no povu nia moris ne’e oinsa, sira la husu povu sira ne’e loron ida han dala tolu ka lae,  tan ne’e hau hari partidu atu garante fo moris diak ba povu liu husi  FDD,’’ Agustinho deklara asuntu ne’e iha kampanha eleitoral FDD nian iha suku Letefou postu administrativu Same, Municipiu Manufahi, Domingo (15/04).

Agustinho afirma, iha FDD partidu PUDD, Frente-Mudansa, PDN ho UDT tau hamutuk forsa hodi  sai alternativu ida hamrik iha povu nia let hodi fo solusaun ba povu nia problema ne’ebe sira hasoru  durante ne’e.

FDD ne’ebe mosu mai ho moto ‘hamutuk ho povu dezenvolve husi paz’ ne’e, promete sei hamenus importasaun fos husi rai liur no tau atenasaun liu ba agrikultor ne’ebe kuda hare  hodi fo folin ba sira nia hare.

Fo motivasaun ba povu sira kuda hare barak liu, nune’e bele responde nesesidade fos iha rai laran, hodi hamenus importasaun fos husi rai liur.

Iha fatin hanesan prezidente asuntu relevante FDD Gilman Espostu husu ba povu tomak atu hamutuk ho FDD hodi hasai povu husi kiak, tanba povu sofre barak ona no FDD mosu atu hadia povu nia moris laos atu hadau ukun.

“Ita liberta ona husi tempu ukupasaun, maibe ita seidauk liberta povu husi moris kiak, realidade povu barak nafatin ho kondisaun moris ne’ebe kiak, mai ita hamutuk ho FDD hodi garante povu nia moris diak hahu agora ho FDD,’’ koalia Gilman ho lian makas.

Antes atu halao kampanha xefi joventude Partidu Democrátiku iha aldeia Lariki suku Letefou Postu Administratviu Same Municipiu Manufahi  hamutuk ho nia militante PD iha aldeia refere halo afiliasaun ba FDD ho razaun sira konsidera FDD mak partidu ne’ebe bele halibur sira no sei halo dezenvolvimentu iha sira nia aldeia.

Kampanha ne’e partisipa husi Prezidente FDD konselhu prezidensial FDD Antonio de Sá Benevides, Fernando Gusmão, Gilman Expostu, Prezidente Comisariu Polítik Nasional Agustinho Gomes inklui estrutura FDD husi nasional no muncipiu Manufahi

Kampanha ne’e hetan seguransa husi parte Polisia Nasional Timor Leste, Comisaun Nasional da Eleisoens (CNE) ho Provedor Direitus Humanu e Justisa (PDHJ). nia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Xanana ko’alia relasaun Uniaun Europeia ho Indo-pasífiku

June 27, 2022
Reprezetante Espesiál Timor- Leste ba Ekonomia ...

STAE hahú halo preparasaun ba Eleisaun Parlamentar 2023

June 27, 2022
Sekretariadu Administrasaun Eleitoral (STAE) hah...

PM no Vise PM nain rua la partisipa iha aprezentasaun programa 2023 ba PR

June 27, 2022
Membru Governu iha semana kotuk aprezenta progra...

SEFOPE compromete-se a aplicar sanções a traballadóres ilegais na Austrália e Coreia do Sul

June 25, 2022
O Diretór Nacional do Emprego no Exterior (DNEE...

MOP compromete-se a requalificar autoestrada de Covalima

June 25, 2022
O Ministério das Obras Públicas (MOP) comprome...
1 2 3 740

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker