GMN TV Politika CNE lamenta Parpol lakumpri Paktu Unidade Nasional

CNE lamenta Parpol lakumpri Paktu Unidade Nasional

0 views

[:pt]

Comissão Nacional das Eleições (CNE) lamenta linguajen líder Partido Politiku sira nian iha kampaña tambá antes nee Parpol sira asina ona Paktu Unidade Nasional maibe iha kampaña kontinua uza linguajen difamatoriu no diskriminatoriu.

Prezidente CNE, Alcino Barris hato’o lia hirak nee ba Jornalista sira iha ninia servisu fatin, Tersa (17/04) wainhira hatan konaba CNE ninia akompañamentu ba kampaña eleitoral durante nee.

Prezidente CNE realsa, Partido Politiku sira nia koprimentu ba kampaña eleitoral rasik maibe iha tendensia husi ita nia lideres politiku sira maka dala ruma hato’o sira nia espresõns ho tendensia reprova malu ho maneira hatun malu ne’e maka dala ruma akontese iha fatin ida ba fatin seluk tanba ne’e maka idak-idak defende nia an maibe sira tenta klarifika iha ne’e sira mos espresa mos fraqueza seluk-seluk nian ba publiku.

“Ida ne’e maka sai lamentasaun ba komisaun nasional eleisoens nian primeiru partidu politiku sira iha ne’e asina paktu unidade nasional depois iha mos ita nia konstituisaun lei sira ne’ebe maka vigor atu regulariza atu utiliza linguajen ne’ebe fo tendensia difamatori ka deskriminatoriu ne’e ho ezitasaun atu kria instabilidade ka provoca violência ida ne’e tenki assegura ho diak”, esplika Prezidente CNE, Alcino Barris

Líder orgaun eleitoral hatete baze legal, ema hotu-hotu ohin loron ne’e akompaña hela ba intervensões ne’ebe mai husi ita nia líder politiku sira tenki sukat mos ida ne’e, tamba iha lamentasaun mos mosu husi CNE maibe CNE akompaña husi opiniaun publiku mai husi komunidade tanba sira lamenta tebes-tebs ho lideres partidu politiku sira uza kampaña ne’e lori desacredita ka hatun malu fali, loke fali sira nia fraqueza ne’e iha publiku.

“ CNE preokupa tanba sa maka líder sira figura naran sira ne’e kamada ida mai husi ne’eba no sai hanesan fonte lori orienta ita atu ba oin agora sira maka ke’e malu fali, enkuanto disputa ba mandatu ida ne’e ba deit tinan hat atu kompleta tinan 5 ita halo eleisaun, tanba ne’e ida ne’be manan mos atu hetan mandatu ida ne’e nomos ba ida ne’ebe lakon sei bele konkore fali iha tinan 5 mai”, tenki Alcino Barris.

Maske nunee Prezidente CNE nee mos hatete durante kampaña eleitoral Partidu Politiku (Parpol) kumpri kalendariu kampaña nebe CNE fo partidu Politiku sira nee.

Kampaña eleitoral lao ona loron walu maibe situasan jeral kampaña eleitoral halao husi partidu no koligasaun partidária tuir kalendariu ne’ebe CNE aprova no mini kampaña ne’ebe sira halo durante ne’e lao diak.

“ Partidu Politiku sira kumpri duni kalendariu ba kampania eleitoral sira rasik kopera duni ho supervizaun  CNE nia iha  baze no seguransa no obsevadores sira entidades oin-oin hanesan PDHJ, Funsaun Publika no observadores  nasionais sira akompaña hela prosesu bele dehan katak lao diak”, termina Prezidente CNE Alcino Barris . Sis

 

[:id]

Comissão Nacional das Eleições (CNE) lamenta linguajen líder Partido Politiku sira nian iha kampaña tambá antes nee Parpol sira asina ona Paktu Unidade Nasional maibe iha kampaña kontinua uza linguajen difamatoriu no diskriminatoriu.

Prezidente CNE, Alcino Barris hato’o lia hirak nee ba Jornalista sira iha ninia servisu fatin, Tersa (17/04) wainhira hatan konaba CNE ninia akompañamentu ba kampaña eleitoral durante nee.

Prezidente CNE realsa, Partido Politiku sira nia koprimentu ba kampaña eleitoral rasik maibe iha tendensia husi ita nia lideres politiku sira maka dala ruma hato’o sira nia espresõns ho tendensia reprova malu ho maneira hatun malu ne’e maka dala ruma akontese iha fatin ida ba fatin seluk tanba ne’e maka idak-idak defende nia an maibe sira tenta klarifika iha ne’e sira mos espresa mos fraqueza seluk-seluk nian ba publiku.

“Ida ne’e maka sai lamentasaun ba komisaun nasional eleisoens nian primeiru partidu politiku sira iha ne’e asina paktu unidade nasional depois iha mos ita nia konstituisaun lei sira ne’ebe maka vigor atu regulariza atu utiliza linguajen ne’ebe fo tendensia difamatori ka deskriminatoriu ne’e ho ezitasaun atu kria instabilidade ka provoca violência ida ne’e tenki assegura ho diak”, esplika Prezidente CNE, Alcino Barris

Líder orgaun eleitoral hatete baze legal, ema hotu-hotu ohin loron ne’e akompaña hela ba intervensões ne’ebe mai husi ita nia líder politiku sira tenki sukat mos ida ne’e, tamba iha lamentasaun mos mosu husi CNE maibe CNE akompaña husi opiniaun publiku mai husi komunidade tanba sira lamenta tebes-tebs ho lideres partidu politiku sira uza kampaña ne’e lori desacredita ka hatun malu fali, loke fali sira nia fraqueza ne’e iha publiku.

“ CNE preokupa tanba sa maka líder sira figura naran sira ne’e kamada ida mai husi ne’eba no sai hanesan fonte lori orienta ita atu ba oin agora sira maka ke’e malu fali, enkuanto disputa ba mandatu ida ne’e ba deit tinan hat atu kompleta tinan 5 ita halo eleisaun, tanba ne’e ida ne’be manan mos atu hetan mandatu ida ne’e nomos ba ida ne’ebe lakon sei bele konkore fali iha tinan 5 mai”, tenki Alcino Barris.

Maske nunee Prezidente CNE nee mos hatete durante kampaña eleitoral Partidu Politiku (Parpol) kumpri kalendariu kampaña nebe CNE fo partidu Politiku sira nee.

Kampaña eleitoral lao ona loron walu maibe situasan jeral kampaña eleitoral halao husi partidu no koligasaun partidária tuir kalendariu ne’ebe CNE aprova no mini kampaña ne’ebe sira halo durante ne’e lao diak.

“ Partidu Politiku sira kumpri duni kalendariu ba kampania eleitoral sira rasik kopera duni ho supervizaun  CNE nia iha  baze no seguransa no obsevadores sira entidades oin-oin hanesan PDHJ, Funsaun Publika no observadores  nasionais sira akompaña hela prosesu bele dehan katak lao diak”, termina Prezidente CNE Alcino Barris . Sis

 

[:en]

Comissão Nacional das Eleições (CNE) lamenta linguajen líder Partido Politiku sira nian iha kampaña tambá antes nee Parpol sira asina ona Paktu Unidade Nasional maibe iha kampaña kontinua uza linguajen difamatoriu no diskriminatoriu.

Prezidente CNE, Alcino Barris hato’o lia hirak nee ba Jornalista sira iha ninia servisu fatin, Tersa (17/04) wainhira hatan konaba CNE ninia akompañamentu ba kampaña eleitoral durante nee.

Prezidente CNE realsa, Partido Politiku sira nia koprimentu ba kampaña eleitoral rasik maibe iha tendensia husi ita nia lideres politiku sira maka dala ruma hato’o sira nia espresõns ho tendensia reprova malu ho maneira hatun malu ne’e maka dala ruma akontese iha fatin ida ba fatin seluk tanba ne’e maka idak-idak defende nia an maibe sira tenta klarifika iha ne’e sira mos espresa mos fraqueza seluk-seluk nian ba publiku.

“Ida ne’e maka sai lamentasaun ba komisaun nasional eleisoens nian primeiru partidu politiku sira iha ne’e asina paktu unidade nasional depois iha mos ita nia konstituisaun lei sira ne’ebe maka vigor atu regulariza atu utiliza linguajen ne’ebe fo tendensia difamatori ka deskriminatoriu ne’e ho ezitasaun atu kria instabilidade ka provoca violência ida ne’e tenki assegura ho diak”, esplika Prezidente CNE, Alcino Barris

Líder orgaun eleitoral hatete baze legal, ema hotu-hotu ohin loron ne’e akompaña hela ba intervensões ne’ebe mai husi ita nia líder politiku sira tenki sukat mos ida ne’e, tamba iha lamentasaun mos mosu husi CNE maibe CNE akompaña husi opiniaun publiku mai husi komunidade tanba sira lamenta tebes-tebs ho lideres partidu politiku sira uza kampaña ne’e lori desacredita ka hatun malu fali, loke fali sira nia fraqueza ne’e iha publiku.

“ CNE preokupa tanba sa maka líder sira figura naran sira ne’e kamada ida mai husi ne’eba no sai hanesan fonte lori orienta ita atu ba oin agora sira maka ke’e malu fali, enkuanto disputa ba mandatu ida ne’e ba deit tinan hat atu kompleta tinan 5 ita halo eleisaun, tanba ne’e ida ne’be manan mos atu hetan mandatu ida ne’e nomos ba ida ne’ebe lakon sei bele konkore fali iha tinan 5 mai”, tenki Alcino Barris.

Maske nunee Prezidente CNE nee mos hatete durante kampaña eleitoral Partidu Politiku (Parpol) kumpri kalendariu kampaña nebe CNE fo partidu Politiku sira nee.

Kampaña eleitoral lao ona loron walu maibe situasan jeral kampaña eleitoral halao husi partidu no koligasaun partidária tuir kalendariu ne’ebe CNE aprova no mini kampaña ne’ebe sira halo durante ne’e lao diak.

“ Partidu Politiku sira kumpri duni kalendariu ba kampania eleitoral sira rasik kopera duni ho supervizaun  CNE nia iha  baze no seguransa no obsevadores sira entidades oin-oin hanesan PDHJ, Funsaun Publika no observadores  nasionais sira akompaña hela prosesu bele dehan katak lao diak”, termina Prezidente CNE Alcino Barris . Sis

 

[:tl]

Comissão Nacional das Eleições (CNE) lamenta linguajen líder Partido Politiku sira nian iha kampaña tambá antes nee Parpol sira asina ona Paktu Unidade Nasional maibe iha kampaña kontinua uza linguajen difamatoriu no diskriminatoriu.

Prezidente CNE, Alcino Barris hato’o lia hirak nee ba Jornalista sira iha ninia servisu fatin, Tersa (17/04) wainhira hatan konaba CNE ninia akompañamentu ba kampaña eleitoral durante nee.

Prezidente CNE realsa, Partido Politiku sira nia koprimentu ba kampaña eleitoral rasik maibe iha tendensia husi ita nia lideres politiku sira maka dala ruma hato’o sira nia espresõns ho tendensia reprova malu ho maneira hatun malu ne’e maka dala ruma akontese iha fatin ida ba fatin seluk tanba ne’e maka idak-idak defende nia an maibe sira tenta klarifika iha ne’e sira mos espresa mos fraqueza seluk-seluk nian ba publiku.

“Ida ne’e maka sai lamentasaun ba komisaun nasional eleisoens nian primeiru partidu politiku sira iha ne’e asina paktu unidade nasional depois iha mos ita nia konstituisaun lei sira ne’ebe maka vigor atu regulariza atu utiliza linguajen ne’ebe fo tendensia difamatori ka deskriminatoriu ne’e ho ezitasaun atu kria instabilidade ka provoca violência ida ne’e tenki assegura ho diak”, esplika Prezidente CNE, Alcino Barris

Líder orgaun eleitoral hatete baze legal, ema hotu-hotu ohin loron ne’e akompaña hela ba intervensões ne’ebe mai husi ita nia líder politiku sira tenki sukat mos ida ne’e, tamba iha lamentasaun mos mosu husi CNE maibe CNE akompaña husi opiniaun publiku mai husi komunidade tanba sira lamenta tebes-tebs ho lideres partidu politiku sira uza kampaña ne’e lori desacredita ka hatun malu fali, loke fali sira nia fraqueza ne’e iha publiku.

“ CNE preokupa tanba sa maka líder sira figura naran sira ne’e kamada ida mai husi ne’eba no sai hanesan fonte lori orienta ita atu ba oin agora sira maka ke’e malu fali, enkuanto disputa ba mandatu ida ne’e ba deit tinan hat atu kompleta tinan 5 ita halo eleisaun, tanba ne’e ida ne’be manan mos atu hetan mandatu ida ne’e nomos ba ida ne’ebe lakon sei bele konkore fali iha tinan 5 mai”, tenki Alcino Barris.

Maske nunee Prezidente CNE nee mos hatete durante kampaña eleitoral Partidu Politiku (Parpol) kumpri kalendariu kampaña nebe CNE fo partidu Politiku sira nee.

Kampaña eleitoral lao ona loron walu maibe situasan jeral kampaña eleitoral halao husi partidu no koligasaun partidária tuir kalendariu ne’ebe CNE aprova no mini kampaña ne’ebe sira halo durante ne’e lao diak.

“ Partidu Politiku sira kumpri duni kalendariu ba kampania eleitoral sira rasik kopera duni ho supervizaun  CNE nia iha  baze no seguransa no obsevadores sira entidades oin-oin hanesan PDHJ, Funsaun Publika no observadores  nasionais sira akompaña hela prosesu bele dehan katak lao diak”, termina Prezidente CNE Alcino Barris . Sis

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker