GMN TV Politika FRETILIN konsidera líder polítiku AMP laiha programa kampaña  AMP rezeita halo insultu

FRETILIN konsidera líder polítiku AMP laiha programa kampaña  AMP rezeita halo insultu

0 views

[:pt]

Xefi bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, hateten, lider polítiku balun liu-liu lider Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP), laiha programa kampaña, maibé ba halo deit insultus no atakes ba ninia adversáriu sira.

Maibé Deputadu Francisco Branco elojia povu no joven sira iha territóriu tomak tanba hatudu sira nia maturidade ne’ebé aas tebes, kompara ho lider polítiku sira ne’ebé hatudu fali sira nia-an imaturidade no halo kampaña ne’ebé la ho kualidade durante semana ida nia laran.

“Hanesan polítiku no sidadaun Timor hakarak halo avaliasaun ba ita nia lala’ok kampaña semana ida nia laran ne’e, ita bele observa, akompaña no avalia katak, povu hatudu maturidade ne’ebé aas. Maibé iha fatin seluk ita bele haree, ita bele rejista lider polítiku sira, hatudu imaturidade, durante kampaña. Triste tebes liu-liu, lider boot sira nasaun nian, hatudu sira nia-an ki’ik liu fali polítiku sira”, hateten Deputadu Francisco Branco ba jornalista sira, iha salaun bankada FRETILIN, iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), Segunda feira (17/04/2018).

Reprezentante povu iha uma fukun parlamentu ne’e akresenta, lider sira ne’e mós lori kampaña polítiku ida ne’ebé laiha kualidade, laiha étika, la aprezenta  no la koalia konaba programa, maibé nakonu ho atakes pesoais, istori malu, insult malu.

“Hanesan fali ita nia tian sira iha merkadu istori malu. Ida ne’e ba ami ne’ebé reprezenta povu, hodi povu nia preokupasaun hodi mai halo avaliasaun ida ne’e para hafanun lider sira boot nasaun ninia, atu hatene mós sira nia-an. Tanba konsikuensia ho sira nia hahalok, la’os deit hatun sira nia-an, no laos deit hamoe sira nia-an, maibé hatun no hamoe povu no nasaun Timor Leste tomak durante iha kampaña ida ne’e nia laran”, hateten Francisco Branco.

Tuir Francisco Branco, TL tenke kaer metin ninia lisan no kultura ne’ebé respeita malu.

“Porque ita lakaer ona ita nia lisan no kultura, maka ita sei namlele hela. I attitude sira ne’ebé ita nia lider boot sira hatudu durante iha kampaña ne’e, reflete ba rai liur halo moe ita, hanesan povu no nasaun ne’ebé iha nia kultura rasik, iha nia lisan rasik”, dehan Francisco Branco.

Francisco Branco mós hateten, ho hahalok polítiku insultus, atakes ne’e oinsa mak bele eduka povu TL ida ne’e, atu povu mós bele iha komportamentu étika, sai sidadaun ida di’ak iha sosiedade ida nia laran.

“Oinsa ita nia lider boot sira nia preokupasaun, atu kuda kultura di’ak ba jerasaun foun sira aban bainrua nian, ho sira nian hahalok ne’ebé insulta malu deit, kuandu kampaña koalia konaba programa, programa saida mak di’ak, programa saida mak ladi’ak ba povu, atu lori mudansa, atu lori dezenvolvimentu ba povu nia moris, la’os insulta malu, la’os istori malu maka povu hakarak. Tanba povu preokupadu ho situasaun ida ne’e, situasaun lideres polítiku boot sira, liu-liu sira ne’e iha responsabilidade maral, istóriku atu eduka ita nia sosiedade harii no kuda kultura di’ak maibé ita haree pelu kontrariu fali”, tenik Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco husu ba lider sira nasaun nian ne’ebé mak hala’o kampaña polítika iha terrenu tenki konsensializa sira nia-an, tenki hatur sira nia-an duni hanesan lider boot nasaun nian. Tanba sira nian papél importante maka kuda metin kultura polítik ida di'ak, iha sosiedade TL, atu kuda ba jerasaun foun sira ne’e atu lori ba oin.

Francisco Branco mós konsidera lider AMP halo deit retórika polítika no konta deit istória sira ne’ebé uluk pasadu akontese tiha ona.

“Pasadu ne’ebé akontese tiha ona, di’ak liu ita husik hela ba istóridór sira ne’ebé aban bain rua sei konta istória, maibé agora ne’e povu hamalaha ba programa sira ne’ebé di’ak hodi lori moris di’ak ba sira. Hanesan beemos. Programa saida mak di’ak boot sira aprezenta para bele rezolve krize beemos ne’ebé durante ne’e povu halerik hela. Nusa mak ita nia rai ida ne’e-ne’e, rai ida ne’ebé bokur, ita husik hela hanesan ne’e, durante 10 anos ita dependenti deit sosa aihan husi rai liur, hanesan Vietnam, Thailandia. Hanesan fali Timor leste ne’e kuda natar ga halo to’os iha Thailandia ne’ebá ga iha rai seluk ne’ebé ita tenki sosa deit husi rasik seluk”, hateten Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco esplika, tuir loloos lider polítiku sira nasaun ninia ne’e, tenke preokupa maka ba povu nia halerik ida ne’e, tenke fokus ba programa ne’ebé mak di’ak atu rezolve povu nia moris.

“La’os problema entre sira ne’e mak povu preokupa ba ida ne’e. Tanba liu ona tinan sanolu ne’e, povu mós hakarak atu sira nia moris ne’e oinsa para bele nakfilak ba moris di’ak. Uma ida di’ak ne’ebé iha sintina, iha beemos, eletrisidade. Povu respeita tebes ita nia lider nasional sira, maibé sira mós ejiji katak, di’ak liu lalika istori malu, mas focus ba programa”, hateten Francisco Branco.

Iha okaziaun ne’e, Xefi bankada FRETILIN ne’e mós hato’o parabens no agradesimentu ba povu Timor Leste tomak, no liu-liu ba joven sira ne’ebé mantein sira nian maturidade polítiku hodi kontribui ba estabilidade, paz no hakmatek iha rai doben TL.

“Maski iha lider boot sira istori malu, maibé sira nafatin mantein sira nia pozisaun, hodi hakbiit, ita nia imajen ba rai liur katak, ita mós povu ida ne’ebé hatene halo demokrasia, ita mós hatene respeita ema seluk ne’ebé hanoin ne’ebé la hanesan ho ita. No ida ne’e mak ita Estadu hakarak atu ita hotu-hotu bele kontribui”, hateten Francisco Branco.

AMP rezeita halo insultus

Hatán ba kestaun ne’e, membru Konsellu Diretiva Nasional Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Dionisio Babo hateten, AMP hala’o nia kampaña iha loron 10/4, hahú iha Munisípiu Ainaro, Covalima, Bobonaro, Ermera no Manufahi. Iha kampaña ne’e, lideransa AMP sira aprezenta programa, no halo tuir régras no oráriu ne’ebé mak  CNE no STAE  aprova.

Dionisio esplika kampaña lideransa AMP nian, la halo insulta maibé halo deit autodefeza.

“Diskursu polítika lideransa AMP nian iha kampaña, hamutuk ho diskursu programátiku ho vizaun no programa AMP nian ba tinan lima mai, ne’ebé konsentra ba iha área temátika 10, ne’ebé aprovadu husi Konsellu Diretiva nasional AMP nian,” dehan Dionisio Babo ba GMN iha sede nasional CNRT Díli, Kuarta (18/04).

Nia afirma, programa AMP nian global, espesífiku no komprensivu, ne’ebé reflete ba programa nasional no transversal ne’ebé aplika iha nasional, no programa espesífiku ba Munisípiu ida-idak, tuir karakterístika no nesesidade globál.

“Diskursu polítiku laiha linguajen ne’ebé ladi’ak, no sei la’o hela tuir barometru no regulametu sira ne’ebé estipuladu sira iha lei, no laiha diskursu polítiku ka programa ne’ebé intende atu insulta ka hatun ema seluk. Iha diskursu polítika balu ne’ebé tenta atu klarifika no responde ba akuzasoens ne’ebé halo durante ne’e husi partidu seluk, maibé ne’e atu halo klarifikasaun no respostas ba kauzoens, laiha insultas atu hatun ema ida,” katak Dionisio.

Tanba ne’e, Dionisio dehan, AMP pretende atu hala’o kampaña ho vizaun polítika ba dezenvolvimentu nasionÁl ho programa tinan lima mai atu dezenvolve Timor Leste.

DionÍsio Babo mós rezeita akuzasaun husi CNE ne’ebé hateten katak, kampaña AMP nian la hato’o programa, maibé insulta partidu seluk mak barak liu.

“Ha’u hanoin ida ne’e ladun lós, tanba ha’u hateten ona katak, konteudu vizaun ho programa ne’ebé hato’o iha diskursu polítiku, ne’e lideransa AMP sira hato’o vizaun polítika AMP nian ba oin, no halo klarifikasaun ba akuzasaun husi partidu seluk ne’ebé hateten, durante tinan 10 la halo buat ida,” katak Dionísio Babo.

Nia reafirma, iha kampaña nia laran, partidu hotu halo ajitasaun polítika atu bele hetan votus husi povu.

“Partidu hotu halo ida ne’e, maibé saida mak AMP halo ne’e klaru tebes katak, hato’o programa bazeia ba programa 10 ne’ebé AMP iha, atu hateten lolos oinsa vizaun AMP nian ba tinan lima mai, atu asegura paz no estabilidade, no hametin liu tan Estadu nia airin hat, hametin liu tan boa Governasaun no justisa, no hadia liu tan dezenvolvimentu humanu iha edukasaun, saúde ho kualidade padraun moris nian, asgura ekonómia inkluziva ho sustentavel, hadia liutan infra-estruturas bázikas no dezenvlvimentu rurál, hakbesik liutan servisu públiku ba povu, kontinua dignifika veteranus no kombatentes libertasaun nasional, grupus vuneravel no promove igualdade jeneru no grupu foinsa’e sira nian, presta atensaun ba identidade kultura Timor Leste nian, no kontinua konsolida polítika Estadu nian,” esplika Dionísio Babo.

Tanba ne’e, Dionísio rezeita katak, AMP halo ajitasan polítika deit, maibé, povu rona programa AMP nian ne’ebé kompletu ba dezenvlvimentu, la’os atu halo atakes pesoal.ixo/cos

[:id]

Xefi bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, hateten, lider polítiku balun liu-liu lider Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP), laiha programa kampaña, maibé ba halo deit insultus no atakes ba ninia adversáriu sira.

Maibé Deputadu Francisco Branco elojia povu no joven sira iha territóriu tomak tanba hatudu sira nia maturidade ne’ebé aas tebes, kompara ho lider polítiku sira ne’ebé hatudu fali sira nia-an imaturidade no halo kampaña ne’ebé la ho kualidade durante semana ida nia laran.

“Hanesan polítiku no sidadaun Timor hakarak halo avaliasaun ba ita nia lala’ok kampaña semana ida nia laran ne’e, ita bele observa, akompaña no avalia katak, povu hatudu maturidade ne’ebé aas. Maibé iha fatin seluk ita bele haree, ita bele rejista lider polítiku sira, hatudu imaturidade, durante kampaña. Triste tebes liu-liu, lider boot sira nasaun nian, hatudu sira nia-an ki’ik liu fali polítiku sira”, hateten Deputadu Francisco Branco ba jornalista sira, iha salaun bankada FRETILIN, iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), Segunda feira (17/04/2018).

Reprezentante povu iha uma fukun parlamentu ne’e akresenta, lider sira ne’e mós lori kampaña polítiku ida ne’ebé laiha kualidade, laiha étika, la aprezenta  no la koalia konaba programa, maibé nakonu ho atakes pesoais, istori malu, insult malu.

“Hanesan fali ita nia tian sira iha merkadu istori malu. Ida ne’e ba ami ne’ebé reprezenta povu, hodi povu nia preokupasaun hodi mai halo avaliasaun ida ne’e para hafanun lider sira boot nasaun ninia, atu hatene mós sira nia-an. Tanba konsikuensia ho sira nia hahalok, la’os deit hatun sira nia-an, no laos deit hamoe sira nia-an, maibé hatun no hamoe povu no nasaun Timor Leste tomak durante iha kampaña ida ne’e nia laran”, hateten Francisco Branco.

Tuir Francisco Branco, TL tenke kaer metin ninia lisan no kultura ne’ebé respeita malu.

“Porque ita lakaer ona ita nia lisan no kultura, maka ita sei namlele hela. I attitude sira ne’ebé ita nia lider boot sira hatudu durante iha kampaña ne’e, reflete ba rai liur halo moe ita, hanesan povu no nasaun ne’ebé iha nia kultura rasik, iha nia lisan rasik”, dehan Francisco Branco.

Francisco Branco mós hateten, ho hahalok polítiku insultus, atakes ne’e oinsa mak bele eduka povu TL ida ne’e, atu povu mós bele iha komportamentu étika, sai sidadaun ida di’ak iha sosiedade ida nia laran.

“Oinsa ita nia lider boot sira nia preokupasaun, atu kuda kultura di’ak ba jerasaun foun sira aban bainrua nian, ho sira nian hahalok ne’ebé insulta malu deit, kuandu kampaña koalia konaba programa, programa saida mak di’ak, programa saida mak ladi’ak ba povu, atu lori mudansa, atu lori dezenvolvimentu ba povu nia moris, la’os insulta malu, la’os istori malu maka povu hakarak. Tanba povu preokupadu ho situasaun ida ne’e, situasaun lideres polítiku boot sira, liu-liu sira ne’e iha responsabilidade maral, istóriku atu eduka ita nia sosiedade harii no kuda kultura di’ak maibé ita haree pelu kontrariu fali”, tenik Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco husu ba lider sira nasaun nian ne’ebé mak hala’o kampaña polítika iha terrenu tenki konsensializa sira nia-an, tenki hatur sira nia-an duni hanesan lider boot nasaun nian. Tanba sira nian papél importante maka kuda metin kultura polítik ida di'ak, iha sosiedade TL, atu kuda ba jerasaun foun sira ne’e atu lori ba oin.

Francisco Branco mós konsidera lider AMP halo deit retórika polítika no konta deit istória sira ne’ebé uluk pasadu akontese tiha ona.

“Pasadu ne’ebé akontese tiha ona, di’ak liu ita husik hela ba istóridór sira ne’ebé aban bain rua sei konta istória, maibé agora ne’e povu hamalaha ba programa sira ne’ebé di’ak hodi lori moris di’ak ba sira. Hanesan beemos. Programa saida mak di’ak boot sira aprezenta para bele rezolve krize beemos ne’ebé durante ne’e povu halerik hela. Nusa mak ita nia rai ida ne’e-ne’e, rai ida ne’ebé bokur, ita husik hela hanesan ne’e, durante 10 anos ita dependenti deit sosa aihan husi rai liur, hanesan Vietnam, Thailandia. Hanesan fali Timor leste ne’e kuda natar ga halo to’os iha Thailandia ne’ebá ga iha rai seluk ne’ebé ita tenki sosa deit husi rasik seluk”, hateten Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco esplika, tuir loloos lider polítiku sira nasaun ninia ne’e, tenke preokupa maka ba povu nia halerik ida ne’e, tenke fokus ba programa ne’ebé mak di’ak atu rezolve povu nia moris.

“La’os problema entre sira ne’e mak povu preokupa ba ida ne’e. Tanba liu ona tinan sanolu ne’e, povu mós hakarak atu sira nia moris ne’e oinsa para bele nakfilak ba moris di’ak. Uma ida di’ak ne’ebé iha sintina, iha beemos, eletrisidade. Povu respeita tebes ita nia lider nasional sira, maibé sira mós ejiji katak, di’ak liu lalika istori malu, mas focus ba programa”, hateten Francisco Branco.

Iha okaziaun ne’e, Xefi bankada FRETILIN ne’e mós hato’o parabens no agradesimentu ba povu Timor Leste tomak, no liu-liu ba joven sira ne’ebé mantein sira nian maturidade polítiku hodi kontribui ba estabilidade, paz no hakmatek iha rai doben TL.

“Maski iha lider boot sira istori malu, maibé sira nafatin mantein sira nia pozisaun, hodi hakbiit, ita nia imajen ba rai liur katak, ita mós povu ida ne’ebé hatene halo demokrasia, ita mós hatene respeita ema seluk ne’ebé hanoin ne’ebé la hanesan ho ita. No ida ne’e mak ita Estadu hakarak atu ita hotu-hotu bele kontribui”, hateten Francisco Branco.

AMP rezeita halo insultus

Hatán ba kestaun ne’e, membru Konsellu Diretiva Nasional Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Dionisio Babo hateten, AMP hala’o nia kampaña iha loron 10/4, hahú iha Munisípiu Ainaro, Covalima, Bobonaro, Ermera no Manufahi. Iha kampaña ne’e, lideransa AMP sira aprezenta programa, no halo tuir régras no oráriu ne’ebé mak  CNE no STAE  aprova.

Dionisio esplika kampaña lideransa AMP nian, la halo insulta maibé halo deit autodefeza.

“Diskursu polítika lideransa AMP nian iha kampaña, hamutuk ho diskursu programátiku ho vizaun no programa AMP nian ba tinan lima mai, ne’ebé konsentra ba iha área temátika 10, ne’ebé aprovadu husi Konsellu Diretiva nasional AMP nian,” dehan Dionisio Babo ba GMN iha sede nasional CNRT Díli, Kuarta (18/04).

Nia afirma, programa AMP nian global, espesífiku no komprensivu, ne’ebé reflete ba programa nasional no transversal ne’ebé aplika iha nasional, no programa espesífiku ba Munisípiu ida-idak, tuir karakterístika no nesesidade globál.

“Diskursu polítiku laiha linguajen ne’ebé ladi’ak, no sei la’o hela tuir barometru no regulametu sira ne’ebé estipuladu sira iha lei, no laiha diskursu polítiku ka programa ne’ebé intende atu insulta ka hatun ema seluk. Iha diskursu polítika balu ne’ebé tenta atu klarifika no responde ba akuzasoens ne’ebé halo durante ne’e husi partidu seluk, maibé ne’e atu halo klarifikasaun no respostas ba kauzoens, laiha insultas atu hatun ema ida,” katak Dionisio.

Tanba ne’e, Dionisio dehan, AMP pretende atu hala’o kampaña ho vizaun polítika ba dezenvolvimentu nasionÁl ho programa tinan lima mai atu dezenvolve Timor Leste.

DionÍsio Babo mós rezeita akuzasaun husi CNE ne’ebé hateten katak, kampaña AMP nian la hato’o programa, maibé insulta partidu seluk mak barak liu.

“Ha’u hanoin ida ne’e ladun lós, tanba ha’u hateten ona katak, konteudu vizaun ho programa ne’ebé hato’o iha diskursu polítiku, ne’e lideransa AMP sira hato’o vizaun polítika AMP nian ba oin, no halo klarifikasaun ba akuzasaun husi partidu seluk ne’ebé hateten, durante tinan 10 la halo buat ida,” katak Dionísio Babo.

Nia reafirma, iha kampaña nia laran, partidu hotu halo ajitasaun polítika atu bele hetan votus husi povu.

“Partidu hotu halo ida ne’e, maibé saida mak AMP halo ne’e klaru tebes katak, hato’o programa bazeia ba programa 10 ne’ebé AMP iha, atu hateten lolos oinsa vizaun AMP nian ba tinan lima mai, atu asegura paz no estabilidade, no hametin liu tan Estadu nia airin hat, hametin liu tan boa Governasaun no justisa, no hadia liu tan dezenvolvimentu humanu iha edukasaun, saúde ho kualidade padraun moris nian, asgura ekonómia inkluziva ho sustentavel, hadia liutan infra-estruturas bázikas no dezenvlvimentu rurál, hakbesik liutan servisu públiku ba povu, kontinua dignifika veteranus no kombatentes libertasaun nasional, grupus vuneravel no promove igualdade jeneru no grupu foinsa’e sira nian, presta atensaun ba identidade kultura Timor Leste nian, no kontinua konsolida polítika Estadu nian,” esplika Dionísio Babo.

Tanba ne’e, Dionísio rezeita katak, AMP halo ajitasan polítika deit, maibé, povu rona programa AMP nian ne’ebé kompletu ba dezenvlvimentu, la’os atu halo atakes pesoal.ixo/cos

[:en]

Xefi bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, hateten, lider polítiku balun liu-liu lider Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP), laiha programa kampaña, maibé ba halo deit insultus no atakes ba ninia adversáriu sira.

Maibé Deputadu Francisco Branco elojia povu no joven sira iha territóriu tomak tanba hatudu sira nia maturidade ne’ebé aas tebes, kompara ho lider polítiku sira ne’ebé hatudu fali sira nia-an imaturidade no halo kampaña ne’ebé la ho kualidade durante semana ida nia laran.

“Hanesan polítiku no sidadaun Timor hakarak halo avaliasaun ba ita nia lala’ok kampaña semana ida nia laran ne’e, ita bele observa, akompaña no avalia katak, povu hatudu maturidade ne’ebé aas. Maibé iha fatin seluk ita bele haree, ita bele rejista lider polítiku sira, hatudu imaturidade, durante kampaña. Triste tebes liu-liu, lider boot sira nasaun nian, hatudu sira nia-an ki’ik liu fali polítiku sira”, hateten Deputadu Francisco Branco ba jornalista sira, iha salaun bankada FRETILIN, iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), Segunda feira (17/04/2018).

Reprezentante povu iha uma fukun parlamentu ne’e akresenta, lider sira ne’e mós lori kampaña polítiku ida ne’ebé laiha kualidade, laiha étika, la aprezenta  no la koalia konaba programa, maibé nakonu ho atakes pesoais, istori malu, insult malu.

“Hanesan fali ita nia tian sira iha merkadu istori malu. Ida ne’e ba ami ne’ebé reprezenta povu, hodi povu nia preokupasaun hodi mai halo avaliasaun ida ne’e para hafanun lider sira boot nasaun ninia, atu hatene mós sira nia-an. Tanba konsikuensia ho sira nia hahalok, la’os deit hatun sira nia-an, no laos deit hamoe sira nia-an, maibé hatun no hamoe povu no nasaun Timor Leste tomak durante iha kampaña ida ne’e nia laran”, hateten Francisco Branco.

Tuir Francisco Branco, TL tenke kaer metin ninia lisan no kultura ne’ebé respeita malu.

“Porque ita lakaer ona ita nia lisan no kultura, maka ita sei namlele hela. I attitude sira ne’ebé ita nia lider boot sira hatudu durante iha kampaña ne’e, reflete ba rai liur halo moe ita, hanesan povu no nasaun ne’ebé iha nia kultura rasik, iha nia lisan rasik”, dehan Francisco Branco.

Francisco Branco mós hateten, ho hahalok polítiku insultus, atakes ne’e oinsa mak bele eduka povu TL ida ne’e, atu povu mós bele iha komportamentu étika, sai sidadaun ida di’ak iha sosiedade ida nia laran.

“Oinsa ita nia lider boot sira nia preokupasaun, atu kuda kultura di’ak ba jerasaun foun sira aban bainrua nian, ho sira nian hahalok ne’ebé insulta malu deit, kuandu kampaña koalia konaba programa, programa saida mak di’ak, programa saida mak ladi’ak ba povu, atu lori mudansa, atu lori dezenvolvimentu ba povu nia moris, la’os insulta malu, la’os istori malu maka povu hakarak. Tanba povu preokupadu ho situasaun ida ne’e, situasaun lideres polítiku boot sira, liu-liu sira ne’e iha responsabilidade maral, istóriku atu eduka ita nia sosiedade harii no kuda kultura di’ak maibé ita haree pelu kontrariu fali”, tenik Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco husu ba lider sira nasaun nian ne’ebé mak hala’o kampaña polítika iha terrenu tenki konsensializa sira nia-an, tenki hatur sira nia-an duni hanesan lider boot nasaun nian. Tanba sira nian papél importante maka kuda metin kultura polítik ida di'ak, iha sosiedade TL, atu kuda ba jerasaun foun sira ne’e atu lori ba oin.

Francisco Branco mós konsidera lider AMP halo deit retórika polítika no konta deit istória sira ne’ebé uluk pasadu akontese tiha ona.

“Pasadu ne’ebé akontese tiha ona, di’ak liu ita husik hela ba istóridór sira ne’ebé aban bain rua sei konta istória, maibé agora ne’e povu hamalaha ba programa sira ne’ebé di’ak hodi lori moris di’ak ba sira. Hanesan beemos. Programa saida mak di’ak boot sira aprezenta para bele rezolve krize beemos ne’ebé durante ne’e povu halerik hela. Nusa mak ita nia rai ida ne’e-ne’e, rai ida ne’ebé bokur, ita husik hela hanesan ne’e, durante 10 anos ita dependenti deit sosa aihan husi rai liur, hanesan Vietnam, Thailandia. Hanesan fali Timor leste ne’e kuda natar ga halo to’os iha Thailandia ne’ebá ga iha rai seluk ne’ebé ita tenki sosa deit husi rasik seluk”, hateten Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco esplika, tuir loloos lider polítiku sira nasaun ninia ne’e, tenke preokupa maka ba povu nia halerik ida ne’e, tenke fokus ba programa ne’ebé mak di’ak atu rezolve povu nia moris.

“La’os problema entre sira ne’e mak povu preokupa ba ida ne’e. Tanba liu ona tinan sanolu ne’e, povu mós hakarak atu sira nia moris ne’e oinsa para bele nakfilak ba moris di’ak. Uma ida di’ak ne’ebé iha sintina, iha beemos, eletrisidade. Povu respeita tebes ita nia lider nasional sira, maibé sira mós ejiji katak, di’ak liu lalika istori malu, mas focus ba programa”, hateten Francisco Branco.

Iha okaziaun ne’e, Xefi bankada FRETILIN ne’e mós hato’o parabens no agradesimentu ba povu Timor Leste tomak, no liu-liu ba joven sira ne’ebé mantein sira nian maturidade polítiku hodi kontribui ba estabilidade, paz no hakmatek iha rai doben TL.

“Maski iha lider boot sira istori malu, maibé sira nafatin mantein sira nia pozisaun, hodi hakbiit, ita nia imajen ba rai liur katak, ita mós povu ida ne’ebé hatene halo demokrasia, ita mós hatene respeita ema seluk ne’ebé hanoin ne’ebé la hanesan ho ita. No ida ne’e mak ita Estadu hakarak atu ita hotu-hotu bele kontribui”, hateten Francisco Branco.

AMP rezeita halo insultus

Hatán ba kestaun ne’e, membru Konsellu Diretiva Nasional Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Dionisio Babo hateten, AMP hala’o nia kampaña iha loron 10/4, hahú iha Munisípiu Ainaro, Covalima, Bobonaro, Ermera no Manufahi. Iha kampaña ne’e, lideransa AMP sira aprezenta programa, no halo tuir régras no oráriu ne’ebé mak  CNE no STAE  aprova.

Dionisio esplika kampaña lideransa AMP nian, la halo insulta maibé halo deit autodefeza.

“Diskursu polítika lideransa AMP nian iha kampaña, hamutuk ho diskursu programátiku ho vizaun no programa AMP nian ba tinan lima mai, ne’ebé konsentra ba iha área temátika 10, ne’ebé aprovadu husi Konsellu Diretiva nasional AMP nian,” dehan Dionisio Babo ba GMN iha sede nasional CNRT Díli, Kuarta (18/04).

Nia afirma, programa AMP nian global, espesífiku no komprensivu, ne’ebé reflete ba programa nasional no transversal ne’ebé aplika iha nasional, no programa espesífiku ba Munisípiu ida-idak, tuir karakterístika no nesesidade globál.

“Diskursu polítiku laiha linguajen ne’ebé ladi’ak, no sei la’o hela tuir barometru no regulametu sira ne’ebé estipuladu sira iha lei, no laiha diskursu polítiku ka programa ne’ebé intende atu insulta ka hatun ema seluk. Iha diskursu polítika balu ne’ebé tenta atu klarifika no responde ba akuzasoens ne’ebé halo durante ne’e husi partidu seluk, maibé ne’e atu halo klarifikasaun no respostas ba kauzoens, laiha insultas atu hatun ema ida,” katak Dionisio.

Tanba ne’e, Dionisio dehan, AMP pretende atu hala’o kampaña ho vizaun polítika ba dezenvolvimentu nasionÁl ho programa tinan lima mai atu dezenvolve Timor Leste.

DionÍsio Babo mós rezeita akuzasaun husi CNE ne’ebé hateten katak, kampaña AMP nian la hato’o programa, maibé insulta partidu seluk mak barak liu.

“Ha’u hanoin ida ne’e ladun lós, tanba ha’u hateten ona katak, konteudu vizaun ho programa ne’ebé hato’o iha diskursu polítiku, ne’e lideransa AMP sira hato’o vizaun polítika AMP nian ba oin, no halo klarifikasaun ba akuzasaun husi partidu seluk ne’ebé hateten, durante tinan 10 la halo buat ida,” katak Dionísio Babo.

Nia reafirma, iha kampaña nia laran, partidu hotu halo ajitasaun polítika atu bele hetan votus husi povu.

“Partidu hotu halo ida ne’e, maibé saida mak AMP halo ne’e klaru tebes katak, hato’o programa bazeia ba programa 10 ne’ebé AMP iha, atu hateten lolos oinsa vizaun AMP nian ba tinan lima mai, atu asegura paz no estabilidade, no hametin liu tan Estadu nia airin hat, hametin liu tan boa Governasaun no justisa, no hadia liu tan dezenvolvimentu humanu iha edukasaun, saúde ho kualidade padraun moris nian, asgura ekonómia inkluziva ho sustentavel, hadia liutan infra-estruturas bázikas no dezenvlvimentu rurál, hakbesik liutan servisu públiku ba povu, kontinua dignifika veteranus no kombatentes libertasaun nasional, grupus vuneravel no promove igualdade jeneru no grupu foinsa’e sira nian, presta atensaun ba identidade kultura Timor Leste nian, no kontinua konsolida polítika Estadu nian,” esplika Dionísio Babo.

Tanba ne’e, Dionísio rezeita katak, AMP halo ajitasan polítika deit, maibé, povu rona programa AMP nian ne’ebé kompletu ba dezenvlvimentu, la’os atu halo atakes pesoal.ixo/cos

[:tl]

Xefi bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, hateten, lider polítiku balun liu-liu lider Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP), laiha programa kampaña, maibé ba halo deit insultus no atakes ba ninia adversáriu sira.

Maibé Deputadu Francisco Branco elojia povu no joven sira iha territóriu tomak tanba hatudu sira nia maturidade ne’ebé aas tebes, kompara ho lider polítiku sira ne’ebé hatudu fali sira nia-an imaturidade no halo kampaña ne’ebé la ho kualidade durante semana ida nia laran.

“Hanesan polítiku no sidadaun Timor hakarak halo avaliasaun ba ita nia lala’ok kampaña semana ida nia laran ne’e, ita bele observa, akompaña no avalia katak, povu hatudu maturidade ne’ebé aas. Maibé iha fatin seluk ita bele haree, ita bele rejista lider polítiku sira, hatudu imaturidade, durante kampaña. Triste tebes liu-liu, lider boot sira nasaun nian, hatudu sira nia-an ki’ik liu fali polítiku sira”, hateten Deputadu Francisco Branco ba jornalista sira, iha salaun bankada FRETILIN, iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), Segunda feira (17/04/2018).

Reprezentante povu iha uma fukun parlamentu ne’e akresenta, lider sira ne’e mós lori kampaña polítiku ida ne’ebé laiha kualidade, laiha étika, la aprezenta  no la koalia konaba programa, maibé nakonu ho atakes pesoais, istori malu, insult malu.

“Hanesan fali ita nia tian sira iha merkadu istori malu. Ida ne’e ba ami ne’ebé reprezenta povu, hodi povu nia preokupasaun hodi mai halo avaliasaun ida ne’e para hafanun lider sira boot nasaun ninia, atu hatene mós sira nia-an. Tanba konsikuensia ho sira nia hahalok, la’os deit hatun sira nia-an, no laos deit hamoe sira nia-an, maibé hatun no hamoe povu no nasaun Timor Leste tomak durante iha kampaña ida ne’e nia laran”, hateten Francisco Branco.

Tuir Francisco Branco, TL tenke kaer metin ninia lisan no kultura ne’ebé respeita malu.

“Porque ita lakaer ona ita nia lisan no kultura, maka ita sei namlele hela. I attitude sira ne’ebé ita nia lider boot sira hatudu durante iha kampaña ne’e, reflete ba rai liur halo moe ita, hanesan povu no nasaun ne’ebé iha nia kultura rasik, iha nia lisan rasik”, dehan Francisco Branco.

Francisco Branco mós hateten, ho hahalok polítiku insultus, atakes ne’e oinsa mak bele eduka povu TL ida ne’e, atu povu mós bele iha komportamentu étika, sai sidadaun ida di’ak iha sosiedade ida nia laran.

“Oinsa ita nia lider boot sira nia preokupasaun, atu kuda kultura di’ak ba jerasaun foun sira aban bainrua nian, ho sira nian hahalok ne’ebé insulta malu deit, kuandu kampaña koalia konaba programa, programa saida mak di’ak, programa saida mak ladi’ak ba povu, atu lori mudansa, atu lori dezenvolvimentu ba povu nia moris, la’os insulta malu, la’os istori malu maka povu hakarak. Tanba povu preokupadu ho situasaun ida ne’e, situasaun lideres polítiku boot sira, liu-liu sira ne’e iha responsabilidade maral, istóriku atu eduka ita nia sosiedade harii no kuda kultura di’ak maibé ita haree pelu kontrariu fali”, tenik Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco husu ba lider sira nasaun nian ne’ebé mak hala’o kampaña polítika iha terrenu tenki konsensializa sira nia-an, tenki hatur sira nia-an duni hanesan lider boot nasaun nian. Tanba sira nian papél importante maka kuda metin kultura polítik ida di'ak, iha sosiedade TL, atu kuda ba jerasaun foun sira ne’e atu lori ba oin.

Francisco Branco mós konsidera lider AMP halo deit retórika polítika no konta deit istória sira ne’ebé uluk pasadu akontese tiha ona.

“Pasadu ne’ebé akontese tiha ona, di’ak liu ita husik hela ba istóridór sira ne’ebé aban bain rua sei konta istória, maibé agora ne’e povu hamalaha ba programa sira ne’ebé di’ak hodi lori moris di’ak ba sira. Hanesan beemos. Programa saida mak di’ak boot sira aprezenta para bele rezolve krize beemos ne’ebé durante ne’e povu halerik hela. Nusa mak ita nia rai ida ne’e-ne’e, rai ida ne’ebé bokur, ita husik hela hanesan ne’e, durante 10 anos ita dependenti deit sosa aihan husi rai liur, hanesan Vietnam, Thailandia. Hanesan fali Timor leste ne’e kuda natar ga halo to’os iha Thailandia ne’ebá ga iha rai seluk ne’ebé ita tenki sosa deit husi rasik seluk”, hateten Francisco Branco.

Tanba ne’e Francisco Branco esplika, tuir loloos lider polítiku sira nasaun ninia ne’e, tenke preokupa maka ba povu nia halerik ida ne’e, tenke fokus ba programa ne’ebé mak di’ak atu rezolve povu nia moris.

“La’os problema entre sira ne’e mak povu preokupa ba ida ne’e. Tanba liu ona tinan sanolu ne’e, povu mós hakarak atu sira nia moris ne’e oinsa para bele nakfilak ba moris di’ak. Uma ida di’ak ne’ebé iha sintina, iha beemos, eletrisidade. Povu respeita tebes ita nia lider nasional sira, maibé sira mós ejiji katak, di’ak liu lalika istori malu, mas focus ba programa”, hateten Francisco Branco.

Iha okaziaun ne’e, Xefi bankada FRETILIN ne’e mós hato’o parabens no agradesimentu ba povu Timor Leste tomak, no liu-liu ba joven sira ne’ebé mantein sira nian maturidade polítiku hodi kontribui ba estabilidade, paz no hakmatek iha rai doben TL.

“Maski iha lider boot sira istori malu, maibé sira nafatin mantein sira nia pozisaun, hodi hakbiit, ita nia imajen ba rai liur katak, ita mós povu ida ne’ebé hatene halo demokrasia, ita mós hatene respeita ema seluk ne’ebé hanoin ne’ebé la hanesan ho ita. No ida ne’e mak ita Estadu hakarak atu ita hotu-hotu bele kontribui”, hateten Francisco Branco.

AMP rezeita halo insultus

Hatán ba kestaun ne’e, membru Konsellu Diretiva Nasional Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Dionisio Babo hateten, AMP hala’o nia kampaña iha loron 10/4, hahú iha Munisípiu Ainaro, Covalima, Bobonaro, Ermera no Manufahi. Iha kampaña ne’e, lideransa AMP sira aprezenta programa, no halo tuir régras no oráriu ne’ebé mak  CNE no STAE  aprova.

Dionisio esplika kampaña lideransa AMP nian, la halo insulta maibé halo deit autodefeza.

“Diskursu polítika lideransa AMP nian iha kampaña, hamutuk ho diskursu programátiku ho vizaun no programa AMP nian ba tinan lima mai, ne’ebé konsentra ba iha área temátika 10, ne’ebé aprovadu husi Konsellu Diretiva nasional AMP nian,” dehan Dionisio Babo ba GMN iha sede nasional CNRT Díli, Kuarta (18/04).

Nia afirma, programa AMP nian global, espesífiku no komprensivu, ne’ebé reflete ba programa nasional no transversal ne’ebé aplika iha nasional, no programa espesífiku ba Munisípiu ida-idak, tuir karakterístika no nesesidade globál.

“Diskursu polítiku laiha linguajen ne’ebé ladi’ak, no sei la’o hela tuir barometru no regulametu sira ne’ebé estipuladu sira iha lei, no laiha diskursu polítiku ka programa ne’ebé intende atu insulta ka hatun ema seluk. Iha diskursu polítika balu ne’ebé tenta atu klarifika no responde ba akuzasoens ne’ebé halo durante ne’e husi partidu seluk, maibé ne’e atu halo klarifikasaun no respostas ba kauzoens, laiha insultas atu hatun ema ida,” katak Dionisio.

Tanba ne’e, Dionisio dehan, AMP pretende atu hala’o kampaña ho vizaun polítika ba dezenvolvimentu nasionÁl ho programa tinan lima mai atu dezenvolve Timor Leste.

DionÍsio Babo mós rezeita akuzasaun husi CNE ne’ebé hateten katak, kampaña AMP nian la hato’o programa, maibé insulta partidu seluk mak barak liu.

“Ha’u hanoin ida ne’e ladun lós, tanba ha’u hateten ona katak, konteudu vizaun ho programa ne’ebé hato’o iha diskursu polítiku, ne’e lideransa AMP sira hato’o vizaun polítika AMP nian ba oin, no halo klarifikasaun ba akuzasaun husi partidu seluk ne’ebé hateten, durante tinan 10 la halo buat ida,” katak Dionísio Babo.

Nia reafirma, iha kampaña nia laran, partidu hotu halo ajitasaun polítika atu bele hetan votus husi povu.

“Partidu hotu halo ida ne’e, maibé saida mak AMP halo ne’e klaru tebes katak, hato’o programa bazeia ba programa 10 ne’ebé AMP iha, atu hateten lolos oinsa vizaun AMP nian ba tinan lima mai, atu asegura paz no estabilidade, no hametin liu tan Estadu nia airin hat, hametin liu tan boa Governasaun no justisa, no hadia liu tan dezenvolvimentu humanu iha edukasaun, saúde ho kualidade padraun moris nian, asgura ekonómia inkluziva ho sustentavel, hadia liutan infra-estruturas bázikas no dezenvlvimentu rurál, hakbesik liutan servisu públiku ba povu, kontinua dignifika veteranus no kombatentes libertasaun nasional, grupus vuneravel no promove igualdade jeneru no grupu foinsa’e sira nian, presta atensaun ba identidade kultura Timor Leste nian, no kontinua konsolida polítika Estadu nian,” esplika Dionísio Babo.

Tanba ne’e, Dionísio rezeita katak, AMP halo ajitasan polítika deit, maibé, povu rona programa AMP nian ne’ebé kompletu ba dezenvlvimentu, la’os atu halo atakes pesoal.ixo/cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker